2017-05-20 Koszalin: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 20170524 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 20 maja 2017
/obszerne fragmenty, istotne decyzje/

 w obradach uczestniczyli:


Roman Stencel               - prezes, 
Piotr Berent                    - wiceprezes,       
Zbigniew Facon             - wiceprezes, 
Daniel Wers                    - sekretarz,  
Katarzyna Szambelan    - skarbnik,  
Wiesław Kociak                      Przewodniczący KR         
Janusz Szambelan                 Przewodniczący SK                

 


Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad

  1. Odczytanie protokołu z poprzednich obrad Zarządu 03.02.2017 prot. Z - 01/02/2017 / ref. sekretarz  D. Wers
  2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na{ ref. R Stencel i K. Szambelan },
  3. Uchwały w sprawach członkowskich: przyjęcia, skreślenia , pozwy itp. {ref. R Stencel}
  4. Uchwała o likwidacji OT3 w Łodzi z powodu nie spełniania wymogu minimalnej liczebności członków zwyczajnych, o której mowa wnr 03/20160709 z 9 lipca 2016 {ref. R. Stencel },
  5. Uchwała ws finansowania uczestnictwa zawodników OIGOSK w XVIII Konkursie Instruktor 2017 Roku 23 – 24 czerwca 2017 w Łodzi. Ufundowanie i wręczenie nagrody dla zwycięzcy jednej z konkurencji tego konkursu – na wniosek prezesa PFSSK {ref. R. Stencel },
  6. Intencyjna, wstępna uchwała o zorganizowaniu w IV kw br, konferencji szkoleniowej,
  7. Inne.

Ad.1 sekretarz Daniel Wers odczytał protokół Z – 01/02/2017 – bez uwag.

Ad. 2 informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonania preliminarza finansowego na 2017r.

Grafika1 / liczebność członków

Grafika2 / dyscyplina opłaconych składek członkowskich

Zaprezentowano szczegółowe zestawienia kwotowe planów oraz źródeł przychodów i tytułów wydatków obrazujących stopnień wykonania preliminarza finansowegona 2017r za nominalny okres 5 miesięcy 5/12 = 41,67%

przychody zrealizowano w      52,20%

wydatki zrealizowano w           64,77%


TABELA 1 / preliminarz finansowy

Ad.3 Decyzje w sprawach członkowskich/ przyjęcia, skreślenia itp. podjęte w trybie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności

3.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osobę:

Lp.    Nazwa                            siedziba                     Status / oddział

1       Dariusz Jeżewski       76-200 Słupsk        Wspierający: OT4 Słupsk; wysokość składki 20 PLN/mc

3.2 Wobec stwierdzenia znacznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich lub braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDIX-40/VI/2016 z 04.06.2016 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – Zarząd zdecydował odpowiednio o:

- skreśleniu z listy członków OIGOSK n/w osoby i (lub) sporządzeniu oraz złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę zaległych wierzytelności wobec n/w osób:

lp.    Nazwisko                          Oddział             

1     Kwiecień Tadeusz       KR   (pozew)  

2     Gorzałczany Wiesław  KR   (pozew)                             

3     Petrykowski Marcin      EL   (skreślenie i ewentualny pozew)       
                      

- pisemnym wezwaniu n/w dłużników składkowych i sporządzeniu oraz złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę wierzytelności w przypadku braku reakcji na wezwanie w zakreślonym terminie:

1     Gac Kazimierz             GS                 

2     Klawikowska Magda    GS                 

- wstrzymaniu do następnych obrad stosowania konsekwencji z tytułu zadłużenia kol. Piotra Cichowlasa (GS) - na wniosek kol. Janusza Szambelana sekretarza OT4 uzasadnianego...                                                                                                                                     

3.3 Wobec opłacenia wszystkich zaległych wierzytelność oraz terminowego regulowania bieżących składek członkowskich w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowano o uchyleniu uchwały z 25.09.2016 o skreśleniu z listy członków.
W konsekwencji kol. WS zachowuje wszystkie prawa i ciągłość członkostwa w OIGOSK.

