2014-03-21 Łodz -protokół z posiedzenia zarządu OIGOSK

opublikowano 01.04.2014 16:40 / 05.04.2014 22:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź 21 marca 2014r

Protokół Nr Z- 01/03/2014
/
obszerne fragmenty /

z obrad w dniu 21.03.2014 Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie

w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz przewodniczący KR i SK:

Roman Stencel / prezes OT1                     - prezes,                   

Zbigniew Popławski / prezes OT3              - wiceprezes,             

Zbigniew Gryglas / wiceprezes OT3           - wiceprezes,             

Zenon Giętkowski                                     - sekretarz,                

Adam Próchnicki / prezes OT8                   - skarbnik,                 

Tomasz Mróz                                           Przewodniczący KR  

Wacław Ochota                                        przewodniczący SK   

a także na podstawie przepisu §1 ust.5 regulaminu pracy zarządu, członkowie OT6 Gdańsk w osobach:

Ryszard Kubisiak; Mirosław Marach i Wojciech Musalewski

Obradom przewodniczył Prezes zarządu Roman Stencel.

Po powitaniu zebranych kol. Roman Stencel przypomniał o zakazie nagrywania audio i video obrad zarządu (decyzja z 05.10.2013) pod rygorem poniesienia konsekwencji określonych w art.8 ust.4 w związku art.7 ust.14 lit. a statutu.

Pan Giętkowski wnioskował o uzupełnienie porządku obrad. Po dyskusji wnioski odrzucono w głosowaniu z wyjątkiem udostępnienia skarbnikowi „pasywnego” dostępu do rachunku bankowego w ramach bankowości elektronicznej.

 Przyjęta tematyka obrad

 1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 21.11.2013 prot. Z - 07/11/2014  {ref. sekretarz Giętkowski  §3 ust.3 pkt.1 regulaminu },
 2. informacja przewodniczącego KR nt. efektów i ustaleń prowadzonych kontroli oraz treści i publikacji protokołu z 22.02.2014. Dyskusja i przyjęcie stanowiska zarządu oraz niesubordynacji p. Zenona Giętkowskiego i p. Jadwigi Hardek-Szylak { ref. prezes Stencel }
 3. decyzje w sprawach członkowskich w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK { ref. prezes Stencel }
 4. omówienie problematyki sporządzenia sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2013R {ref. wiceprezes Popławski §3 ust.2 pkt.4 regulaminu},
 5. informacja o liczebności członków,i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },
 6. informacja o Bilansie Finansowym na 31.12.2013r, środkach finansowych, dyscyplinie opłacania składek człoraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Próchnicki },
 7. przyjęcie Preliminarza Finansowego na 2014r i określenie wysokości wsk. limitu wydatków OT w 2014r
 8. informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },
 9. o terminie i miejscu zwołania VII Zebrania Delegatów OIGOSK
 10. prezentacja i dyskusja wstępnych tez projektów uchwał  ZDVII { ref. prezes Stencel }
 11. przyjęcie projektu porządku obrad VII ZD { ref. prezes Stencel },
 12. Inne.

a) ustanowienie pełnomocnika procesowego w sprawie o zapłatę p-ko Eugeniuszowi Kubiś i akceptacja jego wynagrodzenia
b) informacja  o zaawansowaniu procedowania projektu ustawy o zm. uokp /druk 1957/  w kontekście wspólnych postulatów z 14.01.2014r organizacji społecznych środowiska osk {ref. prezesi Stencel, Popławski, Gryglas}

Ad.1 Z uwagi na zaakceptowanie 4 grudnia 2013r treści protokołu w trybie uzgodnień korespondencyjnych [ vide poniższy e-mail ] w głosowaniu (4/1) zrezygnowano z odczytywania protokołu z obrad w dniu 21.11.2013.

Ad.2 informacja  przewodniczącego KR nt. efektów i ustaleń prowadzonych kontroli oraz treści i publikacji protokołu z 22.02.2014. Dyskusja i przyjęcie stanowiska zarządu

Po szczegółowej analizie protokołu KR z 22.02.2014 oraz przedstawionej prezentacji i dokumentów - zarząd przyjął w głosowaniu (4/1) stanowisko jak w załączniku do protokołu.

