2015-12-12 Łysomice protokół z obrad zarządu OIGOSK

opublikowano 2016-01-02 16:00 / 2016-01-11 17:40

Protokół nr Z- 05/12/2015 z obrad 12 grudnia 2015 w Łysomicach Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
(obszerne fragmenty, najistotniejsze ustalenia)

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel / prezes OT1                - prezes,                     

Wacław Ochota                                    - wiceprezes,                  

Zbigniew Gryglas                                 - wiceprezes,                   Nieobecny, skutecznie zawiadomiony

Piotr Berent / prezes OT2                     - sekretarz,                      

Katarzyna Szambelan / prezes OT4    - skarbnik,                       

Wiesław Kociak                                       Przewodniczący KR     

Anna Wota                                               Przewodnicząca SK           Nieobecna, skutecznie zawiadomiona

Janusz Szambelan                                  wiceprzewodniczący SK   Zaproszony w trybie §1 pkt.2 regulaminu zarządu

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek oraz tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad

 1. odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 25.09.2015 nr  Z - 04/09/2015 {ref. sekretarz Berent},
 2. przedstawienie, decyzje dot.funkcjonowania zarządu { ref. R. Stencel },
 3. problematyka i decyzje odnośnie braku informacji (działań?) Sądu Koleżeńskiego ws. pozwu zarządu z 25.09.2015 p-ko Zbigniewowi Popławskiemu {ref. Stencel},
 4. decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia itp.), w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK oaz konsekwencje nieterminowego opłacania wierzytelności { ref. R. Stencel, K. Szambelan},
 5. Ustosunkowanie się, uchwała Zarządu odnośnie wniosków zarządu OT3 wyszczególnionych w piśmie z 03.11.2015 wywodzonych z interpretacji pisma wojewody zachodniopomorskiego znak NK-3.1410.387.2015.EM z 26.10.2015,
 6. Ustosunkowanie się, ocena i stanowisko Zarządu odnośnie realizacji uchwały Zarządu Izby: Zkoresp-23/X/2015r z 17 października 2015r w kontekście odp. zarządu OT3 (pismo z 23.10.2015) { ref.Stencel },
 7. Ustosunkowanie się i stanowisko Zarządu odnośnie uchwały zarządu OT3 z 31.10.2015 ws warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów { ref. P. Berent }
 8. Ustosunkowanie się i stanowisko Zarządu odnośnie korespondencji e-mail prezesa OT8 z 3 i 17.11.2015
  { ref.Stencel }
 9. Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref.Stencel },
 10. Inne.
  -  odniesienie się do uchwały zarządu OT5 nr 1/11/2015 z 12.11.2015,
  -  problematyka zakupów poczęstunku na Zebrania Członków OT5,
  - rekompensata finansowa za niedomagania videorejestratorów MI Vue 528
  -  promowy wyjazd integracyjno – szkoleniowy do Skandynawii,
  - skarga kasacyjna od wyroku WSA Bydgoszcz z 13.10.2015 sygn. akt II SAB/Bd 70/15

Ad.1 Sekretarz Piotr Berent odczytał protokół Z - 04/09/2015 – bez uwag.

Ad.2 Problematyka  funkcjonowania Zarządu:

Prezes Stencel nawiązując do ustaleń przyjętych na obradach Zarządu w dniu 18 lipca 2015, (patrz pkt. ad.2 prot.
Z- 03/07/2015) wskazał na występujące nadal problemy z potwierdzaniem odczytu korespondencji e-mail oraz wyrażania opinii w ramach uzgodnień korespondencyjnych prowadzonych w trybie art.17 ust.7 statutu.

Ponownie zaapelował w szczególności do kol. Katarzyny Szambelan o bezwarunkowe wyrażanie opinii w korespondencyjnym trybie wypracowywania uchwał oraz "odzwanianie" w okolicznościach uniemożliwiających rozmowę telefoniczną".

Nawiązując do omawianej na obradach Zarządu w dniu 25 września 2015, (patrz pkt. ad.8.3 prot. Z- 04/09/2015) problematyki lojalności członków zarządu oraz nie ujawniania "kuchni" wypracowywania decyzji prezes Stencel przywołał liczne korespondencje e-mail ..., które deprecjonują uchwały Zarządu oraz emanują wrogością wobec prezesa.

