2015-05-08 Łysomice protokół z obrad zarządu OIGOSK i XIII KDZ

opublikowano 19 maja 2015 23:55 / 02.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 


Protokół Nr Z- 02/05/2015 z obrad w dniu 08.05.2015

Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (XIII)

/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

 

 

w obradach uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:
 

Roman Stencel / prezes OT1                                - prezes,                           

Zbigniew Popławski / prezes OT3                        - wiceprezes,                   

Zbigniew Gryglas /                                                 - wiceprezes,                   

Adam Próchnicki / prezes OT8                            - skarbnik,          od 17:30

Piotr Berent / prezes OT2                                     - sekretarz,                                

Katarzyna Szambelan                                             prezes OT 4    Pełnomocnictwo dla Janusza Szambelana

Jerzy Wojtanowicz                                                 prezes OT 5                     

vacat                                                                        prezes OT 6                     

Edmund Zarzycki                                                  prezes OT 9                     

Mirosław   Jambor                                                  prezes OT 10                   

Tomasz Mróz                                                         Przewodniczący KR       

Wacław Ochota                                                      Przewodniczący SK        

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz.15:20 i prowadził je Prezes Zarządu Roman Stencel.

 

Na wstępie kol. R. Stencel przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy obecności 11 z w/w uczestników.

Tematyka obrad

1)  odczytanie protokołu z obrad zarządu 19.01.2015 nr  Z - 01/01/2015 {ref. sekretarz Berent},

2)  sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2014 { ref. prezesi OT}.

3)  decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia itp.), w tym i konsekwencji za uchylanie się od opłacania składek członkowskich { ref. skarbnik Próchnicki }

4)   informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. R. Stencel },

5)   sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Próchnicki  },

6)   Rozliczenie się ze znaczków (pinsów) z logo OIGOSK, konieczne z uwagi na zakończenie II kadencji Władz i organów OIGOSK {ref. prezesi OT }

7)   Sprawozdanie z przebiegu i ustaleń współpracujących organizacji społecznych środowiska osk za okres maj 2014 – kwiecień 2015  {ref. prezesi Stencel i Popławski},

8)   Przedstawienie projektu porządku obrad VIII ZD { ref. R. Stencel },

9)   Prezentacja projektu uchwały  ZDVIII – 34/V/2013 w sprawie zmian statutu { ref. R. Stencel }

10) Prezentacja projektu uchwały  ZDVIII – 35/V/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014R { ref. R. Stencel }

11) Prezentacja projektu uchwały  ZDVIII – 36/V/2013 w sprawie przyznania przywilejów „założyciela” niektórym członków { ref. R. Stencel }

12) Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK {ref. R. Stencel } ,

13) Inne.
- zasady finansowania seminarium szkoleniowego dla "OS„;

- ufundowanie Pucharu, finansowanie uczest. zawodników na XVI Konkurs Instruktor ROKU 2015; Certyfikacja OSK,

- wniosek WZC OT3 z 10.04.2015 o zwrócenie się do VIII ZD o nadanie kol. Zbigniewowi Gryglas godności członka honorowego

 

Ad.1odczytanie protokołu Z - 01/01/2015 – bez uwag.
Sekretarz P. Berent przedstawił główne ustalenia z obrad zarządu, w dniu 19.01.2015r

 

Ad.2 Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2014r.

 

Wszyscy Prezesi OT, których dotyczył ten obowiązek przesłali sprawozdania w postaci elektronicznej. Teksty sprawozdań wyświetlono na ekranie, a obecni prezesi OT zwięźle uwypuklali oraz wskazywali na istotne elementy wyszczególnione w ich sprawozdaniach.
Zwrócono uwagę na wyjątkową „mizerność” sprawozdań z OT2 Toruń i OT8 Siedlce.

 

Ad.3 Decyzje w sprawach członkowskich

 3.1    Dłużnicy składkowi OIGOSK na 8 maja 2015r

1,
2,
...
18

Ze względu na ograniczenia czasowe oraz ważkość szczególnie problematyki zmiany statutu nie analizowano szczegółowo przyczyn zadłużenia poszczególnych członków . Na podstawie §3 ust.1 uchwały ZDVII-30/V/2014 postanowiono o wysłaniu do w/w wezwań z naliczeniem opłat za wezwania oraz odsetek.

