2017-02-03 Mielno protokół z obrad zarządu OIGOSK

opublikowano 20170212 / 20170217 20:00

Protokół z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 3 lutego 2017
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje/

 w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel
              - prezes, 
Piotr Berent                        - wiceprezes,       
Zbigniew Facon                  - wiceprezes, 
Daniel Wers                        - sekretarz,  
Katarzyna Szambelan         - skarbnik,  
Wiesław Kociak                      Przewodniczący KR         
Janusz Szambelan
                
Przewodniczący SK                

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad

 1. Odczytanie protokołu z poprzednichZarządu 10.12.2016 prot. Z - 06/12/2016 / ref. sekretarz  D. Wers
 2. Informacja o wniosku Wojewody ZachodniopomorskiegoSR K-lin IX Wydział KRS o zastosowanie wobec OIGOSK art.13 ustawy o izbach gospodarczych oraz adekwatne decyzje. Uzupełnienie porządku obrad XZD OIGOSK o podjęcie uchwały ws. wniosku wojewody.
 3. Modyfikacja uchwały nr 04/20160925 w zakresie osób wyróżnianych z okazji Jubileuszu X-lecia
 4. Informacja nt. szacunkowego wydatku na obchody Jubileuszu X-lecia{ ref. R Stencel }
 5. Informacja nt. gości zaproszonych na uroczystości Jubileuszu X-lecia
 6. Sprawozdanie Finansowe za 2016r oraz analiza wykonania preliminarza finansowego zai przyjęcie  preliminarza na 2017r  { ref. R Stencel i K. Szambelan },
 7. Decyzje w sprawach członkowskich/ przyjęcia, skreślenia itp. {ref. R Stencel}
 8. Uchwała o likwidacji OT nr 5 w Krakowie z powodu niemożności wyłonienia zarządu OT5 oraz nie spełniania wymogu minimalnej liczebności, o której mowa wnr 03/20160709 z 9 lipca 2016 {ref. R. Stencel },
 9. Inne:

Ad.1 sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 06/12/2016 – bez uwag.

Ad.2 Prezes Stencel omówił dwa wystąpienia (z 11października i 30 grudnia 2016) Wojewody Zachodniopomorskiego do  SR K-lin IX Wydział KRS o zastosowanie wobec OIGOSK przepisów art.13 ust.2 ustawy o izbach gospodarczych tj.

Art. 13. 1. W razie stwierdzenia, że działalność izby gospodarczej jest niezgodna z prawem lub statutem, minister właściwy ze względu na przedmiot działania izby lub wojewoda właściwy dla siedziby izby może wystąpić do właściwych organów izby o usunięcie tych nieprawidłowości w określonym terminie albo wystąpić do sądu o zastosowanie środków określonych w ust. 2.
2. Sąd na wniosek organu określonego w ust. 1 może:
1) udzielić upomnienia właściwym organom izby;
2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę organów izby;
3) rozwiązać izbę, jeżeli jej działanie rażąco narusza prawo lub postanowienie statutu.

Z powodu nie uzupełnienia braków, referendarz zarządzeniem z 03.11.2016 zwrócił wniosek w sprawie sygn. akt
KO.IX Ns - Rej. KRS 8917/16/624.

30 grudnia 2016 Wojewoda Zachodniopomorski ponowił wniosek, a sąd pismem z 10.01.2017 sygn. akt KO.IX Ns - Rej. KRS 0089/17/199 doręczonym do siedziby 17.01.2017 zwrócił się o ustosunkowanie się do wniosku w terminie 7 dni (termin upływał 19.01.2017).
Z uwagi na obszerność wniosku oraz czasochłonną konieczność konsultacji z członkami poszczególnych Władz OIGOSK - wnioskiem z 18.01.2017 wystąpiono do sądu o wydłużenie terminu odpowiedzi do 10 lutego 2017.

We wnioskach wojewoda powiela postulaty skarżących, którzy domagają się, cyt.:

 • "zastosowania środka przewidzianego w art.13 ust.2 pkt.2 ustawy o izbach gospodarczych - w przypadku stwierdzenia przez sąd, iż załączone do wniosku uchwały są niezgodne z prawem lub statutem
 • rozwiązania Izby (art.13 ust.2 pkt.3 cyt. aktu) jeżeli w ocenie sądu z dokumentacji przedłożonej w niniejszej sprawie wynika, że działanie organów OIGOSK z/s w Koszalinie rażąco narusza Prawo lub postanowienia statutu"

Uwzględniając powyższe, po dyskusji Zarząd jednomyślnie zdecydował o:
1) pozyskaniu pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem rejestrowym w sprawach sygn. akt KO.IX Ns - Rej. KRS 8917/16/624 i 0089/17/199 ...
2) uzupełnieniu porządku obrad XZD OIGOSK o podjęcie uchwały ws. powyższego wniosku wojewody, projekt w załączeniu.

