2006-04-08 Człuchów: Protokóły Grupy Inicjatywnej OIGOSK

 Człuchów 08-04-2006


Protokół z zebrania grupy inicjatywnej ds. utworzenia
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

    W dniu 08 kwietnia 2006 w Człuchowie przy ul. Kołłątaja 18 ( siedziba OSK kol. Andrzeja Haziaka )  przy okazji posiedzenia zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Instruktorów i OSK Koszalin spotkała się grupa inicjatywna w składzie:
1.    Haziak Andrzej    - Człuchów
2.    Komajda Wiesław    - Słupsk,
3.    Pietrzak Stanisław    - Grudziądz,
4.    Poborski Sławomir    - Koszalin,
5.    Rynio Marek    - Kołobrzeg,
6.    Stencel Roman    - Koszalin,
7.    Zarzyński Ryszard    - Toruń,


Na przewodniczącego grupy inicjatywnej i obrad wybrano kol. Roman Stencel, a na sekretarza kol. Sławomira Poborskiego.
Zebrani w wielowątkowej dyskusji przeanalizowali fakt złożenia w marcu br. w sądzie rejestrowym w Warszawie wniosku o zarejestrowanie Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców [ PIGOSK ]. 
Z uwagi na zastosowanie przez inicjatorów utworzenia PIGOSK dziwnie zakulisowych oraz niejawnych metod tworzenia tej organizacji. Zebrani uznali, że taki zakulisowy tryb tworzenia nowej organizacji nie wróży dobrze przestrzeganiem w przyszłości przez władze PIGOSK zasad jawności i demokracji. W konsekwencji tej konkluzji nie widzą możliwości członkostwa w PIGOSK. 
Uwzględniając uregulowania projektu ustawy o osobach kierujących pojazdami oraz potrzebę aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych aktów prawnych jak i stworzenia możliwości artykułowania wniosków i postulatów środowiska przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia operujące w dziedzinie ruchu drogowego – zdecydowano podjąć działania w celu utworzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców / OIGOSK/.
Biorąc pod uwagę mniejszą aglomerację i związane z tym większe prawdopodobieństwo przyspieszenia procedur sądowych oraz miejsca zamieszkania inicjatorów - postanowiono wskazać na pierwotną siedzibę miasto Koszalin.
Przy czym w miarę przyrostu liczby członków inicjatorzy z góry przewidują możliwość przeniesienia w przyszłości siedziby OIGOSK do większego miasta.

W celu usprawnienia prac przygotowawczych i procedur tworzenia OIGOSK uzgodniono, co następuje:
I.    dla pozyskania środków finansowych na organizację OIGOSK - przedsiębiorca lub inny podmiot deklarujący przystąpienie do OIGOSK jest zobowiązany wpłacić na wskazane konto bankowe kwotę 200 zł ( 100 zł w przypadku członka RSI i OSK K-lin ). Wpłacona kwota będzie zaliczona na poczet wpisowego po ustaleniu wysokości wpisowego przez I Walne Zebranie Członków po zarejestrowaniu Izby przez sąd.

II.    Prezydium Zarządu RSI i OSK K-lin  utworzy w Banku Ochrony Środowiska oddział Koszalin subkonto, na które należy wpłacać kwoty wyszczególnione w pkt. I i z którego będą pobierane środki na finansowanie wydatków związanych z organizacją OIGOSK. Po uzyskaniu osobowości prawnej przez OIGOSK oraz założeniu r-ku bankowego Izby. Pozostające na subkoncie pieniądze zostaną przelane na rachunek OIGOSK. W sytuacji, gdy z jakichś powodów nie dojdzie do utworzenia Izby – nie wydatkowane środki znajdujące się na subkoncie pozostaną w dyspozycji RSI i OSK K-lin  jako majątek stowarzyszenia i mogą być wydatkowane na jego cele statutowe.

