2015-01-19 Łódź protokół z obrad zarządu OIGOSK

opublikowano 03.02.2015 22:20

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr Z- 01/01/2015 z obrad Zarządu OIGOSK z/s w  Koszalinie  w dniu 19 stycznia 2015 
 
/ obszerne fragmenty /

 

 

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu

Roman Stencel / prezes OT1                                 - prezes,        
Zbigniew Popławski /
prezes OT3                          - wiceprezes,              
Zbigniew Gryglas /
wiceprezes OT3                       - wiceprezes,              
Adam   Próchnicki /
prezes OT8                            - skarbnik,                   
Piotr Berent                                                         - sekretarz,                  

Tomasz Mróz                     
Przewodniczący KR   
Wacław Ochota                   Przewodniczący SK     

Tematyka obrad

 1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 20.09.2014 prot. Z - 03/09/2014 {ref. sekretarz Berent },
 2. omówienie kwestii sporządzenia sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2014R {ref. wiceprezes Popławski },
 3. decyzje w sprawach członkowskich w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK { ref. R Stencel }
 4. informacja o liczebności członkói składach zarządów  OT { ref. R Stencel },
 5. informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek człoraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Próchnicki},
 6. przyjęcie Preliminarza Finansowego na 2015r i określenie wysokości wsk. limitu wydatków OT w 2015r
 7. informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. R Stencel },
 8. o terminie i miejscu zwołania sprawozdawczo - wyborczego VIII ZebraniaDelegatów OIGOSK w związku z upływem drugiej kadencji Władz OIGOSK,
 9. przyjęcie wstępnego projektu porządku obrad VIII ZD { ref. R Stencel },
 10. prezentacja wstępnych projektów uchwał  VIII ZD { ref. R Stencel }
 11. wyartykułowanie głównych obszarów aktywności w 2015 roku,
 12. Inne.

-  relacja o działaniach ws ceny mim. 1 godz. szkolenia,
-  wideorejestratory,
-  pozostałe,

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Ad.1 Sekretarz Piotr Berentodczytał protokół Z - 03/09/2014 – bez uwag.

 Ad.2 Tezy do sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2014r:

 Wg. stanu na dzień dzisiejszy wpłynęły sprawozdania z działalności OT w 2014r od:

 1. OT1 Koszalin    – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 2. OT2 Toruń        – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 3. OT3 Łódź         – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 4. OT4 Słupsk      – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 5. OT5 Kraków      – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 6. OT6 Gdańsk     – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 7. OT9 Głogów

Brak sprawozdania zOT8 Siedlce

Stosownie do §3 ust.4 Uchwały Z – 11/VIII/2011 z 16.08.2011 termin przesłania sprawozdania OT upłynął w dniu 15 stycznia 2013r.

Poniższym e-mail z 2014-11-30 17:58 przypomniano o terminie i obowiązku przesłania sprawozdania merytorycznego

From: OIGOSK Koszalin [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Sunday, November 30, 2014 5:58 PM

Ad.3 Decyzje w sprawach członkowskich

3.1    Wobec stwierdzeniaznacznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz braku reakcji na wezwania do zapłaty, na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDVII-30/V/2014 z 24.05.2014 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – zarząd zdecydował o skreśleniu p. Andrzeja Przytuły z listy członków OIGOSK, a także o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę wierzytelności, na podstawie §3 ust.5 uchwały ZDVII-30/V/2014:

3.2 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

PHU Leszek Swojnóg

67-200 Głogów

Zwyczajny: OT9 Głogów

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców "10" Krzysztof Charewicz

67-410 Sława

Zwyczajny: OT9 Głogów

3.3  Przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisów art.7 ust.9 i art.18 ust.15 statutu w oparciu o złożoną prośbę, wniosek – z dniem 1 stycznia 2015 przekształca się status członkowski n/w osób:

Lp.