Konkludując ponownie, że tylko wzajemnie rozumiejący, szanujący się oraz darzący się zaufaniem TEAM ma szanse na skuteczną, efektywną realizację zakreślonych celów! Dlatego konieczne są wysiłki dla uzdrowienia, poprawy relacji oraz atmosfery!

Po dyskusji, w której z dezaprobatą wypowiadano się o postawie i "klimacie" korespondencji ... - zarząd w formie aklamacji w obecności osób wyszczególnionych w liście obecności przyjął uchwałę nr 1/20151212 o treści w załączniku.

Prezes Stencel poinformował, że korzystając z uprawnień określonych przepisem §3 ust.1 pkt.5 regulaminu działania zarządu z dniem 1 stycznia 2016 dokona zmian osób pełniących funkcje sekretarza i wiceprezesa Zarządu.

Ponadto wskazując na poniższy e-mail / kol. Katarzyna Szambelan wyjaśniła, że prezes Wojtanowicz zwrócił się do Niej z prośbą telefoniczną, a więc poprosiła o pomoc prezesa Stencla/ :

...

Jednogłośnie postanowiono, że wszelkie zapytania dotyczące działalności lub informacji w posiadaniu Zarządu powinny być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej albo formularza dostępnego na witrynie internetowej http://www.izbaosk.eu/index.php/ . Zapytania w powyższej formie wpływające do poszczególnych członków zarządu powinne być "przekierowane" do prezesa, który stosownie do przepisów §3 ust.1 pkt.5 i §4 ust.2 Regulaminu Pracy Zarządu zdecyduje o sposobie i osobie upoważnionej do udzielenia odpowiedzi.

Ad.3 Informacja, problematyka i decyzje odnośnie braku informacji (działań?) Sądu Koleżeńskiego ws. pozwu zarządu z 25.09.2015 ...

Po analizie szczegółowej korespondencji w tym z przewodniczącą SK w efekcie wieloobszarowej dyskusji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników obrad podjęto uchwałę nr 2/20151212 w załączeniu.

Ad.4 Decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia itp.), w tym konsekwencje nieterminowego opłacania wierzytelności

4.1    Wobec stwierdzeniazaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz braku reakcji na wezwania do zapłaty, na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDVII-30/V/2014 z 24.05.2014 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – zarząd zdecydował o skreśleniu n/w z listy członków OIGOSK, a także o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę zaległych wierzytelności:

Lp.     Nazwisko                      Oddz.  przyjęcie

1        Kunda Marcin               ZK        2013-05-24
2
        Osuch Roman              ZK        2010-01-17
3
        Tadel Wiesław             KR        2007-03-31
4
        Przybysz Krzysztof    GD       2013-01-14

4.2 Przyjęcia w poczet członków OIGOS

W trybie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności:

a) Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje przyjęto w poczet członków n/w osoby:

 

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

Szkoła Nauki Jazdy "ZIELONY LISTEK" Roman Świątek i Krzysztof Kot

78-100 Kołobrzeg

Zwyczajny: OT1 Koszalin

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO - PLUS  Trzciński Sławomir

87-100 Toruń

Zwyczajny: OT2 Toruń

3

Ireneusz Janusz Wiewiórkowski

76-100 Sławno

Wspierający: OT4 Słupsk

4

Natalia Sandra Szczepaniak

76-220 Główczyce

Wspierający: OT4 Słupsk

5

Grzegorz Płaskonka

 76-200 Słupsk

Wspierający: OT4 Słupsk

6

Ośrodek Szkolenia Kierowców "DARECKY" Justyna Jeżewska

76-200 Słupsk

Zwyczajny: OT4 Słupsk

7

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ABM” Marian Unijat

76-200 Słupsk

Zwyczajny: OT4 Słupsk

8

Szkoła Jazdy Krzysztof Kaleta

32-410 Dobczyce

Zwyczajny: OT5 Kraków

9

Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiesław Gorzałczany

32-120 Nowe Brzesko

Zwyczajny: OT5 Kraków

10

Ośrodek Szkolenia Kierowców JUREX Jerzy Osika

30-009 Kraków

Zwyczajny: OT5 Kraków

11

Karolina Maria Romanowicz

80-368 Gdańsk

Wspierający: OT6 Gdańsk

12

Marek Zbigniew Romanowicz

83-010 Straszyn

Wspierający: OT6 Gdańsk

13

Marek Jakub Skurski

84-206 Bieszkowice

Wspierający: OT6 Gdańsk

...

