2016-05-17 Słupsk protokół z obrad zarządu OIGOSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 02/05/2016 z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 17 maja 2016 w Słupsku
/ rozpoczęcie obrad na promie Polferries "WAWEL"/

 

 

 

w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel /
prezes OT1               - prezes,     
Wacław Ochota                                     - wiceprezes,                 
Nieobecny - skutecznie zawiadomiony
Piotr Berent                                            - wiceprezes,      
Zbigniew Gryglas                                  - sekretarz,                     
Nieobecny - skutecznie zawiadomiony
Katarzyna Szambelan                         - skarbnik,                     

Wiesław Kociak                                    
Przewodniczący KR     
Janusz Szambelan                              przewodniczący SK        

Przywitał zebranych i obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Gdy okazało się, że dwóch członków Zarządu ( Zb. Gryglas i W. Ochota) nie przybyli na obrady Prezes Stencel poinformował, że pomimo akceptacji e-mail i zapewnień uczestnictwa jeszcze wczoraj wieczorem - sekretarz Zb. Gryglas na śniadaniu oświadczył, że nie będzie uczestniczyć w obradach!

Podobnie wiceprezes W. Ochota mimo sprzeciwu e-mail, na promie jeszcze dzisiaj zapewniał o swojej obecności na obradach.

Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują na świadome z premedytacją bojkotowanie obrad Zarządu.
Dlatego prezes Stencel za pośrednictwem promowego systemu komunikacyjnego audio zaprosił członków Komisji Rewizyjnej.

Po ich przybyciu zrelacjonował sytuację i przedstawił zagrożenia oraz potencjalne uciążliwości dla niektórych członków w okolicznościach braku uchwał, których podjecie zaplanowano na obradach Zarządu.

Uwzględniając powyższe oraz obiektywne i racjonalne względy prezes Stencel zdecydował o kontynuacji obrad ok. godz. 15:00 w Słupsku ul. M. Konopnickiej 16 / 2, co obecni zaakceptowali.

W drugiej części obrad realizowanych w Słupsku kol. Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad
1)
     odczytanie protokołu z poprzednich obrad  Zarządu 12.03.2016 prot. Z - 01/03/2016 / ref. wiceprezes P. Berent,
2)
     decyzje w sprawach członkowskich { ref. R Stencel}
3)
     Uchwała ws. wniosku do IXZD o odebranie godności członka honorowego {ref. R Stencel}
4)
     uchylenie uchwał WZC OT8 z 13 kwietnia 2016 { ref. R Stencel }
5)
     uchylenie uchwał WZC OT5 z 28 kwietnia 2016 { ref. R Stencel }
6)
     uchylenie uchwał WZC OT6 z 9 maja 2016 { ref. R Stencel }
7)
     prezentacja i dyskusja treści projektów  uchwał  IXZD { ref. R Stencel }
8)
     przyjęcie treści odpowiedzi na pytania do Zarządu, które wpłynęły w ostatnim okresie  { ref. R Stencel },
9)
     stanowisko ws. odwołań  dot. przyjęcia w poczet członków OIGOSK { ref. R Stencel },
10)
     pozostałe:

jubileusz X-lecia PIGOSK

Ad.1 wiceprezes Piotr Berentodczytał protokół Z - 01/03/2016 – bez uwag.
Zebrani podzielili opinię prezesa Stencla, że prot. zredagowany przez Zb. Gryglasa i przesłany e-mail
Sent: Sunday, April 24, 2016 3:39 PM

- jest zdawkowy wręcz hasłowy i co ważne pomija niektóre fragmenty obrad oraz  istotne uchwały np. ws. skreślenia z listy członków, nie przywołuje nawet numerów podjętych uchwał.
„Ubogość i ułomność” treści protokołu zredagowanego przez aktualnego sekretarza szczególnie jaskrawo ujawnia się przy porównaniu jej do treści publikowanych na witrynie internetowej link:
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly

Jednocześnie w drodze aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu do publikacji na www.

Ad.2 Sprawy członkowskie

1) Okoliczności faktyczne jednoznacznie wskazują na świadome bojkotowanie obrad Zarządu przez Zb. Gryglasa i W. Ochotę skutkujące brakiem quorum i mające na celu zablokowanie podjęcia ważnych i niezbędnych uchwał!

Postawa taka nie powinna być tolerowana, dlatego Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności:
- niniejszym zwraca się do Komisji Rewizyjnej o wnioskowanie do IX ZD OIGOSK o nie udzielenie absolutorium:
Zb. Gryglasowi i W. Ochocie oraz,
- postanowił o wystąpieniu do w/w z roszczeniem finansowym w kwocie 2 x 75 = 150 PLN (sto pięćdziesiąt) tytułem zwrotu wydatku na wynajem sali konferencyjnej na obrady Zarządu, które zostały przerwane z powodu braku quorum

zawinionego przez w/w . W razie braku wpłaty w zakreślonym terminie należy sporządzić pozew do SR Koszalin.

2) W związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością w wyjeździe zawodowo – integracyjnym do Sztokholmu 14 – 17.05.2016, oraz nie poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem o rezygnacji z tego wyjazdu, co umożliwiłoby uczestnictwo osób z listy rezerwowej - OIGOSK poniosła szkody w tym finansową.
Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności postanowił o wystąpieniu do n/w z roszczeniem finansowym tytułem zwrotu wydatku z funduszy OIGOSK na uczestnictwo w tym przedsięwzięciu:

Tadeusz Kwiecień OT5     350 PLN
Sabina Dylska OT5            350 PLN
Jerzy Zabielski OT8           500 PLN

W razie braku wpłaty w zakreślonym terminie należy sporządzić pozew do SR Koszalin.