Nazwa

adres

status

oddział

1

Zdzisław Małecki
[ wniosek z 17.11.2014]

75-216   Koszalin

przekształcenie na czł. wspierającego

OT 1 Koszalin

2

Edward Suski
[ wniosek z 29.12.2014]

75-813   Koszalin

przekształcenie na czł. wspierającego

OT 1 Koszalin

3

Agnieszka Korczak
[ wniosek z 09.01.2015]

58-560 Jelenia Góra

przekształcenie na czł. wspierającego

OT 9 Głogów

4

Dagmara Mróz
[ z mocy art.7 ust.2 statutu ]

95-020 Andrespol

przekształcenie na czł. wspierającego

OT 3 Łódź

3.4  Na podstawie art.18 ust.16 w związku z art.8 ust.2 statutu w oparciu o wniosek z 05.01.2015 kol. Grzegorza Kuźmina z OT9 DGL zarząd wyraża zgodę na wycofanie rezygnacji z członkostwa z 01.12.2014, w konsekwencji kol. G. Kuźmin zachowuje ciągłość członkostwa w OIGOSK.

3.5 Na podstawie art.18 ust.6 i 7 statutu w oparciu o wniosek :

a) e-mail z 21.11.2014 p. Piotra Bieniawskiego z OT8 WS ws wierzytelności OIGOSK wyszczególnionych w pozwie o zapłatę z 12 listopada 2014 …

Zarząd pod warunkiem terminowego opłacania, wyraża zgodę na spłatę zadłużenia w n/w 4 ratach:

b) sms z 15.12.2014 p. Tomasza Posmyka z OT3 EL wstrzymuje się do 1 kwietnia 2015 egzekucję wierzytelności OIGOSK w sumarycznej kwocie , Pod warunkiem terminowego opłacania składek za bieżące okresy składkowe.

c) e-mail z 10.12.2014 p. Wiesława Tadela z OT5 KR ws wierzytelności OIGOSK wyszczególnionych w wezwaniu z 17.10.2014, pismo l.dz. 130 / 2014

Zarząd pod warunkiem terminowego opłacania bieżących składek członkowskich odstępuje od egzekwowania odsetek wyszczególnionych w powyższym zestawieniu oraz wyraża zgodę na spłatę zadłużenia z tytułu opłat za wezwania w n/w 3 ratach:…

W okolicznościach terminowego opłacania bieżących składek członkowskich oraz w/w rat – nie będą stosowane konsekwencje statutowe wynikające z nieterminowego regulowania wierzytelności OIGOSK.

d) pismo z 20.12.2014 ( doręczonego 29.12.2014) p. Stanisława Błoszyka z OT6 GD dot. wierzytelności OIGOSK wyszczególnionych w wezwaniu z 15.12.2014, pismo l.dz. 148 / 2014 oraz w pozwie o zapłatę z 29 grudnia 2014, cyt:

Zarząd uwzględniając wskazane problemy zdrowotne i finansowe, pod warunkiem dochowania n/w terminów - odstępuje od egzekwowania odsetek wyszczególnionych w przywołanym pozwie oraz wyraża zgodę na spłatę kwot z pozostałych wymienionych tam tytułów na sumaryczna kwotę w n/w 3 ratach:

Podkreślić należy, żezarząd nie ma kompetencji do zwolnienia z obowiązku zapłaty składki członkowskiej za I.2015 oraz opłat za wezwania do zapłaty zaległych wierzytelności OIGOSK - nałożonego uchwałą Zebrania Delegatów OIGOSK!

3.6   Z powodu nie spełniania wymogu członkostwa OIGOSK określonego w §1 ust.4 lit. a uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011, na podstawie §1 ust.9 lit. b jednomyślną decyzją skreślono z Listy Wykładowców n/w osoby:Lp.

 

Poz.

Nazwisko imię

Nr uprawnień

uprawnienia

zaświadcz nr

1

12

Gawlik Jan

DW 0002

ABCDTE

012 /01/2008

2

18

Bajon Andrzej

EL 0292

ABCD BE CE

018 /01/2008

3

80

Świętoń Rafał

ZK 0114

A B C D CE

076 /03/2008

Po uwzględnieniu w/w zmian w liście wyszczególnia się 30 osoby ( 33 – 3)

Ad.4 Informacja o liczebności członków OIGOSK i składach zarządów OT

4.1 kol. Roman Stencel przedstawił liczebność członków OIGOSK.

