2007-02-03 Unieście k. Mielna: Protokół Zebrania Założycielskiego OIGOSK

 

zobacz film: prezentacja grupy inicjatywnej

zobacz filmQuorum i uchwała o przyjęciu Regulaminu Wyborów i Głosowań

zobacz film:  wybór Prezydium Zebrania i Komisji Wyborczej

 

P R O T O K Ó Ł
z obrad WALNEGO ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców 
z siedzibą w Koszalinie. Unieście k. Mielna, 03.02.2007r.

I.  Powitanie uczestników przez Przewodniczącego Grupy Inicjatywnej 
Pana Romana Stencel oraz prezentacja członków Grupy.

II.  Referat wprowadzający– sprawozdanie z działalności Grupy
Inicjatywnej.

III. Wybór Prezydium Zebrania:
Zgłoszono kandydatury:
- p.Marian Wypij,
- p.Janusz Trzebowski,
- p.Waldemar Pietraszewski,
- p.Janina Wiśniewska,
- p.Marek Rynio.
Każda ze zgłoszonych osób wyraziła zgodę na kandydowanie
w wyborach do Prezydium Zebrania.
1. W wyniku głosowania 
poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
 - p. Marian Wypij                     -   85 głosów,  
 - p. Janusz Trzebowski            -   77 głosów, 
- p. Waldemar Pietraszewski   -   92 głosów, 
- p. Janina Wiśniewska            - 100 głosów.
 - p. Marek Rynio                     -   66 głosów. 
2. Prezydium Zebrania ukonstytuowało się następująco:  
- p. Waldemar Pietraszewski   -    Przewodniczący,  
- p. Janina Wiśniewska             -    Zastępca Przewodniczącego,  
- p. Marian Wypij                         -    Sekretarz,  
- p. Janusz Trzebowski              -    Sekretarz

IV. Wybór Komisji Wyborczej.  
1.   Zgłoszeni Kandydaci: 
Edmund Szwed,
Jarosław Bubnowicz,
Wojciech Musalewski,
Stanisław Pietrzak,
Marek Rynio,
Edward Suski,
Adam Goławski,
Teresa Pietraszko,
Edward Bronowski,
Adam Ogieł,
Małgorzata   Mandryk,
Lidia Michalczyk.
2. Na kandydowanie do Komisji Wyborczej nie wyrazili zgody:  
- Stanisław Pietrzak,   
- Marek Rynio,  
- Adam Goławski,  
- Teresa Pietruszko  
- Małgorzata Mandryk. 
3. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Wyborczej -
przyjęto jednogłośnie.    
4. Wyniki głosowania jawnego (liczba głosów):   
- Edmund Szwed                   - 85,   
- Jarosław Bubnowicz            - 90,   
- Wojciech Musalewski          - 59,   
-  Edward Suski                     - 59,   
-  Edward Bronowski              - 59,   
-  Adam Ogieł                        - 35,  
-  Lidia Michalczyk                -111
5. W wyniku I tury głosowań do Komisji Wyborczej wybrano:  
- Lidia Michalczyk,  
- Jarosław Bubnowicz,  
- Edmund Szwed. 
6. Przeprowadzono jawne wybory uzupełniające dla trzech kandydatów
do Komisji Wyborczej z identyczną liczbą głosów (po 59).
Wyniki głosowania uzupełniającego:  
-  Wojciech Musalewski            -  42,  
-  Edward Suski                        -  55,  
-  Edward Bronowski                 -  79.   
7. Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco :  
-  Edward Suski                         -  przewodniczący,  
-  Lidia Michalczyk                    -   sekretarz,  
-  Jarosław Bubnowicz              -   członek ,  
-  Edmund Szwed                     -   członek,  
-  Edward Bronowski                 -   członek. 

V.  Ustalenie liczby osób uprawnionych do głosowania. 
Wręczenie Mandatów.Komisja Wyborcza po sprawdzeniu listy obecności, pełnomocnictw oraz przygotowanych przez grupę inicjatywną wykazów, list i zestawień ustaliła, że 112 osób posiada prawo do głosowania wydając 126 mandatów uprawniających do głosowań jawnych.

VI.  Zaprezentowanie porządku obrad - wniosek o przyjęcie porządku obrad.
W wyniku głosowania jawnego przyjęto wniosek o przyjęcie porządku obrad – „ za” 114 głosów.

VII.  Przedstawienie  projektu  Regulaminu Głosowań i Wyborów Władz OIGOSK.
1. Nie zgłoszono uwag. 
2. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Głosowań i Wyborów Władz OIGOSK,
przeprowadzone przez Komisję Wyborczą w głosowaniu jawnym. Wynik głosowania : „za” -  111 głosów.