3) Wobec stwierdzeniaznacznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz permanentne uchybianie obowiązkowi terminowego opłacania składek członkowskich, na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDVII-30/V/2014 z 24.05.2014 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności zdecydował o skreśleniu z listy członków OIGOSK n/w osób, a także o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę wierzytelności, na podstawie §3 ust.5 uchwały ZDVII-30/V/2014:

Sienkiewicz Łukasz                     GS          2013-11-21
Bryłka Artur SBJ "LIDER"            WS         2007-06-12

4) Analizując nieprawdziwe tezy, kłamliwe insynuacje i konfabulacje prezentowane w obfitej korespondencji autorstwa Zbigniewa Popławskiego oraz uwzględniając pisemne wystąpienia współpracujących organizacji społecznych PFSSK i PIGOSK z 19 i 25.04.2016 - Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę nr 1/20160517 ws. wykluczenia z OIGOSK Zbigniewa Popławskiego.

Ad.3 Wniosek o odebranie godności członka honorowego

Po dyskusji, w której wskazywano na brak reakcji Zb. Gryglasa na liczne apele o zmianę postaw i zachowań - Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę nr 2/20160517 ws. wniosku do IX ZD OIGOSK o odebranie godności członka honorowego pp. Zb. Popławskiemu i Zb. Gryglasowi.

Ad.4 Uchylenie uchwał WZC OT8 z 13 kwietnia 2016

Na podstawie analizy dokumentacji z WZC OT8 w dniu 13 kwietnia 2016 doręczonej 22.04.2016 do siedziby OIGOSK stwierdza się rażące uchybienia statutowo - regulaminowe wyboru organów WZC OT8 oraz dokumentacyjne.
Ponadto aktualna liczebność OT8 to
tylko 6 członków, która nie zapewnia finansowania realizacji celów statutowych.
Dlatego w trybie nadzoru (art.19 ust.1 statutu)
Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę nr 3/20160517 ws. uchylenia uchwał WZC OT8 w dniu 13.04.2016 oraz rozwiązania OT8.

Ad.5 Uchylenie czterech uchwał WZC OT5 z 28 kwietnia 2016

Z uwagi na poważne uchybienia regulaminowe oraz braki dokumentacyjne uchwał podjętych na WZC OT5 w dniu 28.04.2016 Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności :

  • podjął uchwałę nr 4/20160517 ws. uchylenia uchwał WZC OT5 w dniu 28.04.2016 nr 01-04/05/2016.
  • z uwagi na obowiązek należytej dbałości o majątek OIGOSK (vide § 6 ust.1 Uchwały Z-03/III/2007) - postanowił zwrócić się do zarządu OT5 w trybie art.19 ust.8 statutu o przedstawienie w terminie do 10 czerwca br. szczegółowych rozwiązań organizacyjno – eksploatacyjnych alkomatów, o których mowa w uchylonej uchwale nr 04/05/2016 a z których mają korzystać OSK zrzeszone w OT5.

Ad.6 Uchylenie uchwały WZC OT6 z 9 maja 2016

Z uwagi na poważne uchybienia regulaminowe oraz braki dokumentacyjne uchwały nr 03/05/2016 podjętej na WZC OT6 w dniu 09.05.2016 Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę nr 6/20160517 ws. uchylenia uchwały WZC OT6 nr 03/05/2016

Ad.7  Prezentacja i dyskusja treści projektów  uchwał  IXZD w dniu 4 czerwca 2016

Prezes Stencel uzasadnił konieczność podjęcia i teksty projektów n/w uchwał:

  • ZDIX – 37/VI/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2015r
  • ZDIX – 38/VI/2016 w sprawie zmian statutu OIGOSK
  • ZDIX – 39/VI/2016 w sprawie regulaminu SK
  • ZDIX – 40/VI/2016 w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich

Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności w/w projekty uchwał zaakceptował.

Ad.8 Odpowiedzi na pytania do Zarządu, które wpłynęły w ostatnim okresie 

Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności przyjął stanowisko (załącznik nr.1)

Ad.9 Uchwała ws. pozostawienia bez rozpatrzenia odwołań  dot. okresowego zawieszenia przyjęcia w poczet członków OIGOSK

Zarząd kierując się konkluzjami opinii prawnej z 06.04.2016 w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę nr 5/20160517 ws. nie umieszczenia w projekcie porządku obrad IXZD odwołań od uchwały zarządu nr 3/20160312

Ad.10 Pozostałe

Prezesi Stencel i Berent zrelacjonowali przebieg:

  • spotkania 17.03.2016 w DTD MIB z nowym dyr. Bogdanem Oleksiakiem
  • uroczystości jubileuszu X-lecia PIGOSK w dniu 6 maja 2016 w Piastowie i kompleksie „Warszawianka” w Jachrance

Protokołował: Piotr Berent wiceprezes

Załączniki:
1. stanowisko Zarządu odnośnie pytań, które wpłynęły w marcu - kwietniu br. ,
2. Uchwała nr 1/20160517,
3. Uchwała nr 2/20160517,
4. Uchwała nr 3/20160517,
5. Uchwała nr 4/20160517,
6. Uchwała nr 5/20160517,
7. Uchwała nr 6/20160517