3.4 Po zreferowaniu przez prezesa Stencla problematyki zadłużenia p. SłM z b. OT7 Zielona G. w aktualnej kwocie ok. 1 600 PLN - w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowano o:
- wezwaniu p. M... do dobrowolnej zapłaty w zakreślonym terminie wierzytelności wyszczególnionych w wyroku z 22.02.2012 sygn. akt
INc 534/11. Dopuszcza się spłatę ratalną na warunkach zaakceptowanych przez prezesa Stencla,
- w okolicznościach braku oczekiwanej reakcji na wezwanie wdrożyć egzekucję komorniczą tytułu wykonawczego, którym opatrzono w/w wyrok,
- jeżeli egzekucja komornicza okaże się nieskuteczna dokonać wpisów do Krajowych Rejestrów Dłużników i ewentualnie podjąć negocjacje z firmami zajmującymi się skupem zadłużeń,
- powyższe procedury należy wdrożyć również wobec wszystkich tytułów wykonawczych opatrzonych klauzulą wykonalności - w szczególności dotąd nie wyegzekwowanych!

Ad.4 Likwidacja Oddziału Terenowego nr 3 w Łodzi z powodu nie spełniania wymogu minimalnej liczebności członków zwyczajnych, o której mowa w uchwale  nr 03/20160709 z 9 lipca 2016

Od 18 lipca 2016 z krótką przerwą w okresie 11.09 – 30.11.2016 Zarząd OIGOSK pełni obowiązki zarządu OT3 - w trybie przepisu art.31 ust.4 statutu.
...

Brak odpowiednio zmotywowanego i merytorycznego lokalnego lidera oraz uwzględniając systematycznie malejącą liczebność OT3, (aktualnie tylko 10 członków zwyczajnych) jak i brak perspektyw na zmianę w/w negatywnych okoliczności - Zarząd OIGOSK w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę nr 01/20170520 ws likwidacji OT3 w Łodzi z dniem 30 czerwca 2017.

Ad.5 Finansowanie uczestnictwa zawodników OIGOSK w XVIII Konkursie Instruktor 2017 Roku 23 – 24 czerwca 2017 w Łodzi. Ufundowanie i wręczenie nagrody dla zwycięzcy jednej z konkurencji tego konkursu

Uwzględniając niewątpliwe korzyści wizerunkowe oraz efekty uczestnictwa w dotychczasowych konkursach zdecydowano o sfinansowaniu z funduszy ogólnych kosztów zbiorowej podróży samochodem oraz pobytowych dwóch zawodników OIGOSK wraz z opiekunem. Natomiast wpisowe ... PLN może być finansowane z funduszy OT, do którego ewidencyjnie przypisani są zawodnicy.
Pozytywnie rozpatrzono wniosek prezesa PFSSK K. Bandosa z 20.05.2017 o ufundowanie nagrody o wartości w max kwocie ... PLN + puchar dla zwycięzcy jednej z konkurencji.

Jednocześnie w związku z towarzyszącymi konkursowi uroczystościami Jubileuszu XXV – lecia Stowarzyszenia AUTOS w Łodzi zdecydowano o zakupie w max. kwocie ... PLN i wręczeniu okazjonalnych gratulacji.

Powyższe uchwały przyjęto w formie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności.

Ad.6 Zorganizowanie w IV kw. br. Konferencji Szkoleniowej

 Po dyskusji biorąc pod uwagę liczebność i aktualną geografię oddziałów terenowych Zarząd zdecydował:
- zorganizować w Koszalinie lub okolicy doroczną konferencję szkoleniową celem szczegółowego zapoznania członków z efektami prac zespołu doradczego MIB, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej ok. 30 osób,
- koszty wynajmu Sali, serwisu kawowego i obsługi logistycznej zostaną sfinansowane z funduszy ogólnych OIGOSK,
- koszty zbiorowego przejazdu i ewentualnego noclegu mogą być finansowane z funduszy w dyspozycji zarządu OT na podstawie stosownej uchwały tego zarządu.