2.1 niesubordynacja p. Zenona Giętkowskiego i p. Jadwigi Hardek-Szylak

Z protokołu KR z 22.02.2014 wynika, że p. Giętkowski przedstawił KR jakieś nieznane zarządowi sprawozdanie skarbnika, cyt:

Ponadto, Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności za okres kwiecień – październik 2013 r. złożonym przez Skarbnika p. Z. Giętkowskiego.

Analizując sprawozdanie skarbnika Izby wyciągamy wniosek, że Prezes nie zastosował się do zaleceń Komisji, co nadal uniemożliwia skarbnikowi wykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu Pracy Zarządu

pkt. V. Na posiedzeniu w dniu 21.11.13r. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem p. Z. Giętkowskiego pełniącego w okresie od kwietnia do października 2013 r. obowiązki skarbnika Izby. Skarbnik p. Giętkowski stwierdził…

Tymczasem regulamin pracy zarządu stanowi co następuje:

§ 3 ust.4 Skarbnik OIGOSK
4. Sporządza sprawozdania bieżące i roczne oraz w układzie narastającym w zakresie finansów OIGOSK, przedkłada je Zarządowi oraz po zaakceptowaniu przez Zarząd - WZC lub ZD,”

Na zadane przez prezesa Stencla wprost pytanie odnośnie hipotetycznego sprawozdania b. skarbnika:

Przewodniczący KR kol. Tomasz Mróz oświadczył, że nie zna jego treści i zwrócił się o przesłanie tego sprawozdania.

Jednak p. Giętkowski stanowczo oświadczył, że jego sprawozdanie kilkakrotnie wzmiankowane w protokole KR nie jest wirtualnym, a jak najbardziej realnym bo przesłał je przewodniczącemu KR poniższym e-mail.

----- Przekazana wiadomość od Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. -----
Data: Thu, 31 Oct 2013 16:15:13
Od: skarbnik < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >
Temat: sprawozdanie skarbnika
Do: przewodniczący KROIGOSK < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >

Witam,
       przesyłam sprawozdanie z okresu pełnienia funkcji skarbnika do wnikliwej analizy Komisji Rewizyjnej, gdyż sprawy finansowe w OIGOSK są prowadzone nie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi.
Sprawozdanie w załączniku.
Pozdrawiam, jeszcze dzisiaj skarbnik Z.Giętkowski

Prezes Stencel zapoznał zebranych z wnioskiem ( vide poniższy scan) p. Giętkowskiego z 13.03.2014 dotyczącego omawianej problematyki.

 Reasumując mamy tutaj do czynienia z ewidentną samowolą p. Giętkowskiego

 Uwzględniając:

 • przywołane fragmenty protokołu KR z 22.02.2014 oraz powyższe oświadczenia i korespondencje
 • bezsporny fakt, że p. Giętkowski nie przedstawił zarządowi i w konsekwencji nie uzyskał akceptacji na prezentowanie jakiegokolwiek sprawozdania
 • bezsporny fakt stwierdzony protokołem KR z 22.02.2014 oraz oświadczeniem p. Giętkowskiego prezentowania  jakiegoś (bo wbrew wymogom regulaminowym nie zaakceptowanego przez zarząd) sprawozdania, w oparciu o które komisja formułuje  poważne zarzuty i wnioski

 – oczywistym jest naruszenie przez p. Giętkowskiego przepisu §3 ust.4 pkt.4 regulaminu pracy zarządu.

