2015-05-09 Protokół z VIII Zebrania Delegatów OIGOSK w Łysomicach

opublikowano 24-05-2015 14:05

Łysomice 9 maja 2015r.

Protokół

z VIII Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

I. Prezes Roman Stencel przywitał uczestników Zebrania Delegatów.
Życzył nacechowanych obiektywnością i koleżeńskością roztropnych decyzji.
Następnie zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:

Zbigniew Popławski
Piotr Berent
Katarzyna Szambelan
Tomasz Molendowski
W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Zebrania.

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, w/w osoby w drodze „aklamacji” będą stanowić Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono przy uczestnictwie 31 osób.

II. Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:

 • Zbigniew Popławski   - przewodniczący
 • Piotr Berent                  – wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Szambelan   - sekretarz
 • Tomasz Molendowski  - sekretarz.

III. Prezydium Zebrania przystąpiło do wyłonienia Komisji Wyborczej do której zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

Jarosław Bubnowicz
Andrzej Bukarewicz
Edward Bernecki
Krzysztof Charewicz

Komisja Wyborcza została wyłoniona również w drodze „aklamacji” przy braku sprzeciwu i obecności 31 uczestników oraz ukonstytuowała się w następującym składzie:

 • Jarosław Bubnowicz – przewodniczący
 • Andrzej Bukarewicz – sekretarz
 • Edward Bernecki – członek
 • Krzysztof Charewicz – członek

IV. W czasie analizowania przez KW i weryfikowania dokumentów, celem ustalenia czy osiągnięto wymagane quorum oraz spełnienia wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatów uprawniających do głosowania, zaprezentowano treść porządku obrad proponowanego przez zarząd.

Przewodniczący Komisji Wyborczej w efekcie analizy n/w dokumentów tj.:
- listy wybranych Delegatów [ załącznik 3],
- listy obecności [ załącznik 4],
- protokołów z wyborczych Walnych Zebrań Członków w oddziałach terenowych

poinformował, że z powodu nie dostarczenia spełniającej wymogi regulaminu wyborów dokumentacji z przebiegu wyborczego Walnego Zebrania Członków OT5 w Krakowie – komisja na podstawie §7 pkt.7 regulaminu wyborów zdecydowała o odmowie wręczenia Mandatu reprezentantom tego oddziału.
Ogłosił zdolność Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał, albowiem quorum wynosi
17 Mandatów, a obecnym na sali obrad wydano 29 Mandatów uprawniających do głosowania.

V. Przewodniczący Prezydium zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem porządku Zebrania [załącznik 1] przedłożonego przez zarząd. Zebranie przyjęło porządek jednogłośnie.

VI. Przewodniczący Prezydium poinformował, że na wczorajszych obradach Kolegium Doradczego Zarządu głosowano rekomendację nadania godności członka honorowego kol. Zbigniewowi Gryglasowi, dlatego zarządza głosowanie ws. uzupełnienia porządku obrad. KW przeprowadziła głosowanie jawne nad uzupełnieniem porządku Zebrania o rozpatrzenie wniosku zarządu. Zebranie rozszerzyło porządek obrad ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

VII. Prezes Stencel zaprezentował treść wniosku zarządu ws. nadania godności członka honorowego kol. Zbigniewowi Gryglasowi [załącznik 2]

W wyniku głosowania jawnego Zebranie Delegatów nadało kol. Zbigniewowi Gryglasowi godność członka honorowego ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

VIII. Zaprezentowano treść projektu i zasadność podjęcia uchwały ZDVIII-34/V/2015 ws. zmian statutu [załącznik 5]

W wyniku głosowania jawnego z braku kwalifikowanej większości 2/3 wymaganej przepisem art. 34 ust.1 statutu - uchwała nie została podjęta ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

IX. Następnie prezes Stencel zaprezentował sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2014 roku [załącznik 6].

X.
Przedstawiono sprawozdanie o stanie finansów i bilans finansowy OIGOSK za 2014 rok [załącznik 7].

XI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok przedstawił wiceprzewodniczący kol. Wiesław Kociak [ załącznik 8].
Komisja wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi i poszczególnym jego członkom.
Prezes Stencel poinformował, że wbrew wymogom regulaminu, sprawozdania KR nie przedstawiono zarządowi i zaapelował do przyszłego nowego składu KR o przestrzeganie obowiązku określonego przepisem § 6 pkt.3 regulaminu KR.

