2014-05-24 Protokół z VII Zebrania Delegatów OIGOSK w Łysomicach

opublikowano:  01.06.2014

Protokół z obrad

VII Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie w dniu 24-05-2014

w Łysomicach k/Torunia (najistotniejsze ustalenia, decyzje)

1. Przywitanie uczestników przez Prezesa Romana Stencel.

2. Pod przewodnictwem prezesa Stencla w formie aklamacji wyłoniono Prezydium Zebrania, które ukonstytuowało się w składzie jn:

- Przewodniczący                           Zbigniew Popławski

- z-ca przewodniczącego                Edmund Zarzycki

- Sekretarz                                    Wojciech Ślusarski

- Sekretarz                                    Jan Papierski

3. Wobec stwierdzenia, że w sali obrad przebywają osoby nie uprawnione do uczestnictwa w Zebraniu. Przewodniczący poprosił p. Jadwigę Hardek-Szylak i Zenona Giętkowskiego o opuszczenie sali uzasadniając, że statut i regulamin wyborów precyzyjnie określają uczestników ZD. Pani J. Hardek-Szylak stanowczo oświadczyła, że nie wyjdzie, bo jest członkiem Komisji Rewizyjnej i ma prawo uczestnictwa w ZD. Ponadto złożyła odwołanie od decyzji zarządu do Zebrania Delegatów i chce uczestniczyć przy podejmowaniu decyzji odnośnie tego odwołania.
Pan Z. Giętkowski oświadczył, że nie opuści obrad, bo jest członkiem Zarządu, a więc również ma prawo uczestnictwa w ZD. Złożył odwołanie do Zebrania Delegatów od decyzji zarządu o wykluczeniu go i chce uczestniczyć przy podejmowaniu decyzji odnośnie tego odwołania.
Przewodniczący Popławski poinformował, że na wczorajszych obradach zarząd stwierdził prawomocność swojej decyzji z 21.03.2014 o wykluczeniu p. J. Hardek-Szylak z powodu wniesienia odwołania po terminie określonym w statucie. Natomiast Komisja Odwoławcza będzie analizować wyłącznie dokumenty związane z odwołaniem p. Giętkowskiego i ponownie wezwał do nie zakłócania i dobrowolnego opuszczenia miejsca obrad. W/w osoby zdecydowanie odmówiły opuszczenia sali obrad.
Wobec powyższego przewodniczący Zb. Popławski po konsultacji z członkami prezydium ogłosił przerwę w obradach celem powiadomienia i wniosku do właściciela hotelu o podjęcie działań skutkujących usunięciem w/w osób z sali obrad.
p. J. Hardek-Szylak i Z. Giętkowski również właścicielowi hotelu stanowczo odmówili opuszczenia sali obrad.
Na informację o wezwaniu Policji p. J. Hardek-Szylak zareagowała konkluzją, ze będzie to „doskonała” reklama tak dla hotelu jak i Izby.
Skuteczna interwencja dwóch funkcjonariuszy Policji pozwoliła ok. godz. 12:10 wznowić obrady.

4. Wybór Komisji Wyborczej:

- Jarosław Bubnowicz

- Edward Suski

- Wiesław Kociak – nie wyraził zgody

- Janusz Gizara

- Andrzej Kostulski

W drodze aklamacji wyłoniono Komisję Wyborczą i Głosowań, która ukonstytuowała się następująco:

- Jarosław Bubnowicz (OT1 ZK)                                przewodniczący

- Edward Suski (OT1 ZK)                               sekretarz

- Janusz Gizara (OT4 GS)                             członek

- Andrzej Kostulski (OT3 EL)                         członek

5. W trakcie prac komisji Wyborczej prezes Stencel za akceptacją zebranych przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2013r ( pkt.12 porządku), załącznik 9.

6. Komisja Wyborcza po analizie listy obecności (załącznik nr 1) oraz przekazanych przez zarząd dokumentów stwierdziła, że max. liczba to 47 Mandatów, a uprawnione do uczestnictwa w VII ZD są 42 Mandaty.
Z listy obecności wynika, że obecnych jest 31 Delegatów i osób funkcyjnych z głosem stanowiącym + 3 osoby legitymujące się pełnomocnictwami oraz przedstawiono 6 pełnomocnictw. Osobom uprawnionym wydano
40 Mandatów. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał albowiem wymagane quorum wynosi 24 Mandaty.

7. Przyjęcie porządku obrad.
W formie aklamacji przy obecności 35 Mandatów przyjęto porządek obrad (załącznik nr.2) zaprezentowany przez przewodniczącego

8. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej z 06.04.2014 ws "imunitetu" dla członków KR.

