2013-11-21 Łodz -protokół z posiedzenia zarządu OIGOSK

opublikowano 24.11.2013 i 09.12.2013

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 07/11/2013 z posiedzenia w Łodzi 21.11.2013r Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie

/ obszerne fragmenty /

W zebraniu uczestniczyli n/w osoby:

1. Roman Stencel               - prezes,  

2. Zbigniew Popławski      - wiceprezes,  

3. Zbigniew Gryglas           - wiceprezes,  

4. Zenon Giętkowski          - sekretarz

5. Adam Próchnicki            - skarbnik

6. Tomasz Mróz                 - przewodniczący KR  

7. Wacław Ochota              - przewodniczący SK  

Tematyka obrad:

 1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu i X KDZ 05.10.2013 prot. Z - 06/10/2013 {ref. Ad. Próchnicki §3 ust.3 pkt.1 regulaminu },
 2. decyzje w sprawach członkowskich,
 3. informacja o liczebności członków i składach zarządóOT, ocena stopnia realizacji decyzji zarządu adresowanych do zarządów OT, w tym dotyczących nowych pieczęci OT -  decyzje o ewentualnych konsekwencjach,
 4. analiza sytuacji w Oddziałach Terenowych w Gdańsku i Zielonej G – podjęcie stosownych decyzji,
 5. modyfikacja preliminarza finansowego na 2013R,
 6. Inne.
 • akceptacja regulaminu pracy zarządu OT1
 • uchwała o wezwaniu Pana Eugeniusza Kubisia do niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 02 grudnia 2013r , wpłacenia wierzytelności OIGOSK ( ks 1/2013/SK; pins )
 • uchylenie uchwały zarządu z 05.10.2013r o wykluczeniu z OIGOSK p. Eugeniusza Kubisia
 • rozpatrzenie wniosku z 17.11.2013 p. Katarzyny Szutowicz odnośnie zwłoki w zapłacie składek członkowskich w kontekście dofinansowania wyjazdu do Turcji 18-25.09.2013r oraz 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego
 • publikowanie adresów e-mail w wykazie członków zamieszczonym na witrynie internetowej
 • akceptacja wydatków na posiedzenie zespołu roboczego w Łodzi 24.05.2013r i posiedzenie SK i zarządu w Łodzi 13.08.2013r – faktury zostały zakwestionowane przez b. skarbnika Giętkowskiego,
 • informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel }
 • informacja  o zaproszeniu prezesa na uroczystości jubileuszu XV-lecia PFSSK w Łowiczu 22.11.2013r,
 • pozostałe.

Sekretarz Zenon Giętkowski zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o poniższe kwestie:

 • obniżenie ryczałtu Prezesa, uzasadniając koniecznością oszczędności,
 • nieodpłatnego udostępniania lokalu siedziby Izby.

Po dyskusji, … – w głosowaniu jawnym większością głosów („za” 1, „przeciw” 4) w/w wniosek odrzucono.

Ad.1 kol. Adam Próchnicki odczytał prot. Z - 06/10/2013 - bez uwag.

Ad.2Decyzje w sprawach członkowskich

 2.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK
   Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.

Nazwa

adres

Status / oddział

1

F.H.U. Marcin Suwalski

32-310 Krzywopłoty

Zwyczajny: OT5 Kraków

2

Michalak   Tomasz

76-200 Słupsk

Zwyczajny:   OT4 Słupsk

3

Magdalena Klawikowska

84-300 Lębork

Wspierający: OT4 Słupsk

4

Mariusz Jagiełło

76-200 Słupsk

Wspierający: OT4 Słupsk

5

Wojciech Wróbel

76-270 Ustka

Wspierający: OT4 Słupsk

6

Janusz Gizara

76-251 Kobylnica

Wspierający: OT4 Słupsk

7

Damian Miszke

76-100 Sławno

Wspierający: OT4 Słupsk

8

Justyna Jeżewska

76-200 Słupsk

Zwyczajny:   OT4 Słupsk

9

Sienkiewicz Łukasz

76-200 Słupsk

Wspierający: OT4 Słupsk

2.2   Przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę, wniosek z 15.11.2013 – przekształcono status członkowski p.
Tadeusza Wojsiata z dniem 01.12.2013r członek zwyczajny -> na członka wspierającego – instruktor NJ OT1 Koszalin.