b) Odnosząc się do problematyki zwolnienia p. Krzysztofa Kalety z opłaty wpisowego Zarząd przypomina, że wniosek leży poza zakresem jego kompetencji albowiem kwestię wpisowego precyzyjnie reguluje uchwała Najwyższej Władzy OIGOSK, aktualnie

UCHWAŁA   nr. ZDVII – 30 / V / 2014 z dnia 24.05.2014r VII Zebrania Delegatów  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSKz/s wKoszalinie w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności. link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/Uchwala_ZDVII-30V2014.pdf

Uwzględniając przepis art.16 ust.7 statutu -oczywistym jest, że Zarząd nie ma kompetencji do zwolnienia kogokolwiek z opłaty wymaganego w/w uchwałą wpisowego!

c) Natomiast odnośnie wniosku (deklaracji z 03.12.2015) p. Jarosława Czechowskiego AKADEMIA BEZPIECZNEGO KIEROWCY Szkoła Jazdy Ciężarowej 30-045 Kraków o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wobec braku informacji, dokumentu o wymaganym przepisem art.7 ust.2 statutu wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz publikowanych w Internecie informacji, ...

- postanowiono zwrócić się do kandydata o uzupełnienie braku oraz wyjaśnienie przyczyn i powodów w/w publikacji.
Brak reakcji (odpowiedzi) w zakreślonym terminie będzie równoznaczny z odmową przyjęcia w poczet członków OIGOSK.

4.3   przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożony wniosek , z dniem 1 stycznia 2016r przekształca się status członkowski z członka zwyczajnego na wspierającego – instruktora p. Grzegorza Lau z OT1 Koszalin.

4.4   Z powodu wystąpienia okoliczności określonych w §1 ust.9 lit. a i b uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011, jednomyślną decyzją skreślono z Listy Wykładowców n/w osoby:

Lp.         Poz.            Nazwisko imię                      Nr uprawnień      uprawnienia                         zaświadcz nr

1            ust.9 lit. a   Cichacki Krzysztof               CT 0092               A B C D BE CE                      045/01/2008
2            ust.9 lit. a   Grochowski Władysław       WSI 0005             A, B, C, CE                            052/03/2008
3            ust.9 lit. b   Mamełko Piotr                        EL 0591               B, C, D, BE, CE, DE, T           117 /10/2010
4            ust.9 lit. a   Mróz Tomasz                        EZD 0012            A B                                       123 /10/2011
5            ust.9 lit. b   Papierski Jan                        EL 0502               B                                            119 /10/2011
6            ust.9 lit. b   Popławski Zbigniew             EL 0049               A, B, C, CE                            070/03/2008
7            ust.9 lit. a   Stolarek Łukasz                    EL 0562               B C                                       116 /10/2010

4.5   Na podstawie §1 ust.1 i 3 uchwały Z-10/I/2011, pozytywnie rozpatrzono i uwzględniono wnioski n/w osób przyznając po 20 pkt. za udokumentowane uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez inne podmioty

Nazwisko imię                   NR Instr       zakres uprawnień instr              zaświadcz nr
Ozga Jan                    ZKL0048     B C                                   120 /10/2011
Świętoń Ryszard             ZK 0035        A B C D E                                    077/03/2008

                  
Uwzględniając wniosek kol. Łukasza Strychalskiego z 3 września 2015 jak i uczestnictwo w XII Seminarium Szkoleniowym 26.09.2015 oddelegowanego przedstawiciela (Krzysztof Piekaj) – odstąpiono od skreślenia.     

