2014-05-23 Łysomice protokół z obrad zarządu OIGOSK i XI KDZ

opublikowano 01.06.2014 / 19.06.2014

 

 

 

 

 

Stosownie do decyzji z 21.03.2014 prezes Stencel wręcza skarbnikowi Ad. Próchnickiemu kody dostępu do rachunku bankowego.

Protokół Nr Z- 02/05/2014 z posiedzenia w dniu 23.05.2014
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie orazjego Kolegium Doradczego (XI)
/najistotniejsze decyzje, ustalenia/

obradach uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:

 1. Roman Stencel / prezes OT1                                  - prezes,

 2. Zbigniew Popławski / prezes OT3                         - wiceprezes,               

 3. Zbigniew Gryglas / wiceprezes OT3                      - wiceprezes,               

 4. Adam Próchnicki / prezes OT8                             - skarbnik,     

 5. Vacat                                                                    - sekretarz,   

 6. Krzysztof Cichacki              prezes OT 2               

 7. Katarzyna Szambelan       prezes OT 4                Pełnomocnictwo dla Janusza Szambelana

 8. Jerzy Wojtanowicz             prezes OT 5               

 9. Janusz Chmielowiec          prezes OT 6                Pełnomocnictwo dla W. Musalewskiego

 10. Waldemar Sacharuk          prezes OT 7               

 11. Edmund Zarzycki              prezes OT 9               

 12. Tomasz Mróz                      Przewodniczący KR         

 13. Wacław Ochota                   Przewodniczący SK 

Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację.

Tematyka obrad

 1. odczytanie prot. z poprzedniego posiedzenia zarządu 21.03.2014 prot. Z – 01/03/{ref. Zb. Popł},

 2. prezentacja stanowiska zarządu odnośnie protokołu KR z 22.02.2014 { ref. R. Stencel },

 3. prezentacja sprawozdań z działalności OT w 2013r { ref. Prezesi OT},

 4. problematyka i decyzje ws. używania do korespondencji służbowych adresów e-mail i potwierdzania odczytu, koloru tuszu pieczęci {ref. R. Stencel},

 5. decyzje w sprawach członkowskich w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK {ref. R.Stencel}

 6. informacja o aktualnej liczebności członków,i składach zarządów  OT { ref. R. Stencel },

 7. informacja o dyscyplinie opłacania składek człoraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Próchnicki },

 8. informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. R. Stencel },

 9. stanowisko w sprawie wniosków o nadanie godności członka honorowego,

 10. prezentacja i dyskusja projektów uchwał  ZD VII { ref. R. Stencel }

 • ZDVII – 25/V/2014 w sprawie zmian Statutu;
 • ZDVII – 26/V/2014 w sprawie zmian Regulaminu Głosowań;
 • ZDVII – 27/V/2014 w sprawie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
 • ZDVII – 28/V/2014 w sprawie zmian Regulaminu Pracy Zarządu;
 • ZDVII – 29/V/2014 w sprawie zmian Regulaminu Sądu Koleżeńskiego;
 • ZDVII – 30/V/2014 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek …;
 • ZDVII – 31/V/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r…

11. przyjęcie projektu porządku obrad VII ZD { ref. R. Stencel },

12. organizacja i zasady dofinansowania warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów w 2014r

13. Inne.

a) puchar i reprezentacja OIGOSK na XV Konkurs Instruktor ROKU 2014

b) informacja  o zaawansowaniu procedowania projektu ustawy o zm. uokp /druk 1957/

Ad.1odczytanie protokołu Z - 01/03/2014 – bez uwag. Wiceprezes Zb. Popławski przedstawił główne ustalenia posiedzenia zarządu, które odbyło się w dniu 21.03.2014r

Ad.2 Prezes Stencel obszernie i szczegółowo zaprezentował stanowisko zarządu odnośnie protokołu KR z 22.02.2014. Po dyskusji, w głosowaniu jawnym większością głosów Kolegium Doradcze Zarządu podzieliło konkluzje i tezy zamieszczone w prezentowanym stanowisku zarządu OIGOSK z 21.03.2014 odnośnie protokołu KR z 22 luty 2014.
P. Musalewski z upoważnienia prezesa OT6 J. Chmielowca złożył pisemne „ zdanie odrębne do protokołu z XI KDZ”, w załączeniu.
Podkreślić należy, że w chwili składania w/w zdania odrębnego protokół z obrad XI KDZ był dopiero w trakcie roboczego redagowania.

