2017-09-23 Słupsk: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 24 września 2017 20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół nr Z- 03/09/2017 z obrad Zarządu OIGOSK w dniu 23 września 2017 w Słupsku
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel                - prezes, 
Piotr Berent                      - wiceprezes,           
Zbigniew Facon                - wiceprezes,      
Daniel Wers                      - sekretarz,     
Katarzyna Szambelan      - skarbnik,              
Wiesław Kociak                    
Przewodniczący KR        
Janusz Szambelan               P
rzewodniczący SK                                          

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

 

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad 

 1. Odczytanie protokołu z poprzednich obrad Zarządu 20.05.2017 prot. Z - 02/05/2017 / ref. sekretarz D. Wers,
 2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego { ref. R Stencel i K. Szambelan }. Uchwała ws modyfikacji preliminarza finansowego na 2017r ,
 3. Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia, itp. {ref. R Stencel}
 4. Problematyka współorganizowania i dofinansowania uczestnictwa w 2017r w warsztatach dosk. zawod. {ref. R. Stencel },
 5. Uchwała o zasadach uczestnictwa i finansowaniu konferencji szkoleniowej OIGOSK w grudniu br, {ref. R. Stencel }
 6. Uchwała o zwołaniu w lutym 2018r i porządku obrad XI Zebrania Delegatów OIGOSK {ref. R. Stencel },
 7. Inne:
  - relacja, informacja nt. wyjazdu integracyjno -zawodowego do Szwecji - Danii 20 - 23 maja 2017
  - informacja o lokatach terminowych
  - informacja ogólna nt. obrad zespołu doradczego MIB
  - stanowisko (uchwała) odnośnie pisma z 5 czerwca 2017, w którym 9 członków protestuje przeciwko podjęciu uchwały 1/20170520 ws rozwiązania OT3 Łódź

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 02/05/2017 z obrad Zarządu 20.05.2017– bez uwag.

Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2017r 
...

Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2017r za nominalny okres 9 miesięcy 9/12 = 75%

 • przychody zrealizowano w                  83,58%
 • wydatki zrealizowano w                      88,27%

  Uwzględniając powyższe w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zmodyfikowano preliminarz Finansowy na 2017r

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 23.09.2017r

Tabela

Wg. stanu na dzień 23.09.2017r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2017R wynosi 81,73% przy wymaganych 75% = 9mcy/12!.

Wykres                       Wykres

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich

3.1    Na podstawie art.7 ust.2 w związku z art.18 ust.7 statutu jednogłośnie zdecydowano o przekształceniu z dniem 1 października 2017 statusu p. Marka Rynio na członka wspierającego.
uzasadnienie
Jak wynika z informacji publikowanych na witrynie CEIDG vide link: ...

3.2 Z powodu kompetencyjnego (albowiem problematyka wniosku jest regulowana uchwałą Najwyższej Władzy) Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył doręczony 03.07.2017wniosek p. Lidii Lipińskiej z 30 czerwca 2017 o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek członkowskich za m-ce lipiec i sierpień 2017.
...
,

3.3 Po wnikliwej analizie dokumentacji i obszernej korespondencji z p. Wiesławem Tadel
- w okresie 4 kwietnia 2007 – 11 sierpnia 2017 wysłano 38 wezwań do zapłaty;
-
Sądowy Nakaz Zapłaty sygn. akt VIII Nc 542/11 z 28 czerwca 2011 dot. nieopłaconych wierzytelności OIGOSK

- 20141210 prośba o ratalną spłatę wierzytelności, vide e-mail
- 20160119
deklaracja zapłaty wierzytelności w lutym 2016, vide e-mail
- Sądowy Nakaz Zapłaty sygn. akt VIII Nc 437/17 z 22 marca 2017
- 20170913 prośba o ratalną spłatę wierzytelności, vide e-mail

Uwzględniając powyższe oraz niepodważalne fakty kilkukrotnego niewywiązywania się p. Tadela ze zobowiązań
Zarząd jednogłośnie postanawia częściowo przychylić się do prośby wyrażonej w powyższym e-mail...