VIII.  Zaprezentowanie projektu  STATUTU Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Koszalinie:  
Zgłoszono wnioski:
1. p.Zbigniew Popławski : o  zmianę treści art. 31 ust.3 projektu Statutu.
Proponowane brzmienie:  „ W przypadku nie wyłonienia Zarządu 
Oddziału Terenowego jego kompetencje i funkcje przejmuje Prezydium 
Zarządu OIGOSK.
” W wyniku głosowania jawnego przyjęto wniosek o 
zmianę treści art. 31 ust.3 projektu Statutu. 
2. p. Marek Rynio : o wykreślenie  art.31 ust.3 i art.19 ust.14 projektu STATUTU. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” i 95 głosami „przeciw”  wniosek odrzucono. 
3. p. Piotr Drapa: o dopisanie w art.12 ust.2 po przecinku: „z wyjątkiem zebrania sprawozdawczo-wyborczego organizowanego po upływie kadencji, które jest Walnym Zebraniem Członków”. 
4. p. Piotr Drapa: o  dopisanie w art.13 ust.12 po słowach: „ po  upływie jednej godziny..” treści: „ chyba, że zaistnieją inne okoliczności...”. Po zastanowieniu, pan Piotr Drapa swój wniosek wycofał.  W sprawach projektu Statutu OIGOSK więcej wniosków nie zgłoszono.

IX. Głosowanie  nad przyjęciem projektu STATUTU OIGOSK w brzmieniu po przyjętych poprawkach: „za”  -  119 głosów,   „ przeciw”   -   0 głosów. 
STATUT OIGOSK  uchwalono jednogłośnie.

X.  Zaprezentowanie i głosowanie nad Uchwałą nr WZZ-01/II/2007:
1. Wyniki głosowania jawnego  „ za” - 113 głosów,  „przeciw”  -    0.
Uchwałę WZZ-01/II/2007 jednogłośnie przyjęto.

XI.  Zaprezentowanie i głosowanie nad Uchwałą nr WZZ-02/II/2007
w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, 
składek członkowskich i innych należności:
1. Wyniki głosowania jawnego  „ za”  - 111 głosów,  „przeciw”  -    0.
Uchwałę WZZ-02/II/2007 jednogłośnie przyjęto.

XII. Zaprezentowanie i głosowanie  w sprawie przyjęcia projektu 
„Regulamin Pracy Zarządu i jego Prezydium OIGOSK z/s
w Koszalinie”.Uwag nie zgłoszono.Wyniki głosowania: „za”  -  109 głosów,  „przeciw”  -  0.
Regulamin przyjęto jednogłośnie

XIII. Zaprezentowanie i głosowanie w sprawie przyjęcia projektu „ Regulamin Komisji Rewizyjnej OIGOSK z/s w Koszalinie”.
Uwag nie zgłoszono.
Wyniki głosowania: „za” - 111 głosów,  „ przeciw”  -   0.
Regulamin przyjęto jednogłośnie

XIV. Zaprezentowanie i głosowanie w sprawie przyjęcia projektu „ Regulamin Sądu Koleżeńskiego OIGOSK”.
Uwag nie zgłoszono.
Wyniki głosowania: „za „  -  110  głosów, „  przeciw „    -   0.
Regulamin przyjęto jednogłośnie 

XV.  Wybory PREZESA  OIGOSK z/s w Koszalinie. 
1. Zgłoszono kandydatury:
-  p. Roman Stencel,
-  p. Zbigniew Popławski  - nie wyraził zgody na kandydowanie. 
2.  Postawiono wniosek: „o zamknięcie listy kandydatów”: Wyniki głosowania nad wnioskiem „ o zamknięcie listy kandydatów”;     „ za”            -     110 głosów,     „ przeciw”     -       2 głosy. 
3. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Prezesa OIGOSK z/s w Koszalinie.
Wyniki głosowania:
Oddanych głosów   -  108,
Ważne głosy           -  103,
Nieważne głosy   -   5. 
Na PREZESA OIGOSK z/s w Koszalinie został wybrany: 
     p. ROMAN STENCEL. 
4. Zebrani gorącymi brawami przyjęli ogłoszony wynik wyboru prezesa. Pan Stencel podziękował za zaufanie i oświadczył, że na miarę swoich sił oraz umiejętności będzie pracował nad urzeczywistnianiem celów izby oraz środowiska OSK. Jednocześnie liczy na zaangażowanie i rzeczywistą pomoc wszystkich członków, a w szczególności członków zarządu. Stwierdził, że ma świadomość ogromnych oczekiwań oraz jak wiele jest do zrobienia.Ze wszystkich sił będzie się starał nie zawieść i nie zmarnować otrzymanego dzisiaj przytaczającą liczbą głosów – zaufania. 