Prezes Stencel w wypowiedzi negatywnie rekomendował wniosek i uzasadniał, że wszyscy członkowie niezależnie od pełnionej funkcji powinni stosować się zasad określonych w statucie oraz do uchwał władz OIGOSK.

Wskazał, że w razie wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wykluczenia członka KR trzeba będzie zwoływać kosztowne Nadzwyczajne Zebranie lub oczekiwać na zwoływane raz w roku Zwyczajne Zebranie.

Zarząd nie nadużywa kompetencji do wykluczania członków. W okresie siedmiu lat tylko raz decyzją zarządu z 21.03.2014 wykluczono członka KR tj. J. Hardek Szylak, co było uzasadnione rażącą niesubordynacją oraz ogromnymi szkodami wizerunkowymi Izby spowodowanymi świadomym działaniem osoby wykluczonej.

Przewodniczący KR kol. T. Mróz zaapelował o akceptację wniosku gdyż KR prowadzi działania kontrolne wobec zarządu, który z oczywistych względów nie powinien mieć kompetencji do wykluczania członków władzy kontrolnej.

W głosowaniu jawnym - wniosek został odrzucony 28 głosami .

9. Na prośbę przewodniczącego prezes Stencel zaprezentował zmiany w statucie.
Następnie przewodniczący odczytał uchwałę nr
ZDVII-25/V/2014 w sprawie zmian statutu, załącznik nr.3.
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 28 głosami.

10. Na prośbę przewodniczącego prezes Stencel zaprezentował zmiany w Regulaminie Głosowań i Wyborów.
Następnie przewodniczący odczytał uchwałę nr
ZDVII-26/V/2014 w sprawie Regulaminu Głosowań i Wyborów, załącznik nr.4. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 28 głosami.

11. Na prośbę przewodniczącego prezes Stencel zaprezentował zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Następnie przewodniczący odczytał uchwałę nrZDVII-27/V/2014 w sprawie Regulaminiu Komisji Rewizyjnej
(załącznik nr.5). W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 29 głosami.

12. Na prośbę przewodniczącego prezes Stencel zaprezentował zmiany w Regulaminie Pracy Zarządu.
Następnie przewodniczący odczytał uchwałę nr
ZDVII-28/V/2014 w sprawie Regulaminu Pracy Zarządu (załącznik nr.6). W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 34 głosami.

13. Na prośbę przewodniczącego prezes Stencel zaprezentował zmiany w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego.
Następnie przewodniczący odczytał uchwałę nr
ZDVII-29/V/2014 w sprawie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego (załącznik nr7). W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 35 głosami.

14. Na prośbę przewodniczącego prezes Stencel zaprezentował uchwałę w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek…. (załącznik nr 8).
Następnie przewodniczący odczytał uchwałę nr
ZDVII-30/V/2014 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek….
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 37 głosami.

15. Wyłonienie Komisji Odwoławczej.
Zgłoszono następujących kandydatów:

 • Jerzy Wojtanowicz (OT5)
 • Wacław Ochota (OT5)
 • Janusz Szambelan (OT4)
 • Krzysztof Cichacki (OT2)

W głosowaniu jawnym 29 głosami wybrano w/w komisję, która ukonstytuowała się następująco:

 • Jerzy Wojtanowicz  - przewodniczący
 • Janusz Szambelan  - sekretarz
 • Wacław Ochota      - członek
 • Krzysztof Cichacki  - członek

16. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2013- przedstawił skarbnik Adam Próchnicki, załącznik nr10.

17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2013. Przedstawił Przewodniczący T. Mróz. Komisja Rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi OIGOSK i poszczególnym członkom, załącznik nr11.

18. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2012 rok. Przedstawił Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Wacław Ochota, załącznik nr12.

19. W głosowaniu jawnym 39 głosami przyjęto Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2013.

20. Głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK.
Zarządowi OIGOSK udzielono absolutorium 34 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.

21. Głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK.

 • Prezes Roman Stencel- 32 głosy za udzieleniem absolutorium przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Absolutorium udzielono.
 • V-ce Prezes Zbigniew Popławski34 głosów za udzieleniem absolutorium przy 1 głosie przeciwnym i
  4 głosach wstrzymujących się. Absolutorium udzielono.
 • V-ce Prezes Zbigniew Gryglas34 głosów za udzieleniem absolutorium przy 1 głosie przeciwnym i
  3 głosach wstrzymujących się. Absolutorium udzielono.
 • Skarbnik Adam Próchnicki35 głosów za udzieleniem absolutorium przy 1 głosie przeciwnym i
  3 głosach wstrzymujących się. Absolutorium udzielono.

