2016-06-04 Protokół z IX Zebrania Delegatów OIGOSK we Włocławku

opublikowano 20 czerwca 2016 22:20

Włocławek 4 czerwca 2016r

Protokół z obrad IX Zebrania Delegatów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

1) Prezes Roman Stencel przywitał uczestników Zebrania.
Z ubolewaniem poinformował o przykrych incydentach dotyczących skutecznie zablokowanych prób wtargnięcia na obrady osób nieuprawnionych. Nawiązując do listu otwartego z 02.06.2016 autorstwa p. Jerzego Wojtanowicza prezes konkludował, że wszyscy obecni doskonale wiedzą w jakim celu tutaj przybyli. Reprezentanci OT zapewne mają ugruntowane poglądy, stanowiska w przedmiocie obrad, więc argumenty i przekonywanie się raczej ich nie zmieni. Dlatego o rozstrzygnięciach zdecydują procedury demokratyczne.
Następnie zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:

Piotr Berent
Katarzyna Szambelan
Daniel Wers

z sali zgłoszono:

Roman Stencel
Mirosław Jambor - nie wyraził zgody

Z jednym w/w wyjątkiem pozostałe osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Prezydium Zebrania.

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, w/w osoby w drodze „aklamacji” będą stanowić Prezydium Zebrania.
Wobec zgłoszenia sprzeciwu przeprowadzono głosowania jawne, w których poszczególni kandydaci uzyskali:

Piotr Berent: "za" 18 / "przeciw" 10 / "wstrzymał się" 1
Katarzyna Szambelan:
"za" 17 / "przeciw" 10 / "wstrzymał się" 2
Daniel Wers:
"za" 18 / "przeciw" 10 / "wstrzymał się" 1
Roman Stencel:
"za" 17 / "przeciw" 10 / "wstrzymał się" 2

Głosowało 29 uprawnionych osób.

2) Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:

 • Roman Stencel                     - przewodniczący
 • Piotr Berent                             – wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Szambelan             - sekretarz
 • Daniel Wers                           - sekretarz.

3) Prezydium Zebrania przystąpiło do wyłonienia Komisji Wyborczej do której zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

Jarosław Bubnowicz
Mirosław Pawlicki
Edward Bernecki
Wiesław Gugała

Przewodniczący zaproponował zaakceptowanie w/w składu Komisji Wyborczejrównież w drodze „aklamacji”. Wobec zgłoszenia sprzeciwu przeprowadzono głosowania jawne, w których poszczególni kandydaci uzyskali:

Jarosław Bubnowicz :           "za" 19 / "przeciw"  8 / "wstrzymał się" 2, głosowało 29 osób
Mirosław Pawlicki:                "za" 18 / "przeciw" 10 / "wstrzymał się" 1, głosowało 29 osób
Edward Bernecki:                 "za" 18 / "przeciw" 10 / "wstrzymał się" 1, głosowało 29 osób
Wiesław Gugała:                 "za" 23 / "przeciw"  0 / "wstrzymał się" 6, głosowało 29 osób

Komisja Wyborcza /KW/ ukonstytuowała się w następującym składzie:

 • Jarosław Bubnowicz – przewodniczący
 • Edward Bernecki – sekretarz
 • Wiesław Gugała – członek
 • Mirosław Pawlicki – członek

4) Przedłożono pisemny wniosek (podpisany przez J. Wojtanowicza, M. Jambora i W. Ochotę) z 04.06.2016 o niedopuszczenie Delegatów OT1 Koszalin do uczestnictwa w obradach niniejszego Zebrania uzasadniając, że wybrano ich z naruszeniem statutu albowiem Walne Zebranie Członków OT1 w dniu 9 maja 2016 zostało zwołane na podstawie uchwały zarządu OT1 podjętej jakoby w trybie korespondencyjnym – niedopuszczalnym w tej sprawie. Po konsultacji z członkami Prezydium przewodniczący poinformował, że wniosek zostanie rozpatrzony po komunikacie KW o osiągnięciu quorum tj. zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
Po tej informacji przedstawiciele OT3; OT5; OT6 i OT10 opuścili salę obrad.

5) Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na analizowanie i weryfikację dokumentów przez KW , celem ustalenia czy osiągnięto wymagane quorum oraz spełnienia wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatów uprawniających do głosowania.
W trakcie przerwy ( za zgodą uczestników Zebrania ) wystąpił p. Krzysztof Bandos prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie.
Prezes Bandos przypomniał, że prezes Stencel w latach 1998 – 2004 pełnił nieprzerwanie funkcję wiceprezesa Zarządu PFSSK i był proponowany na prezesa PFSSK szkoda, że nie wyraził zgody.
Z dokumentów oraz osobistych obserwacji jednoznacznie wynika ogromy wkład pracy kol. Romana w kształtowanie oraz aktualna kondycję PFSSK.
Wybitne osiągnięcia, zaangażowanie i praca na rzecz środowiska OSK, inicjatywy oraz bieżąca harmonijna i satysfakcjonująca współpraca w pełni zasługują na uhonorowanie kol. Stencla –komunikował prezes Bandos wręczając złotą odznakę honorową PFSSK przyznaną uchwałą zarządu z 19.04.2016.

6) W efekcie prowadzonej przez Komisję Wyborczą analizy n/w dokumentów tj.:

- listy wybranych Delegatów,
- listy obecności,
- protokołów z wyborczych Walnych Zebrań Członków w oddziałach terenowych

Przewodniczący KW ogłosił zdolność IX Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał, albowiem:
do uczestnictwa w obradach niniejszego Zebrania uprawnionych jest 35 Mandatów
zatem Quorum wynosi 18 Mandatów = 35 x 50% (patrz art.10 ust.3 statutu)
Listę obecności podpisało:
-12 osób funkcyjnych + W. Gugała legitymujący się pełnomocnictwem prezesa OT4 p. Mariusza Szambelana = 13 Mandatów
-17 Delegatów + 5 pełnomocników. Jednak komisji przedstawiono tylko 3 pisemne pełnomocnictwa: Ad. Prabuckiego; M. Cegłowskiego i K. Charewicza. Natomiast J. Wojtanowicz podpisał listę jako pełnomocnik R. Mazurka i W. Ślusarskiego lecz nie przekazał komisji pisemnych pełnomocnictw = 20 Mandatów Delegata.

Wobec opuszczenia sali obrad przez J. Wojtanowicza - komisja nie mogła ustalić przyczyn nie przedstawienia brakujących pełnomocnictw.

Reasumując Komisja może wydać obecnym na Zebraniu uprawnionym uczestnikom max. 33 Mandaty.

Odnośnie wniosku, o którym mowa w pkt.4 o nie wydawanie Mandatów Delegatom OT1 Koszalin, w porozumieniu z Prezydium Zebrania komisja informuje, że wniosek jest niezasadny, gdyż prezes Stencel przedstawił protokół z obrad zarządu OT1 w dniu 16 luty 2016, na którym podjęto uchwałę o zwołaniu w dniu 09.05.2016 WZC OT1, a więc chybiony jest zarzut jakoby w/w uchwałę podjęto w trybie korespondencyjnym.

Wyszczególnionym w liście obecności i obecnym na sali obrad wydano 22 Mandaty uprawniające do głosowania jawnego.

7) Zaprezentowano treść porządku obrad proponowanego przez Zarząd. Przewodniczący Prezydium zaproponował przyjęcie w formie aklamacji porządku Zebrania [załącznik 1] przedłożonego przez Zarząd. Wobec braku sprzeciwu Zebranie przyjęło porządek obrad przy obecności 22 Mandatów.

