2016-09-25 Słupsk protokół z obrad zarządu OIGOSK

opublikowano 25 września 2016 20:30 / 20161104 11:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół nr Z- 05/09/2016 z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 25 września 2016 w Słupsku
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

 w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel / prezes OT1             - prezes, 
Piotr Berent                                          - wiceprezes,           
Zbigniew Facon                                   - wiceprezes,      
Daniel Wers                                         - sekretarz,     
Katarzyna Szambelan                       - skarbnik,              
Wiesław Kociak                         
Przewodniczący KR        
Janusz Szambelan                  
przewodniczący SK                                          

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad 

 1. Odczytanie protokołu z poprzednichZarządu 09.07.2016 prot. Z - 04/07/2016 / ref. wiceprezes P. Berent,
 2. Zapoznanie się z wnioskami Zespołu Kontrolnego zamieszczonymi w prot. z 26 sierpnia 2016 zawierającego ustalenia z kontroli zarzutów artykułowanych przez J. Wojtanowicza w liście otwartym z 2 czerwca 2016 i ewentualna uchwała sankcyjna wobec  p. Jerzego Wojtanowicza,
 3. Informacja o aktualnej dyscyplinie opłacania składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na{ ref. R Stencel i K. Szambelan },
 4. Decyzje w sprawach członkowskich/ przyjęcia, skreślenia itp. {ref. R Stencel}
 5. Podjęcie uchwały ws. przejęcia w trybie art.31 ust. 4 statutu obowiązków zarządów OT5 i OT6 z powodu „wygaśnięcia” Mandatów członka zarządu OT na skutek nie złożenia pisemnego oświadczenia wymaganego przepisem art. 17 ust.14 w związku z art.32 ust.6 statutu,
 6. Podjęcie uchwały stwierdzającej nieważność pełnomocnictw niespełniających wymogów przepisu art.7 ust. 6 statutu
 7. Rozpatrzenie uchwał zarządów OT ws. rekomendacji do odznaczeń oraz wyróżnień z okazji Jubileuszu 10 lecia OIGOSK.
  Uchwała ws. wyróżnienia członków oraz aplikowania o odznaczenia państwowe,
 8. Informacja nt. zaawansowania przygotowań obchodów Jubileuszu X-lecia { ref. R Stencel }
 9. Inne:
  - Rozważenie zorganizowania w grudniu 2016  XIV Seminarium szkoleniowego, określenie wysokości odpłatności oraz stopnia zaangażowania funduszy OIGOSK na to przedsięwzięcie,
  - Informacja z przebiegu XVII Konkursu Instruktor 2016R w Warszawie 16-17.09.2016,
  - informacja o uczestnictwie i przedsięwzięciach organizowanych przez współpracujące organizacje społeczne  środowiska OSK { ref. R Stencel },
  - problematyka dofinansowania uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów - czlonków OT, w których brak OSKsdw

Ad.1 Wiceprezes Piotr Berent odczytał protokół nr Z - 04/07/2016 – bez uwag.

Ad.2 Przewodniczący KR Wiesław Kociak zrelacjonował ustalenia kontroli nadzwyczajnej ws. tez i zarzutów artykułowanych przez J. Wojtanowicza w liście otwartym z 2 czerwca 2016.
Wiesław Kociak przypomniał, że kontrolę podjęto w trybie §1 ust.3 lit. b) regulaminu KR z inicjatywy Zarządu
(uchwała
01/20160709).
Zespół Kontrolny powołany uchwałą KR z
25 lipca 2016szczegółowo i analitycznie skonfrontował z dokumentami tezy, sugestie oraz informacje i zarzuty zamieszczone we wzmiankowanym liście otwartym , obiektywnie ustalając:

1. Zarzuty analizowanego listu otwartego są w całości bezpodstawne.
2.
ZK KR szanuje prawo do krytyki Zarządu jednak nie powinno ono usprawiedliwiać oszczerstw, inwektyw i świadomego rozpowszechniania nieprawdziwych tez dezawuujących działania legalnej Władzy OIGOSK!
3. Rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej nieprawdziwych wniosków i sugestii o charakterze aferalnym czy nielegalnych działaniach Władzy zarządzającej szkodzą wizerunkowi OIGOSK, a jako takie nie powinny pozostać bezkarne
4. W nadzorczym w trybie art.13 ustawy o izbach gospodarczych na prośbę, korespondencjami z 25 lipca i 1 sierpnia 2016 przesłano żądane dokumenty i uchwały Wojewodzie Zachodniopomorskiemu jako właściwemu ustawowo organowi nadzoru.

