2015-07-18 Toruń protokół z obrad zarządu OIGOSK

opublikowano 2015-07-24 17:50

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 03/07/2015 z obrad 18 lipca 2015 w Toruniu Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
/obszerne fragmenty, istotne ustalenia/

w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel / prezes OT1              - prezes, 
Wacław Ochota                                 - wiceprezes, 
Zbigniew Gryglas                              - wiceprezes, 
Piotr Berent / prezes OT2                   - sekretarz,  
Katarzyna Szambelan / prezes OT4     - skarbnik,    
Wiesław Kociak                                 Przewodniczący KR  
Anna Wota                                        przewodnicząca SK     

 Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji.

Tematyka obrad

 1. odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 08.05.2015 nr  Z - 02/05/2015 {ref. sekretarz Berent},
 2. omówienie i przyjęcie zasad współpracy oraz mobilności członków zarządu { ref.Stencel },
 3. informacja o liczebności członkói składach zarządów OT oraz decyzje { ref. R. Stencel },
 4. Informacja skarbnika o dyscyplinie opłacania składek człoraz podjętych działaniach dyscyplinujących {ref. skarbnik K. Szambelan  },
 5. decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia itp.), w tym konsekwencje nieterminowego opłacania wierzytelności { ref. R. Stencel, K.},
 6. Informacje o przebiegu i ustaleniach współpracujących organizacji społecznych środowiska osk na spotkaniu w Łowiczu 29.05.2015 oraz Konkursu INSTRUKTOR Roku26.06.2015 {ref. Gryglas, Berent, Stencel},
 7. decyzja w trybie nadzoru (art.19 ust.1 statutu) ws Uchwał zarządu OT5 nr 01/06/2015 z 01.06.2015 i OT3 dotyczących prenumeraty miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy w kontekście uchwał zarządu Izby:
  Zkoresp-12/III/2013r z 3 marca 2013r i
  Zkoresp-13/III/2013r z 12 marca 2013r { ref.Stencel },
 8. analiza propozycji zmian zgłoszonych na obradach XIII KDZ, rozważenie zmiany uchwały ws kompetencji KDZ, zwołanie XIV KDZ { ref.Stencel },
 9. wyartykułowanie stanowiska zarządu (§ 6 pkt.3 regulaminu KR) do sprawozdania KR za 2014r {ref. R. Stencel },
 10. Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref.Stencel },
 11. Inne.
  -  wynagrodzenie prezesa,
  -  problematyka pełnomocnictw,
  - stanowisko ws. poparcia inicjatywy PFSSK dot. projektu z 10.07.2015 ustawy o zm. uokp skutkującej przywróceniem obowiązku szkolenia dodatkowego za cenę akceptacji zwiększenia wymogów dla osk,
  -  wyjazd integracyjno – szkoleniowy do Frankfurtu am Mein na 66 Międzynarodowe Targi Samochodów 17-20.09.2015,
  - skarga do WSA na bezczynność Dyr. WORD Toruń

 Ad.1 Sekretarz Piotr Berent odczytał protokół Z - 02/05/2015 – bez uwag.

Ad.2 omówienie i przyjęcie zasad współpracy oraz mobilności członków zarządu:

Prezes Stencel szczegółowo wyartykułował aktualnie występujące problemy w komunikacji z członkami zarządu, uzgodnień korespondencyjnych oraz zobowiązał do bezwarunkowego:

1. Odbierania telefonów / odzwanianie w przypadku chwilowego braku możliwości odbioru tel.
2. Konfiguracji służbowego konta e-mail w smartfonie, tablecie!
3. Codziennego sprawdzania służbowych wiadomości e-mail i potwierdzania ich odczytu
4. Wyrażania opinii w ramach uzgodnień korespondencyjnych
5. Lojalności i konsekwencji, prezentowania w wystąpieniach w charakterze członka zarządu wypracowanych przez zarząd stanowisk

Konkludując, że tylko wzajemnie rozumiejący, szanujący się oraz darzący się zaufaniem TEAM ma szanse na skuteczną, efektywną realizację zakreślonych celów! Dlatego konieczne są wysiłki dla uzdrowienia, poprawy relacji!
Zapewnił, że szanuje uchwały VIII ZD OIGOSK i zamierza szczerze współpracować ze wszystkim członkami zarządu oczekując w zamian tego samego.

