2018-02-10 Mielno protokół z obrad XVI KDZ i Zarządu OIGOSK

opublikowano 12-02-2018 23:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół Nr Z- 01/02/2018 z obrad w dniu 10.02.2018
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie orazjego Kolegium Doradczego (XVI)
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

uczestnicy:

Roman Stencel / prezes OT1                               - prezes,                        
Piotr Berent
                                                            - wiceprezes,              
Zbigniew Facon                                                   - wiceprezes,                
Katarzyna Szambelan
                                        - skarbnik,                       nieobecna
Daniel Wers                                                          - sekretarz,                    
Sławomir Trzciński                                             
prezes OT 2                    Pełnomocnictwo dla wiceprezesa Piotr Berent
Mariusz Szambelan                                             prezes OT 4                     Pełnomocnictwo dla wiceprezesa Damian Miszke
Mirosław   Jambor                                               prezes OT 10                 
Wiesław Kociak                                                   Przewodniczący KR     
Janusz Szambelan                                              Przewodniczący SK        

Obrady rozpoczęto o godz.11:10 pod przewodnictwem prezesa Zarządu Romana Stencla.

Na wstępie kol. R. Stencel przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy obecności w/w osób.

Tematyka obrad

1)  odczytanie protokołu nr  Z - 04/12/2017 z poprzedniego posiedzenia zarządu 09.12.2017 {ref. sekretarz Wers},
2)  decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenia statusu itp.) { ref. R. Stencel  }
3)  informacja o liczebności członków,  sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz sprawozdanie finansowe za 2017 {ref. skarbnik Szambelan, R. Stencel  },
4)  sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2017 { ref. prezesi OT}.
5)   Przedstawienie projektu porządku obrad XI ZD i przyjęcie jego modyfikacji { ref. R. Stencel },
6)   Prezentacja projektów uchwał ZDXI { ref. R. Stencel }
7) Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK  { ref. R. Stencel } ,
8) Inne.

Ad.1 Odczytanie protokołu Z - 04/12/2017 – bez uwag.
Sekretarz D. Wers przedstawił główne ustalenia z obrad zarządu, w dniu 09.12.2017r

Ad.2 Decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenie statusu itp.)

2.1    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie z dniem 11 lutego 2018 przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa
1
   Violetta R...
2
      Angelika L...

2.2   Przekształcenie statusu członkowskiego. W formie aklamacji w obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności:
a) Na podstawie przepisu art.7 ust.2 i 3 oraz art.18 ust.15 statutu pozytywnie rozpatrzono wniosek z 01.02.2018 i z dniem 1 marca 2018 przekształcono status kol. Anny K. na członka wspierającego,

b) Na podstawie przepisu art.7 ust.2 i 3 oraz art.18 ust.7 statutu na skutek powzięcia wiadomości (vide CEIDG) o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i w konsekwencji nie spełniania wymogu członkostwa zwyczajnego określonego przepisem art.7 ust.2 statutu z dniem 1 marca 2018 przekształcono status p. Jana P. na członka wspierającego.

2.3   W związku z ujawnieniem w aktach sądu rejestrowego Koszalin sygn. akt KO IX Ns-Rej KRS 8171/17/399 pisemnego oświadczenia z 30.01.2017, w którym odnośnie uchwały nr 05 / XVKDZ / 2016 ws wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego do KRS K-lin z 11 października 2016 o zastosowanie sankcji określonych przepisem art.13 ustawy o izbach gospodarczych - p. Jan P.kłamliwie twierdzi cyt. " uchwały nie podpisywałem. Nie jest mi wiadomym aby ktokolwiek podczas KDZ w dniu 10.12.2016 taką uchwałę podpisywał."

fotografia oświadczenia

Po zaznajomieniu się z dokumentami i w efekcie dyskusji - w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowano o wystąpieniu Zarządu z pozwem do Sądu Koleżeńskiego celem przeprowadzenia postępowania i w razie potwierdzenia się zarzutów wymierzenia kary.