Brak reakcji wskazuje, że wojewoda nie znalazł naruszeń prawa stanowiących podstawę do interwencji!


W dyskusji wskazywano na ogromne szkody wizerunkowe OIGOSK spowodowane rozpowszechnianiem omawianego listu. Protokół z kontroli jednoznacznie dowodzi ignorowania przez p. Wojtanowicza obowiązków członkowskich, o których mowa w art.7 ust.14 lit. a, b i d statutu, co wyczerpuje przesłanki przepisu art.8 ust.4 statutu.
W formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności podjęto
Uchwałę nr 1/20160925 o wykluczeniu z OIGOSK p. Jerzego Wojtanowicza

Ad.3 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2016r

wg. stanu na dzień 23.09.2016r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2016R wynosi 82,88% przy wymaganych 75% = 9 mcy/12!

zobrazowanie graficzne                                                                  zobrazowanie graficzne

 Po opłaceniu bieżących faktur wynik operacji finansowych jest ujemny, ...
W preliminarzu finansowym na 2016 zaplanowano stratę w kwocie ... PLN, która
nieuchronnie wystąpi z uwagi na wydatki tytułem:

 • dofinansowania warsztatów dosk. zawod. instr. ... PLN
 • XIV Konferencja szkoleniowa 10 grudnia 2016     ... PLN
 • podróży służbowych / zespół doradczy MIB / ... PLN
 • spotk. wigilijne OT, pozostałe                             ... PLN

Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2016r za nominalny okres 9 miesięcy 9/12 = 75%

 • przychody zrealizowano w 87,71%
 • wydatki zrealizowano w 67,32%

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 23.09.2016r

TABELA

Ad.4 Decyzje w sprawach członkowskich

4.1    Wobec stwierdzeniaznacznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich, na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDIX-40/VI/2016 z 04.06.20164 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – zarząd zdecydował o skreśleniu z listy członków OIGOSK n/w osób, a także o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę wierzytelności, na podstawie §3 ust.5 uchwały ZDIX-40/VI/2016:

NAZWISKO                     Oddział

Kamiński Jarosław         EL
Kubisiak Ryszard          GD
Stolarski Wojciech         KR
Stopikowska Ilona         CT
Taruć Maciej
*)              ZK

*)z CEIDG wynika, że 29 lutego 2016 zakończył działalność gospodarczą. Nie odpowiada na korespondencje środkami elektronicznymi

4.2 Uwzględniając wyjątkowo trudną sytuację kol. Krzysztofa Korczewskiego, vide poniższy e-mail, jednogłośnie zdecydowano o wstrzymaniu zastosowania konsekwencji i egzekwowania zadłużenia z tytułu składek członkowskich (aktualnie za okres VI -IX.2016: 120PLN), które będzie podlegać spłaceniu po wznowieniu aktywności szkoleniowej. Postanowiono również o dofinansowaniu w kwocie ... PLN z funduszy OIGOSK uczestnictwa w/w w warsztatach doskonalenia zawodowego Instruktorów w 2016r z obowiązkiem zwrotu tej kwoty w przypadku rezygnacji z członkostwa w Izbie.