 W takim razie występują ewidentne okoliczności niesubordynacji p. Giętkowskiego jako członka zarządu skutkującej  nie przestrzeganiem uchwał władz OIGOSK, a więc zignorowaniem obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.14 lit. a) statutu

 Statut w art.8 ust.4 przewiduje wykluczenie członka uchwałą zarządu, jeżeli nie wypełnia obowiązków, o których mowa w art.7 ust 14 statutu ..\OIGOSK - Uchwały\Statut_OIGOSK20130406.docx

 W dniu 17.03.2014 na portalu internetowym Szkoła Jazdy opublikowano artykuł pt. OIGOSK: Czy prezes jest legalny? Jest wynik kontroli wraz ze scanem postaci papierowej protokołu KR z 22 luty 2014r, link http://www.szkola-jazdy.pl/aktualnosci/single/id/2177 , którego treść jest oszczercza, nieobiektywna i bezpodstawnie dyskredytuje zarząd i prezesa OIGOSK.

 Opublikowanie protokołu, który bezpardonowo szkaluje dobre imię szczególnie prezesa OIGOSK przed zakończeniem procedur - bulwersuje i nie powinno pozostać bez reakcji przede wszystkim Komisji Rewizyjnej, której wszyscy członkowie są podpisani pod protokołem.

 Dlatego zarząd wystąpił do KR z poniższym wnioskiem:

 Koszalin 17 marca 2014

 Zarząd OIGOSK
ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5
75-211 Koszalin

 Komisja Rewizyjna
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie

 Wniosek o kontrolę nadzwyczajną

 Wypracowany w trybie korespondencyjnym art. 17 ust.7 statutu

             Na podstawie przepisu § 3 ust. 3 lit. b) Regulaminu KR prosimy o przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli nadzwyczajnej mającej na celu ustalenie Kto zdecydował o upublicznieniu i przekazaniu do publikacji na portalu internetowym Szkoła Jazdy papierowej postaci protokołu KR z 22.02.2014r przed zakończeniem procedur prowadzonych przez Komisję?

 Uzasadnienie

 . . .

 Wniosek przesłano poniższym e-mail:

From: OIGOSK Koszalin [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, March 18, 2014 12:20 PM
To: przewodniczący KROIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Małecki Zdzisław ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Cc: wiceprezes1 OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); wiceprezes2 OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); skarbnik OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Subject: Wniosek do KR o kontrolę nadzwyczajną - konsultacje
Importance: High

 Odnosząc się do w/w pytań kol. Tomasz Mróz oświadczył:

1. protokół KR z 22.02.2014 wydrukowano w czterech egz. które zostały przekazane:

T. Mróz                 1 egz. a/a
R. Stencel             2 egz. celem zapoznania się i przedstawienia opinii, stanowiska zarządu

J. Hardek-Szylak    1 egz. na żądanie

2. protokół KR z 22.02.2014 mimo że został podpisany przez wszystkich członków KR, wobec nie zakończenia procedur ma charakter roboczego dokumentu wewnętrznego, a wyszczególnione w nim konkluzje, wnioski czy zalecenia nie mają charakteru wiążącego,

3. poniższym e-mail zobowiązał członków KR do nie rozpowszechnia treści protokołu i przebiegu obrad komisji

Sent: Fri, 28 Feb 2014 16:18:35
Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Temat: Fwd: Protokoł z kontroli nadzwyczajnych KR / sprawozdanie skarbnika p. Z. Giętkowskiego
Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Kopia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  ...
  Ponadto zobowiązuje członków KR do nieujawniania nikomu treści protokołu i obrad KR

 i oczywiście nie upoważniał p. Jadwigi Hardek-Szylak do prezentowania protokołu komukolwiek!
Publikacja w Internecie oraz wniosek, zapowiedź prezentacji protokołu na WZC OT1 w dniu 29.03.2014 – są realizowane bez zgody KR i powinny być traktowane jako ewidentna samowola i niesubordynacja!

 4. nie udostępniłem tak treści jak i postaci papierowej protokołu KR z 22.02.2014 innym osobom niż w/w!

W żywiołowej dyskusji wskazywano na ogromne szkody wizerunkowe oraz negatywnego postrzegania OIGOSK w efekcie internetowych publikacji wewnątrzorganizacyjnych dokumentów roboczych, bo o niezweryfikowanej treści – skutkiem, czego OIGOSK traci powagę i wiarygodność poważnego partnera społecznego tj. atrybuty osiągnięte dotychczasowym wysiłkiem władz oraz działalnością.