3.2    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
   Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa                                                                                                     siedziba                            Status / oddział
1
      Ośrodek Szkolenia Tadeusz Trela                                                           28-100 Busko Zdrój         Zwyczajny: OT1 Koszalin
2
      Wielozawodowe Centrum Szkolenia "u SŁAWKA" Klamka Sławomir     28-300 Jędrzejów           Zwyczajny: OT1 Koszalin

 

 

3.3   Z powodu nie spełniania wymogu członkostwa OIGOSK określonego w §1 ust.4 lit. a uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011, na podstawie §1 ust.9 lit. b jednomyślną decyzją skreślono z Listy Wykładowców n/w osoby:

Lp.    Poz.   Nazwisko imię                Nr uprawnień     uprawnienia     zaświadcz nr
    1       4        Grzegorczuk Krzysztof WS 0016           ABCT                  004/01/2008
    2       135    Mróz Dagmara                ELW 0057          A B                    124 /10/2011

Po uwzględnieniu w/w zmian w Liście wyszczególnia się 28 osób ( 30 – 2)

3.4   przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone wnioski , z dniem 1 kwietnia 2015r przekształca się status członkowski z członka zwyczajnego na wspierającego – instruktora, n/w osób:
– p. Iwanicki Paweł OT1 Koszalin,
– p. Ruszkowski Hubert OT1 Koszalin,

Z powodu nie spełniania wymogu art.7 ust.2 statututj. braku wpisu do rejestru działalności regulowanej

Z dniem 1 czerwca 2015r przekształca się status członkowski z członka zwyczajnego na wspierającego – instruktora
p. Wiesława Gugały z OT8 Siedlce.
Przy czym jeżeli p. Gugała w terminie do 29 maja 2015 przedłoży zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących osk niniejsza decyzja stanie się bezprzedmiotowa i utraci moc.

Ad.4 Informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. ref. R. Stencel },

4.1

Zobrazowania graficzne liczebności członków 187 / 141

4.2  Zarządy Oddziałów Terenowych pracują w składach jn:

     OT1 ZK – pełny skład statutowy ( 4 osoby )
     OT2 CT – pełny skład statutowy ( 3 osoby )
     OT3 EL – aktualny skład ( 3 osoby ); vacat sekretarza
     OT4 GS – aktualny skład ( 2 osoby ); vacat wiceprezesa
     OT5 KR – pełny skład statutowy ( 3 osoby ); brak pisemnego protokołu z wyborów
     OT6 GDbrak: obowiązki pełni zarząd OIGOSK; na 11.05.2015 zaplanowano wyborcze WZC OT6
     OT8 WS – pełny skład statutowy ( 3 osoby )
     OT9 DGL – pełny skład statutowy ( 3 osoby )
     OT10 SC – pełny skład statutowy ( 3 osoby )

Zobowiązano prezesów OT3 i OT4 do uzupełnienia zarządów do wymaganych statutem składów.

Ad. 5Informacja o dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny. W zastępstwie nieobecnego skarbnika Próchnickiego – referował prezes Stencel

Zobrazowanie graficzne

Stan na 8 maja 2015                       Zapł/Nal

Oddział KOSZALIN                        46,16%

Oddział TORUŃ                             68,23%

Oddział ŁÓDŹ                                33,76%

Oddział SŁUPSK                            43,66%

Oddział KRAKÓW                          43,28%

Oddział GDAŃSK                           39,63%

Oddział SIEDLCE                           44,34%

Oddział GŁOGÓW                         42,97%

Oddział Częstochowa                   46,53%

OGÓŁEM :                                      44,99%

 10 maja 2015 winno być zapłacone 41,67% składek należnych za 2015r

Dyscyplina opłacania składek członkowskich narastająco:

Zobrazowanie graficzne

 Kwoty dysponowanych środków i Limity wydatków OT, stan na 8 maja 2015

466 943,24

157 354,43

 

309 588,81

187

 

Przedstawiono szczegółową prezentację, w tym sprawozdanie finansowe za 2014r:

Ad.6   Zobowiązuje się osoby funkcyjne do rozliczenia znaczków (pinsów) z logo OIGOSK w terminie do
31 maja 2015. Po upływie zakreślonego terminu należy wdrożyć procedury roszczeniowe, w tym w Sądzie Rejonowym Koszalin.