From: krzyszof korczewski
Sent: Thursday, September 22, 2016 2:38 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Wypadek
http://www.gk24.pl/997/a/wypadek-w-bedzinie-trzy-osoby-w-szpitalu,10022280/

Witam!
W związku z wypadkiem jakiemu uległem 22.05.2016 byłem zmuszony zawiesić działalność gospodarczą. .. Pozdrawiam Krzysztof Korczewski

4.3 Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

1       Pietrzyk Mirosław wspólnik sc „KASKADER”    27- 400 Ostrowiec Święt.    Zwyczajny: OT1 Koszalin

2       Dariusz Czerwiński Instruktor nauki jazdy             48-100 Kołobrzeg               Wspierający: OT1 Koszalin ;

4.4 Na podstawie przepisu art.7 ust.9 i art.18 ust.15 statutu pozytywnie rozpatrzono wniosek z 20.09.2016 kol. Bogusława Kowalińskiego i z dniem 1 października br. przekształcono jego status na członka zwyczajnego oraz uwzględniając, że w okresie X.2013 – VIII.2015 był członkiem zwyczajnym - zwolniono z obowiązku dopłaty wpisowego.

Ad.5 Uchwała ws. przejęcia obowiązków zarządów OT5 i OT6 w trybie art.31 ust. 4 statutu z powodu „wygaśnięcia” Mandatów członka zarządu OT na skutek nie złożenia pisemnego oświadczenia wymaganego przepisem art. 17 ust.14 w związku z art.32 ust.6 statutu.

5.1 Składy zarządów OT - stan aktualny:

          OT1 ZK – pełny skład statutowy ( 4 osoby )
          OT2 CT – pełny skład statutowy ( 3 osoby )
          OT3 EL – pełny skład statutowy ( 3 osoby )
          OT4 GS – aktualny skład ( 3 osoby )
          OT5 KR – 01.09.2016 wygaśnięcie Mandatów wszystkich 3 członków
          OT6 GD – 01.09.2016 wygaśnięcie Mandatów wszystkich 3 członków
          OT9 DGL – pełny skład statutowy ( 3 osoby )
          OT10 SC – pełny skład statutowy ( 3 osoby )

Uchwałą nrNZDIII – 41/ VII /2016 z 09.07.2016 (§2 ust.3) zobowiązano członków OT, cyt.

" Pod rygorem "wygaśnięcia" Mandatu członka zarządu oddziału terenowego /OT/ zobowiązuje się aktualnych członków zarządów OT aby dostosowali się do wymogów zmienionych przepisem §1 pkt.9 niniejszej uchwały oraz złożyli zarządowi OIGOSK w terminie do dnia 31 sierpnia 2016r pisemne oświadczenie, o którym mowa w art.17 ust.14 statutu."

W konsekwencji faktu nie wpłynięcia pisemnych oświadczeń od członków zarządów OT5 Kraków i OT6 Gdańsk - „wygasły” ich Mandaty członka zarządu OT.

Wobec powyższego Zarząd zobligowany przepisem art.31 ust.4 statutu - w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności podjął Uchwałę nr 2/20160925 o przejęciu obowiązków zarządów OT5 Kraków i OT6 Gdańsk.

Ad.6 W formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności Zarząd podjął Uchwałę nr 3/20160925 stwierdzającą nieważność udzielonych przez członków pełnomocnictw niespełniających wymogów przepisu art.7 ust. 6 statutu.

Ad.7 Rozpatrzenie uchwał zarządów OT ws. rekomendacji do odznaczeń oraz wyróżnień z okazji Jubileuszu 10 lecia OIGOSK. Uchwała ws. wyróżnienia konkretnych  członków oraz aplikowania o odznaczenia państwowe,

Zarząd uchwałą z 09.07.2016 w trybie art.19 ust.8 statutu zobowiązał zarządy OT do przesłania w terminie do 23 lipca 2016 uchwał z uzasadnieniem rekomendujących kandydatów do wyróżnienia odznaczeniem państwowym z okazji jubileuszu X – lecia. Wpłynęły n/w uchwały (w załączeniu):

Zarządu OT1 z 21 lipca 2016
Zarządu OT2 z 22 lipca 2016
Zarządu OT4 z 19 sierpnia 2016
Zarządu OT9 z 18 lipca 2016

Zarząd jednomyślną Uchwałą nr 4/20160925 ustalił zasady, rodzaj oraz listę osób wyróżnianych z okazji Jubileuszu.