 Powszechnie artykułowano opinie, że w/w tak oczywiste dowody niesubordynacji i działań na szkodę Izby nie powinny pozostać bez surowych konsekwencji, bo ich brak lub umiarkowana dolegliwość, będą prowadzić do anarchizacji poczynań i poczucia bezkarności, co w dłuższej perspektywie zagraża bytowi OIGOSK.

 Wskazując na powyższe wiceprezes Zbigniew Popławski wnioskował:

 1)   wykluczyć p. Jadwigę Hardek-Szylak z OIGOSK - na podstawie przepisów art.8 ust.4 w związku z
art.7 ust.14 statutu. Dodatkowo uzasadniając bulwersującym zignorowaniem prośby z 28.02.2014 przewodniczącego KR o nieujawnianiu treści protokołu.

 [ Zarząd w głosowaniu przy 1 głosie przeciwnym wykluczył z OIGOSK p. J. Hardek-Szylak]

 2)   wykluczyć p. Zenona Giętkowskiego z OIGOSK - na podstawie przepisów art.8 ust.4 i 5 w związku z
art.7 ust.14 statutu. Dodatkowo uzasadniając wniosek oświadczeniem 3 członków zarządu ( Zb. P, Zb. G, Ad. P )
z 05.10.2013 o braku możliwości dalszej współpracy z p. Giętkowskim.

 [ Zarząd w głosowaniu przy 1 głosie wstrzymującym wykluczył z OIGOSK p. Zenona Giętkowskiego]

 Stosownie do art.11 ust.1 lit. a) statutu wygasł mandat p. Giętkowskiego jako członka zarządu i w konsekwencji od tego momentu zarząd obradował w składzie czteroosobowym.

Ad.3 Decyzje w sprawach członkowskich

3.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

Piotr Leńczowski Małopolska Szkoła Motocyklowa AUTOSALWATOR

30-114 Kraków

Zwyczajny: OT5 Kraków

2

Firma Usługowo-Handlowa "WIRAŻ" Eryk Wojdon

39-300 Mielec

Zwyczajny: OT5 Kraków

3

Dylska Sabina

37-511 Wólka Pełkińska

Wspierający: OT5 Kraków

4

Usługi Informatyczne. Szkolenie Kierowców. Bartosz Zaremba

75-900 Kretomino

Zwyczajny: OT1 Koszalin

5

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "AUTO EXPERT" Wiesław Gugała

08-400 Garwolin

Zwyczajny: OT8 Siedlce

6

Kapłan Rafał, AUTO-START

21-500 Biała Podlaska

Zwyczajny: OT8 Siedlce

7

Maciej Kusiński

91-849 Łódź

Wspierający: OT3 Łódź

8

Kazimierz Gac 84-300 Mosty

Wspierający: OT4 Słupsk

3.2   Przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek – przekształcono status członkowski n/w osób:

Lp.

Nazwa

adres

wniosek

status

oddział

1

Edward Sosnowski

75-411 Koszalin

13-01-2014

przekształcenie statusu na członka wspierającego ; od 01.02.2014

OT 1 Koszalin

3.3   Przyjęto do wiadomości zmiany formy prawnej prowadzonej działalności poprzez przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną i na podstawie przepisu art.18 ust.7 statutu zdecydowano o uaktualnieniu ewidencji członkowskiej. Jednocześnie z uwagi zachowanie dotychczasowych numerów NIP i REGON – odstąpiono od wymogu wniesienia wpisowego. Wobec faktu uczestnictwa reprezentantów n/w spółek cywilnych w Walnym Zebraniu Założycieli w dniu 3 lutego 2007r, powstałe w efekcie przekształcenia n/w spółki jawne zachowują prawa członka założyciela OIGOSK.

 

Dane dotychczasowe

Dane aktualne

Lp.

