2014-09-20 Łysomice protokół z obrad zarządu OIGOSK i XII KDZ

opulikowano 24.09.2014 23:55

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr Z- 03/09/2014 z obrad w dniu 20.09.2014 Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (XII) / obszerne fragmenty /

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:

Roman Stencel / prezes OT1                                   - prezes,        
Zbigniew Popławski /
prezes OT3                          - wiceprezes,              
Zbigniew Gryglas /
wiceprezes OT3                       - wiceprezes,              
Adam   Próchnicki /
prezes OT8                              - skarbnik,                   
Piotr Berent                                                               
- sekretarz,                  
Krzysztof Cichacki                                                   
prezes OT 2                 
Katarzyna Szambelan                                             prezes OT 4                 
Jerzy Wojtanowicz                                                   prezes OT 5                 
Janusz Chmielowiec                                               prezes OT 6                   Pełnomocnictwo dla viceprezesa K. Selonke
vacat                                                                            prezes OT 7                 
Edmund   Zarzycki                                                    prezes OT 9                 

Tomasz Mróz                                                           
Przewodniczący KR   
Wacław Ochota                                                       Przewodniczący SK     

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przedstawił proponowany porządek obrad.

Tematyka obrad

  1. odczytanie prot. z poprzedniego posiedzenia zarządu 23.05.2014 prot. Z – 02/05/2014  {ref. Zb. Popławski},
  2. informacja o dyscyplinie opłacania składek człoraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Próchnicki },
  3. decyzje w sprawach członkowskich: skreślenia; pozwy; w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK { ref. R. Stencel }
  4. informacja o aktualnej liczebności członków,i składach zarządów  OT { ref. R. Stencel },
  5. Dyskusja i decyzje w sprawach oddziałów terenowych OT7 FZ i OT9 DGL { ref. R. Stencel }
  6. Dyskusja i decyzje dot. rekomendacji kandydatów do ministerialnej Komisji ds. weryfikacji pytań egzaminacyjnych { ref. R. Stencel }
  7. informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. R. Stencel },
  8. Inne.

b) problematyka przekazania dokumentacji, pieczęci i składników majątkowych przez b. prezesa OT7 Wal. Sacharuka

a) zaproszenie prezesa Stencla na konferencję PIGOSK 10-12 października 2014 w hotelu „WODNIK” Smardzewice

c) problematyka opłat za wezwania do zapłaty.

Ze względu na opóźnienie prezes Stencel zaproponował rozpatrzenie z w/w pkt. 3,5,6 i 8, propozycję zaakceptowano poprzez aklamację.

Ad.3 Decyzje w sprawach członkowskich

3.1    Wobec stwierdzeniaznacznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz braku reakcji na wezwania do zapłaty, na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDVII-30/V/2014 z 24.05.2014 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – zarząd zdecydował o skreśleniu n/w osób z listy członków OIGOSK, a także o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwów o zapłatę wierzytelności, na podstawie §3 ust.5 uchwały ZDVII-30/V/2014:

Lp.

nazwisko

odział

1

Ślązak Radosław

EL

2

Cichowlas Piotr

GS

3

Kowalski Rafał

FZ

4

Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTOSZKOŁA BIENIAWSCY" s.c. Piotr i Jacek Bieniawscy

WS

3.2    Wobec stwierdzeniaco najmniej 3 miesięcznych zaległości w opłacaniu wierzytelności OIGOSK, na podstawie art.7 ust.11 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDVII-30/V/2014 z 24.05.2014 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – zarząd zdecydował o wezwaniu n/w osób do zapłaty wierzytelności OIGOSK w zakreślonym terminie:

3.3    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
   Na podstawie przepisu art.18 ust.15 w związku z art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

Andrzej Bukarewicz

78-100 Kołobrzeg

Zwyczajny: OT1 Koszalin

2

Robert Małek

80-321 Gdańsk

Zwyczajny: OT6 Gdańsk

3.4   Z powodu nie spełniania wymogu członkostwa OIGOSK określonego w §1 ust.4 lit. a uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011, na podstawie §1 ust.9 lit. b jednomyślną decyzją skreślono z Listy Wykładowców:

Lp.