Na slajdach zaprezentowano fluktuację członków OIGOSK.

W 2014r przyrost liczby członków wystąpił tylko w OT5 Kraków (3 osoby). W OT2 CT i OT2 DGL bez zmian.

Największy odpływ członków wystąpił w oddziałach: OT1 ZK (16) i OT7 FZ (10).

Uwzględniając kryzysowe rokowania i prognozy demograficzne - należy liczyć się ze stagnacją liczebności członków.

wykres

FLUKTUACJA członkowska OIGOSK

wykres

4.2 n/w zarządy oddziałów terenowych pracują w niepełnym składzie:

OT1 Koszalin: aktualnie brak sekretarza (Edward Suski: 01.01.2015 zm. statusu na członka wspierającego)

OT3 Łódź: aktualnie brak sekretarza (Dagmara Mróz: 01.01.2015 zm. statusu na członka wspierającego)

OT6 Gdańsk: od października 2014 prezes Chmielowiec okresowo przebywa ( pracuje) za granicą.
13 stycznia 2015 w trybie art.11 ust.1 lit. c) statutu wygasł mandat K. Selonke do pełnienia funkcji wiceprezesa OT6

Uchwała nr 1/20150119

Na podstawie art.19 ust. 1 i 8 oraz art.32 ust.6 statutu zobowiązuje się zarząd OT6 Gdańsk do zwołania najpóźniej w terminie do 28 luty 2015 Walnego Zebrania Członków OT6 celem przeprowadzenia wyborów zarządu oddziału oraz ewentualnie dwóch Delegatów OT6 na VIII Zebranie Delegatów OIGOSK w dniu 09.05.2015.

Uzasadnienie

Prezes OT6 Janusz Chmielowiec poinformował, że od października 2014 przebywa okresowo za granicą, co z oczywistych względów utrudnia funkcjonowanie oddziału i jego zarządu oraz wyklucza osobiste pełnienie obowiązków prezesa OT6. Sytuacja taka rażąco uchybia wymogom Regulaminu Pracy Zarządu, vide przepisy §1 ust.1 w związku z §4 ust.4.
13 stycznia 2015 w trybie art.11 ust.1 lit. c) statutu wygasł mandat K. Selonke do pełnienia funkcji wiceprezesa OT6

Niniejsza inicjatywa jest tym bardziej wskazana, gdyż z uwagi na kończącą się drugą kadencję zarządu OT6 - najpóźniej w terminie do 20 kwietnia 2015 ! należałoby zwołać WZC OT6 celem wyboru zarządu

Ad.5 wg. stanu na dzień 31.12.2014r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2014R wynosi 97,75% i jest największa od powstania Izby!.

Jak zaprezentowano w poniższej tabeli cztery OT [ OT2 CT; OT4 GS; OT5 KR; OT9 DGL ] uzyskały max. dyscyplinę opłacania składek członkowskich. Gratulacje!

31 Grudnia

2007R

2008R

2009R

2010R

2011R

2012R

2013R

2014R

Oddział ZK

94,82%

95,75%

96,84%

95,51%

96,19%

97,47%

96,86%

98,00%

Oddział CT

92,40%

90,70%

89,78%

86,79%

92,13%

100,00%

97,34%

100,00%

Oddział EL

98,94%

91,62%

92,47%

95,47%

95,58%

99,61%

95,87%

98,98%

Oddział GS

95,55%

91,88%

97,90%

90,71%

94,44%

100,00%

98,86%

100,00%

Oddział KR

88,12%

96,55%

97,53%

93,28%

89,84%

87,60%

81,21%

100,00%

Oddział GD

91,40%

98,22%

100,00%

100,00%

93,39%

98,58%

92,36%

93,49%

Oddział FZ

88,28%

84,00%

98,25%

79,19%

86,15%

90,71%

91,76%

94,16%

Oddział WS

96,55%

93,08%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,10%

93,81%

Oddział DGL

     

96,79%

94,51%

96,90%

91,18%

100,00%

OIGOSK

94,15%

93,33%

95,92%

93,50%

94,40%

97,24%

94,72%

97,75%

Sumy bilansu finansowego za 2014r stanowią kwotę: M TTT 057,81 PLN …

Przeanalizowano i zaakceptowano Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2014r ( Bilans, Rachunek Wyników oraz Informacja Dodatkowa ).