Ad.7   Prezes Stencel w prezentacji szczegółowo i obszernie przedstawił ustalenia i przedsięwzięcia podejmowane wspólnie przez współpracujące organizacje społeczne środowiska osk za okres maj 2014 – kwiecień 2015.
Przekazał informację otrzymaną dzisiaj telef. od prezesa PFSSK K. Bandosa o spotkaniu
6 maja br. z min. Rynasiewiczem, który zmienił zdanie i obiecuje poparcie dla postulatu mim. ceny 1 godz. szkolenia pod warunkiem zwiększenia wymogów dla osk oraz wprowadzenia elementów samokontroli środowiskowej celem zwiększenia skuteczności eliminowania zjawisk patologicznych w działalności osk. Zaplanowano spotkanie w MIR 21 maja br., na którym reprezentanci strony społecznej mają przedstawić propozycję konkretnych, szczegółowych obszarów zwiększenia wymogów, których spełnienie będzie konieczne dla uzyskania wpisu do rejestru osk.
Wywiązała się obszerna polemika, z której generalna konkluzja jest następująca: " warto zgodzić się na dodatkowe obostrzenia wymogów jeżeli w perspektywie zostanie wprowadzona do systemu prawnego mim. cena za 1 godz. szkolenia, która perspektywicznie jest najważniejszą i niezbędną w warunkach aktualnego, głębokiego kryzysu. Prezes Stencel wskazując na "hasłowość" omawianej problematyki stwierdził, że jest to bardzo trudna kwestia i apelował o nadsyłanie e-mail z przemyślanymi propozycjami akceptowalnego zwiększenia wymogów dla osk.

Ad.8   Przyjęto ostateczny projekt porządku jutrzejszych obrad VIII Zebrania Delegatów w brzmieniu ustalonym przez zarząd na obradach w dniu 19.01.2015.
 

Ad.9   Propozycje zmian statutu, dyskusja nad projektem uchwały ZDVIII – 34/V/2015 
 

Prezes Stencel zaproponował następujące zmiany statutu:

1. w art.5 ust.13 otrzymuje brzmienie:
„13. Obrona praw członków i osób szkolonych - na ich wniosek,”;

2. W art.11 ust.1 lit d) oraz lit j) otrzymują brzmienia:

d) cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa/ upoważnienia, o których mowa w art.7 ust. 5-6 i art.10 ust.4,a także cofnięcia rekomendacji, o której mowa w regulaminie wyborów i głosowań

j) pozbawienia godności członka honorowego, o którym mowa w art.16 ust.10 lub utraty statusu członka zwyczajnego,

            3. w art.12 liczbę 120 zastępuje się liczbą 100;

            4. w art.32 ust.6 wyrazy „art.17 ust.1 – 7” zastępuje się wyrazami art.17 ust.1 – 7 i 14;

5. w rozdziale VI wizerunek schematu organizacyjnego OIGOSK przyjmuje postać

 Wiceprezes Zb. Popławski uzasadniając potrzebą zwiększenia autorytetu prezesów OT oraz ich realnych możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez zarząd - zaproponował aby prezesi OT z "automatu" stawali się członkami zarządu.

 Prezes Stencel oświadczył, że jest to rewolucyjna zmiana i do tego zaskakująco proponowana dopiero dzisiaj.
Wymaga ona spokojnego zastanowienia się oraz szczegółowych i wnikliwych analiz całego statutu i regulaminów. Zaapelował o odstąpienie od proponowania tak radykalnych zmian na jutrzejszym VIII ZD stanowczo sugerując przygotowanie przez prawnika kompleksowych zmian z przeglądem wszystkich obowiązujących w OIGOSK aktów normatywnych i ewentualnie zaproponować ich przyjęcie dopiero w 2016 na IX ZD.