XII. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Wacław Ochota, przedstawił sprawozdanie za 2014 rok [załącznik 9].

XIII. Nie wniesiono uwag czy pytań do sprawozdań.

XIV. W głosowaniach jawnych przyjęto sprawozdania Władz i zatwierdzono sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2014 rok ( szczegółowe dane głosowań w protokole KW ).

XV. Realizując porządek obrad przewodniczący prezydium zainicjował głosowanie absolutorium dla ustępującego zarządu VIII ZD udzieliło absolutorium Zarządowi OIGOSK za działalność w 2014r - większością 26 głosów ( szczegółowe dane głosowań w protokole KW ).

XVI. Prezes OT10 SC p. Mirosław Jambor zgłosił wniosek o tajny tryb głosowania nad absolutorium dla poszczególnych członków zarządu. W głosowaniu jawnym wniosek przyjęto ( szczegółowe dane głosowań w protokole KW ).

XVII. Następnie przystąpiono do głosowania tajnego ws. absolutorium dla poszczególnych członków zarządu
VIII ZD udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu za działalność w 2014r ( szczegółowe dane głosowań w protokole KW ):

1. Roman Stencel                     – prezes, za 18 głosów,
2. Zbigniew Popławski             – wiceprezes , za 20 głosów,
3. Zbigniew Gryglas                 – wiceprezes, za 19 głosów,
4. Piotr Berent                        – sekretarz, za 16 głosów,
5. Adam Próchnicki                 – skarbnik, za 16 głosów,

XVIII. Na prośbę Przewodniczącego Prezydium Zebrania prezes Stencel przedstawił tekst uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki finansowej uzyskanej w 2014 rok.
Uchwała nr ZDVIII – 35/ V / 2015 [ załącznik 10 ] została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie
29 głosami ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

XIX. Na prośbę jw. prezes Stencel przedstawił tekst uchwały dotyczącej przyznania niektórym członkom części przywilejów "założyciela" OIGOSK.
Uchwała nr ZDVIII – 36/ V / 2015 [ załącznik 11 ] została przyjęta w głosowaniu jawnym większością
27 głosów ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

XX. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów i tajnego wyboru prezesa Zarządu OIGOSK.
Zgłoszono następujących kandydatów:
 Roman Stencel (wyraził zgodę na kandydowanie),
 Zbigniew Popławski (nie wyraził zgody na kandydowanie).

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania przewodniczący KW zakomunikował, że większością 18 ważnych głosów prezesem OIGOSK ponownie wybrano kol. Romana Stencla.

Prezes Stencel w krótkim wystąpieniu podziękował za zaufanie i ponowny wybór oraz zadeklarował dalszą intensywną pracę dla dobra środowiska OSK oraz Izby.

XXI. W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów i tajnych wyborów członków Zarządu Izby.
Korzystając z uprawnienia określonego w § 8 ust.5 Regulaminu Głosowań i Wyborów prezes Stencel zgłosił następujących kandydatów:
1.Zbigniew Popławski                   OT3 (nie wyraził zgody ),
2.Piotr Berent                              OT2 ( wyraził zgodę ),
3.Katarzyna Szambelan               OT4 ( wyraziła zgodę ),
4.Tomasz Molendowski                OT1 ( wyraził zgodę )

     Pan Popławski Zbigniew uzasadnił swoją rezygnację: nie podobają mu się opinie najbardziej „uczciwych”, doszło do tego, że zacząłem się zastanawiać co ja tu robię?; wczorajszy KDZ i dzisiejsze zebranie umocniło mnie w tym przekonaniu.

          Wobec rezygnacji Zbigniewa Popławskiego z kandydowania, prezes Stencel poprosił o 10' przerwy na konsultacje.
Po przerwie zgłosił kandydaturę kol. Wacława Ochoty z OT5, który wyraził zgodę.  