3.4 Uwzględniając prośbę p. Marcina Petrykowskiego,vide poniższy e-mail
From: Marcin Petrykowski [mailto:...]
Sent: Wednesday, September 13, 2017 6:19 PM
To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Subject: Sądowy nakaz Zapłaty sygn akt I Nc 3047/17 z 14.08.2017


Zarząd jednogłośnie postanawia przychylić się do prośby wyrażonej w powyższym e-mail

3.5 Na podstawie przepisu art.18 ust.16 w związku z art.8 ust.2 statutu Zarząd po sprawdzeniu spełnienia warunku nie przekroczenia okresu 6 m-cy jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek p. Mariana Unijat z 20 czerwca 2017 ( doręczony 23.06.2017) ws wycofania doręczonego 30 grudnia 2016 oświadczenia z 19.12.2016 o rezygnacji z członkostwa w OIGOSK. Pod warunkiem opłacenia w terminie do 10.10.2017 kwoty 270 PLN tytułem składek członkowskich za okres luty – październik 2017 p. Unijat zachowuje prawa wynikające z ciągłości członkostwa.

3.6 Wniosek Jerzego Wojtanowicza z 20170915 ws zwrotu nadpłaconych składek X-XII.2016

Po analizie dokumentów i korespondencji zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności przyjął następujące stanowisko (uchwałę) w przedmiocie tytułowego wniosku.

...

6) Wskazując na powyższe należy po raz kolejny wezwać p. Wojtanowicza do dobrowolnej zapłaty sumarycznej kwoty 250,00 PLN w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania.

3.7 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa                                             siedziba                                Status / oddział
1.
Małgorzata Kupracz                     76-150 Rusko                      Wspierający: OT1 Koszalin
2.
Piotr Lenczewski                          76-248 Dębnica Kasz        Wspierający: OT4 Słupsk

 

3.8 Na podstawie przepisu art.7 ust.2 i art.18 ust.15 statutu pozytywnie rozpatrzono wniosek z 10.09.2017 kol. Marka Adamskiego i z dniem 1 października br. przekształcono Jego status na członka zwyczajnego. Uwzględniając, że ma status członka założyciela - zwolniono z obowiązku dopłaty wpisowego

 

Ad.4 Problematyka współorganizowania i dofinansowania uczestnictwa w 2017r w warsztatach dosk. zawodowego instruktorów

Po dyskusji jednogłośnie zdecydowano nie zmieniać Zasad przyjętych Uchwałą Zarządu z 25 września 2015r

Ad.5 Uchwała o zasadach uczestnictwa i finansowania XV konferencji szkoleniowej OIGOSK .

Nawiązując do uchwały z 20.05.2017 ( vide pkt. ad.6 prot. Z-02/05/2017) jednogłośnie niniejszą uchwałą doprecyzowano program i zasady uczestnictwa w XV Konferencji szkoleniowej OIGOSK, która odbędzie się w Koszalinie (okolicy) 16 grudnia 2017 o tematyce:

...

Ad.6 Uchwała o zwołaniu XI Zebrania Delegatów OIGOSK.

Po dyskusji jednomyślnie zdecydowano o zwołaniu w sobotę 10 lutego 2018r XI Zebrania Delegatów OIGOSK oraz przyjęto porządek obrad ZDXI w Royal Park Hotel & Spa Mielno.

Ad.7 Sprawy inne.