Nazwa

adres

Nazwa

adres

1

Ośrodek Szkolenia Kierowców "WAŁOWA" sp. cywilna Anna Sas; Zd. Sas Magdalena Szostek

08-110 Siedlce

Ośrodek Szkolenia Kierowców "WAŁOWA" sp. jawna Anna Sas; Magdalena Szostek

08-110 Siedlce

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców "JACEK" sp. cywilna

08-110 Siedlce

Ośrodek Szkolenia Kierowców "JACEK" sp. jawna Adam Próchnicki i spółka

08-110 Siedlce

3

AUTO-SZKOŁA ZYGMUNT WOTA  sp. cywilna Zygmunt Wota, Czesława Wota, Adam Wota 94-406 Łódź AUTO-SZKOŁA ZYGMUNT WOTA  sp. jawna  Zygmunt Wota, Adam Wota, Anna Wota  94-406 Łódź

3.4 Wobec stwierdzenia zakończenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia osk i w konsekwencji
nie spełniania wymogu
, o którym mowa w art.7 ust.2 statutu - na podstawie przepisu art.18 ust.7 statutu postanowiono o skreśleniu z listy członków n/w osoby:

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

LUCYNA sc Ośrodek Szkolenia Kierowców, Agencja Ubezpieczeniowa Wiesław Gugała

08-400 Garwolin

Zwyczajny: OT8 Siedlce

2

OLIWKOWY DOMEK Stanisław Tarczoń

78-113 Dygowo

Zwyczajny: OT1 Koszalin

3.5 Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych oraz braku oczekiwanej reakcji na liczne wezwania do zapłaty, na podstawie przepisów art.8 ust.3 statutu i §3 ust.1 uchwały ZDV-20/IV/2012 z 14.04.2012 postanowiono o skreśleniu z listy członków i sporządzeniu pozwów o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.    

LP.

Nazwisko

Oddział

kwota

uwagi

1

Ryszard Górecki

EL

300

IX.2013 - III.2014 + należności uboczne

3.6 Z powodu nie spełniania wymogu członkostwa OIGOSK określonego w §1 ust.4 lit. a uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011, na podstawie §1 ust.9 lit. b jednomyślną decyzją skreślono z Listy Wykładowców n/w osoby:

Lp.

Poz.

Nazwisko imię

Nr uprawnień

uprawnienia

zaświadcz nr

1

9

Karczewski Krzysztof

GND 0025

B C BE CE D T

088 /06/2008

2

10

Krix Zdzisław

CB 0126

A B C D T BE CE

059/03/2008

Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 35 osób ( 37 - 2)

 Ad.4 tezy do sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2013r:

 Wpłynęły sprawozdania z działalności OT w 2013r od:

 1. OT1 Koszalin    – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem / 2014-01-14
 2. OT2 Toruń        – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem / 2014-01-07
 3. OT3 Łódź         – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem / 2014-01-10
 4. OT5 Kraków      – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem / 2014-01-08
 5. OT6 Gdańsk     – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem / 2014-01-15
 6. OT8 Siedlce     – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem / 2014-01-17
 7. OT9 Głogów     – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem / 2014-01-13

Brak:

 1. OT4 Słupsk
 2. OT7 Zielona Góra

Stosownie do §3 ust.4 Uchwały Z – 11/VIII/2011 z 16.08.2011 termin przesłania sprawozdania OT upłynął w dniu 15 stycznia 2014r.

Poniższym e-mail przypomniano o terminie i obowiązku przesłania sprawozdania

From: OIGOSK Koszalin [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Saturday, January 04, 2014 8:44 PM
To: Prezes-OT2OIGOSK; Prezes-OT4OIGOSK; Prezes-OT5OIGOSK; Prezes-OT6OIGOSK; Prezes-OT7OIGOSK; Prezes-OT9OIGOSK
Cc: wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK; skarbnik OIGOSK
Subject: Sprawozdania z działalności OT w 2013r

Witam

Przypominam, że stosownie do Uchwały zarządu z 16.08.2011 w sprawie obowiązków informacyjnych zarządów oddziałów terenowych / OT/ - 15 stycznia upływa termin przesłania sprawozdania z działalności w 2013r.