III.    o członkostwo w Izbie mogą ubiegać się przedsiębiorcy i podmioty:
1.    prowadzące ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców,
2.    prowadzące ośrodki szkolenia instruktorów nauki jazdy i (lub) instruktorów techniki jazdy,
3.    prowadzące ośrodki szkolenia kierowców  wykonujących transport drogowy,
4.    prowadzące ośrodki doskonalenia techniki jazdy.

IV.    warunkiem uzyskania statusu założyciela OIGOSK oraz uczestniczenia w zebraniu założycielskim jest zapłata w/w opłaty wstępnej oraz złożenie niezbędnych dokumentów:
1.    deklaracji członkowskiej założyciela,
2.    potwierdzonej kserokopii zaświadczenia o wpisie do Ewidencji działalności Gospodarczej lub odpisu aktualnego KRS,
3.    potwierdzonej kserokopii zaświadczenia REGON,
4.    potwierdzonej kserokopii zaświadczenia NIP,
5.    potwierdzonej kserokopii zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK lub innego rejestru odpowiedniego do przedmiotu działalności,
6.    kserokopii dowodu wpłaty, przelewu opłaty wstępnej.

V.    dokumenty z dopiskiem „OIGOSK”  należy przesyłać na adres siedziby stowarzyszenia koszalińskiego tj.        Regionalne Stowarzyszenie Instruktorów i OSK 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2/5.

VI.    kol. Stencel w terminie do 25.04.2006 opracuje projekt statutu i formularz deklaracji członkowskiej.

VII.    w celu przyspieszenia procedur przyjęto formę uzgodnień pomiędzy członkami grupy inicjatywnej za pomocą poczty elektronicznej i (lub) faksu.

VIII.    Po przyjęciu projektu statutu oraz wzoru deklaracji członkowskiej – dokumenty te oraz protokół z posiedzenia grupy inicjatywnej należy upublicznić poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.rsiiosk.prawojazdy.com.pl oraz w miesięczniku „SZKOŁA JAZDY”.

IX.    należy podjąć działania pozyskania dla idei utworzenia OIGOSK leaderów z poza środowiska RSI i OSK K-lin.

X.    po zgromadzeniu deklaracji i dokumentów od co najmniej 100 kandydatów – zostanie zorganizowane zebranie założycielskie.

podpisy

Roman Stencel                                    Sławomir Poborski


Przewodniczący                                        sekretarzCzłuchów 20 Maja 2006


PROTOKÓŁ 02-05/2006/OIGOSK/GI

    W dniu 20.05.2006 w obiektach firmy „CANPOL” Sieroczyn k. Człuchowa odbyło się II posiedzenie zespołu inicjatywnego ds. utworzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie w składzie:
1.    Komajda Wiesław    - Słupsk,
2.    Pietrzak Stanisław    - Grudziądz,
3.    Poborski Sławomir    - Koszalin,
4.    Rynio Marek        - Kołobrzeg,
5.    Stencel Roman        - Koszalin,
6.    Zarzyński Ryszard    - Toruń,

Zebrani odnieśli się do sygnałów jakoby inicjatywa tworzenia kolejnej izby gospodarczej w tym samym obszarze środowiskowo – podmiotowym skutkuje dalszym rozbiciem oraz dezintegracją reprezentacyjnej jedności środowiska OSK. 
W wypowiedziach podkreślano, że proces rozbicia środowiskowego został zapoczątkowany na początku 2006 r przez inicjatorów utworzenia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Warszawie
Skoro z powodów, o których była mowa na pierwszym posiedzeniu zespołu w dniu 08.04.2006 - istnieją istotne przeszkody w przystępowaniu do PIGOSK, to naturalną jest potrzeba utworzenia organizacji alternatywnej. 
Przy czym nie wyklucza się, że w przyszłości organizacje te zjednoczą się i wykreują silną jednolitą reprezentację właścicieli ośrodków szkolenia operujących w obszarze ruchu drogowego.
Po dyskusji jednomyślnie:
I.    Przyjęto projekt statutu OIGOSK ( w załączeniu ),