 2.3   Skreślenia z listy członków OIGOSK

Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych oraz braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty jak i konstatując informacje zamieszczone w CEIDG o zawieszeniu regulowanej działalności gospodarczej - na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDV-20/IV/2012 z 14.04.2012 jednogłośnie postanowiono o skreśleniu z listy członków oraz wezwaniu do zapłaty w zakreślonym terminie wierzytelności Izby.
W przypadkach bezskutecznego upływu terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny

lp.

Nazwisko

Oddział

1

Radzikowski Waldemar

GD

2

Warchołek Jan

EL

Ad.3 informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT, ocena stopnia realizacji decyzji zarządu adresowanych do zarządów OT, w tym dotyczących nowych pieczęci OT -  decyzje o ewentualnych konsekwencjach

3.2Zarządy Oddziałów Terenowych aktualnie funkcjonują w następujących składach osobowych

Zarząd OT1 Koszalin
1. Vacat         - wiceprezes (od 26102013 )  

Zarząd OT6 Gdańsk
1.
Vacat od 13.08.2013 - wiceprezes  
2. Arkadiusz  Żukowski   - skarbnik    

Zarząd OT7 Zielona G
1
vacat   od 15.10.2013              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2
Vacat od 13.08.2013               sekretarz

Zarząd OT 2 Toruń      - skład statutowy  zgodny z art. 32 ust.4
Zarząd OT 3 Łódź        -
pełny skład statutowy
Zarząd OT 4 Słupsk    -
pełny skład statutowy
Zarząd OT 5 Kraków   -
skład statutowy  zgodny z art. 32 ust.4 
Zarząd OT 8 Siedlce   - pełny skład statutowy
Zarząd OT 9 Głogów   - pełny skład statutowy 

Wyżej przywołany stan faktyczny dowodzi, że zarządy i prezesi OT6 w Gdańsku i OT7 w Zielonej Górze nie wykonały poniższej uchwały zarządu OIGOSK z 13 sierpnia 2013r, vide niżej przywołany e-mail.

3.3Dotychczas wpłynęły r-ki z odciskami pieczęci OT wg. nowego wzorca z OT1 ZK; OT5 KR; OT6 GD

Postanowiono wystąpić z monitem o niezwłoczne zlecenie wykonania pieczątek. Brak informacji w postaci przesłania r-ku z odciskiem pieczęci w terminie do 15 grudnia 2013r będzie skutkować wdrożeniem wobec prezesów OT konsekwencji za nie zastosowanie się do uchwały zarządu i wymogów statutowych!

Uwaga! Powyższe nie dotyczy OT7 Zielona Góra w zakresie terminu, albowiem aktualnie poszukiwany jest lokal na nową siedzibę.

Ad.4 analiza sytuacji w Oddziałach Terenowych w Gdańsku i Zielonej G – podjęcie stosownych decyzji

4.1 z uwagi na nie przesłanie w zakreślonym terminie  informacji o wyborach uzupełniających i pełnionych funkcjach w zarządzie OT6, na podstawie §4 ust.1 i 3 uchwały Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011 zarząd zdecydował o zastosowaniu konsekwencji wobec p. Janusza Chmielowca.

4.2 Pan Waldemar Sacharuk 05.11.2013 przesłał scan protokołu przekazania majątku OT7, doręczono również wersję papierową tego protokołu.
Jednak nie zrealizowano w zakreślonym terminie 17 listopad 2013r  decyzji zarządu Izby z 12 października br. dotyczącej:

- zwołania Walnego Zebrania Członków OT7 celem wyboru prezesa OT7 i ewentualnych wyborów uzupełniających skład zarządu OT7
- znalezienia lokalu na nową siedzibę OT7

Wobec powyższego na podstawie art.19 ust.5 w związku z art.31 ust.4 statutu zdecydowano o zwołaniu najpóźniej w styczniu 2014r Walnego Zebrania Członków OT7 celem przeprowadzenia wyborów zarządu OT7.

Zawiadamiając członków OT7 o planowanym WZC należy pozyskać informacje, deklaracje uczestnictwa w organizowanym zebraniu. Jeżeli z tych deklaracji wynikać będzie brak wymaganego quorum – zarząd ponownie zastanowi się nad sensownością dalszego utrzymywania w strukturze organizacyjnej Oddziału Terenowego w Zielonej Górze

Ad.5 modyfikacja preliminarza finansowego na 2013R.

Uwzględniając poziom aktualnie poniesionych wydatków i wysokość wierzytelności Izby do zapłaty w 2013r oraz uzyskane i przewidywane przychody w 2013r – jednogłośnie zdecydowano o urealnieniu niektórych pozycji Preliminarza Finansowego na 2013r. Szczegółowy preliminarz w załączniku.