4.6   Na podstawie §1 ust.6 uchwały Z-10/I/2011, jednomyślną uchwałą wpisuje się na Listę Wykładowców OIGOSK n/w osoby:

Lp.     Poz.    Nazwisko imię                        Nr uprawnień     uprawnienia                         zaświadcz nr

1        136     Katarzyna Szambelan            GS 0230              B                                         125 /12/2015
2       
137     Janusz Szambelan                GSL 0086            A, B, BE, C, CE, D, DE          126 /12/2015
3       
138     Wacław Ochota                     RJA 0022            A, B, BE, C, CE, D, DE, T     127 /12/2015
4       
139     Kociak Wiesław                     ZKO 0016            A, B                                     128 /12/2015

Po uwzględnieniu w/w zmian w Liście wyszczególnia się 24 osoby ( 27 – 7 +4)

Ad.5 Ustosunkowanie się, uchwała Zarządu odnośnie wniosków  zarządu OT3 wyszczególnionych w piśmie z 03.11.2015 wywodzonych z interpretacji pisma wojewody zachodniopomorskiego znak
NK-3.1410.387.2015.EM z 26.10.2015

Po szczegółowej analizie w efekcie wielowątkowej dyskusji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników obrad podjęto uchwałę nr 3/20151212 w załączeniu    

Ad.6 Ustosunkowanie się, ocena i stanowisko Zarządu odnośnie realizacji uchwały Zarządu OIGOSK nr Zkoresp-23/X/2015r z 17 października 2015r w kontekście odp. zarządu OT3 (pismo z 23.10.2015)

Po wnikliwej analizie pisma zarządu OT3 z 23.10.2015r zawierającego odpowiedzi oraz wyjaśnienia na pytania i kwestie podniesione w Uchwale Zarządu OIGOSK nr Zkoresp-23/X/2015r, stwierdza się co następuje:

1) nie przedstawiono wymaganego dokumentu oraz nie wyjaśniono kto zdecydował o zwołaniu Zebrania Członków OT3 w dniu 10 września 2015? vide §3 pkt.1  uchwały1) 
Zgodnie z przepisem art. 33 ust.7 statutu zwoływanie Zebrań Członków OT jest kompetencją zarządu OT lub ewentualnie Zarządu OIGOSK na podstawie art. 32 ust.6 statutu;

2) nie przedstawiono wiarygodnych wyjaśnień odnośnie braku nośnika z nagraniem przebiegu Zebrania Członków OT3 w dniu 10.09.2015 albowiem zarząd OT3 kategorycznie stwierdza, że obrad nie nagrywano! Natomiast prezes Stencel w relacji oświadcza o komunikacie prowadzącego obrady informującego o nagrywaniu oraz braku informacji o problemach technicznych urządzenia nagrywającego.
Wiceprezes Gryglas na obradach w dniu 25.09.2015 potwierdza, że próba nagrywania miała miejsce lecz nie powiodła się!
W tych okolicznościach nie można wykluczyć, że oświadczenie o braku nagrania ma na celu uniemożliwienie przedstawienia obiektywnego dowodu w sprawie z pozwu Zarządu sygn. akt sk/1/2015;

3) Wobec faktu protokołowania obrad przez wiceprezesa OT3 p. Annę Wota, zagraniczny wyjazd prezesa OT3 do tego zaplanowany pół roku wcześniej, przy mim. staranności nie może usprawiedliwiać uchybienia obowiązkowi nałożonego przepisem §3 pkt.2  uchwały1)  w zakresie terminu przesłania elektronicznej postaci dokumentacji Zebrania;

4) Oświadczenie jakoby dwukrotna wypowiedź Zb Popławskiego do prezesa, ...
nie miała miejsca podczas zebrania w świetle poniższych fragmentów protokołu z Zebrania wydaje się być niewiarygodna:

prot. str.1

prot. str.4

5) Uchybienia, o których mowa w pkt.1 i 3 stanowią podstawę do zastosowania sankcji określonych przepisem §4 pkt.1-2  uchwały1)

1)  Uchwała Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011 Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie w sprawie obowiązków informacyjnych zarządów oddziałów terenowych / OT/ link: http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/Z11VIII2011.pdf

 Ad.7 Ustosunkowanie się i stanowisko Zarządu odnośnie uchwały  zarządu OT3 z 31.10.2015 ws warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów

Zarząd podtrzymuje dwa stanowiska wypracowane w trybie korespondencyjnym i przesłane poniższymi korespondencjami e-mail z 16.11.2015 i 07.12.2015:

From: OIGOSK [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Monday, November 16, 2015 8:38 AM
To: Prezes OT3OIGOSK ...
Cc: przewodniczący KROIGOSK ...