II.    Przyjęto wzór deklaracji założyciela OIGOSK ( w załączeniu ),

III.    Zdecydowano o rozpowszechnieniu w mass mediach oraz za pomocą poczty elektronicznej i stron WWW  informacji o tworzeniu OIGOSK, 

IV.    Uwzględniając przepisy ustawy z 30.05.1989 o izbach gospodarczych, a w szczególności: Art. 7  ust.4.  „Statut  izby  nie  może ograniczać uprawnień podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do zrzeszania się w izbie gospodarczej”. Postanowiono szczególnie dbać o jawność działań oraz  umożliwić przystąpienie do izby wszystkim zainteresowanym spełniającym warunki ustawowe i statutowe.

V.    Powstanie OIGOSK umożliwi również delegowanie jej przedstawicieli do komisji, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.4  i  art. 65 ust.4 projektu ustawy o osobach kierujących pojazdami :

•    społecznych komisji konsultacyjnych do spraw szkolenia powoływanych przez poszczególnych starostów oraz,
•    społecznych komisji konsultacyjnych do spraw egzaminów państwowych powoływanych przez marszałka województwa , a podpisy

    Roman Stencel                                    Sławomir Poborski
    Przewodniczący                                           sekretarz


Kołobrzeg 15 Lipca 2006


PROTOKÓŁ 03-07/2006/OIGOSK/GI

    W dniu 15.07.2006 w hotelu „CENTRUM” w Kołobrzegu odbyło się III posiedzenie zespołu inicjatywnego ds. utworzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie w składzie ( lista obecności w załączeniu ):
1.    Bachorz Witold        - Szczecin,
2.    Haziak Andrzej        - Człuchów
3.    Kociak Wiesław        - Unieście,
4.    Komajda Wiesław    - Słupsk,
5.    Kubisiak Ryszard        - Gdańsk,
6.    Pietraszewski Waldemar    - Zielona Góra,
7.    Poborski Sławomir    - Koszalin,
8.    Rynio Marek        - Kołobrzeg,
9.    Stencel Roman        - Koszalin,
10. Zarzyński Ryszard    - Toruń,

 

I.    Przewodniczący zespołu inicjatywnego ROMAN STENCEL zaproponował porządek i tematykę obrad, które zostały jednogłośnie zaakceptowane.

II.    Przewodniczący grupy inicjatywnej odczytując protokoły 01 i 02 zapoznał zebranych z dotychczasowymi decyzjami grupy inicjatywnej oraz przedstawił stopień zaawansowania składania deklaracji członka założyciela izby. 

III.    Koledzy Witold Bachorz; Wiesław Kociak; Waldemar Pietraszewski i Ryszard Kubisiak zadeklarowali chęć włączenia się w prace grupy inicjatywnej. Z aplauzem przyjęto w/w osoby w skład zespołu inicjatywnego ds. utworzenia OIGOSK z/s w Koszalinie.