8) Realizując pkt.6 porządku obrad Przewodniczący Prezydium poinformował, że w trybie art.15 ust.1 statutu wpłynęły 2 wnioski w formie uchwał WZC OT3 Łódź nr 03/WZCOT3/2016 i 04/WZCOT3/2016 z 09.05.2016.
Po dyskusji, w której wskazywano na wątpliwe uzasadnienie wniosków oraz przekroczenie kompetencji statutowych. KW przeprowadziła głosowanie jawne nad:
- uchwałą nr 03/WZCOT3/2016 ws. składu Komisji Rewizyjnej oraz tajnej formy głosowania absolutoriów [załącznik 2] – Zebranie wniosek odrzuciło ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ),
- uchwałą nr 04/WZCOT3/2016 ws. uzupełnienia porządku obrad o dyskusję nt. sytuacji w Izbie, nieprawidłowości w działaniu zarządu, KR i SK, nastrojów członków z tym związanych oraz sformułowania w tej sprawie pisma informacyjnego do organów nadzoru i KRS [załącznik 3] – Zebranie wniosek odrzuciło ( szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

Ponadto w formie aklamacji przy uczestnictwie 22 Mandatów Zebranie przyjęło następującą uchwałę:
Stwierdza się, że uchwała 04/WZC OT3/2016 z 9 maja 2016 w odniesieniu do wystąpienia z pismem informacyjnym do :
1. Organu nadzoru, t.j. Wojewody Zachodniopomorskiego
2. Ministerstwa Infrastruktury
3. Krajowego Rejestru Sądowego

Przekracza kompetencje statutowe , a więc Zarząd powinien skorzystać z uprawnień nadzorczych określonych przepisami art.19 statutu

9) Kol. Piotr Berent zaprezentował treść Uchwał Zarządu OIGOSK z 17 i 24 maja 2016 ws. wniosku o odebranie godności członka honorowego Panom: Zbigniewowi Gryglasowi i Zbigniewowi Popławskiemu [załącznik 4]W wyniku głosowania jawnego Zebranie Delegatów odebrało p. Zbigniewowi Gryglasowi i Zbigniewowi Popławskiemu godność członka honorowego (szczegółowe wyniki głosowania w protokóle Komisji Wyborczej ).

10) Realizując pkt.8 porządku obrad Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Odwoławczej, o której mowa w art.27 ust.4 statutu. Zgłoszono kandydatury:
EZ – nie wyraził zgody
JS – wyraził zgodę
ST – wyraził zgodę
WK – wyraził zgodę

Zebranie w formie aklamacji przy uczestnictwie 22 Mandatów zaakceptowało w/w skład Komisji Odwoławczej, która ukonstytuowała się następująco:
ST              przewodniczący,
JS              sekretarz,
WK            członek

Przewodniczącemu Komisji Odwoławczej przekazano uchwały oraz inne materiały i odwołania n/w osób:

1. Jarosława Czechowskiego z 29.01.2016 od uchwały Zarządu OIGOSK z 12.12.2015 o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych;
2.
Anny Woty z 21.03.2016 od uchwały Zarządu OIGOSK nr 1/20160312 z 12.03.2016 o wykluczeniu z OIGOSK Auto Szkoły "Wota" sp. j. Łódź;
3.
Adama Próchnickiego z 24.03.2016 od uchwały Zarządu OIGOSK nr 2/20160312 z 12.03.2016 o wykluczeniu z OIGOSK Ośrodka Szkolenia Kierowców "Jacek" Adam Próchnicki i spółka sp. j. Siedlce;
4.
Zbigniewa Popławskiego z 30.05.2016 i 01.06.2016 od uchwał Zarządu OIGOSK nr 1/20160517 z 17.05.2016 i 01/20160524/koresp z 24.05.2016 o wykluczeniu z OIGOSK.

11) Następnie prezes Stencel zaprezentował sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK w 2015 roku [załącznik 5].

12) Zaprezentowano szczegółowe sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i Bilans Finansowy OIGOSK za 2015 rok [załącznik 6].

13) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok i IKw 2016 przedstawił przewodniczący kol. Wiesław Kociak
[ załącznik 7]. Komisja wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi.

14) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Janusz Szambelan, przedstawił sprawozdanie za 2015 rok [załącznik 8].

15) W ramach realizacji pkt.13 porządku - nie wniesiono uwag do zaprezentowanych sprawozdań.