Subject: Uchwała zarządu OT3 z 31102015 ws warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów - członków OT3 OIGOSK w 2015 / uchybienia

 Zarząd OT3 Łódź

 ...

Pozdrawiam Roman Stencel,
tel. m. +48 502 532 405
www.izbaosk.eu
proszę o potwierdzenie odczytu, dziekuję

- - - - - - -

From: OIGOSK Koszalin [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Monday,
December 07, 2015 2:16 PM
To: 'prezes-ot3'; ...
Cc: przewodniczący KROIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Subject: RE: warsztaty instruktorskie 2015r OT3 / dokumentacja

Zarząd OT3 Łódź

Odnosząc się do treści e-mail Sent: Friday, December 4, 2015 11:49 AM autorstwa prezesa OT3 p. Zb. Popławskiego
zarząd OIGOSK po uzgodnieniach korespondencyjnych w trybie art.17 ust.7 statutu wskazuje co następuje:

 ...

Gdyby zarząd OT3 zastosował się do (mających umocowanie prawne) sugestii prezesa Stencla - najprawdopodobniej dzisiaj już kwestia udokumentowania wydatku na warsztaty instruktorów OT3 byłaby załatwiona.

z pozdrowieniami

Roman Stencel, Wacław Ochota, Piotr Berent, Katarzyna Szambelan  

Nie przesłanie w/w uchwały zarządu OT3 określającej stopień zaangażowania funduszy OT3 na dofinansowanie uczestnictwa członków w warsztatach stanowią podstawę do zastosowania sankcji określonych przepisem §4 pkt.1-2  uchwały Z-11/VIII/2011 

Ad.8 Ustosunkowanie się i stanowisko Zarządu odnośnie n/w korespondencji prezesa OT8 Adama Próchnickiego

Odnosząc się do poniższych korespondencji autorstwa prezesa Ad. Próchnickiego

From: prezes OT-8 [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, November 3, 2015 10:27 AM
To: OIGOSK Koszalin
Cc: OT-1; OT-10; OT-2; OT-3; OT-4; OT-5; OT-6; OT-9
Subject: Re: warsztaty instruktorskie 2015 w OT8

...

Prezes –Adam Próchnicki

 

From: prezes OT-8 [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, November 17, 2015 12:03 PM
To: prezes-ot3
Cc: OT-1; OT-2; OT-5; OT-6; OT-9; OIGOSK Koszalin; OT-4; OT-10
Subject: Re: Warunki, zasady wspólorganizowania w 2015 warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów - czlonków OIGOSK

 ...

 Adam Próchnicki

 

stwierdza się i wskazuje co następuje:

1) przepisy art.17 ust.1 (zarząd kieruje całokształtem działalności... i ponosi odpowiedzialność przed WZC / ZD) ; art.18 ust.1-6, 17 i 25 oraz art.19 ust.1-2 i 4 statutu jednoznacznie uprawniają i obligują do racjonalizowania oraz optymalizowania wydatkowania funduszy OIGOSK.

Uwzględniając, że chodzi o pieniądze społeczne, a także wynikającą z ustawy o rachunkowości odpowiedzialność kolegialnego kierownika jednostki jakim jest Zarząd OIGOSK - określanie zasad dysponowania środkami finansowymi jest oczywistą koniecznością.

2) dokonana 25.09.2015 modyfikacja zasad organizowania i dofinansowania warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów dotyczyła tylko dwóch obszarów tj.

- ograniczenia kręgu "wykonawców" wyłącznie do członków OIGOSK o statusie OSKsdw,
- zobowiązania zarządów OT do wysłania oferty do co najmniej dwóch członków OIGOSK o statusie OSKsdw.

3) zdecydowana większość zasad organizowania i dofinansowania warsztatów została uchwalona przez zarząd OIGOSK w 2013 i 2014r, a więc również głosem Adama Próchnickiego!
Dlatego zarzut adresowany do Zarządu w aktualnym składzie o zbytniej formalności (biurokratyzacji) przyjętych zasad jest ewidentnie niesprawiedliwym i koniunkturalnym.

4) intensywnie z pełnym zaangażowaniem w dobrej wierze pracujemy na rzecz i dla dobra członków oraz OIGOSK, dlatego stanowczo protestujemy przeciwko imputowaniu zarządowi prowadzenia "walki" z członkami, a tym bardziej w wymiarze "totalnym"!