Ad.3 Wobec kompletnego braku zainteresowania i nie zgłoszenia w zakreślonym terminie uczestnictwa w uroczystości Jubileuszu X lecia OIGOSK w Mielnie 4 lutego 2017, uchyla sie uchwałę nr 04/20160925 w zakresie wyróżnienia n/w 7 członków:
            tabela

Jeżeli w/w osoby wiarygodnie usprawiedliwią brak zgłoszenia w zakreślonym terminie, to Zarząd je rozpatrzy.
W przypadku nieobecności osoby na uroczystości jubileuszowej wyróżnienie zostanie wręczone w innych okolicznościach z zachowaniem uroczystego charakteru oraz przy odpowiednim audytorium.
Nie dopuszcza się wręczenia wyróżnienia pełnomocnikowi.

Ad.4 szacunkowy wydatek na obchody Jubileuszu X-lecia OIGOSK  wniesie:
            tabela

Ad.5 Informacja o stanie przygotowań do obchodów w Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno Jubileuszu 10 - lecia działalności OIGOSK.

Uczestnictwo w uroczystościach jubileuszowych potwierdzili n/w goście:

 1. Krzysztof Bandos                         prezes PFSSK,
 2. Krzysztof Szymański                    prezes PIGOSK,
 3. Janusz Ujma                                 prezes Honorowy PFSSK,
 4. Eugeniusz Romanów                   dyr. ZORD Koszalin,
 5. Dariusz Chyćko                           prezes RG KSE, / Krzysztof Paśnicki sekretarz RG KSE
 6. Bogdan Oleksiak                         dyr. DTD MIB/ Marcin Kichler DTD Wydział Kierowców
 7. Piotr Jedliński                               Prezydent Koszalina / Tomasz Czuczak sekretarz miasta
 8. Andrzej Byszewski                     dyr. Wydziału Komunikacji UM Koszalin
 9. Tomasz Żmuda                            Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Regis Mediator
 10. Agnieszka Mojsiuk                      Motor Mojsiuk sp. jawna Stare Bielice
 11. Leszek Mierzejewski                  Motor Mojsiuk sp. jawna Stare Bielice

Ad.6 Sprawozdanie Finansowe za 2016r oraz analiza wykonania preliminarza finansowego za 2016r i przyjęcie  preliminarza na 2017r 

BILANS FINANSOWY na dzień 31 grudnia 2016
            tabela

Rachunek Wyników na dzień 31 grudnia 2016
            tabela

Ad.7 Uchwały w sprawach członkowskich podjęte w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności

7.1   Na podstawie przepisu art.18 ust.16 w zw. z art.8 ust.2 statutu z powodu zaprzestania z dniem 12 stycznia 2017 prowadzenia działalności regulowanej w zakresie osk (vide CIEDG) negatywnie rozpatrzono wniosek Andrzeja Kostulskiego z 03.12.2016 o wycofanie oświadczenia z 28.11.2016 o rezygnacji z członkostwa w OIGOSK.

Ponadto na podstawie art.19 ust.8 statutu pod rygorem wszczęcia postępowania roszczeniowego zobowiązuje się p. Kostulskiego do protokolarnego przekazanie majątku, pieczęci i dokumentacji OT3 otrzymanych od b. prezesa Popławskiego za pokwitowaniem ( protokół z 20.05.2016 ) w terminie i osobie wskazanych przez prezesa Stencla.
Jeden egzemplarz protokołu zawierający szczegółowe wyszczególnienie dokumentacji oraz pozostałych elementów w postaci pisemnej (papierowej) należy dostarczyć niezwłocznie do siedziby w Koszalinie.

7.2   Stosownie do uchwały zarządu ws. udokumentowania uczestnictwa w 2016r w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty (pkt. 2.3 protokołu Z-06/12/2016) kol.: Ryszard Świętoń i Zdzisław Sas przesłali certyfikaty uczestnictwa w konferencji szkoleniowej 7-9 października 2016 nt. podnoszenia kompetencji Kadry osk w zakresie prowadzenia szkoleń kierowców wyk. transport drogowy. Zarząd jednomyślnie zdecydował o uwzględnieniu tych dokumentów i przyznaniu 20 pkt. tytułem uczestnictwa w szkoleniu dokumentowanym przedstawionym certyfikatem.

7.3   Wobec nie uczestniczenia w XIV Seminarium szkoleniowym OIGOSK oraz nie usprawiedliwienia nieobecności pomimo wezwania n/w członkowie nie spełniają wymogu, o którym mowa w §1 ust.9 lit. a uchwały nr  Z – 10/I/2011 w sprawie  Listy Wykładowców OIGOSK link  http://www.izbaosk.eu/index.php/178 (obowiązek podnoszenia kwalifikacji, w szczególności uzyskania w 2016 roku co najmniej 20 pkt. z tytułu uczestnictwa w wymaganych szkoleniach).
Dlatego jednomyślnie zdecydowano o skreśleniu n/w osób z Listy Wykładowców OIGOSK.