16) Prezes Stencel poinformował o bulwersującym fakcie świadomego zbojkotowania przez p. W. Ochotę i Zb. Gryglasa obrad zarządu w dniu 17 maja 2016 celem zablokowania tych obrad z braku wymaganego quorum.
Nie akceptując tak nieodpowiedzialnej postawy Zarząd uchwałami z 17 i 24.05.2016
zwrócił się do Komisji Rewizyjnej o wnioskowanie do IX ZD OIGOSK o nie udzielenie absolutorium w/w członkom Zarządu.
Jak wynika z prezentowanego sprawozdania, KR wnioskuje o rozpatrzenie wniosku przez dzisiejsze Zebranie

Następnie przystąpiono do głosowania jawnego ws. udzielenia absolutorium dla poszczególnym członkom Zarządu, którzy otrzymali następujące liczby głosów (szczegółowe dane głosowań w protokole KW):

1. Zbigniew Gryglas           – sekretarz, „za” 0 głosów,
2. Wacław Ochota              – wiceprezes, „za” 0 głosów,
3. Piotr Berent                   – wiceprezes, „za” 19 głosów,
4. Katarzyna Szambelan  – skarbnik, „za” 19 głosów,
5. Roman Stencel             – prezes, „za” 19 głosów,

17) Przewodniczący KW poinformował, że na skutek odebrania godności członka honorowego p. Zbigniewowi Gryglasowi oraz nie udzielenia absolutorium p. Wacławowi Ochocie – „wygasły” ich Mandaty członka Zarządu na podstawie art.11 ust.1 lit. j i lit. e statutu, a na podstawie art.14 ust.2 statutu tracą prawo uczestnictwa w obradach dzisiejszego Zebrania. W konsekwencji od tej chwili quorum stanowi 17 Mandatów = 33 x 50%

18) Po godz.13 na salę obrad wtargnęła p. AW w towarzystwie Jerzego Wojtanowicza.
AW domagała się umożliwienia Jej przedstawienia sprawozdania SK. Po konsultacji członków Prezydium, przewodniczący oświadczył, że p. AW nie ma prawa uczestniczyć i zakłóca obrady Zebrania oraz poprosił p. Annę Wota o opuszczenie sali obrad. Wezwanie przewodniczącego zignorowano. Dlatego obrady przerwano ogłaszając przerwę do czasu opuszczenia sali obrad przez p. AW. Jednocześnie ostrzeżono, że w przypadku opierania się przed dobrowolnym opuszczeniem sali zostanie poinformowany i poproszony o pomoc właściciel obiektu. Po ok. 15’ obrady wznowiono.

19) Realizując pkt. 15 porządku obrad przewodniczący Prezydium zainicjował głosowanie jawne absolutorium dla Zarządu. IX ZD większością 17 głosów ( szczegółowe dane głosowań w protokole KW ) - udzieliło absolutorium Zarządowi OIGOSK za działalność w 2015r.

20) Po zakończeniu przewidzianej porządkiem obrad przerwie obiadowej przewodniczący prezes Stencel wznawiając obrady wyświetlił poniższą wiadomość e-mail od wiceprezesa OT3 EL Andrzeja Kostulskiego.

From: akostulski [mailto:akostulski...]
Sent: Friday, June 03, 2016 9:45 AM
To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Subject: walne zebranie OT-3

Witam!
Zawiadamiam że w związku z rezygnacją z funkcji prezesa OT-3 Pana Zbigniewa Popławskiego z dniem 18.05.2016 r.w dniu 02.06.2016 r. zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem odbyło się walne zebranie członków OT-3 w Łodzi na którym został wybrany nowy prezes i został nim Pan Piotr Mamełko. Dokumenty dotyczące wyboru i przebiegu WZC OT-3 będzie miał nowy prezes na WZD OIGOSK we Włocławku w dniu 04.06.2016 r.
                                                                                                             Pozdrawiam wiceprezes Andrzej Kostulski

Prezes oświadczył, że dotąd nie doręczono dokumentacji WZC OT3 w dniu 2 czerwca 2016, a nawet nie przesłano e-mail scanów tej dokumentacji. Dlatego zaproponował przyjęcie uchwały o treści;
Wobec nie doręczenia do Zarządu wymaganych dokumentów z obrad w dniu 02.06.2016 Walnego Zebrania Członków OT3 w Łodzi na którym przeprowadzono wybory nowego prezesa OT3 p. Piotra Mamełko nie ma możliwości weryfikacji ich zgodności z regulaminem i statutem w nadzorczym trybie art.19 ust.1 statutu.
Dlatego odmawia się wydania Mandatu i prawa uczestnictwa w obradach IX ZD
.”

