2017-02-04 Protokół z obrad X Zebrania Delegatów OIGOSK w Mielnie

opublikowano 17 lutego 2017 21:50 / 20170223 12:30

 Protokół z obrad X Zebrania Delegatów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

 

 

 

 

 

 

 

1. Prezes Roman Stencel przywitał uczestników Zebrania i poprosił o zgłaszanie kandydatów do Prezydium Zebrania.

Kol. Janusz Szambelan zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:
Roman Stencel                   – wyraził zgodę
Piotr Berent                          – wyraził zgodę
Katarzyna Szambelan       – wyraziła zgodę
Daniel Wers                         – wyraził zgodę

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, w/w osoby w drodze „aklamacji” będą stanowić Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono.
Na Sali obrad było obecnych 28 uprawnionych osób.

2. Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:
Roman Stencel                        - przewodniczący
Piotr Berent                                – wiceprzewodniczący
Katarzyna Szambelan             - sekretarz
Daniel Wers                               - sekretarz.

Przewodniczący Prezydium podziękował za zaufanie.
Przypomniał o zaplanowanej na godz. 15:00 uroczystości Jubileuszu X-lecia i zaapelował do uczestników Zebrania o zdyscyplinowanie oraz współpracę w sprawnym przebiegu Zebrania i realizacji porządku obrad.

Pełna treść protokołu TUTAJ

 

Załączniki:

 1. Przyjęty porządek obrad Zebrania ustalony przez Zarząd na obradach 10.12.2016r i 03.02.2017,
 2. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2016r,
 3. Sprawozdanie skarbnika za 2016r,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016r,
 5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2016r,
 6. Uchwała ZDX-42/II/2017 ws zaksięgowania straty finansowej w 2016r i inne,
 7. Uchwała ZDX-43/II/2017 ws wniosku wojewody zachodniopomorskiego z 30.12.2016 do KRS,
 8. Protokół z obrad Komisji Odwoławczej,
 9. Protokół Komisji Wyborczej ZDX OIGOSK z załącznikami,

                                              podpisy

Sekretarze ZDX                                                                                                    wice i przewodniczący ZDX

Katarzyna Szambelan, Daniel Wers                                     Piotr Berent, Roman Stencel

 Załącznik1 do protokołu Z-01/02/2017 z obrad Zarządu OIGOSK 03.02.2017

Ustalony przez Zarząd projekt porządku obrad X Zebrania Delegatów OIGOSK Koszalin w Mielnie dnia 4 lutego 2017r

Część Statutowa

 1. Powitanie uczestników przez prezesa ( 11 00 )
 2. Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium ZD (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 statutu}, (11 10 )
 3. Wybór Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego; sekretarza i członków 3-5) {§7 ust.1 i 3 regulaminu}, (11 15 )
 4. Sprawdzenie, ogłoszenie przez KW quorum i po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręczenie Delegatom Mandatów {§7 ust.5 i 6 regulaminu}
 5. Zaprezentowanie i przyjęcie porządku obrad ZDX proponowanego przez Zarząd OIGOSK, (1145)
 6. Wybór Komisji Odwoławczej do rozpatrzenia odwołań do WZC/ ZD { art.8 ust.7 i art. 27 statutu } (12 00)
 7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK Koszalin w 2016r { art.16 ust.6 statutu } (1205 - 1230 )
 8. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2016r oraz terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach {art.16 ust.6 statutu}, (1230)
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2016r {art.16 ust.6 statutu}, (1240)
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2016r {art.16 ust.6 statutu}, (1250)
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami {art.16 ust.6 statutu}, (1255) oraz wnioskiem wojewody zachodniopomorskiego o zast. wobec OIGOSK art.13 uoig
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu} (1300)
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK, ewentualnie innych Władz {art.16 ust.9 statutu} (1305)
 14. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego OIGOSK za 2016 r {art.16 ust.6 statutu} (1310)
 15. Podjęcie uchwały nr ZDX-42/ II /2017 o zaksięgowaniu straty z działalności finansowej w 2016r i inne (1315)
 16. Podjęcie uchwały nr ZDX-43/ II /2017 ws wniosku z 30.12.2016 wojewody zachodniopomorskiego do SR K-lin IX Wydział KRS
 17. Przerwa na obrady Komisji Odwoławczej {art.27 statutu} (1320 - 1345)
 18. Zaprezentowanie i głosowanie wniosku Komisji Odwoławczej ds. rozpatrzenia odwołań {art.8 ust.7 statutu} (1345)
 19. Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2017r (1350 - 1400)
 20. Zakończenie obrad (14 05 )

Przerwa obiadowa (1410 - 1455)

Część Jubileuszowa
Uroczystość Jubileuszu X - lecia OIGOSK (1500 – 1800 )
19 00 – 0200
uroczysta kolacja bankietowa z muzyką i atrakcjami

Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno ul. Wakacyjna 6