Zarząd OIGOSK wnosi o:

I. Przeprowadzenie postępowania celem:

1. ustalenia, że pozwany w dniu 30 stycznia 2017 świadomie podpisał nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie celem przedłożenia go w charakterze dowodu organom władzy publicznej!
2. ustalenia, że pozwany działał "w złej wierze" - świadomie kwestionując wiarygodność kolegów uczestniczących w obradach Kolegium Doradczego Zarządu w dniu 10 grudnia 2016 narażając pozytywny wizerunek i postrzeganie w przestrzeni publicznej oraz dezawuując autorytet tego organu OIGOSK!
3. ustalenia, że przedmiotowe oświadczenie pozwanego szkodzi wizerunkowi, a nawet bytowi OIGOSK!
4. ustalenia, że pozwany sprzeniewierzył się obowiązkom członka określonym w art.7 ust.14 statutu

II. Ukaranie pozwanego.
III. Obciążenie pozwanego kosztami postępowania prowadzonego przez Sąd Koleżeński OIGOSK.

Ad.3 Informacja o liczebności członków sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz Sprawozdanie Finansowe za 2017.

3.1   Liczebność członków OT na 31 grudnia 2017:102 / 139

wykres kołowy

3.2   Dłużnicy składkowi OIGOSK (za okres powyżej 3 miesięcy) stan na 9 lutego 2018r

Przeanalizowano listę dłużników składkowych ( załącznik nr 2 )
Wobec stwierdzenia
zaległości w opłacaniu składek członkowskich – jednogłośnie zdecydowano o wysyłce wezwań z naliczeniem opłaty oraz odsetek.

3.3   Sprawozdanie skarbnika za 2017r
Szczegółowo zaprezentowano i omówiono wszystkie tytuły przychodów i rozchodów.

3.4   Sprawozdanie Finansowe za 2017 

Zaprezentowano i omówiono Bilans i Rachunek Wyników. Aktywa i Pasywa stanowią kwotę M 186 876,51 PLN
Wynik finansowy za 2017r jest ujemny, strata stanowi kwotę:
-TT 536,79 PLN
ale nie przekracza kwoty zaplanowanej w preliminarzu finansowym na 2017r.

Ad.4   Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2017.
Przedstawiciele oddziałów terenowych zaprezentowali działalność w 2017r

Ad.5   Modyfikacja  projektu porządku obrad XI ZD wstępnie przyjętego na obradach 23 września 2017.

Uwzględniając doręczoną 20171012 informację o ponownym złożeniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wniosku do Sądu Rejonowego w Koszalinie o wykreślenie OIGOSK z rejestru stowarzyszeń… KRS. Zdaniem KDZ zachodzi konieczność przesłania do sądu rejestrowego kolejnego stanowiska Najwyższej Władzy Izby ( poprzednia uchwała nr ZDX-43/II/2017) w przedmiocie najnowszego w/w wniosku. Dlatego jednogłośnie zdecydowano o uzupełnieniu porządku obrad o przyjęcie uchwały nr ZDXI-48/II/2018, której projekt zaprezentowano.

Przyjęty zmodyfikowany porządek obrad XI ZD stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
fotografia pisma sądu

Postanowiono również zwrócić się do prezydium XI ZD o umożliwienie p. Jaskmanicki Michałwłaścicielowi firmy EntiCar z/s w Lublinie przedstawienie oferty podstawiania samochodów zastępczych przy szkodach komunikacyjnych likwidowanych z OC sprawcy.

Ad.6   Prezentacja projektów uchwał XI Zebrania Delegatów.

Po dyskusji jednogłośnie zaakceptowano przedstawione projekty uchwał:

- Projekt uchwały nr ZDXI-44/ II /2018 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2017 oraz zaksięgowaniustraty z działalności finansowej w 2017r
- Projekt uchwały nr ZDXI-45/ II /2018 ws zmian statutu {art.16 ust.2, art.34 ust.1 statutu}
- Projekt uchwały nr ZDXI-46/ II /2018 ws zmian regulaminów {art.16 ust.3 }
- Projekt uchwały nr ZDXI-47/ II /2018 ws wysokości, trybu i zasad opłacania wpisu, składek {art.16 ust.7 statutu}

Ad.7 Lokaty Terminowe

Jednogłośnie zaakceptowano poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu
              tabela

Ad.8 Inne

1. Analiza ofert wyjazdu integracyjnego we wrześniu 2018r. Na podstawie uchwały Zarządu z 9 grudnia 2017 pozyskano poniższe oferty:

a) Rainbow: Gruzja Batumi 7 – 13 września 2018; samolot grupa 30-40 osób
b) Rainbow: Macedonia Ochryda 3 – 10 września 2018; samolot grupa 30-40 osób
c) Rainbow: Bułgaria Słoneczny Brzeg 4 – 11 września 2018; samolot z W-wy grupa 30-40 osób
d) Rainbow: Wiedeń - Budapeszt 4 – 8 września 2018; autokar z K-lina grupa 30-40 osób, 5 dni
3 śniadania

Wobec sugestii o możliwości samodzielnego wynajmu autokaru za znacznie mniejszą cenę np. 4 PLN/km - jednomyślnie zdecydowano wstrzymać się z decyzją do końca lutego br.