XVI.  Wybory pozostałych członków PREZYDIUM  ZARZĄDU  OIGOSK z/s w Koszalinie: 
1. Zgłoszono kandydatury:
1)       p. Ryszard Zarzyński,
2)       p. Ryszard Kubisiak,
3)       p. Stefan Szczypuła,
4)       p. Waldemar Pietraszewski,
5)       p. Zbigniew Popławski,
6)       p. Tadeusz Wojsiat,
7)       p. Marek Rynio,
8)       p. Małgorzata Mandryk.
2. Na kandydowanie  do Prezydium Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie nie wyrazili zgody:
·          p. Stefan Szczypuła,
·          p. Marek Rynio.  
3. Zgłoszono wniosek:” o zamknięcie listy kandydatów do Prezydium Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie”. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie 110 głosami „za”.  
4. Wyniki głosowania tajnego na członków Prezydium Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie:  (oddanych głosów    - 112,  ważnych głosów    - 112.)
1)  p. Ryszard Zarzyński              -  34   głosy,
2)  p. Ryszard Kubisiak               -    8   głosów,
3)  p. Waldemar Pietraszewski    -  18  głosów,
4)  p. Zbigniew Popławski            -  18  głosów,
5)  p. Tadeusz Wojsiat                -    6  głosów,
6)  p.  Małgorzata Mandryk          -  28  głosów.  
5. W wyniku tajnych wyborów członkami Prezydium Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie  zostali:   
1)  p. Ryszard Zarzyński,   
2)  p. Małgorzata Mandryk,   
3)  p. Zbigniew Popławski,   
4)  p. Waldemar Pietraszewski.

XVII.  Wybory 4 członków Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie: 
1.  Zgłoszono kandydatury:
1)       p. Ryszard Kubisiak,
2)       p. Marek Rynio,
3)       p. Edward Bronowski,
4)       p. Tadeusz Wojsiak,
5)       p. Janusz Szambelan,
6)       p. Wiesław Kociak,
7)       p. Stanisław Pietrzak,
8)       p. Ryszard Jagielski,
9)       p. Cezary Tkaczyk. 
2. Wszyscy kandydaci na członków Zarządu OIGOSK wyrazili zgodę na udział w wyborach. 
3. Zgłoszono wniosek :„ o zamknięcie listy kandydatów”Wniosek przyjęto jednogłośnie 108 głosami „za”.  
4. Wyniki wyborów tajnych: Oddanych głosów    -  112, ważnych głosów   -  112. 
5. Wybory na członków Zarządu OIGOSK unieważniono, z uwagi na fakt, że na liście kandydatów znalazł się członek Komisji Wyborczej p. Edward Bronowski. 
6. W związku z powyższym tajne wybory członków Zarządu przeprowadzono ponownie:        
Lista kandydatów:
1)       p.  Ryszard Kubisiak,
2)       p.  Marek Rynio,
3)       p.  Tadeusz Wojsiak,
4)       p.  Janusz Szambelan,
5)       p. Wiesław Kociak,
6)       p.  Stanisław Pietrzak,
7)       p. Ryszard Jagielski,
8)       p.  Cezary Tkaczyk.
Wszyscy wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Zarządu OIGOSK.
Wyniki głosowania tajnego:G Ł O S Ó W:-  oddanych         -  106,-  ważnych          -  102,  -  nieważnych      -      4. 
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:  
1)  p. Ryszard Kubisiak      -  37,  
2)  p. Marek Rynio              -  19,  
3)  p.  Tadeusz Wojsiat      -    3,  
4)  p.  Janusz Szambelan   -    5,  
5)  p.  Wiesław Kociak         -  14,  
6)  p.  Stanisław Pietrzak    -  16,  
7)  p.  Ryszard Jagielski      -   3,  
8)  p. Cezary Tkaczyk         -    5. 
W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu OIGOSK zostali wybrani:  
1)  p. Ryszard Kubisiak,  
2)  p. Marek Rynio,  
3)  p. Stanisław Pietrzak,  
4)  p. Wiesław Kociak.