Zaprezentowano wiele wykresów i zobrazowań graficznych finansowych aspektów działalności w 2014r.

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 31.12.2014r

oddział

wpłacone

limit

wydatki

kwota do wykorzystania

L. członków

udział wyd

w limicie

składki

wydatków

wg. r-ków

bieżąca

narastająco

31 grudnia

OT Koszalin

         

66

 

OT Toruń

         

13

 

OT Łódź

         

34

 

OT Słupsk

         

16

 

OT Kraków

         

19

 

OT Gdańsk

         

18

 

OT Zielona G

         

15

 

OT Siedlce

         

15

 

OT Głogów

         

7

 
   

470 905,99

165 131,90

 

305 774,09

203

 

Wobec stwierdzenia nie przesłania przez skarbnika Izby w zakreślonym terminie do 15 dnia miesiąca do OT comiesięcznej informacji składkowej – zobowiązano kol. Adama Próchnickiego do przesłania informacji za styczeń br. w terminie do 20.01.2015 oraz przestrzegania w/w terminu w przyszłości.

Ad.6Przeanalizowano wykonaniepreliminarza finansowego na 2014R i jednogłośnie przyjęto preliminarz finansowy na 2015r / w załączniku /

Planowany Globalny Przychód:            TTT 000 PLN

Planowany Globalny Rozchód:             TTT 000 PLN

Analiza planowanych i niezbędnych wydatków oraz skromniejsze przychody w 2015r jak i dynamiczniejszy przyrost dochodów OT w stosunku do przychodów w dyspozycji zarządu OIGOSK skłaniają do obniżenia wskaźnika limitu wydatków OT. Jednak po dyskusji, w głosowaniu 4/1 wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych na 2015R pozostawiono w dotychczasowej wysokości 0,50 wolumenu wpłaconych składek członkowskich pomniejszanego o kwoty określone uchwałami Władz OIGOSK.        

Ad.7 Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

LOKATY

Kapitał

%

% kwota

       
       
       

Ogółem Lokaty

M TTT 362,35

 

T 185,36

Ad.8 Dyskutowano termin i miejsce VIII ZebraniaDelegatów OIGOSK (sprawozdawczo - wyborcze).

Pierwotny termin 25.04.2015 okazał się kolizyjny ... Rozważano miejsce VIII ZD w okolicach Łodzi, które jednak skutkowałoby koniecznością podróży 2 x 400 km dla Delegatów najliczniejszego OT1 Koszalin. Ostatecznie w drodze aklamacji zdecydowano o terminie 9 Maja 2015r i miejscu w Hotelu Monet 87-148 Łysomiceul. Toruńska 10a.
Prezes zawizował, że w przeddzień VIII ZD tj. 08.05.2015r tradycyjnie zwoła kolejne (XIII) obrady KDZ.

Uchwała 2/20150119

Na podstawie art.19 ust.1 i 8 oraz art. 32 ust.6 statutu przypomina się, że w 2015r upływa druga kadencja władz OIGOSK i zarządów Oddziałów Terenowych.
Wskazując na powyższe zobowiązuje się zarządy n/w oddziałów terenowych do zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału celem przeprowadzenia wyborów Delegatów OT na VIII Zebranie Delegatów OIGOSK w dniu 09.05.2015 oraz wyboru zarządu oddziału – najpóźniej w terminach:

OT1 ZK ->         17 kwietnia 2015 / poprzednie wybory zarządu OT 21.05.2011r

OT2 CT ->         17 kwietnia 2015 / poprzednie wybory zarządu OT 30.06.2011r

OT3 EL ->         17 kwietnia 2015 / poprzednie wybory zarządu OT 13.04.2011r

OT4 GS ->        17 kwietnia 2015 / poprzednie wybory zarządu OT 02.07.2011r

OT5 KR ->        17 kwietnia 2015 / poprzednie wybory zarządu OT 09.08.2011r

OT6 GD ->        28 luty 2015         / poprzednie wybory zarządu OT 20.04.2011r

OT8 WS ->        17 kwietnia 2015 / poprzednie wybory zarządu OT 10.05.2011r

OT9 DGL ->      17 kwietnia 2015 / wybór Delegatówna VIII ZD (poprzednie wybory zarządu OT 14.02.2014r )