Ad.8 Informacja nt. zaawansowania przygotowań obchodów Jubileuszu X-lecia OIGOSK.

W formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano:

1. miejsce tytułowych uroczystości jubileuszowych w Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno ul. Wakacyjna 6 http://www.royalpark.pl/galeria/hotel

3.02.2017  - przyjazd części uczestników w godzinach popołudniowych i wieczornych    

 4.02.2017   - sobota

- obrady X ZD OIGOSK  godz.11 -14 
- obiad 14:10 – 14:50
- rozpoczęcie uroczystej konferencji  godz.15 -17 
- uroczysta kolacja bankietowa z muzyką godz.18:00


5.02.2017    - śniadanie 

2. Na uroczystość jubileuszową oprócz uczestników X ZD zostaną zaproszeni członkowie wyróżniani, niektórzy założyciele, aktualnie nie będący członkami OIGOSK, a także goście: ...

Ad.9 Sprawy inne.

9.1 W formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano o zorganizowaniu (o ile zainteresowanie uczestnictwem zgłosi co najmniej ok. 25 osób) w sobotę 10 grudnia 2016  w sprawiedliwej geograficznie lokalizacji (vide poniższe zestawienie) tj. Hotele Rubbens & Monet w Łysomicach ul. Toruńska 10

odległości od poszczególnych OT jn:

Koszalin - Łysomice                          230 km / 3 20' godz
Toruń - Łysomice                                 10 km / 0 10'godz
Łódź - Łysomice                                 180 km / 2 00'godz
Słupsk - Łysomice                             226 km / 3 15' godz
Kraków - Łysomice                            440 km / 5 00' godz
Gdańsk - Łysomice                            170 km / 1 50' godz
Siedlce - Łysomice                            300 km / 4 00' godz
Głogów- Łysomice                             270 km / 4 00' godz
Częstochowa - Łysomice                 300 km / 3 20' godz

XIV Seminarium szkoleniowe OIGOSK, którego tematyką będzie:

1) prezentacja najnowszych, istotnych dla osk i planowanych zmian przepisów prawa np. dot. badań technicznych pojazdów, rozporządzeń ws. szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

2) instruktarz zakładania konta i profilu zaufanego na Platformie ePUAP, korespondencja z organami władzy publicznej z wykorzystaniem ePUAP,

3) relacja z obrad Zespołu Doradczego MIB

4) dyskusja i tezy nt. niezbędnych zmian systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

Program i zasady XIV Seminarium szkoleniowego OIGOSK w załączeniu

9.2 W dniu 17 września 2016 w obiektach Automobilklubu Polskiego  Warszawa ul. Powstańców Śląskich 127 przeprowadzono większość  konkurencji w ramach corocznego, już XVII Konkursu Instruktor 2016 ROKU

Instruktorem Roku 2016 został kol. Zbigniew Hyży z Bełchatowa

wyniki uzyskane przez zawodników z OT1 OIGOSK

Robert Stanisławski, ( ZBI 0023 )             18 miejsce / 29 zawodników
Mariusz Grzelak, ( ZKO 0054 )                22 miejsce / 29 zawodników

9.3 Informacja o uczestnictwie i przedsięwzięciach organizowanych przez współpracujące organizacje społ.  środowiska OSK. Prezesi Stencel i Berent obszernie relacjonowali uczestnictwo w tych przedsięwzięciach:

W dniach 9 – 10 września 2016 Dworek Górski Proszenie k. Piotrkowa Tryb. Na zaproszenie firmy LIWONA prezesi Stencel i Berent uczestniczyli w spotkaniu branżowym, na którym prezes Stencel wygłosił referat nt. aktualnej sytuacji i postulatów środowiskowych. Uczestniczyli również w jazdach zapoznawczych po „Torze Łódź” k. Strykowa

W dniu 19 września 2016 w Warszawie prezes Stencel uczestniczył w inauguracyjnych obradach zespołu doradczego DTD MIB

Przedstawił pełny skład tego zespołu oraz podzielił się wrażeniami.