Ad.3 Sprawozdania pisemne prezesów Oddz. Terenowych.Z uwagi na późną porę zrezygnowano z prezentacji sprawozdań OT.
Z wyjątkiem OT7 Zielona G, pozostałe oddziały przesłały sprawozdania z działalności w 2013r.

Ad.4 Prezes Stencel przedstawił oraz omówił problematykę używania do korespondencji służbowych adresów e-mail, potwierdzania odczytu, wzorca i koloru tuszu pieczęci. Wskazując przy tym, że największe kłopoty w tym zakresie występują w OT6 GD.
Po krótkiej dyskusji zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o treści jn:

 Uchwała
Na podstawie art.18 ust.25 i art.19 ust.1 statutu postanawia się co następuje:

 1. Pod rygorem poniesienia konsekwencji, o których mowa w §4 ust.1 i 2 uchwały Z-11/VIII/2011 z16.08.2011 zobowiązuje się osoby pełniące funkcje we władzach i organach OIGOSK do niezwłocznego:
  a) używania tuszu czarnego lub niebieskiego pieczęci, którymi posługują się w związku z pełnioną funkcją,
  b) używania służbowych adresów e-mail oraz potwierdzania odczytania służbowej korespondencji e-mail i wiadomości sms - na prośbę generowaną przez aplikację lub serwer, a w przypadku jej braku, jeżeli w korespondencji zamieszczono wzmiankę z prośbą o potwierdzenie odczytu.

2. Wielokrotne, uporczywe uchylanie się od obowiązków określonych w pkt. 1) będzie traktowane jako nie wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w art.7 ust.14 lit. a), co może skutkować zastosowaniem konsekwencji określonych przepisem art.8 ust.4 statutu.

3. Zobowiązuje się … do zlecenia i wykonania na swój koszt w terminie do 10 czerwca 2014 pieczęci OT6 zgodnej z wzorcem wyszczególnionym w art.32 ust.7 statutu.Albowiem aktualnie używana pieczęć nie jest zgodna z wzorcem statutowym, a koszt jej wykonania (55 PLN) opłacono z funduszy OT6 OIGOSK (F-ra 70/6/W/01 z 20.06.2013)

Ad.5 Decyzje w sprawach członkowskich

5.1 Dłużnicy składkowi OIGOSK na 23 maja 2014r

Wykaz 18 członków.

W dyskusji skarbnik Próchnicki informował, że do w/w wysyłano wezwania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak nie ma pewności czy korespondencję odczytano. Ponadto podniósł, że comiesięcznie wysyła do prezesów i skarbników OT aktualne tabele składek członkowskich i zaapelował aby zarządy OT na podstawie tych informacji podejmowały działania mobilizujące członków do terminowego uiszczania składek członkowskich.
Wiceprezes Popławski zaproponował skreślić w/w z listy członków. Wniosek w głosowaniu 2:2 nie uzyskał większości.
Na podstawie przepisu art.10 ust.3 statutu prezes Stencel rozstrzygnął o wysłaniu do w/w pisemnych wezwań z naliczeniem opłat za wezwania oraz odsetek.

5.2    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
   Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

Tomasz Mróz

98-220 Zduńska Wola

Wspierający: OT3 Łódź

5.3   Wobec ustania przyczyny wykreślenia z Listy decyzją z 05.10.2013, niniejszym zarząd postanawia o ponownym wpisaniu kol. Tomasza Mroza na Listę Wykładowców OIGOSK.
Z powodu nie spełniania wymogu członkostwa OIGOSK określonego w §1 ust.4 lit. a uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011, na podstawie §1 ust.9 lit. b jednomyślną decyzją skreślono z Listy Wykładowców n/w osoby:

 Lp.