Uchwałę przyjęto w formie aklamacji w obecności 20 Mandatów.

21) W formie aklamacji w obecności 20 Mandatów przyjęto sprawozdania Władz i zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2015 rok.

22) Realizując pkt. 17 porządku obrad przewodniczący Prezydium poprosił o przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Odwoławczej. Przewodniczący ST odczytał protokół z obrad KO [załącznik 9] , w którym Komisja wnioskuje o oddalenie odwołań.
Komisja Wyborcza przeprowadziła głosowanie jawne ws. przyjęcia wniosków Komisji Odwoławczej. Większością głosów ( szczegółowe dane głosowań w protokole KW ) Zebranie przyjęło wnioski KO oddalając jednocześnie odwołania n/w osób:
1.
Jarosława Czechowskiego z 29.01.2016
2.
Anny Woty z 21.03.2016
3.
Adama Próchnickiego z 24.03.2016
4.
Zbigniewa Popławskiego
z 30.05.2016 i 01.06.2016

23) Przewodniczący Prezydium Zebrania wyświetlił i omówił tekst uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki finansowej uzyskanej w 2015 roku.
Uchwała nr ZDIX – 37/ VI / 2016
[załącznik 10 ] została przyjęta w formie aklamacji w obecności 20 Mandatów.

24) Z uwagi na fakt, że aktualnie w obradach uczestniczy tylko 20 Mandatów ( nieobecny prezes OT9 dysponujący dwoma Mandatami) , a więc nie ma wymaganej do uchwalenia zmian statutu kwalifikowanej większości 2/3 x 33 = 22 Mandaty, Prezydium Zebrania zdecydowało o rezygnacji z rozpatrywania projektu uchwały ZDIX – 38/ VI / 2016 ws. zmian statutu.

25) Przewodniczący Prezydium Zebrania wyświetlił i omówił tekst uchwały ws zmian Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
Uchwała nr ZDIX – 39/ VI / 2016
[załącznik 11 ] została przyjęta w formie aklamacji w obecności 20 Mandatów.

26) Przewodniczący Prezydium Zebrania wyświetlił i omówił tekst uchwały ws wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich oraz innych należności.
Uchwała nr ZDIX – 40/ VI / 2016
[załącznik 12 ] została przyjęta w formie aklamacji w obecności 20 Mandatów.

27) Realizując pkt. 22 porządku obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatów i tajnych wyborów uzupełniających skład Zarządu OIGOSK.
Zgłoszono następujących kandydatów:
- Daniel Wers (wyraził zgodę na kandydowanie)
- Zbigniew Facon (wyraził zgodę na kandydowanie)

28) Realizując pkt. 23 porządku obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatów i tajnych wyborów uzupełniających skład Komisji Rewizyjnej OIGOSK. Zgłoszono następujących kandydatów:

1. Czesław Talko               ( wyraził zgodę ),
2. Janusz Trzebowski      ( wyraził zgodę ),

29) Przystąpiono do zgłaszania kandydatów i tajnych wyborów uzupełniających skład Sądu Koleżeńskiego OIGOSK.
Zgłoszono następujących kandydatów;

1. Stanisław Żurański      - wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Damian Miszke              - wyraził zgodę na kandydowanie,
3. Sławomir Trzciński      - wyraził zgodę na kandydowanie,

30) Realizując pkt. 25 porządku obrad w formie aklamacji w obecności 20 Mandatów przyjęto do realizacji obszary oddziaływania OIGOSK w 2016r:

 1. Kontynuowanie działalności edukacyjno – informacyjnej podnoszącej wiedzę i świadomość prawną członków;
 2. Kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procedowaniu aktów prawnych oraz konsultacjach społecznych projektów tych aktów;
 3. Konsekwencja w egzekwowaniu obowiązków członkowskich przy zachowaniu rozsądnej elastyczności decyzji wobec współpracujących członków;
 4. Dbanie o mobilność decyzyjną zarządu oraz egzekwowanie suwerenności i jednolitości prezentowania na zewnątrz stanowisk, opinii w imieniu OIGOSK;
 5. Umacnianie pozycji oraz pozytywnego wizerunku OIGOSK w ramach współpracy z organizacjami społecznymi oraz w przestrzeni społeczno – medialnej;
 6. Zdecydowane reagowanie na działania skutkujące narażeniem wizerunku OIGOSK oraz jej Władz
 7. Dbanie o bilansowanie się finansowych aspektów działalności;
 8. Zorganizowanie uroczystości Jubileuszu 10 – lecia OIGOSK o programie i w „oprawie” odzwierciedlających rangę tego wydarzenia.

31) Przewodniczący KW ogłosił wyniki głosowań tajnych ( szczegóły w protokole Komisji Wyborczej ) wszystkie kandydujące w/w osoby zostały wybrane w skład poszczególnych Władz OIGOSK.

32) Informacja o ukonstytuowaniu się Władz OIGOSK. Stosownie do przepisu § 5 Regulaminu Głosowań i Wyborów przewodniczący Władz zaprezentowali jakie funkcje będą pełnić poszczególne osoby:

 1. Zarząd 
 • Roman Stencel                    - prezes               
 • Piotr Berent                           - wiceprezes       
 • Zbigniew Facon                     - wiceprezes       
 • Daniel Wers                          - sekretarz           
 • Katarzyna Szambelan          - skarbnik             
 1. Komisja Rewizyjna
 • Wiesław Kociak                  – przewodniczący,
 • Czesław Talko                       - wiceprzewodniczący,
 • Janusz Trzebowski               - sekretarz,
 • Mieczysław Żołnierek           - członek,
 • Mirosław Pawlicki                  - członek.             
 1. Sąd Koleżeński:
 • Janusz Szambelan              – przewodniczący            
 • Sławomir Trzciński                 - wiceprzewodniczący
 • Damian Miszke                      - sekretarz           
 • Marian Kottas                         - sędzia
 • Jan Pluta                                 - sędzia                
 • Stanisław Żurański                - sędzia                

33) Przewodniczący Prezydium Zebrania podziękował za aktywne uczestnictwo i zakończył obrady IX ZD OIGOSK zapraszając na kolację integracyjną.

Protokołowali: Katarzyna Szambelan i Daniel Wers

Załączniki:

 1. przyjęty porządek Zebrania ustalony przez Zarząd na obradach 12.03.2016r,
 2. uchwała nr 03/WZCOT3/2016 z 09.05.2016 ws. składu Komisji Rewizyjnej oraz tajnej formy głosowania absolutoriów,
 3. uchwała nr 04/WZCOT3/2016 z 09.05.2016 ws uzupełnienia porządku obrad,
 4. uchwała Zarządu z 17.05.2016r ws wniosku o pozbawienie godności członka honorowego,
 5. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2015r,
 6. Sprawozdanie skarbnika za 2015r,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r,
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2015r,
 9. protokół z obrad Komisji Odwoławczej,
 10. Uchwała ZDIX-37/VI/2016 ws zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczenia na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2015r,
 11. Uchwała ZDIX-39/VI/2016 ws. zmian Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
 12. Uchwała ZDIX-40/VI/2016 ws. wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich oraz innych należności,
 13. wniosek z 04.06.2016 (podpisany przez J. Wojtanowicza, M. Jambora i W. Ochotę) o niedopuszczenie Delegatów OT1 Koszalin do uczestnictwa w obradach IX ZD
 14. Protokół Komisji Wyborczej ZDIX OIGOSK,

Sekretarze ZDIX                                                           wice i przewodniczący ZDIX

Katarzyna Szambelan, Daniel Wers                         Piotr Berent, Roman Stencel