9.4 Dyskutowano również problematykę dofinansowania uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów członkom ewidencyjnie przypisanych do oddziałów terenowych, w których nie operują OSKsdw - członkowie OIGOSK.
/ stosownie do zasad określonych przez zarząd OIGOSK, z funduszy Izby dofinansować można tylko uczestnictwo w warsztatach współorganizowanych z OSKsdw  będącego członkiem OIGOSK /

Istotnym mankamentem jest również mała liczba uczestników warsztatów z poszczególnych OT, vide poniższe zestawienie

TABELA

Zdaniem Zarządu dla wyeliminowania w/w mankamentów stanowiących istotne przeszkody dla realizacji warsztatów z przestrzeganiem określonych zasad - konieczna jest konsolidacja wysiłków i wspólnych działań organizacyjnych zarządów w/w trzech oddziałów terenowych! ....

W trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano poinformować prezesów w/w OT o powyższych rozważaniach i alternatywnych możliwościach.

9.5 Wskazując na informacje wyszczególnione w pkt. I.5 uchwały nr 1/20160925 dotyczące monitów o zapłatę oraz zakupu alkomatów AlcoBlow szt.2 przez p. Wojtanowicza z naruszeniem obowiązujących w OIGOSK procedur.
Jednogłośnie zdecydowano o odmowie zapłaty należności wyszczególnione w fakturze dokumentującej zakup oraz o wysłaniu pisma o poniższej treści:

Spy Shop Paweł Wujcikowski
31-146 Kraków ul. Długa 48

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej 22 września 2016 oraz stosownie do uchwały Zarządu OIGOSK w załączeniu zwracamy fakturę nr FV/KR/00017/05/2016 z 20-05-2016.

Uzasadnienie

Zakupu dokonano z naruszeniem obowiązujących w izbie procedur.

Czynność prawna dokumentowana w/w fakturą jest nieważna albowiem została dokonana przez osobę nie posiadającą umocowania statutowego.

Nadmienia się, że zobowiązano p. Jerzego Wojtanowicza do niezwłocznego zwrotu sprzedawcy 2 szt. alkomatów Alcoblow.

9.6 Wobec zignorowania przez p. Wojtanowicza wysłanego korespondencją e-mail: Sent: Saturday, June 11, 2016 9:50 AM To: Prezes OT5OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) wezwania do zapłaty należności opłaconych za zamówione, a nie wykorzystane usługi z powodu nieusprawiedliwionego opuszczenia obrad IX Zebrania Delegatów w dniu 4 czerwca 2016 oraz zlekceważenia uchwały Zarządu z 12 marca 2016 zobowiązującej do zwrotu tego nieuzasadnionego wydatku, cyt.

"Ad.10  Prezes Stencel zaprezentował projekt porządku obrad IX ZD (w załączeniu) wraz z kwotami odpłatności za uczestnictwo w  IXZD osób nie dysponujących głosem stanowiącym, które zostały przyjęte w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników obrad.
Uwaga! w obradach mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione i zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 13 maja 2016r! decyduje data doręczenia.
W przypadku nieobecności, kosztami  zarezerwowanych usług zostanie obciążony limit wydatków OT, który dokonał zgłoszenia albo osoba zgłaszająca
"

Zarząd stwierdzając, że zakreślony termin zapłaty upłynął 20 czerwca 2016 – na podstawie §3 ust.1 i 5 Uchwały ZDIX-40/VI/ 2016 z 04.06.2016 jednogłośnie postanawia sporządzić i złożyć w sądzie w Koszalinie pozew o zapłatę p-ko p. Wojtanowiczowi.

Zredagował: Daniel Wers,sekretarz

 Załączniki:

 1. Uchwała nr 1/20160925,
 2. Uchwała nr 2/20160925,
 3. Uchwała nr 3/20160925,
 4. Uchwała nr 4/20160925,
  Program i zasady uczestnictwa w XIV Seminarium szkoleniowym OIGOSK