          Z sali zgłoszono kolejnych kandydatów:
5.Zbigniew Gryglas                     OT3 ( wyraził zgodę ),
6.Adam Próchnicki                      OT8 (nie wyraził zgody),

Przewodniczący prezydium ogłosił zamknięcie listy kandydatów i przystąpiono do głosowania tajnego.
Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW ogłosił wyniki głosowania tajnego
( szczegóły w protokole Komisji Wyborczej ):

Do zarządu OIGOSK III kadencji wybrano:
1. Wacława Ochotę
2. Piotra Berenta                      
3. Katarzynę Szambelan
4. Zbigniewa Gryglasa

XXII. W formie „aklamacji” przy braku sprzeciwu i obecności 27 Mandatów ustalono, że w trzeciej kadencji władz tak jak w poprzedniej - Komisja Rewizyjna będzie składać się z 5 osób, vide §9 pkt.1 lit a) regulaminu wyborów. Zgłoszono następujących kandydatów:

1. Wiesław Kociak                     ( wyraził zgodę ),
2. Mirosław Pawlicki                  ( wyraził zgodę ),
3. Tomasz Molendowski            ( wyraził zgodę ),
4. Andrzej Kostulski                  ( wyraził zgodę ),
5. Mieczysław Żołnierek            ( wyraził zgodę ),
6. Jan Papierski                        ( wyraził zgodę )

KW przeprowadziła tajne wybory Komisji Rewizyjnej Izby.
Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW ogłosił wyniki głosowania tajnego
( szczegóły w protokole Komisji Wyborczej ):

Do Komisji Rewizyjnej OIGOSK wybrano:
1. Wiesława Kociaka         
2. Mirosława Pawlickiego
3. Andrzeja Kostulskiego              
4. Tomasza Molendowskiego        
5. Mieczysława Żołnierka

XXIII. Przystąpiono do tajnych wyborów 6 członków Sądu Koleżeńskiego Izby.
Zgłoszono następujących kandydatów;

1. Jerzy Zabielski                      - wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Marian Kottas                       - wyraził zgodę na kandydowanie,
3. Janusz Szambelan                - wyraził zgodę na kandydowanie,
4. Edmund Zarzycki                  - wyraził zgodę na kandydowanie,
5. Jan Pluta                              - wyraził zgodę na kandydowanie,
6. Anna Wota                            - wyraziła zgodę na kandydowanie,

Przewodniczący KW ogłosił wyniki głosowania tajnego ( szczegóły w protokole Komisji Wyborczej ):

Do Sądu Koleżeńskiego OIGOSK wybrano:
1. Anna Wota
2. Janusz Szambelan                    
3. Jerzy Zabielski
4. Edmund Zarzycki                                 
5. Marian Kottas
6. Jan Pluta          

XXIV.Informacja o ukonstytuowaniu się nowo wybranych Władz OIGOSK. Stosownie do przepisu § 5 Regulaminu Głosowań i Wyborów przewodniczący Władz zaprezentowali jakie funkcje będą pełnić poszczególne osoby:

Zarząd

 1. Roman Stencel                     - prezes           [OT1],
 2. Wacław Ochota                      - wiceprezes     [OT5],
 3. Zbigniew Gryglas                    - wiceprezes     [OT3],
 4. Piotr Berent                           - sekretarz        [OT2],
 5. Katarzyna Szambelan            - skarbnik         [OT4].

Komisja Rewizyjna

 1. Wiesław Kociak                       – przewodniczący,
 2. Mirosław Pawlicki                     - wiceprzewodniczący,
 3. Tomasz Molendowski               - sekretarz,
 4. Mieczysław Żołnierek                - członek,
 5. Andrzej Kostulski                     - członek.         

Sąd Koleżeński:

 1. Anna Wota                 – przewodnicząca,
 2. Janusz Szambelan       - wiceprzewodniczący,
 3. Jan Pluta                     - sekretarz,
 4. Marian Kottas              - sędzia,
 5. Jerzy Zabielski            - sędzia,
 6. Edmund Zarzycki         - sędzia.