 Ponadto prezes Stencel podnosił, że takie rozwiązanie znacząco zwiększy trudności oraz pogorszy "mobilność" podejmowania decyzji przez codzienny organ zarządzający Izbą, a także skokowo zwiększy nakłady i wydatki administracyjne na funkcjonowanie zarządu (korespondencja; podróże służbowe; noclegi; posiłki; wynajem sali itp.)
W ramach dyskusji większość z pozostałych 11 uczestników z aprobatą wypowiadała się o rozszerzeniu kompetencji prezesów OT oraz podniesienia ich rangi. Jednak część opowiadała się za zachowaniem status quo i ewentualnie rozszerzenie kompetencji prezesów OT w ramach Kolegium Doradczego Zarządu.

 Ostatecznie w drodze aklamacji przy obecności 12 uczestników zdecydowano, że kol. Popławski przygotuje propozycje zmian statutu sankcjonujące członkostwo prezesów OT w zarządzie. Rano 9 maja 2015 wiceprezes Popławski zgłosił następujące dodatkowe zmiany statutu:

6. w art.17 ust.3 otrzymuje brzmienie:
3. Zarząd składa się z prezesów Oddziałów Terenowych OIGOSK, spośród których wyłania się osoby funkcyjne: prezesa, 2-ch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Pozostali prezesi OT pełnią funkcje członków zarządu.

7. w art.17 ust.8 -12 skreśla się:

8. w art.18 ust.10 skreśla się:

o które uzupełniono tekst projektu uchwały ZDVIII – 34/V/2015.

 

Ad.10   Poprzez aklamację przy obecności wszystkich 12 uczestników przyjęto projekt uchwały
ZDVIII – 35V/2015 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014R.

Ad.11   Poprzez aklamację przy obecności wszystkich 12 uczestników przyjęto projekt uchwały
ZDVIII – 36V/2015 ws. przyznania przywilejów „założyciela” niektórym członkom Izby.

Ad.12 Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r.

pkt. XVII: protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu 13-01-2008
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

 LOKATY

BOŚ SA ( 31.03.2015 - 01.07.2015)

BOŚ SA ( 06.02.2015 - 06.08.2015)

SGB 24 /14 dni (06.05.2015 - 20.05.2015)

OGÓŁEM 

 

Ad.13Inne

1. przyjęto n/w zasady finansowania seminarium szkoleniowego zaplanowanego na 13 czerwca 2015r:

 Odpłatność za uczestnictwo 1 osoby brutto               PLN
Członek OIGOSK spełniający n/w warunki                   0 *)
Osoba nie będąca aktualnym członkiem OIGOSK         200

Cena obejmuje: obiad, serwis kawowy ; certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
*) - zwolnienie z opłat nie ma zastosowania do członków:

1) zalegających z opłatą wierzytelności OIGOSK,
2) ukaranych przez Sąd Koleżeński – w okresie do zatarcia kary,
3) występują okoliczności, o których mowa w art.8 ust.1, 3- 8 statutu

2. finansowanie i reprezentacja OIGOSK na XVI Konkursie Instruktor ROKU 2015 w Bełchatowie 27-28 czerwca 2015r.

Zdecydowano o ufundowaniu pucharu, trofeum o wartości nie przekraczającej kwoty 500 PLN - o ile PFSSK zwróci sie ze stosownym wnioskiem.
Z funduszy OIGOSK zostaną również sfinansowane:
- wpisowe zawodników zgłoszonych przez Izbę ( 300 PLN/osoba) oraz
- pozostałe koszty logistyczne: podróży, zakwaterowania, wyżywienia, w tym osób towarzyszących.