Reasumując apelujemy do kol. Adama Próchnickiego o uwzględnienie realiów i faktów przy artykułowaniu i upublicznianiu negatywnych ocen dezawuujących prace Zarządu, które oderwane od rzeczywistości mogą być poczytane jako oszczerstwa!

Wskazując na powyższe Zarząd z sympatią i ukontentowaniem przyjmie ewentualne przeprosiny.

Ad.9 Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

LOKATY                                                                     Kapitał                  %            % kwota

...

 Ad.10 Sprawy inne.

10.1 uchwała zarządu OT5 nr 1/11/2015 z 12.11.2015 oraz inna problematyka dot. OT5 KR

Po wnikliwej analizie dokumentacji oraz wielowątkowej dyskusji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników obrad podjęto uchwałę nr 4/20151212 w załączeniu.

 . . . .

 Po szczegółowej analizie treści korespondencji Zarząd stwierdza, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisu §1 uchwały Z-11/VIII/2011  prezes Wojtanowicz nie powiadomił o obradach zarządu OT5 w dniach: 25 luty i 1 czerwca 2015 oraz uzgodnieniach telefonicznych (niedopuszczalna forma) zwołania Zebrania Członków OT5 w dniu 11 września 2015.

Powyższe uchybienia stanowią podstawę do zastosowania sankcji określonych przepisem §4 pkt.1-2  uchwały
Z-11/VIII/2011 

. . . .

10.2 rekompensata finansowa za niedomagania videorejestratorów MIVue 528

W wielu videorejestratorach MIO MiVue 528  ze specjalnie zmodyfikowanym oprogramowaniem dedykowanym OSK i zakupionych za pośrednictwem OIGOSK ujawniono problemem wyłączania się display  po "zgaśnięciu" i ponownym uruchomieniu silnika, przy czym nagrywanie jest nadal aktywne! Wystarczy nacisnąć klawisz "menu" aby podgląd nagrywanego materiału natychmiast powrócił.
Stwierdzony mankament urządzenia przy aktualnych wymogach prawnych obarcza dużym ryzykiem przerwania egzaminu państwowego z powodu nawet chwilowego braku podglądu nagrywanego materiału.

Prezes Stencel poinformował, że w efekcie negocjacji z przedstawicielem producenta MIO udało sie wynegocjować rekompensatę finansową w kwocie brutto ok. ... PLN/szt. oraz dodatkowo promocyjną cenę zakupu nawigacji Mio Spirit 7500 Full EU.

Uwzględniając powyższe zdecydowano o przesłaniu zainteresowanym członkom informacji o poniższej treści:

 . . . . .

 10.3 promowy wyjazd integracyjno – szkoleniowy do Skandynawii w kwietniu - maju 2016,
Wobec fiaska inicjatywy wyjazdu w 2015r do Frankfurtu am Main, mając na względzie dbałość o integrację członków oraz kształtowanie właściwych relacji koleżeńskich, w drodze aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności postanowiono o pozyskaniu konkretnych ofert dla realizacji tytułowego przedsięwzięcia.

10.4 skarga kasacyjna od wyroku WSA Bydgoszcz z 13.10.2015 sygn. akt IISAB/Bd 70/15 dot. skargi na bezczynność dyr. WORD Toruń p. Marka Staszczyka w zakresie nie udzielenia na wniosek informacji publicznejdotyczącej danych z Bilansu Finansowego za 2014r.

Prezes Stencel szczegółowo zrelacjonował dotychczasowy przebieg sprawy.
Argumentował, że w interesie całego środowiska osk jest uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sądowego w omawianej sprawie na co zdaniem radcy prawnego są duże szanse.
"Odpuszczenie" tej sprawy mogłoby w przyszłości znacząco utrudnić pozyskiwanie informacji z WORD-ów w trybie ustawy udip.
W formie aklamacji przy udziale wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano o wystąpieniu do NSA ze skargą kasacyjną akceptując jednocześnie związane z tym wydatki ...

 

Protokołował
Piotr Berent ,sekretarz

Załączniki:

 1. uchwała nr 01/20151212,
 2. uchwała nr 02/20151212,
 3. uchwała nr 03/20151212,
 4. uchwała nr 04/20151212.