2. Lista Wykładowców OIGOSK

Wobec zagrożenia skreśleniem z listy wykładowców z powodu nie spełniania wymogu §1 ust.9 lit. a uchwały nr Z – 10/I/2011 z 16.01.2011 postanowiono wezwać osoby, które nie uczestniczyły w konferencji szkoleniowej OIGOSK 16 grudnia 2017 w Toruniu do złożenia wyjaśnień lub udokumentowania uczestnictwa w szkoleniu zorganizowanym przez inny podmiot, vide przepis §1 ust.1 uchwały.

Lista Wykładowców OIGOSK / nie uczestniczyli w szkoleniu 16 grudnia 2017
wykaz 6 członków...

3. Wyrok NSA z 20180126 sygn. akt I OSK 1131/16 uwzględniający skargę kasacyjną z 14.12.2015 od wyroku WSA Bydgoszcz sygn. akt II SAB/Bd 70/15 ws. skargi na bezczynność dyr. Word Toruń odnośnie wniosku z 06.06.2015 o udzielenie informacji publicznej dot. danych z Bilansu Finansowego za 2014r.
NSA w wyroku stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa!
W dyskusji podnoszono, że dyrektor każdego Word-u powinien harmonijnie współpracować z organizacjami społecznymi środowiska osk.
Zdaniem Prezesa Stencla w cywilizowanych, normalnych, partnerskich relacjach (których mamy pełne prawo oczekiwać) dla uniknięcia uciążliwych procedur skargowo - sądowych w omawianej sprawie, w odpowiedzi na wniosek OIGOSK wystarczyło aby dyr. Staszczyk polecił wysłać jednozdaniowy e-mail o przykładowej treści
"
Bilans Finansowy Word Toruń za 2014r opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr.. poz.."
Zdaniem zebranych, wynikająca z buty, arogancji i nieuzasadnionej wiary we własną nieomylność postawa dyr. Staszczyka nie może pozostać bez reakcji i powinna być napiętnowana.
Dlatego jednomyślną decyzją zdecydowano o upublicznieniu sprawy na witrynie internetowej oraz o poinformowaniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z wnioskiem o zastosowanie wobec dyr. Staszczyka konsekwencji służbowych.

4. Na wniosek Mirosława Jambora prezesa OT10 uzasadniany skromnością dysponowanych środków
(ok.T 000 PLN) jednomyślnie zdecydowano koszt noclegu 09/10.02.2018 dwóch reprezentantów OT10 sfinansować ze środków ogólnych w dyspozycji Zarządu OIGOSK.

5. Prezes Stencel poinformował, że zainspirowany rozmową z Mirosławem Jamborem - prezesem OT10 Częstochowa podaje pod dyskusję zastosowanie w relacjach wewnątrzorganizacyjnych swoistej „abolicji” oraz zasad tzw. "grubej kreski" tj. równego i partnerskiego traktowana wszystkich członków - również tych, których działania i postawa często wywołane manipulacjami inicjatorów w latach 2015 - 2016 skutkowały destabilizacją w OIGOSK...

6. W związku z wchodzącymi w życie 25 maja 2018 przepisami Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychtzw. RODO. Zarząd jednomyślnie zdecydował o zorganizowaniu konferencji szkoleniowej nt. RODO w terminie do 14 kwietnia br. w lokalizacji wynikającej z geografii zakwalifikowanych uczestników  pod warunkiem, że sondaż  zainteresowania „zaowocuje” zgłoszeniami co najmniej .. osób. 
Z uwagi na konieczność poniesienia znaczących nakładów finansowych (ok. T 000 PLN) na zorganizowanie w/w konferencji tj. wynajem sali, wynagrodzenie i dojazd wykładowcy(ów), serwis kawowy itp. -  istotnym jest aby w konferencji uczestniczyła jak największa liczba członków...

Protokołował Daniel Wers,sekretarz

W załączeniu:
1.
lista obecności
2.
wykaz dłużników składkowych na 10 luty 2018
3.
projekt porządku obrad XI ZD