3. Prezes Stencel poinformował o wnioskach WZC OT3 Łódź z 10 kwietnia 2015 ws. nadania godności członka honorowego wiceprezesowi Zbigniewowi Gryglasowi. Przypominając regulacje statutowe oświadczył, że w jego ocenie kol. Zb. Gryglas nie spełnia tych wymogów albowiem nie ma szczególnych, wybitnych zasług, które uzasadniałyby ubieganie się i nadanie tego zaszczytu. Ponadto wskazując na uzasadnienie wniosku WZC OT3 pełnieniem przez 2 kadencje funkcji wiceprezesa zarządu OT3 i jednej kadencji wiceprezesa OIGOSK - podniósł, że takie "zasługi" stażowo-funkcyjne a nawet większe juz dzisiaj spełnia wielu, a każda kolejna kadencja władz będzie lawinowo powiększać liczbę potencjalnych pretendentów, co może perspektywicznie prowadzić do deprecjonowania najwyższego wyróżnienia OIGOSK!
Kol. Gryglas ripostował, że rzeczywistą motywacją wniosku jest to, aby mógł dalej pełnić funkcje w organach Izby albowiem aktualnie ma status członka wspierającego, a wchodzące w życie z nową kadencją władz zmiany statutu wykluczają możliwość Jego kandydowania i wyboru.
Prezes Stencel uzasadniając oczywistą niezręcznością i drażliwością relacji koleżeńskich omawianej problematyki oraz wskazując na przepis § 2 pkt.6 Regulaminu Pracy Zarządu zarządził głosowanie tajne członków KDZ ws. przedmiotowego wniosku. Głosowanie przeprowadził przewodniczący KR kol. Tomasz Mróz, który przedstawił wyniki głosowania tajnego:
- wydano i zwrócono 8 kart do głosowania
- wszystkie karty były ważne ( zawierały ustalone wyrazy "tak" lub "nie")
- za wnioskiem oddano 5 głosów "tak"
- przeciw wnioskowi oddano 3 głosy "nie"

- 5 głosów za wnioskiem to mniej niż wymagane przepisem art.17 ust.10 statutu 2/3 tj. 6 głosów, aby uchwała KDZ była "wiążąca" dla zarządu.

Prezes Stencel oświadczył, że zarząd przedstawi VIII ZD wniosek o nadanie kol. Zbigniewowi Gryglas godności członka honorowego, o treści:

"Na wniosek Walnego Zebrania Członków OT3 z 10 kwietnia 2015 oraz uwzględniając nieobligujące wyniki głosowania tajnego Kolegium Doradczego Zarządu w dniu 08.05.2015 (5,33 głosów przy wymaganych
6 głosach) Zarząd OIGOSK wnioskuje o nadanie kol. Zbigniewowi Gryglas godności członka honorowego
"

4. Wiceprezes Zb. Popławski podniósł, wskazywał i sugerował, że jego zdaniem jutro wybrany nowy zarząd
w przyszłości powinien rozważyć możliwość utworzenia rachunków bankowych dla oddziałów terenowych na których byłyby gromadzone środki finansowe w ich dyspozycji. Jego zdaniem takie rozwiązanie mogłoby również zminimalizować problem dłużników składkowych.
Prezes Stencel podniósł, iż jak wynika z informacji skarbnika na skutek podejmowanych działań oraz stosownych regulacji prawnych problem dłużników składkowych sukcesywnie maleje.
Ponadto wskazał, że realizacja tego postulatu pogorszy efektywność gospodarowania finansami poprzez ograniczenie wysokości kwot lokat terminowych, zmaleją kwoty odsetek przypisywanych do poszczególnych OT, wzrosną wydatki na opłaty za prowadzenie dodatkowych rachunków bankowych.
Znacząco skomplikuje sie księgowość, co będzie skutkować:
- wzrostem wynagrodzenia dla biura rachunkowego prowadzącego Księgi OIGOSK,
- nie będzie możliwe dotąd z powodzeniem realizowane zamknięcie Ksiąg Rachunkowych z dniem 31 grudnia
- powstanie trudny do opanowania chaos w zakresie ewidencjonowania wpłat składek członkowskich z powodu wpłacania ich na różne r-ki bankowe.

  1. 5. Wiceprezes Zb. Popławski zasugerował również aby nowy zarząd podjął działania mające na celu zrównanie praw członków zwyczajnych i wspierających, co należy wyraźnie zasygnalizować na obradach VIII ZD.

Protokołował

Piotr Berent,  sekretarz