 XVIII.  Tajne wybory Komisji Rewizyjnej.
1. Lista zgłoszonych Kandydatów:
1)       p. Janusz Szambelan,
2)       p.  Ryszard Jagielski,
3)       p.  Tomasz Mróz,
4)       p.  Cezary Tkaczyk,
5)       p.  Henryk Leszczyński,
6)       p.  Jadwiga Hardek-Szylak,
7)       p.  Henryk Cichacki.  
2. Na kandydowanie w wyborach do Komisji Rewizyjnej nie wyraził zgody pan Henryk Leszczyński. 
3. Zgłoszono wnioski:     
1)  „o zamknięcie listy kandydatów” –  wniosek przyjęto jednogłośnie 108 głosami „za”,    
2) „ o ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej – pięć osób”    
wyniki głosowania:     „za”  -  77 głosów, „ przeciw”   - 26 głosów.
Zebranie Założycielskie uchwaliło, że Komisja Rewizyjna będzie liczyć pięć osób.  
4.Tajne wybory w sprawie składu Komisji Rewizyjnej:  
Wyniki głosowania - G Ł O S  Ó W: - oddanych       -  107, -  ważnych       -  107. 
Liczba  głosów  oddanych na poszczególnych kandydatów:
1)        p.  Janusz Szambelan          -    9,
2)        p.  Ryszard Jagielski            -  18,
3)        p.  Tomasz Mróz                  -  27,
4)        p.  Cezary Tkaczyk              -  12,
5)        p.  Jadwiga Hardek-Szylak  -  40,
6)        p.  Henryk Cichacki              -    1.  
5. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
1)       p. Jadwiga Hardek-Szylak,
2)       p. Tomasz Mróz,
3)       p. Ryszard Jagielski,
4)       p. Cezary Tkaczyk,
5)       p. Janusz Szambelan.   

XIX.  Tajne wybory członków Sądu Koleżeńskiego. 
1. Lista kandydatów:
1)       p.  Janina Wiśniewska,
2)       p.  Sławomir Poborski,
3)       p.  Wojciech Musalewski,
4)       p.  Marzena Biernacka,
5)       p.  Piotr Berent,
6)       p.  Wiesław Komajda,
7)       p.  Andrzej Haziak.    
2. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w wyborach do Sądu Koleżeńskiego. 
3. Zgłoszono wniosek:  „ o zamknięcie listy kandydatów”- wniosek przyjęto jednogłośnie 103 „za”.         
4. Wyniki wyborów członków Sądu Koleżeńskiego:   
G  Ł O S Ó W:   -  oddanych    -  103,  -  ważnych     -  103. 
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:            
1)  p.  Janina Wiśniewska        -  41,
2)  p.  Sławomir Poborski         -  10,
3)  p.  Wojciech Musalewski     -    2,
4)  p.  Marzena Biernacka         -  19,
5)  p.  Piotr Berent                    -   17,
6)  p.  Wiesław Komajda          -     9,
7)  p.  Andrzej Haziak               -     5. 
5. Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
1)       p.  Janina Wiśniewska,
2)       p.  Marzena Biernacka,
3)       p.  Piotr Berent,
4)       p.  Sławomir Poborski,
5)       p.  Wiesław Komajda.

XX.  W przerwie ukonstytuowały się wybrane Władze OIGOSK z/s w Koszalinie. 
Po przerwie poszczególni przewodniczący ogłosili pełnione funkcje we władzach OIGOSK:

1. Zarząd i jego prezydium:
1)  p. Roman Stencel                          - prezes,
2)  p. Zbigniew Popławski                   - wiceprezes,
3)  p. Waldemar Pietraszewski           - wiceprezes
4)  p. Małgorzata Mandryk                  - sekretarz,
5)  p. Ryszard Zarzyński                      - skarbnik, 
6)  p. Wiesław Kociak                         - członek,
7)  p. Ryszard Kubisiak                       - członek,
8)  p. Stanisław Pietrzak                     - członek,
9)  p. Marek Rynio                               - członek, 

2. Komisja Rewizyjna:
1)       p. Tomasz Mróz                            - przewodniczący,
2)       p. Jadwiga Hardek-Szylak            - wiceprzewodnicząca,
3)       p. Ryszard Jagielski                      - sekretarz,
4)       p. Janusz Szambelan                   - członek, 
5)       p. Cezary Tkaczyk                        - członek. 

3. Sąd Koleżeński: 
1)       p. Janina Wiśniewska                   - przewodnicząca,
2)       p. Sławomir Poborski                   - wiceprzewodniczący,
3)       p. Marzena Biernacka                  - sekretarz,
4)       p. Piotr Berent                              - członek / sędzia,
5)       p. Wiesław Komajda                    - członek / sędzia.

XXI.  Przewodniczący Zebrania uzasadniając brakiem czasu zaproponował, aby pkt.30 – 32 porządku obrad zrealizować na odrębnym zebraniu.
Wobec braku sprzeciwu ogłosił, że propozycja została przyjęta w trybie aklamacji.
Serdecznie podziękował uczestnikom za zdyscyplinowanie i aktywność, które umożliwiły sprawne prowadzenie obrad, a następnie ogłosił zakończenie obrad Walnego Zebrania Założycielskiego. 

  Janusz Trzebowski                                    Waldemar Pietraszewski

      Marian Wypij                                                 Janina Wiśniewska

   . . .. . . . . . . . . . . . . .  .                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Sekretarze  WZZ                                         Przewodniczący  WZZ