Oświadczył, że … aktualny skład Zarządu OIGOSK nie ma charakteru tymczasowego, „Technicznego!”, a więc z pełnym zaangażowaniem i determinacją powinien realizować zadania statutowe oraz nakreślił najistotniejsze obszary MISJI Zarządu OIGOSK III kadencji:

 1. Kontynuowanie działalności edukacyjno – informacyjnej podnoszącej wiedzę i świadomość prawną członków;
 2. Kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procedowaniu aktów prawnych oraz konsultacjach społecznych projektów tych aktów;
 3. Konsekwencja w egzekwowaniu obowiązków członkowskich przy zachowaniu rozsądnej elastyczności decyzji wobec współpracujących członków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji lub z innych powodów uchybili obowiązkom statutowym;
 4. Dbanie o mobilność decyzyjną zarządu oraz egzekwowanie suwerenności i jednolitości prezentowania na zewnątrz stanowisk, opinii w imieniu OIGOSK. Zdecydowane reagowanie na przejawy niesubordynacji;
 5. Umacnianie pozycji oraz pozytywnego wizerunku OIGOSK w ramach współpracy z organizacjami społecznymi oraz w przestrzeni społeczno – medialnej;
 6. Zdecydowane reagowanie na działania skutkujące narażeniem wizerunku OIGOSK oraz jej Władz
 7. Dbanie o bilansowanie się finansowych aspektów działalności;
 8. Zorganizowanie uroczystości Jubileuszu 10 – lecia OIGOSK o programie i w „oprawie” odzwierciedlających rangę tego wydarzenia.
 9. Poszukiwania i wstępne przygotowanie potencjalnych kandydatów do funkcji prezesa OIGOSK na IV kadencję Władz.

Powyższe tezy zostały zaakceptowane do realizacji w formie aklamacji przy obecności pełnego składu zarządu.

Ad.3 Informacja o liczebności członków OIGOSK i składach zarządów OT oraz decyzje

3.1 kol. Roman Stencel przedstawił liczebność członków OIGOSK.

Przy pomocy slajdów zaprezentowano fluktuację członków OIGOSK.
Uwzględniając kryzysowe rokowania i prognozy demograficzne - należy liczyć się ze stagnacją liczebności członków.

3.2 aktualność składów zarządów OT

Analiza wykazała na braki lub mankamenty w składach zarządów OT3 i OT10.
Dlatego w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności - zarząd podjął poniższe uchwały nr:

 • 1/20150718 uchylającą wybór p. Krystyny Gryglas na członka zarządu OT3 oraz zobowiązującą zarząd OT3 do zwołania WZC w terminie do 24.09.2015
 • 2/20150718 uchylającą wybór p. Marka Adrianowicza na członka zarządu OT10 oraz zobowiązującą członków zarządu OT10 do zwołania WZC w terminie do 18.08.2015

Ad.4 Informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny

W formie slajdów zaprezentowano zobrazowania graficzne oraz aktualne parametry sytuacji finansowej.

Globalny wskaźnik dyscypliny opłacania składek członkowskich ( iloraz: zapłacone/ należne za cały 2015) aktualnie wynosi 64,81% przy wymaganym za okres 7 m-cy 58,33%.
Utrzymująca się wysoka dyscyplina opłacania składek członkowskich jest oczekiwanym efektem dyscyplinujących, konsekwentnych, a w razie potrzeby sankcyjnych działań zarządu i skutkuje istotnym obniżeniem mitręgi skarbnika na redagowanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, których w 2015r wysłano tylko 32.
Sporządzane przez skarbnika K. Szambelan i przesyłane do OT comiesięczne tabele opłacenia bieżących składek członkowskich również przyczyniają się do utrzymywania tego pozytywnego trendu.

Ad.5decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia itp.), w tym konsekwencje nieterminowego opłacania wierzytelności

5.1    Wobec stwierdzeniaznacznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz braku reakcji na wezwania do zapłaty, na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDVII-30/V/2014 z 24.05.2014 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – zarząd zdecydował o skreśleniu 6 n/w osób z listy członków OIGOSK, a także o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę zaległych wierzytelności:

tabela

Jak również o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę zaległych wierzytelności p-ko AH (KR) oraz MS (WS), którzy zrezygnowali z członkostwa lecz nie reagują na wezwania do zapłaty.