Poz.

Nazwisko imię

Nr uprawnień

uprawnienia

zaświadcz nr

1

91

Wojtkowski Mirosław

GND 0035

A B C D T BE CE

085 /06/2008

Po uwzględnieniu w/w zmian w liście wyszczególnia się 33 osoby ( 34 –1)

3.5   przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisu art.18 ust.15 statutu w oparciu o przesłaną e-mail prośbę, wniosek z 16.07.2014 – przekształcono status członkowski p.
Jarosława kamińskiego członek zwyczajny à z dniem 01.09.2014r na członka wspierającego – instruktora NJ OT3 Łódź.

3.6  Na podstawie art.18 ust.16 w związku z art.8 ust.2 statutu w oparciu o wniosek z 06.07.2014 kol. T. Hypkiego z OT7 FZ, zarząd wyraża zgodę na wycofanie rezygnacji z członkostwa z 25.06.2014, w konsekwencji kol. Tomasz Hypki zachowuje ciągłość członkostwa w OIGOSK.

3.7 Na podstawie art.18 ust.6 i 7 statutu w oparciu o wniosek / e-mail z 20.08.2014 Pani Beaty G… (OT1 ZK) o ratalną spłatę wierzytelności OIGOSK …

Zarząd pod warunkiem terminowego opłacania bieżących składek członkowskich wyraża zgodę na spłatę tego zadłużenia w n/w 3 ratach:

W przypadku terminowego opłacania bieżących składek członkowskich oraz w/w rat – nie będą stosowane konsekwencje wynikające z nieterminowego regulowania wierzytelności OIGOSK.

Ad. 5 Dyskusja i decyzje w sprawach oddziałów terenowych OT7 FZ i OT9 DGL

Po dyskusji zdecydowano zorganizować 22 listopada br. Walne Zebranie Członków OT7 celem wyboru zarządu OT7.

Ad. 6 Stosownie do prośby prezesa Stencla zarządy 3 OT uchwałami zarekomendowały 5 kandydatów do w/w komisji:…

Po dyskusji, głosowaniem jawnym wprowadzono dodatkowy wymóg figurowania na Liście Wykładowców OIGOSK http://www.izbaosk.eu/index.php/178

W efekcie, rekomendacji udzielono czterem kandydatom…

Ad. 8 Inne

a) Po informacji prezesa Stencla oraz analizie korespondencji e-mail, stwierdzając brak oczekiwanej reakcji - zdecydowano o wszczęciu procedury roszczeniowej ...
b) Prezes Stencel poinformował o zamiarze uczestnictwa (na zaproszenie) w konferencji szkoleniowej PIGOSK w hotelu „WODNIK” w Bełchatowie 10-12 października 2014.
c) Wiceprezes Popławski wskazał, że problem dotyczy dofinansowania uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego w 2014r i wyraził obawy, że członkowie którym nie dofinansujemy w tym roku warsztatów prawdopodobnie pożegnają się z nami…
Prezes Stencel wyjaśnił, że zarząd nie ma kompetencji do zwolnienia z obowiązku zapłaty naliczonych opłat za wezwania do zapłaty zaległych wierzytelności OIGOSK - nałożonego uchwałą Zebrania Delegatów OIGOSK!

Ponadto z uwagi na fakt, że dotąd corocznie wpływają kilkutysięczne kwoty z omawianego tytułu, ewentualna decyzja ZD o „abolicji” byłaby niesprawiedliwie asymetryczna w stosunku do osób, które te opłaty wnoszą!

Zasugerował aby osoby, których dotyczy ten problem wystąpiły do zarządu z wnioskiem o rozłożenie na raty zobowiązania z tego tytułu.
Terminowa realizacja i akceptacja przez zarząd ratalnej spłaty tego zobowiązania będzie równoznaczna z

odstąpieniem od stosowania konsekwencji związanych z nieterminowym regulowaniem wierzytelności Izby i tym samym wyeliminuje zagrożenia wzmiankowane przez kol. Zb. Popławskiego.

Protokołował
Piotr Berent, sekretarz

 

 

 

 

  autor fotografii Zbigniew Gryglas, wiceprezes