IV.    DYSKUSJA
Ryszard Kubisiak:
1.     zaproponował szerszą formułę członkostwa w izbie poprzez zamieszczenie w projekcie statutu sformułowania” wszystkie podmioty gospodarcze zajmujące się szkoleniem w dziedzinie ruchu drogowego”. 
2.    Sugerował, aby w projekcie statutu przewidzieć możliwość obradowania Walnego Zebrania Członków również w sytuacji braku quorum, ale tylko nad sprawami objętymi wcześniej ustalonym porządkiem.
3.    wypowiadał się odnośnie potrzeby i sensu tworzenia OIGOSK, która jego zdaniem powinna dbać przede wszystkim o interesy większości OSK ( ok. 70% )  szkolących tylko na kat. AB prawa jazdy. W jego ocenie powstanie OIGOSK nie jest przejawem rozbijania środowiska OSK, a działalność już istniejącej Polskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Warszawie jest ukierunkowana głównie na duże OSK, które upatrują możliwości zarobkowania w zakresie szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy.
4.    zadeklarował, że będzie intensywnie zachęcał do wstępowania do izby kolegów z gdańskiego środowiska OSK. Z uwagi na marazm jaki panuje w stowarzyszeniu gdańskim spodziewa się dużego zainteresowania tworzeniem OIGOSK z/s w Koszalinie.
Waldemar Pietraszewski:
1.     zadeklarował szeroką pomoc i aktywność w tworzeniu OIGOSK. Biorąc pod uwagę, że od kilku lat formalnie w Zielonej Górze nie działa stowarzyszenie również przewiduje duże zainteresowanie kolegów członkostwem w izbie.
2.    zwrócił uwagę na (jego zdaniem) niefortunne zróżnicowanie wysokości zaliczkowanego wpisowego co może prowadzić do uzasadnionych niesnasek. Postulował o ujednolicenie kwoty zaliczki na wpisowe.
Witold Bachorz:
 zaproponował wykorzystać branżowy miesięcznik „SZKOŁA JAZDY” do rozpropagowania idei izby oraz dotarcia z informacją o jej tworzeniu poprzez publikowanie informacji o działalności, posiedzeniach grupy inicjatywnej oraz dołączenie do kolejnych wydań miesięcznika - wzoru deklaracji członkowskiej założyciela izby.
Ryszard Zarzyński:
1.    zasygnalizował problem członkostwa w izbie instruktorów nauki jazdy, szczególnie tych którzy są członkami stowarzyszenia.
2.    poinformował o nawiązaniu kontaktu z posłem PiS na Sejm RP wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury Panem Antonim Mężydło i zasugerował aby w przyszłości umówić się na spotkanie i przedstawić problematykę oraz postulaty izby.
 
Marek Rynio:
1.    sugerował aby członkiem zwyczajnym izby mogli być również psycholodzy badający kierowców.
2.    wskazywał na konieczność dotarcia z informacją o tworzeniu izby na obszary tereny gdzie nie ma stowarzyszeń np. województwo podkarpackie, świętokrzyskie itp.
3.    uświadamiał, że w przypadku uzyskania „masowości” izby tj. dużej liczby członków powstaną realne możliwości uzyskania dużych rabatów cenowych na produkty i usługi.
Roman Stencel głównie odniósł się do poruszanych wyżej kwestii:
1.     do zmian postanowień projektu statutu ewentualnie będzie można wrócić po skonsultowaniu projektu z prawnikiem. Ponadto pewne kwestie szczegółowe lepiej jest zamieścić w stosownym regulaminie. Na dzisiaj najpilniejszym zadaniem jest zebranie mim liczby 100 deklaracji członkowskich.
2.    sugerował aby w rozmowach z kandydatami podkreślać fakt przewidzianej w statucie terenowej struktury organizacyjnej ( oddziały terenowe ), który korzystnie różnicuje sytuację i możliwości OIGOSK  i PIGOSK.
3.    zapoznał z treścią wypowiedzi publikowanej w najbliższym wydaniu „Szkoły Jazdy”. Zebrani zaakceptowali prezentowane tezy dotyczące działalności grupy inicjatywnej oraz głównych celów tworzonej izby.
4.    apelował aby wszyscy członkowie grupy inicjatywnej aktywnie pracowali na pozyskiwaniem kandydatów na członków Izby.