XXV. Dyskusja i obszary oddziaływania OIGOSK w 2015r:

Jan Pluta – krytycznie odniósł się do kwestii wykorzystania pojazdów OSK na egzaminie państwowym, braku jasno określonych kwestii finansowych za podstawienia pojazdu.

Piotr Berent – zwrócił uwagę ,że wywalczenie tej kwestii nobilituje nas w kontaktach z WORD-em,

Zbigniew Gryglas – uważa, że aktualnym zadaniem Izby winno stać się wywalczenie w MI przyzwoitych stawek wynagrodzenia dla OSK za pojazdy podstawiane na egzaminy państwowe. Przy tym poinformował, iż wie od dyr. WORD Łódź, że udział kosztu samochodu w opłacie za egzamin państwowy to ok. 25 PLN.

Zbigniew Popławski – wywalczenie możliwości podstawiania do WORD-u pojazdu OSK jest sukcesem, gdyż mówiono o takiej potrzebie od 2000r, a regulacja o tej możliwości znalazła się już w projekcie ustawy z 2007r.
Uważa za konieczne zwiększenie praw członków wspierających - instruktorów.

Adam Próchnicki.- zwrócił uwagę na brak krytycznych informacji na stronie internetowej OIGOSK o realnych warunkach szkolenia i funkcjonowania OSK w aktualnej rzeczywistości.

Jerzy Zabielski - należy obliczyć udział kosztów wykorzystywania pojazdu w cenie egzaminu , oraz dążyć do prawnego ustanowienia otrzymywania pieniędzy przez OSK za podstawiane pojazdy,

Roman Stencel – kwestia rekompensaty finansowej za pojazdy podstawiane na egzamin nie jest przedmiotem regulacji ustawowej. Jest określana przez Resort Transportu stosownym rozporządzeniem. W ramach konsultacji społecznych będziemy domagać się obniżenia opłaty pobieranej przez WORD za egzamin praktyczny prowadzony pojazdem OSK. Jednak trzeba mieć na uwadze (o czym wzmiankował również kol. Zb. Gryglas), że WORD-y przedstawiają kalkulacje wskazujące , iż koszt eksploatacji samochodu egzaminacyjnego w cenie egzaminu to kwota tylko ok. 25 PLN! Tak więc, główna korzyść ekonomiczna związana z omawianą problematyką wynika z wyeliminowania konieczności zakupu pojazdu identycznego jak eksploatowany przez WORD!
Nawiązując do wzmiankowanej przy prezentowaniu sprawozdania merytorycznego informacji o możliwej przychylności MIR dla wznowionych w październiku 2014 intensywnych działań - za priorytetowy cel OIGOSK należy uznać dążenie do ustanowienia ceny minimalnej za 1 godz. szkolenia nawet za cenę pewnych wyrzeczeń i zwiększenia wymogów dla OSK. Prezes podkreślił, że wczorajszy KDZ zaakceptował tą tezę.

XXVI.Przewodniczący Prezydium Zebrania podziękował za udział i zakończył obrady VIII ZD OIGOSK.

       Protokołowali: Katarzyna Szambelan i Tomasz Molendowski

Załączniki:

 1. projekt porządku Zebrania ustalony przez zarząd na posiedzeniu 19.01.2015r,
 2. wniosek zarządu z 08.05.2015r o uzupełnienie porządku obrad ZDVIII,
 3. lista wybranych w OT Delegatów i wykaz osób z głosem stanowiącym,
 4. lista obecności na ZDVIII OIGOSK,
 5. tekst Uchwały ZDVIII-34/V/2015 w sprawie zmiany statutu,
 6. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2014r,
 7. Sprawozdanie skarbnika za 2014r,
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.,
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2014 r.,
 10. Uchwała ZDVIII-35/V/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2014 r,
 11. Uchwała ZDVIII-36/V/2015 ws. przyznania niektórych przywilejów "założyciela" OIGOSK,
 12. Protokół Komisji Wyborczej ZDVIII OIGOSK,

                                                                                                          wice i przewodniczący ZDVIII                                                                                                                     Piotr Berent, Zbigniew Popławski

Sekretarze ZDVIII
Katarzyna Szambelan
Tomasz Molendowski