5.2 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

Ośrodek Szkolenia Kierowców "SZOFER" Stanisław Fluder

30-533 Kraków

Zwyczajny: OT5 Kraków

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców "VIP" Piotr Cichowlas

76-200 Słupsk

Zwyczajny: OT4 Słupsk

 

Po szczegółowej wielowątkowej analizie publikowanych w Internecie szkodzących wizerunkowi OIGOSK oraz jej Władz opinii autorstwa p. T. Sobotki większością głosów podjęto uchwałę nr 03/20150718 ws. odmowy przyjęcia w poczet członków pp. T. Sobotki i M. Biernackiej - Bauman o treści jak w załączniku.

5.3   Pozytywnie rozpatrzono wniosek kol. PC z 14.07.2015 i w drodze aklamacji przy udziale wszystkich członków zarządu zdecydowano o ograniczeniu do kwoty roszczenia zasądzonego prawomocnym nakazem zapłaty z 29.01.2015 sygn. akt INC 4692/14oraz wyrażono zgodę na spłatę tej wierzytelności w 10 ratach.

5.4   Z powodu nie spełniania wymogu członkostwa OIGOSK określonego w §1 ust.4 lit. a uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011, na podstawie §1 ust.9 lit. b jednomyślną decyzją skreślono z Listy Wykładowców n/w osoby:

Lp.

Poz.

Nazwisko imię

Nr uprawnień

uprawnienia

zaświadcz nr

1

68

Mały Tomasz

DW 0637

B C

064/03/2008

2

78

Szczypuła Stefan

KR 0049 

 A B C D BE CE DE Pozwolenie

074/03/2008

 Po uwzględnieniu w/w zmian w liście wyszczególnia się 26 osoby ( 28 – 2)

Ad.6 Informacje o przebiegu i ustaleniach współpracujących organizacji społecznych środowiska osk na spotkaniu w Łowiczu 29.05.2015 oraz Konkursu INSTRUKTOR Roku 2015 

29 maja 2015r w Łowiczu odbył się pierwszy, "historyczny" Komitet Doradczy Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców poszerzony o przedstawicieli innych organizacji branżowych krajowych i regionalnych pod hasłem "Instruktorzy - podnieśmy się z kolan".

Dyskutowano o konieczności zmian uregulowań prawnych mających na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.
Dyskusję zdominowała problematyka projektu ustawy o zm. uokp dotyczącego zwiększenia wymogów osk oraz wprowadzenie do systemu prawnego mim. ceny za 1 godz. szkolenia, co na spotkaniu w MIR 25 maja 2015 zaakceptował Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz

fot.1, fot.2

W XVI Konkursie INSTRUKTOR Roku 2015 zorganizowanym w Bełchatowie 27 czerwca 2015 startowało
29 zawodników, w tym dwóch: Marcin Kunda i Robert Stanisławski z OIGOSK ewidencyjnie przypisanych do OT1 w Koszalinie.
W klasyfikacji Generalnej zawodnicy reprezentujący OIGOSK zajęli:

M. Kunda 6 miejsce, R. Stanisławski 24 miejsce

OIGOSK znalazła się również w gronie sponsorów, fundując puchar i nagrodę za I miejsce w konkurencji "celność ser Lancelota" .

fot.1, fot.2

Ad.7 Prenumerata miesięcznika Szkoła Jazdy

W związku z doręczonymi uchwałami zarządów: OT5 z 01.06.2015 nr 01/06/2015 i OT3 z 19.06.2015r ws. prenumeraty miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy finansowanych ze środków w dyspozycji tych zarządów OT - dla realizacji których wymagana jest akceptacja zarządu OIGOSK.

Szczegółowo przeanalizowano dotychczasowe relacje z wydawcą tego miesięcznika oraz powiązanymi personalnie spółkami.

….

Ponadto w dyskusji podnoszono, że:
- większość informacji publikowanych w wydaniu papierowym jest dostępnych w portalu internetowym www.szkola-jazdy.com
- wiele informacji jest publikowanych w innych bezpłatnych portalach internetowych jak np. PrawoDrogowe@News>

Reasumując, na tym etapie zarząd podjął uchwałę nr 04/20150718 o treści jak w załączniku.