Lp.     Poz.     Nazwisko imię             Nr uprawnień     uprawnienia                zaświadcz nr

4        25       Rynio Marek             ZKL 0015          A B C D E T               023/01/2008
8       
113     Zabielski Jerzy          LLU 0041          A B C D T BE CE       105 /04/2009
7       
121     Talar Tomasz            WG 0008          A B C                         110 /10/2009
1       
123     Gryglas Zbigniew     E0029               A B C D BE CE          112 /10/2009
3       
131     Ozga Jan                   ZKL0048           B C                           120 /10/2011
2       
138     Ochota Wacław        RJA 0027         A B C D T BE CE       127 /12/2015

Ad.8 Uchwała o likwidacji Oddziału Terenowego nr 5 w Krakowie z powodu niemożności wyłonienia zarządu OT5 oraz nie spełniania wymogu minimalnej liczebności członków zwyczajnych.  

Prezes Stencel przypomniał dotyczące OT5 uchwały Zarządu z 25 września i 10 grudnia 2016r.

Zrelacjonował rozmowy telefoniczne z pp. Pesztem i Fluderem. Wskazując na poniższe zestawienie poinformował, że aktualnie OT5 liczy tylko 9 członków zwyczajnych , a w dniu 1 kwietnia br . na skutek rezygnacji z członkostwa będzie liczyć tylko 6 członków Zwyczajnych, a więc nie spełnia wymogu minimalnej liczebności członków zwyczajnych określonych uchwałą nr 03/20160709 z  9 lipca 2016

LP.     Nazwisko                        Oddział  Przyj/ skresl

1        Chudy Andrzej               KR           2013-10-05
2        Dylska Sabina                KR           2014-03-21
3        Fluder Stanisław            KR           do 28.02.2017
4        Gorzałczany Wiesław    KR           do 31.03.2017
5        Grudzień Stanisław        KR           do 28.02.2017
6        Ochota Wacław              KR           2010-01-17
7        Peszt Karol                      KR           2009-04-19
8        Suwalski Marcin              KR           2013-11-21
9        Szczepanik Mariusz        KR           2011-03-18
10      Ślusarski Wojciech          KR           2012-11-23

Uwzględniając powyższe, brak zainteresowania członków OT5 uczestnictwem w WZC celem wyłonienia zarządu OT5 oraz okoliczności prezentowane w uzasadnieniu, w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności podjęto uchwałę nr 01/20170203 ws rozwiązania Oddziału Terenowego nr 5 w Krakowie.

Ad.9 Inne.

9.1 W formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano o wprowadzeniu tolerancji „minus” 20 cm3 w stosunku do wartości pojemności silnika 1200 cm3 wyszczególnionej w przepisie §1 ust.10 lit. b Uchwały Z – 02/III/2007 tekst jednolity z 17.10.2009.
...

9.2   Dyskutowano problematykę formy księgowania w koszty wynagrodzenia prezesa i stosownie do zaleceń biura rachunkowego zdecydowano o przyjęciu formy zgodnej z przepisami prawa.

9.3   Uwzględniając atrakcyjność i duże zadowolenie uczestniczących członków z wyjazdu w 2016r do Sztokholmu Zarząd jednogłośnie zdecydował o zorganizowaniu w maju – czerwcu 2017 podobnego promowo - autokarowego wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego ze Świnoujścia do Kopenhagi.

Biorąc pod uwagę znaczący wydatek w 2017 z funduszy ogólnych na obchody Jubileuszu X lecia oraz planowany w preliminarzu deficyt w kwocie 0 000 PLN, Zarząd proponuje koszt uczestnictwa szacowany na ok. 1200 PLN/ osoba dofinansować z funduszy w dyspozycji zarządów OT przy czym maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć kwot:

Członek zwyczajny o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim i członek honorowy:           ... PLN /
Członek wspierający o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim:                                           ... PLN /

Poniższe zestawienie przedstawia aktualne środki w dyspozycji zarządów OT
rok powst     oddział
III 2007       ZK
III 2007       GS
III 2007       EL
III 2007       CT
III 2007       KR
III 2010       DGL
I 2015         SC

Przyjęto szczegółowe warunki uczestnictwa w załączniku nr 5

9.4   Zwrot wydatku na zbiorową podróż przedstawicieli OT3 na obrady XZD i uroczystości Jubileuszu X lecia
Stosownie do uchwały Zarządu OIGOSK z 10.12.2016, w ramach wykonywania obowiązków zarządu OT3 jednogłośnie postanawia się zrefundować p. Janowi Papierskiemu wydatek na podróż do Mielna 4-5.02.2017 i
na podstawie formularza podróży służbowej - zaksięgować ten wydatek w koszty OT3.

Zredagował: Daniel Wers sekretarz

Załączniki:

 1. porządek obrad X ZD,
 2. projekt Uchwały nr ZDX – 43 / II / 2017
 3. preliminarz finansowy na 2017r
 4. Uchwała nr 1/20170203,
 5. Warunki uczestnictwa w wyjeździe do Kopenhagi w maju 2017