Poz.

Nazwisko imię

Nr uprawnień

uprawnienia

zaświadcz nr

1

34

Miarka Jerzy Janusz

ZK 0041

ABCDE

031/01/2008

2

84

Zatyka Krzysztof

WG 0019

A B C D T, BE, CE

080/03/2008

Po uwzględnieniu w/w zmian w liście wyszczególnia się 34 osoby ( 35 – 2+1)

5.4   Przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę, wniosek z 20.05.2014 – przekształcono status członkowski p. Łukasza Górnika członek zwyczajny
à z dniem 01.06.2014r na członka wspierającego – instruktora NJ OT1 Koszalin.

5.5  Na podstawie §1 ust.4 lit. b) uchwały ZDV-20/04/2012 z 14.04.2012 ustala się następujące kwoty miesięcznych składek członkowskich dla n/w osób prawnych będących członkami OIGOSK:
XXX PLN Centrum Edukacji Zawodowej CARGO sp. z o.o. Jaworzno, obowiązuje od 1 czerwca 2014r
XXX PLN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROLMINEX" sp. z o.o. Kraków, obowiązuje od 1 stycznia 2015r    

5.6  Stwierdzenie prawomocności uchwały Zarządu z 21 marca 2014 o wykluczeniu z OIGOSK p. JH-Sz.
Prezes Stencel zapoznał zebranych ze zgromadzona w sprawie dokumentacją, w tym z decyzją Poczty Polskiej SA W-wa z 12 maja 2014 pismo znak COF/SR10-7080/AB/84938/1/14 o uznaniu jako nieuzasadnionej reklamacji OIGOSK z 13.04.2014 w sprawie nie doręczenia przesyłki nr 00259007734033470206 ( co podniesiono w odwołaniu).
Po dyskusji zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o treści jak w załączniku.

Ad.6 informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. ref. R. Stencel },

6.1

            2 zobrazowania graficzne

6.2  Zarządy Oddziałów Terenowych pracują w pełnych składach statutowych.

Ad. 7 Informacja o dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny 

         zobrazowania graficzne

Skarbnik Próchnicki przedstawił szczegółową prezentację, w tym sprawozdanie finansowe za 2013r:

2 zobrazowania graficzne

 

Ad.8 Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r.pkt. XVII: protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu 13-01-2008
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

LOKATY

BOŚ SA ( 02.04.2014 - 02.07.2014)

BOŚ SA (06.05.2014 - 05.11.2014)

SGB 24 ( 15.05 - 29.05.2014) 14dni

OGÓŁEM LOKATY

Ad.9   Stanowisko w sprawie wniosków o nadanie godności członka honorowego.

 Janusz Szambelan ( sekretarz OT4 GS), a następnie prezesi:
Jurek Wojtanowicz (OT5) i
Adam Próchnicki (OT8)
zaprezentowali uchwały Walnych Zebrań Członków zawierających uzasadnienie i wnioski o wystąpienie do ZDVII z wnioskiem o nadanie prezesom R. Stenclowi i Zb. Popławskiemu godności członka honorowego.
p. Musalewski przedłożył wniosek prezesa OT6 J. Chmielowca z 23.05.2014 (w załączeniu) do zarządu OIGOSK w sprawie nadania godności członka honorowego p. Ryszardowi Kubisiakowi.
Po dyskusji, w której z uwagi na ostatnie okoliczności oraz aktywność w internecie - negatywnie rekomendowano kandydaturę p. Kubisiaka i wniosek odrzucono w głosowaniu jawnym…
Następnie Kolegium Doradcze Zarządu w
głosowaniu jawnym większością głosów podjęło uchwałę nr 03 / KDZ / 2014(w załączniku).

Ad.10 Projekty uchwał VIIZD

          Prezes Stencel szczegółowo zaprezentował teksty projektów uchwał VIIZD wyszczególnione w porządku obrad na wstępie niniejszego protokołu. KDZ teksty projektów uchwał przyjęło bez zastrzeżeń.