Uchybienie obowiązkowi i niedotrzymanie terminu skutkuje konsekwencjami  określonymi w  § 4 uchwały, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/Z11VIII2011.pdf

 Podstawy prawne:

 1. art.19 ust.8 statutu

. . .

 1. Uchwała Z-11/VIII/2011 z16.08.2011

Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

w sprawie obowiązków informacyjnych zarządów oddziałów terenowych / OT/

. . . .

Pozdrawiam
Roman Stencel prezes
tel. +48 502 532 405 ; +48 94 346 44 87 ; www.izbaosk.eu

Proszę o potwierdzenie odczytania, dziękuję   

Ad.5 Informacja o liczebności członków OIGOSK i składach zarządów OT
5
.1 liczebność członków OIGOSK.

Zobrazowanie graficzne dowodzi, że w skutek skreśleń 34 osób z listy członków pogłębia się notowany od 2011r spadek liczby członków zwyczajnych (205 à 179). Uwzględniając kryzysowe rokowania i prognozy demograficzne - należy liczyć się z dalszym spadkiem, a w optymistycznym wariancie stagnacją liczebności członków.

Fluktuacja członkowska OIGOSK

W 2013r przyrost liczby członków wystąpił tylko w OT4 Słupsk (5 osób).

2013r

styczeń

grudzień

osób

Udział %

OT1 KOSZALIN

94

82

-12

-12,77%

OT3 ŁÓDŹ

49

37

-12

-24,49%

OT6 GDAŃSK

30

22

-8

-26,67%

OT2 TORUŃ

19

13

-6

-31,58%

OT5 KRAKÓW

20

16

-4

-20,00%

OT7 ZIELONA G

16

14

-2

-12,50%

OT9 GŁOGÓW

9

7

-2

-22,22%

OT8 SIEDLCE

19

18

-1

-5,26%

OT4 SŁUPSK

12

17

+5

41,67%

5.2 tylko w OT1 Koszalin aktualnie brak wiceprezesa ( Zenon Giętkowski: odwołany 21.10.2013)

Na 29 marca br. zaplanowano WZC OT1 na którym zostanie uzupełniony skład zarządu w drodze wyborów.

Ad.6 informacja o Bilansie Finansowym na 31.12.2013r, środkach finansowych, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  

wg. stanu na dzień 31.12.2013r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do kwoty składek należnych za 2013R wyniosła 94,72% i niestety spadła o ok. 3,5 % w stosunku do 2012r!

Podobnie jak w 2012r oddziały: OT8 Siedlce. OT4 Słupsk, OT2 Toruń osiągnęły w 2013r najwyższą dyscyplinę. opłacania składek członkowskich. Niestety żaden nie utrzymał sukcesu roku poprzedniego!

31 Grudnia

2007R

2008R

2009R

2010R

2011R

2012R

2013R

Oddział WS

96,55%

93,08%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,10%

Oddział GS

95,55%

91,88%

97,90%

90,71%

94,44%

100,00%

98,86%

Oddział CT

92,40%

90,70%

89,78%

86,79%

92,13%

100,00%

97,34%

Oddział ZK

94,82%

95,75%

96,84%

95,51%

96,19%

97,47%

96,86%

Oddział EL

98,94%

91,62%

92,47%

95,47%

95,58%

99,61%

95,87%

Oddział GD

91,40%

98,22%

100,00%

100,00%

93,39%

98,58%

92,36%

Oddział FZ

88,28%

84,00%

98,25%

79,19%

86,15%

90,71%

91,76%

Oddział DGL

X

X

X

96,79%

94,51%

96,90%

91,18%

Oddział KR

88,12%

96,55%

97,53%

93,28%

89,84%

87,60%

81,21%

OIGOSK

94,15%

93,33%

95,92%

93,50%

94,40%

97,24%

94,72%

 Prezes Stencel zaprezentował wiele wykresów i zobrazowań graficznych finansowych aspektów działalności w 2013r.