OT10 SC ->     17 kwietnia 2015 / wybór Delegatów na VIII ZD (poprzednie wybory zarządu OT 12.01.2015r)

Ad.9 Prezes Stencel zaprezentował projekt porządku obrad VIII ZD (w załączeniu) wraz z kwotami odpłatności za uczestnictwo w XIII KDZ / VIII ZD innych osób niż dysponujące głosem stanowiącym, które zostały przyjęte w drodze aklamacji.

Ad.10 Prezes Stencel uzasadnił konieczność podjęcia n/w uchwał:

 • ZDVI – 34/V/2015 w sprawie zmian statutu OIGOSK
 • ZDVI – 35/V/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2014r

Projekty treści w/w uchwał przyjęto w drodze aklamacji i zostaną przedstawione na obradach XIII KDZ.

Ad.11 W efekcie dyskusji wyartykułowano i przyjęto n/w główne obszary aktywności w 2015 roku

 1. Dalsze aktywne wspieranie działań ws. prawnego ustanowienia mim ceny 1 godz. szkolenia w poszczególnych kat. uprawnień do kierowania.
 2. Inicjowanie koniecznych zmian uregulowań prawnych i aktywne uczestnictwo w konsultacjach oraz procedowaniu projektów aktów prawnych dotyczących środowiska osk
 3. Kontynuowanie współpracy i wspólne działania z bratnimi organizacjami środowiska osk
 4. Współorganizowanie oraz wspomaganie uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców.
 5. Organizowanie seminariów szkoleniowo - informacyjnych
 6. Inicjowanie i negocjowanie wysokości rabatów i korzystnych warunków zakupów zbiorowych
 7. Monitorowanie działalności WORD-ów (statystyki zdaw. egzaminów; inf. ekonomiczne itp.)
 8. Propagowanie idei OIGOSK oraz pozyskiwanie nowych członków.

Ad.12 Sprawy inne.

12.1Relacja o działaniach ws. ceny mim. 1 godz. szkolenia

Podczas spotkania czterech współpracujących organizacji zrzeszających osk, tj. PFSSK, PIGOSK, OIGOSK, LOK w Sieradzu w dniu 28.10.2014 ustalono, że traktujemy priorytetowo działania zmierzające do określenia przez rząd minimalnych opłat za godzinę zajęć teoretycznych i praktycznych. Po konsultacjach z posłami oraz po spotkaniach w MIiR oraz w Sejmie RP postanowiono zlecić opracowanie uzasadnienia do projektu ustawy i kalkulacji cen na kategorie ABCD. Kalkulacje cen przygotował LOK. Koszt uzasadnienia … zł dzielony na trzy organizacje wynosi … zł dla każdej organizacji. Uzasadnienie opracował mec. … /umowa o dzieło…/. Wydatek zarząd zaakceptował 18.12.2014 w trybie korespondencyjnym.

From: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, December 09, 2014 3:26 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Fw: Pliki kalkulacji

Kat. B                  XX PLN/h

Kat. C                 YYY PLN/h

Kat. CE               ZZZ PLN/h

Kat. D z B           VVV PLN/h

12.2 Zbiorowy zakup videorejestratorów MiVue 528

Na wniosek prezesa Stencla producent (firma Mio) dostosował oprogramowanie do przedstawionych wymogów.

Prezes Stencel wynegocjował atrakcyjną cenę brutto ok. XXX PLN (uzyskano rabat cenowy ok. … PLN / szt.)
Sumarycznie OIGOSK w 2014r zakupiła 67 szt. w tym:

33 szt. dla członków OT1 ZK
1 szt. dla członków OT2 CT
22 szt. dla członków OT3 EL

2 szt. dla członków OT4 GS
6 szt. dla członków OT5 KR
2 szt. dla członków OT8 WS
1 szt. dla członków OT9 DGL

Wiceprezes Zbigniew Popławski relacjonował:

W dniu 5.01.2015r wraz ze Zbyszkiem Gryglasem odbylimy spotkanie z dyrektorem WORD w Lodzi i jednoczenie prezesem KSD WORD, p. Łukaszem Kucharskim.