V.    ZDECYDOWANO, co następuje:

1.    Ujednolić wysokość zaliczki na wpisowe Izby w kwocie 100 zł ( sto ) dla wszystkich kandydatów.
2.    Uwzględniając pkt.1 odpowiednio zmodyfikować treść i wzór deklaracji członkowskiej założyciela Izby.
3.    Skorzystać z oferty kol. W. Bachorza i zwrócić się do wydawcy miesięcznika „SZKOŁA JAZDY”  WINFOR sp. z o.o. Szczecin o załączanie do kolejnych edycji miesięcznika wzoru deklaracji członkowskiej założyciela OIGOSK z/s w Koszalinie.
4.    Następne posiedzenie grupy inicjatywnej odbędzie się w dniu 23 września 2006.
podpisy

Roman Stencel                                    Sławomir Poborski

Przewodniczący                                        sekretarz


KRAKÓW 21 Września 2006


PROTOKÓŁ 04-09/2006/OIGOSK/GI

    W dniu 21.09.2006 w hotelu „TRAMP” w Krakowie odbyło się IV posiedzenie zespołu inicjatywnego ds. utworzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie w składzie [ lista obecności załącznik 1]:
1.    Bachorz Witold        - Szczecin,
2.    Giżycki Krzysztof        - Szczecin
3.    Haziak Andrzej        - Człuchów
4.    Kociak Wiesław        - Unieście,
5.    Pietraszewski Waldemar    - Zielona Góra,
6.    Pierzak Stanisław    - Grudziądz,
7.    Stencel Roman        - Koszalin,
8.    Szewczyk Tadeusz    - Kraków,
9.    Ujma Janusz              - Kraków ( jako gość )
10.  Zarzyński Ryszard    - Toruń,

I.    Przewodniczący zespołu inicjatywnego ROMAN STENCEL zaproponował porządek i tematykę obrad, które zostały jednogłośnie zaakceptowane.

II.    Przewodniczący grupy inicjatywnej odczytał protokół  03-07/2006 z poprzedniego posiedzenia i  zapoznał zebranych z dotychczasowymi decyzjami grupy inicjatywnej oraz przedstawił stopień zaawansowania składania deklaracji członka założyciela izby. 

III.    Następnie dyskutowano nad projektem statutu v.5. W wyniku głosowania 6 głosów za 2 głosy przeciw – przyjęto projekt statutu v.6 [ załącznik 2 ].

IV.    W dalszej kolejności analizowano projekt uchwały nr WZZ-02 w sprawie wysokości trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… Wobec braku sprzeciwu na zasadzie aklamacji przyjęto projekt uchwały WZZ-02 v.2 [ załącznik 3 ].

V.    Potem zapoznano się z projektem Regulaminu Głosowań i Wyborów. Po dyskusji, wobec braku sprzeciwu na zasadzie aklamacji przyjęto projekt w/w regulaminu [ załącznik 4 ].

VI.    Po zapoznaniu się i dyskusji w drodze aklamacji przyjęto również projekt Regulaminu Pracy  ( Działania ) Zarządu OIGOSK i jego prezydium [ załącznik 5 ].

VII.    Postanowiono, że przyjęte projekty statutu i regulaminów w zaakceptowanym brzmieniu stanowią ostateczne wersje, które zostaną zarekomendowane na Zebraniu Założycielskim. 

VIII.    Kol. Krzysztof Giżycki zobowiązał się do opracowania i zaprezentowania członkom grupy inicjatywnej projektu logo OIGOSK.

IX.    Przewodniczący grupy inicjatywnej zaapelował o zwiększenie wysiłków w celu pozyskania dalszych deklaracji założyciela OIGOSK. Wskazał, że na dzień dzisiejszy ok. 80% członków stowarzyszenia koszalińskiego złożyło deklaracje. Wszyscy członkowie grupy inicjatywnej powinny dołożyć starań, aby do połowy listopada br. pozyskać ok. 110 założycieli. Liczba ta umożliwi zwołanie zebrania założycielskiego i następnie wdrożenie sądowych procedur rejestracyjnych.

X.    Przewodniczący Stencel poinformował, że następnego dnia tj. 22.09.2006 odbędzie się spotkanie w Kielcach z przedstawicielami OSK z Kielc i okolic wyrażając nadzieję, że efektem tego spotkania będą deklaracje założyciela OIGOSK.

    Sporządził
Roman Stencel