Prezes Stencel przypomniał, że korzystając z kompetencji regulaminowych z dniem 01 listopada 2013 dokonał zmian osób pełniących funkcje skarbnika:

maj – październik       Zenon Giętkowski

Listopad 2013 – …    Adam Próchnicki

----- Original Message -----
From: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">OIGOSK Koszalin
To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">Giętkowski Zenon ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">Próchnicki Adam ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Cc: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">przewodniczący KROIGOSK ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">przewodniczący SKOIGOSK ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">sekretarz OIGOSK ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">skarbnik OIGOSK ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">wiceprezes1 OIGOSK ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">wiceprezes2 OIGOSK

Sent: Tuesday, October 29, 2013 3:25 PM
Subject: Zmiana osób pełniących funkcje w zarządzie

Witam
Zawiadamiam, że na podstawie §3 ust.1 pkt.7) Regulaminu Pracy Zarządu dokonuję zmian osób pełniących w zarządzie OIGOSK funkcje skarbnika i sekretarza:

Z dniem 01 listopada 2013r powierzam:
p. Zenonowi Giętkowskiemu obowiązki sekretarza,
p. Adamowi Próchnickiemu obowiązki skarbnika,

Uzasadnienie:

 •  p. Giętkowski zgłasza pretensje i formułuje zarzuty o utrudnianiu wykonywania obowiązków skarbnika, więc należy ulżyć tym rozterkom,
 •  moim zdaniem p. Giętkowski wykorzystuje informacje uzyskane w związku z pełnieniem funkcji skarbnika do bezpardonowego dezawuowania  mojej osoby ( na WZC OT1 w dniu 26.10.2013r rozpowszechniał materiały, zestawienia liczbowe, za pomocą których sugerował i wskazywał na nieprawidłowości finansowe w OIGOSK) oraz „walki” z zarządem (vide protokoły i oświadczenie z 05.10.2013r),
 •  demonstracyjne sytuowanie się p. Giętkowskiego w roli opozycjonisty oraz brak lojalności wobec teamu jakim powinien być zarząd - skutkują utratą niezbędnego zaufania,
 •  WZC OT1 w dniu 26.10.2013r cofnęło rekomendację p. Giętkowskiemu do pełnienia funkcji w zarządzie OIGOSK.

W związku z powyższym:
. . . .

Pozdrawiam
Roman Stencel  tel. +48 502 532 405 ; +48 94 346 44 87 ; www.izbaosk.euProszę o potwierdzenie odczytu

Środki finansowe w dyspozycji zarządów OT, stan na 31 grudnia 2013 / 01.01.2014

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 31.12.2013r / 01.01.2014r

TABELA

Sumy bilansu finansowego za 2013r stanowią kwotę: M TTT 835,24 PLN

Przeanalizowano i zaakceptowano Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2013r ( Bilans, Rachunek Wyników oraz Informacja Dodatkowa ).

Ad.7 Przeanalizowano wykonanie preliminarza finansowego za 2013R i jednogłośnie przyjęto preliminarz finansowy na 2014r / w załączniku /

Planowany Globalny Przychód:            TTT 000 PLN
Planowany Globalny Rozchód:             TTT 000 PLN

Wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych w 2014R ustalono w dotychczasowej wysokości 0,50 wolumenu wpłaconych składek członkowskich ewentualnie pomniejszonego o kwoty wydatkowane na zakup rocznej prenumeraty miesięcznika motoryzacyjnego.            

Ad.8 Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu „W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek ...

LOKATY

BOŚ SA ( 31.12.2013 - 31.03.2014)

BOŚ SA ( 31.01.2014 - 05.05.2014)

SGB 24 21 dni (18.03.2014- 08.04.2014)