7.1 Relacja, informacja nt. wyjazdu zawodowo - integracyjnego 20 - 23 maja 2017 do Szwecji - Danii
Prezes zaprezentował tabelę z danymi liczbowymi dotyczących uczestników wyjazdu:
Tabela

W wyjeździe uczestniczyło 24 członków + 7osób towarzyszących, a dofinansowanie z funduszy OT wydatku na stanowi sumaryczną kwotę: TT 920 PLN + XXX PLN (pamiątkowe trofeum, k ogól).
Uczestnicy wyjazdu powszechnie wyrażali zadowolenie z realizacji atrakcyjnego programu w tym również w części merytorycznej tj. kopenhaski ODTJ Storkøbenhavns Køretekniske Anlaeg A/S 2770 Kastrup
To kolejne przedsięwzięcie należy uznać za bardzo udaną inicjatywę Zarządu OIGOSK.

7.2 Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK
Tabela

7.3 Informacja ogólna nt. obrad zespołu doradczego MIB:
Prezes Stencel poinformował, że obrady zespołu doradczego DTD MIB odbyły się 17.05.2017, a zaplanowane na 21 czerwca 2017 zostały odwołane. Nie jest znany termin następnych obrad. Zasygnalizował zmiany w składzie osobowym zespołu oraz o inicjatywie Obywatelskiego Projektu Ustawy w sprawie zmiany Ustawy o kierujących pojazdami (przewodniczący zespołu ds. przygotowania projektu obywatelskiego Filip Grega prezes Fundacji SOS odpowiedzialne szkoły Jazdy Szczecin)

7.4 Pismo protestacyjne członków b. OT3 Łódź
Prezes Stencel odczytał i wyświetlił treść tytułowego pisma z 5 czerwca 2017 (doręczone 13.06.2017), w którym 9 członków protestuje przeciwko podjęciu uchwały 1/20170520 ws rozwiązania OT3 Łódź. Pismo to zawiera wzmiankę o przesłaniu do wiadomości ZUW Szczecin i DTD MIB Warszawa. Po dyskusji Zarząd jednogłośnie przyjął stanowisko o treści jn:

„Wskazując na przepis art.18 ust.11 statutu, który nadaje suwerenną kompetencję do powoływania i rozwiązywania oddziałów terenowych , a także na fakt, że kwota wpisowego do bratniej Izby PIGOSK wynosi 1 000 PLN, vide link
http://pigosk.pl/zasady-przyjecia-do-pigosk Zarząd nie podziela prezentowanych w piśmie zarzutów.
Zarząd po raz kolejny oświadcza, co znajduje również potwierdzenie w protokole z 26 sierpnia 2016
z kontroli nadzwyczajnej przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej OIGOSK, iż: nieprawdziwe i niezgodne ze stanem faktycznym są zarzuty dotyczące:
- jakoby nieuzasadnionych czy niezgodnych ze statutem wykluczenia liderów regionalnych z OIGOSK .Osoby wykluczone uchwałą Zarządu odwołały się do Zebrania Delegatów, a wyłonione przez Najwyższą Władzę Komisje Odwoławcze w trybie art.27 ust.4 statutu – odwołań nie uwzględniły!;

- jakoby niezgodnie z prawem nie przyjmowano do OIGOSK nowych członków albowiem opinia prawna z 6 kwietnia 2016 jednoznacznie wskazuje na kompetencje Zarządu do czasowego wstrzymania przyjęć kandydatów;

- jakoby wymagano zaporowych kwot wpisowego skoro Uchwała nr ZDIX – 40 / VI / 2016 z 04.06.2016r określa dla członka zwyczajnego (osoba fizyczna) wpisowe do OIGOSK na kwotę 500 PLN, a w PIGOSK kwota wpisowego wynosi 1000 PLN

- jakoby głównymi powodami likwidacji oddziałów terenowych były osobiste urazy i animozje prezesa OIGOSK czy konflikty personalne z prezesami OT. Faktyczne powody likwidacji OT obszernie uzasadniono w poszczególnych uchwałach Zarządu”

Załączniki:
1.
lista obecności,
2.
zasady uczestnictwa w XV Konferencji szkoleniowej OIGOSK,
3.
porządek obrad XI Zebrania Delegatów OIGOSK.

protokołował Daniel Wers