Tematem spotkania było dopuszczenie do egzaminowania samochodami osk wideorejestratorów MIO.

Po długiej wymianie argumentów, doszliśmy do porozumienia na zasadach kompromisu. Mianowicie:

1. Dyrektor Kucharski bedzie wymagac minimum zabezpieczenia przed ingerencja w zapis wideorejestratora poprzez wykonanie z naszej strony minimalnego zabudowania wylacznika i wejscia na karte SD np. elastyczna opaska. Nie będzie wymagane przez WORD specjalne zamkniecie tej zabudowy.

2. Prezes KSD WORD wstrzyma sie z oficjalnymi interwencjami ….

3. Pan Kucharski podczas rozmowy stwierdził, …

 

12.3 wynagrodzenie:

….

Zarząd stwierdza, ze aktualna wysokość … nie rekompensuje nakładu pracy na w/w czynności.
Jednak z uwagi na kończącą się kadencję Władz, w głosowaniu 1/2/2 zdecydowano aby kwestię ewentualnej podwyższ ki rozstrzygnął zarząd III kadencji.

12.4 uchwały OT6 GD z 1/09/2014 wzywające KR do przedstawienia wyjaśnień

Zarząd mając na względzie dbałość o powagę i postrzeganie pozytywnego wizerunku Władz OIGOSK, apeluje do KR o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu ustosunkowanie się do uchwał WZC OT6 nr 1 i 2/09/2014 z 12.09.2014

12.5 rekonstrukcja witryny internetowej OIGOSK

Z dniem 1 stycznia 2015 zaprzestano aktualizowania aplikacji JOMLA, w oparciu o którą utworzono witrynę internetową Izby www.izbaosk.eu Dlatego Zarząd zdecydował o rekonstrukcji strony internetowej z wykorzystaniem nowszej aplikacji bazowej do tworzenia witryn internetowych.

12.6 zewnętrzny dysk twardy, naprawa lub zakup laptopa

Od marca 2009r … intensywnie eksploatuje się laptop Toshiba Satelite pro A300 1NS.

Aktualnie ten Notebook posiada niesprawną baterię oraz wytartą klawiaturę, ale przede wszystkim nieaktualizowany już System Operacyjny Microsoft Windows XP Profesjonal wersja 2002.

Z uwagi na konieczność ... pracowania na stacjonarnym i mobilnym sprzęcie komputerowym, co rodzi problem synhronizacji oraz aktualizacji dokumentów umiejscowionych w różnych urządzeniach.

Wskazując na powyższe zarząd jednomyślnie zdecydował o zakupie nowego laptopa oraz zewnętrznego dysku twardego o sumarycznej wartości nie przekraczającej kwoty ...

12.7 W związku z postulatem wiceprezesa Zb. Gryglasa nt. zorganizowania seminarium szkoleniowego dot. przewozów drogowych oraz szkoleń realizujących go kierowców - postanowiono zwrócić się do prezesów OT z prośbą o przesłanie w zakreślonym terminie wykazu członków posiadających status „OS”; OSKsdw; ODTJ.

Po pozyskaniu w/w danych za pomocą poczty e-mail zostanie zainicjowany sondaż zainteresowania uczestnictwem w seminarium szkoleniowym o tematyce dotyczącej szkoleń okresowych, kwalifikacji wstępnych oraz zagadnień transportu drogowego.

W przypadku odpowiedniego zainteresowania (ok. 50 uczestników) zostanie zorganizowane seminarium szkoleniowe częściowo finansowane z funduszy OIGOSK.

Protokołował

Piotr Berent ,sekretarz

Załączniki:

 1. Preliminarz finansowy OIGOSK na 2015r,
 2. Projekt porządku obrad VIII ZD OIGOSK w dniu 09.05.2015,
 3. Uchwała WZC OT6 nr 1/09/2014,
 4. Uchwała WZC OT6 nr 2/09/2014.

 

 

fot.