22. Podjęcie uchwały nr ZDVII-31/V/2014 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2013r. Uchwałę przyjęto 39 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 39 głosami, (załącznik nr13).

23. Na prośbę przewodniczącego prezes Stencel przedstawił uchwałę 03 / KDZ / 2014 i wniosek zarządu z 23.05.2014 w sprawie nadania godności członka honorowego. Przewodniczący Popławski odczytał uchwałę ZDVII-32/V/2014 w sprawie wniosku zarządu o nad. godności członka honorowego kol. Romanowi Stenclowi i Zbigniewowi Popławskiemu (załącznik nr14).

Uchwałę przyjęto 32 głosami, przy 4 głosach wstrzymujących się.
Kol. Zb. Popławski i R. Stencel podziękowali za docenieni ich wysiłków i pracy poprzez wyróżnienie godnością członka honorowego OIGOSK.

24. Przewodniczący Komisji Odwoławczej kol. Jerzy Wojtanowicz odczytał protokół (załącznik nr15), w którym komisja wnioskuje o oddalenie odwołania p. Giętkowskiego z 02.04.2014.
W głosowaniu jawnym Zebranie Delegatów wniosek komisji zaakceptowało 34 głosami przy 2 głosach wstrzymujących, co skutkuje uprawomocnieniem się uchwały zarządu z 21.03.2014 o wykluczeniu p. Giętkowskiego z OIGOSK.

25. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające skład zarządu OIGOSK.
Zgłoszono kandydaturę p. Piotra Berenta z OT2 Toruń. Prezes Stencel uzasadnił kandydaturę, a kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
W efekcie wyborów tajnych skład zarządu OIGOSK jednogłośnie 36 głosami został uzupełniony o kol. Piotra Berenta.

26. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej OIGOSK. Zgłoszono następujące (w kolejności zgłoszenia) kandydatury: Andrzej Gryglas, Mirosław Pawlicki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. KR uzupełniono o n/w osoby, które w tajnych wyborach ( głosowało 35 Mandatów) w/w otrzymali:
Andrzej Gryglas            34 głosy
Mirosław Pawlicki          35 głosów

27. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające skład Sądu Koleżeńskiego OIGOSK. Zgłoszono następujące (w kolejności zgłoszenia) kandydatury: Jerzy Zabielski, Mieczysław Żołnierek, którzy wyrazili zgodę.
W efekcie wyborów tajnych w skład Sądu Koleżeńskiego OIGOSK został uzupełniony o n/w osoby, którzy otrzymali głosów:
37        Jerzy Zabielski
33        Mieczysław Żołnierek

28. Ukonstytuowanie się Władz OIGOSK:

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes                  - Roman Stencel
V-ce prezes         - Zbigniew Popławski
V-ce prezes         - Zbigniew Gryglas
Sekretarz              - Piotr Berent
Skarbnik               - Adam Próchnicki

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący                - Tomasz Mróz
V-ce przewodniczący        – Wiesław Kociak
Sekretarz                             - Mirosław Pawlicki
członek                                – Zdzisław Małecki
członek                                 - Andrzej Gryglas

Sąd Koleżeński ukonstytuował się w następującym składzie:

Przewodniczący                - Wacław Ochota
Wiceprzewodniczący        – Wiesław Gugała
Sekretarz                             - Jerzy Zabielski
Sędzia                                  – Jan Gawlik
Sędzia                                  - Marian Kottas
Sędzia                                  - Mieczysław Żołnierek

29.Dyskusja:

W wypowiedziach wyrażano obawy oraz prezentowano zagrożenia związane z zapowiadanymi zmianami uokp szczególnie w zakresie zniesienia obowiązku obycia szkolenia teoretycznego w osk.

Zb. Gryglas wskazywał na niedoskonałości uregulowań prawnych w zakresie szkoleń kierowców wykonujących transport drogowy, które „rodzą” patologiczne zachowania ośrodków szkolenia nie mających wymaganej infrastruktury, a prowadzących szkolenia.

Zakończenie dyskusji i Zebrania przez Przewodniczącego Z. Popławskiego.

Po akceptacji Przewodniczącego, stosownie do § 3 regulaminu wyborów - zniszczono karty do głosowania tajnego

Protokołował: Wojciech Ślusarski, Jan Papierski

Łysomice, 24 maja 2014r