Ad.11  W formie aklamacji przyjęto ostateczny projekt porządku obrad VIIZD OIGOSK (w załączniku).

Ad.12 organizacja i zasady dofinansowania warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów w 2014r
Zarząd w drodze aklamacji zdecydował, że dofinansowanie z funduszy OIGOSK, realizowanych w 2014r warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów, wykładowców będzie możliwe pod warunkiem przestrzegania generalnie zasad i wymogów określonych decyzją z 23 sierpnia 2013 podjętą w trybie korespondencyjnym ( art.17 ust.7 statutu) z drobnymi zmianami tj:

 1. Zarządy Oddziałów Terenowych organizują i wybierają uprawniony podmiot, który zrealizuje szkolenie w ramach warsztatów.
 2. Zarząd OT jest odpowiedzialny za bieżące nadzorowanie i wyegzekwowanie realizacji programu szkolenia w ramach warsztatów.
 3. Jeżeli zarząd OT z n/w powodów nie może wykonywać obowiązków zespołu oceniającego - powołuje co najmniej 3 osobowy zespół oceniający oferty, który dokonuje wyboru optymalnej oferty na przeprowadzenie szkolenia w oparciu o n/w kryteria oraz inne warunki określone przez zarząd OT. Członkiem zespołu oceniającego nie może być osoba składająca ofertę lub członek organu reprezentacji i nadzoru podmiotu składającego ofertę.
 4. Zarząd OT w umowie (wzór w załączeniu) z wykonawcą, któremu powierzono przeprowadzenie szkolenia zastrzega  możliwość, wizytacji zajęć przez członka zarządu OT i zarządu OIGOSK.
 5. Zarząd OT stosuje w umowie realizacyjnej kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości umowy w przypadku gdy zostaną stwierdzone uchybienia w realizacji programu szkolenia, w tym i podczas wizytacji, o których mowa w pkt.3.
 6. Zarząd OT z uwagi na brak osobowości prawnej, podpisany tekst umowy realizacyjnej przesyła do zarządu OIGOSK wraz z listą uczestników deklarujących uczestnictwo w warsztatach – w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych.
 7. Kwoty stanowiące odpłatność uczestników warsztatów, wyszczególnionych w listach , o których mowa w pkt.6 i umowie realizacyjnej powinny być wpłacone na r-k bankowy OIGOSK przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych.
 8. Wynikająca z umowy należna wykonawcy kwota zostanie opłacona w umownym terminie przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego. Faktura, r-k muszą być opatrzone podpisami prezesa i skarbnika, a w razie braku skarbnika innego członka zarządu OT ze wzmianką o zrealizowaniu umowy bez uwag.
 9. Zarząd OT lub (i) zespół oceniający oferty, decydując o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia szkolenia kieruje się stopniem zapewnienia spełnienia n/w przesłanek:
 • zrealizowanie w pełni programu szkolenia,
 • prowadzenia szkolenia przez kadrę o wysokich kwalifikacjach i niekwestionowanym autorytecie,
 • obniżenia jednostkowego wydatku na szkolenie poprzez zorganizowanie szkolenia w jednym terminie,
 • pogłębianie integracji wewnątrzorganizacyjnej, itp.
 • zachęcanie i preferowanie członkostwa w OIGOSK
 • mobilizowanie do wpisywania się i wyróżnianie instruktorów aktualnie wpisanych na listę wykładowców OIGOSK   http://www.izbaosk.eu/index.php/178 poprzez proponowanie ich do prowadzenia zajęć.

Zarząd postanowił o znaczącym zaangażowaniu funduszy Izby w finansowanie uczestnictwa w omawianych warsztatach, a mianowicie max. dofinansowanie :

 • osoby na prawach członka zwyczajnego o co najmniej jednorocznym stażu członkowskim 
 • członka wspierającego o co najmniej jednorocznym stażu członkowskim 
 • Objąć dofinansowaniem w max. wysokości jak dla członka zwyczajnego (pod warunkiem, że aktualnie mają status członka OIGOSK oraz nie są w okresie wypowiedzenia członkostwa ) również osoby, które były uczestnikami WZZ w dniu 3 lutego 2007, w tym także w charakterze pełnomocnika.
  Dzisiaj jednak z różnych powodów niektórzy z nich mają status członka wspierającego. W wielu przypadkach  zaakceptowali Oni propozycję pozostania w Izbie.
  Jest to symboliczna forma wyróżnienia, uhonorowania osób osobiście uczestniczących w akcie „rodzenia” się OIGOSK.