Ad.8 analiza propozycji zmian zgłoszonych na obradach XIII KDZ 08.05.2015

Z uwagi na wielowątkowość i ważkość tej tematyki konieczna jest pogłębiona analiza, na którą dzisiaj brakuje czasu, bo ...
Dlatego postanowiono, ze prezes Stencel pocztą e-mail prześle propozycje dotyczące poszerzenia kompetencji KDZ

Ad.9 wyartykułowanie stanowiska zarządu (§ 6 pkt.3 regulaminu KR) do sprawozdania KR za 2014r

Po wnikliwej analizie sprawozdania KR za 2014r, statutu i regulaminów,
zarząd wnioskuje o sprostowanie tego sprawozdania w zakresie zaleceń. Dlatego podjął uchwałę nr 05/20150718 o treści jak w załączniku.

 Ad.10 Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

 tabela

Ad.11 Sprawy inne.

 11.1wynagrodzenie prezesa
Nawiązując do ustaleń zarządu na obradach w dniu 19 stycznia 2015 ( pkt. 12.3 prot. Z-01/01/2015), na którym między innymi analizowano problematykę wysokości wynagrodzenia - wiceprezes Zb. Gryglas zaproponował podjęcie stosownej uchwały.
Zarząd w formie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę
nr 06/20150718 o treści jak w załączniku.

11.2problematyka pełnomocnictw
Uwzględniając opinię prawną z 7 maja 2015, w której radca prawny MS konkluduje: "jednoczesne uczestnictwo w obradach organów OIGOSK mocodawcy i jego pełnomocnika
są niedopuszczalne!"

 W trosce o eliminowanie potencjalnych sytuacji konfliktowych, gdy okoliczności faktyczne wymuszą konieczność uchylania uchwał w trybie nadzoru.
Zarząd w formie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę
nr 07/20150718 o treści jak w załączniku.

 11.3 stanowisko ws. poparcia inicjatywy PFSSK dot. projektu z 10.07.2015 ustawy o zm. uokp skutkującej przywróceniem obowiązku szkolenia dodatkowego za cenę akceptacji zwiększenia wymogów dla osk,
Po wielowątkowej dyskusji,
Zarząd w formie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę nr 08/20150718 o treści jak w załączniku.

11.4 wyjazd integracyjno – szkoleniowy do Frankfurtu am Mein na 66 Międzynarodowe Targi Samochodów 17-20.09.2015
Mając na względzie dbałość o integrację członków oraz kształtowanie właściwych relacji koleżeńskich, w głosowaniu jawnym większością głosów  zdecydowano o zorganizowaniu tytułowego wyjazdu grupy ok. 40 osób, w tym co najmniej 30 członków!
Szacowane na ok. 10 000 PLN koszty transportu autokarowego będą finansowane z funduszy w dyspozycji Zarządu OIGOSK.
Pozostałe koszty finansują uczestnicy.
Dopuszcza się dofinansowane z funduszy w dyspozycji zarządów OT w wysokości nie przekraczającej 50% wydatku indywidualnego. Warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd i otrzymania ewentualnego dofinansowania jest nie zaleganie z opłacaniem wierzytelności OIGOSK oraz nie wystąpienie okoliczności wyszczególnionych w art. 8 statutu

11.5 skarga na bezczynność dyr. WORD Toruń p. Marka Staszczyka
Prezes Stencel poinformował, ze 6 czerwca 2015 wysłał e-mail do wszystkich WORD-ów wniosek o informację publiczna nt. niektórych danych z Bilansu Finansowego za 2014 oraz wysokości środków wydatkowanych w 2014r na BRD. Pomimo potwierdzenia odczytania wniosku jak i monitu z 25.06.2015 oraz wezwania z 09.07.2015 do niezwłocznego usunięcia naruszeń prawa, dotąd wnioskowana informacja nie została przesłana.
W formie aklamacji przy udziale wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano o wystąpieniu do WSA Bydgoszcz ze skargą na bezczynność w trybie ustawy ppsa z żądaniem nałożenia grzywny z tytułu rażącego naruszania prawa.

Protokołował
Piotr Berent ,sekretarz

 Załączniki:
uchwała nr 01/20150718,
uchwała nr 02/20150718,
uchwała nr 03/20150718,
uchwała nr 04/20150718,
uchwała nr 05/20150718,
uchwała nr 06/20150718,
uchwała nr 07/20150718,
uchwała nr 08/20150718,


fot. W. Kociak i P. Berent