Ad.6 Inne.

6.1 W trybie art.19 ust.3 statutu większością głosów ( „za” 4 , „przeciw „1 ) zaakceptowano regulaminu pracy zarządu Oddziału Terenowego nr1, w załączniku.

6.2 W związku z ogłoszeniem 23.10.2013r postanowienia Sądu Koleżeńskiego z 15 października 2013r o uprawomocnieniu się orzeczenia z 13.08.2013r o wykluczeniu p. Eugeniusza Kubisia z OIGOSK.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o poniższej treści:

Na podstawie art.7 ust.12 i art. 29 ust.2 statutu oraz § 26 ust.3 Regulaminu SK wzywa się Pana Eugeniusza Kubisia do niezwłocznego, najpóźniej w terminie do 02 grudnia 2013r, wpłacenia na rachunek bankowy nr
07 1610 1162 2013 0001 4296 0001 sumarycznej kwoty …

W razie braku wpłaty w zakreślonym terminie - należy wdrożyć postępowanie roszczeniowe przed sądem powszechnym tj. SR Koszalin z żądaniem zapłaty odsetek „maksymalnych”, opłat za wezwania itp.

6.3 Wobec ogłoszenia 23 października 2013r postanowienia o prawomocności orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w sprawie 1/2013/SK - jednogłośnie uchylono jako bezprzedmiotową uchwałę zarządu z 05.10.2013r o wykluczeniu p. Eugeniusza Kubisia z OIGOSK.

6.4 Pozytywnie rozpatrzono wniosek z 17.11.2013 p. Katarzyny Szutowicz odnośnie odstąpienia od zastosowania konsekwencji z tytułu zwłoki w zapłacie składek członkowskich, ...

6.5 Po dyskusji jednogłośnie negatywnie rozpatrzono wniosek p. Katarzyny Szutowicz zgłoszony na WZC OT1 26.10.2013r dotyczący publikowania adresów e-mail w wykazie członków zamieszczonym na witrynie internetowej http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/czlonkowie.pdf

6.6 Większością głosów („za” 4, „przeciw” 1) zaakceptowano 3 faktury dokumentujące wydatki OIGOSK

6.7Zarząd akceptuje lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu.

6.8 Prezes Stencel przypomniał o uczestnictwie R. Stencla i Zb. Popławskiego na zaproszenie, w uroczystości jubileuszu
XV-lecia PFSSK w Łowiczu 22.11.2013r.

6.9 Pozostałe

 • w formie aklamacji zdecydowano o zakazie nagrywania posiedzeń Zarządu pod rygorem poniesienia konsekwencji, o których mowa w art.8 ust.4 w związku z art.7 ust.14 lit. a) statutu w razie nie zastosowania się do zakazu lub powoływania się w przyszłości na nagranie z obrad.
 • w formie aklamacji na podstawie art. 29 ust.2 w zawiązku z art.18 ust. 25 statutu zdecydowano o obowiązku zapłaty kwoty 100 zł / sto/ w przypadku nie przekazania hasła dostępu do służbowego adresu e-mail prezesowi OIGOSK lub osobie zajmującej się administrowaniem witryną internetową www.izbaosk.eu najpóźniej następnego dnia po zmianie lub utracie funkcji we władzach OIGOSK. W razie zwłoki zapłaty mają zastosowanie konsekwencje i odpowiednie zasady określone w uchwale WZC / ZD w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności, aktualnie §3 ZDV-20/IV/2012 z 14.04.2012r. Przy czym opłata za wezwanie należy się niezależnie od długości okresu zwłoki.
 • w związku z opublikowanym projektem ustawy o zmianie uokp,link:
  http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/7C03DB9B689DFD13C1257C36004C77FB/%24File/1957.pdf
  w którym miedzy innymi zaproponowano nie konsultowane zmiany art. 35 ust.6 skutkujące nadaniem również WORD-om kompetencji do prowadzenia 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów, zaakceptowano propozycję prezesa Stencla wystąpienia na planowanym spotkaniu liderów współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w Łowiczu z inicjatywą spotkania z liderów z przedstawicielami SuperOSK celem wyartykułowania stanowczego protestu.
 • na wniosek kol. Tomasza Mroza postanowiono o rozeznaniu możliwości uwierzytelniania korespondencji wewnątrz organizacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu bezpiecznego podpisu cyfrowego.

Protokołował: Zenon Giętkowski, sekretarz
/R. Stencel uzupełnił treśc protokołu o szczegółowe dane/