Członek o stażu członkowskim 4 – 11 miesięcy  może otrzymać max. dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do okresu członkostwa tj. odpowiednio np. (4mce/12) x ...

Z funduszy w dyspozycji Zarządu OIGOSK finansuje się w zależności od statusu członkowskiego odpowiednio max. , a dla członków o stażu członkowskim 4 – 11 miesięcy w wysokości wynikającej z w/w proporcjonalności. 

Z funduszy w dyspozycji Zarządu OT na podstawie stosownej uchwały finansuje się max. … PLN, a dla członków
o stażu członkowskim 4 – 11 miesięcy w wysokości wynikającej z w/w proporcjonalności. 

W okolicznościach uzasadnionych otrzymanymi ofertami, zarząd OT po stosownym udokumentowaniu i uzyskaniu akceptacji zarządu OIGOSK, może zwiększyć dofinansowanie z funduszy w Jego dyspozycji max. do:

 • PLNdla osoby na prawach członka zwyczajnego o co najmniej jednorocznym stażu członkowskim
 • PLN dla członka wspierającego o co najmniej jednorocznym stażu członkowskim

Przy czym nie dopuszcza się sfinansowania z funduszy OIGOSK ceny szkolenia w wysokości większej jak 70%

Dla potrzeb określenia stażu członkowskiego, jako krańcowy przyjmuje się miesiąc wrzesień 2014r, co oznacza, że osoba przyjęta w poczet członków np. w maju br. będzie traktowana jako osoba z 4 – miesięcznym stażem członkowskim ( VI; VII; VIII; IX).

Z funduszy OIGOSK może być dofinansowane  uczestnictwo w warsztatach wyłącznie współorganizowanych w terminach oraz w lokalizacjach wskazanych przez zarząd OT OIGOSK.

Bezwzględnym warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w warsztatach jest:

 • nie zaleganie z opłatami wierzytelności OIGOSK np. wpisowego, składek członkowskich, opłat  za wezwania oraz innych należności,
 • nie występowanie okoliczności, o których mowa w §3 ust.3  Uchwały nr ZDV – 20/ IV/ 2012 z dnia 14.04.2012r,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych

Jednocześnie zarząd zaleca, aby warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów w 2014r organizować dopiero po opublikowaniu w Dz.U zmian w uokp, gdyż w ustawie z 9 maja 2014 o zmianie uokp zlikwidowano wymiar „3 dniowe” oraz określono, że osoby posiadające uprawnienia instruktora i egzaminatora będą mogły alternatywnie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego

Ad.13  Inne

a) puchar i reprezentacja OIGOSK na XV Konkurs Instruktor ROKU 2014
Pozytywnie rozpatrzono prośbę prezesa PFSSK z 19.05.2014 kol. Krzysztofa Bandosa ( w załączeniu) o ufundowanie pucharu za zajęcie I miejsca w konkurencji „ stabilność Stewarda”. Wydatek na ten cel nie powinien przekroczyć kwoty … PLN.
Wobec imiennego zaproszenia na w/w konkurs prezesa OIGOSK – puchar wręczy prezes Stencel.

b) informacja  o zaawansowaniu procedowania projektu ustawy o zm. uokp /druk 1957/
Z uwagi na późną porę postanowiono odstąpić od realizacji tego pkt. porządku, szczególnie, że problematyka ta jest publikowana http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/282-2013-12-12-komunikaty-z-procedowania-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-z-05-01-2011-o-kierujacych-pojazdami-druk-1957

i na bieżąco aktualizowana.

Protokołował: Zbigniew Gryglas, wiceprezes