Ad.7  Pozostałe

7a Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu ...
tabela
 

7b Uwzględniając różne okoliczności losowe oraz postulaty członków, jednogłośnie zaakceptowano poniższą treść oświadczenia o scedowaniu praw do uczestnictwa w wyjeździe do Kopenhagi 20-23.05.2017 na innego członka lub pracownika z prawem do otrzymania dofinansowania w wysokości jak dla cedującego prawa.   ...

 7c Zdecydowano o sfinansowaniu z funduszy ogólnych wydatku w kwocie max. ... PLN na zakup upominku z okazji spotkania 22 maja 2017 w duńskim ODTJ Storkøbenhavns Køretekniske Anlaeg A/S 2770 Kastrup.

 7d  Prezes Stencel zrelacjonował problematykę obrad zespołu doradczego MIB, który dotychczas spotkał się już 14 razy.
Prezes podkreślił, że oprócz osobistego wysiłku, uczestnictwo w obradach tego zespołu generuje znaczące obciążenie finansowe funduszy OIGOSK, gdyż jednorazowo ok. ... PLN i sumarycznie narastająco aktualnie ok. ... PLN.
W dyskusji konkludowano, że z uwagi na możliwość bezpośredniego oddziaływania na kształt regulacji prawnych dotyczących osk oraz dostęp do bieżącej informacji - zasadne jest wydatkowanie w/w kwot.

7e W dniu 3 maja 2017r w Łowiczu odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli współpracujących organizacji reprezentujących środowisko osk PFSSK ( K. Bandos, J. Szymczak), PIGOSK( K. Szymański), OIGOSK ( R. Stencel i P. Berent)
Przedmiotem spotkania były wspólne propozycje współpracujących organizacji społecznych OSK zmian rozporządzeń ws szkolenia, egzaminowania, kontroli osk itp. 

 
7f  Prezes Stencel zrelacjonował stopień zaawansowania udostępniania przez Word -y informacji publicznej dotyczącej danych z Bilansu Finansowego za 2016r, wysokości środków wydatkowanych na BRD oraz przychodów finansowych z niektórych innych tytułów - na wniosek z 14 kwietnia 2017.
1) Główna księgowa Word Częstochowa poinformowała, że przygotowanie informacji o rocznych kwotach wpłat za udostępnienie placu manewrowego jest pracochłonne, więc informacja może być udostępniona po zadeklarowaniu gotowości zapłaty kosztu jej przygotowania. Zarząd zaakceptował przedstawione treści i tezy korespondencji autorstwa prezesa Stencla o poniższych nagłówkach:
- From:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">OIGOSK Koszalin
Sent: Friday, May 5, 2017 5:44 PM
To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">'Jacek Cabaj WORD Cz-wa'
Cc: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">WORD Częstochowa ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Subject: RE: Wniosek o informację publiczną dotyczącą danych z Bilansu Finansowego za 2016r, ... / Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa

- pismo l.dz. 15/2017 z 15.05.2017 przesłane za pośrednictwem platformy ePUAP
UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP11231561
Adresat dokumentu
, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
Identyfikator adresata: wordczestochowa
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Identyfikator nadawcy: OIGOSK1
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2017-05-15T14:55:13.80
Data wytworzenia poświadczenia: 2017-05-15T14:55:13.80
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK15462096

2) Dyr. Word Bydgoszcz wezwał do wykazania, że wnioskowana informacja publiczna w zakresie środków wydatkowanych na BRD oraz kwot wpływów pieniężnych z tytułu odpłatnego udostępniania placów manewrowych jest szczególnie istotna dla interesu publicznego. Zarząd zaakceptował przedstawioną treść i tezy pisma l.dz. 14/2017 z 15.05.2017 autorstwa prezesa Stencla.

W przypadku nie udostępnienia informacji publicznej we wnioskowanym zakresie - jednogłośnie zdecydowano o wdrożeniu procedury skargowej przewidzianej art. 21 uodip.

 zredagował: Daniel Wers sekretarz