 Ad.9 Analizowano wniosek KR wyszczególniony w protokole z 22.02.2014 o zwołanie Walnego Zebrania Członków. Jednak komisja w najmniejszym nawet stopniu nie uzasadniła tego wniosku.
Fakt, że KR w protokole nie wskazuje choćby jednego naruszenia przez zarząd obowiązujących w OIGOSK uregulowań prawnych – świadczy, że takie naruszenia nie występują! W konsekwencji enigmatyczne sformułowanie, cyt. „Biorąc pod uwagę wielość zastrzeżeń do pracy Zarządu Izby…” oraz oświadczenie przewodniczącego T. Mroza o nie wiążącym charakterze wniosków ( vide pkt. 2 ) jak i fakt, że zwołanie WZC wiązałoby się z 3 krotnie większym (w porównaniu do ZD) wydatkiem tj. ok. TT 000 PLN przy planowanym w 2014r przychodzie z tytułu składek ok. TT 000 PLN – jednomyślnie uznano wydatek w takiej wysokości za irracjonalny i zdecydowano o zwołaniu VII Zebrania Delegatów.
Prezes Stencel zaproponował aby VII Zebranie Delegatów OIGOSK (sprawozdawcze) odbyło się
24 maja 2014r w Hotelu Monet 87-148 Łysomice ul. Toruńska 10a. Propozycję zaakceptowano.
Prezes zawizował, że w przeddzień VII ZD tj. 23.05.2014r tradycyjnie zwoła kolejne (XI) posiedzenie KDZ.
Jednocześnie uzgodniono, że informacja o powyższym zostanie przesłana do OT najpóźniej do 9 kwietnia br. tj. w terminie określonym przepisem art.13 ust.8 statutu.

 Ad.10 prezentacja i dyskusja wstępnych tez projektów uchwał  ZD VII.

 • Doświadczenie prowadzonych i wszczętych przez Sąd Koleżeński w 2013r spraw,
 • Kwestionowanie postanowienia SK o prawomocności orzeczenia z 13.08.2013 w sprawie 1/2013/SK
 • Konieczność zasięgania w 2013r kilku opinii prawnych ( utrata mandatu członka władz; członkostwo OIGOSK, a działalność uboczna; członkostwo w okresie zawieszenia działalności gospodarczej)

 Wskazują na potrzebę swoistej rewizji, przeglądu obowiązujących w OIGOSK aktów prawnych ( statutu; regulaminów; uchwał; KEZ) celem wyeliminowania sprzeczności i niejednoznaczności oraz powielania tych samych regulacji w różnych aktach prawnych jak i osiągnięcia wymaganej ich kompatybilności.

 Ponadto zachodzi konieczność dostosowania statutu do zmienionej w 2009r ustawy o izbach gospodarczych w zakresie członkostwa zwyczajnego ( podmioty gospodarcze -> przedsiębiorcy ) i potrzeba jednoznacznego uregulowania problematyki właściwego (niepatologicznego) umocowania pełnomocników oraz przedstawicieli przedsiębiorców w okolicznościach określonych w statucie.

 Oczywistym jest, że powyższe cele mogą być z zadawalającym efektem osiągnięte tylko poprzez zlecenie tych prac prawnikowi!

Uwzględniając powyższe obiektywne okoliczności i przesłanki oraz terminową realizację dotychczasowych zleceń jak i (w związku z ich realizacją) dobre rozeznanie w zakresie uregulowań prawnych obowiązujących w OIGOSK odnośnie:

 • Statutu,
 • Regulaminu Wyborów i Głosowań,
 • Regulaminu Pracy Zarządu,
 • Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
 • Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
 • Kodeksu Etyki Zawodowej OIGOSK
 • Uchwał.

 Zarząd zdecydował o zleceniu wykonania w/w prac radcy prawnemu ... i zaakceptował poniższą propozycję wynagrodzenia brutto

 Ad.11 Po dyskusji przyjęto projekt porządku obrad VII ZD, w załączniku

 Ad.12 Sprawy inne.

 12.1 Po dyskusji zdecydowano o ustanowieniu pełnomocnika procesowego w osobie radcy prawnego ... w sprawie o zapłatę p-ko Eugeniuszowi Kubiś sygn. akt IC 367/14/MM SR Koszalin.
Ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości brutto

 12.2 informacja  o zaawansowaniu procedowania projektu ustawy o zm. uokp /druk 1957/  w kontekście wspólnych postulatów z 14.01.2014r organizacji społecznych środowiska osk {ref. prezesi Stencel, Popławski, Gryglas}

 Protokołował
Zbigniew Popławski
wiceprezes