2018-02-10 Protokół z obrad XI Zebrania Delegatów OIGOSK w Mielnie

opublikowano 16 lutego 2018 20:37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół z obrad XI  Zebrania Delegatów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

Powitanie Delegatów przez prezesa Stencla i wyłonienie Prezydium Zebrania

Prezydium Zebrania

Komisja Wyborcza Zebrania

Wystapienie Michała Jaskmanickiego wł. firmy EntiCar Lublin

Wręczenie Certyfikatów członkostwa

Wyróżnienia członków z okazji Jubileuszu X - lecia

 1) Prezes Roman Stencel przywitał uczestników Zebrania oraz poinformował o poprzedzających Zebranie obradach Zarządu i jego XVI Kolegium Doradczego, na których zdecydowano o wdrożeniu do relacji wewnątrzorganizacyjnych zasad tzw. "grubej kreski" tj. równego i partnerskiego traktowana wszystkich członków - również tych, których działania i postawa często wywołane manipulacjami inicjatorów w latach 2015 - 2016 skutkowały destabilizacją w OIGOSK. Prezes Stencel zaapelował do wszystkich członków o zachowania i postawy - tożsame z decyzją Zarządu.
Następnie wskazując na fakt, że aktualna struktura organizacyjna OIGOSK to 4 oddziały terenowe zaproponował aby każdy OT był reprezentowany w prezydium i zgłosił kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:

Zbigniew Facon (OT1)                      – wyraził zgodę

Piotr Berent (OT2)                              – wyraził zgodę

Damian Miszke (OT4)                       – wyraził zgodę

Mirosław Jambor (OT10)                  – wyraził zgodę


Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, w/w osoby w drodze „aklamacji” będą stanowić Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono.

W tym momencie na Sali obrad było obecnych 26 osób uprawnionych do głosowania.

2) Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:

 • Piotr Berent              - przewodniczący
 • Zbigniew Facon        – wiceprzewodniczący
 • Damian Miszke         - sekretarz
 • Mirosław Jambor      - sekretarzz powodu nie spełniania wymogów regulaminu, później zastąpiony osobą Jarosława Karolczyka.

Przewodniczący Prezydium podziękował za zaufanie i zaapelował do uczestników o zdyscyplinowanie oraz współpracę w sprawnym przebiegu Zebrania i realizacji porządku obrad.

3) Prezydium Zebrania przystąpiło do wyłonienia Komisji Wyborczej (KW) do której zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

Jarosław Bubnowicz

Mirosław Pawlicki

Edward Bernecki

Janusz Tokarski

Innych kandydatów nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zaproponował zaakceptowanie w/w składu Komisji Wyborczejrównież w formie „aklamacji”. Sprzeciwu nie zgłoszono przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania.

4) Prezes Stencel zwrócił się z prośbą, aby w czasie gdy KW będzie prowadzić wymaganą regulaminem analizę i weryfikację dokumentów w celu ustalenia czy osiągnięto wymagane quorum oraz spełnienie wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatów uprawniających do głosowania:
– wręczyć "zaległe" wyróżnienia z okazji Jubileuszu X -lecia OIGOSK członkom, którzy z obiektywnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w uroczystości jubileuszowej 4 lutego 2017,
– umożliwić właścicielowi firmy EntiCar lublin zaprezentowanie oferty w zakresie udostępniania samochodu zastępczego przy szkodzie komunikacyjnej likwidowanej z polisy "OC" sprawcy.

Prezydium Zebrania prośbę poddało decyzji Zebraniu, które w formie „aklamacji” przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania - prośbę zaakceptowało.

Prezes Stencel gratulując wyróżnienia i dziękując za wytrwałość w "rodzinie" wręczył kol: Krzysztof Moskal i Czesław Reszka przyznane uchwałą Zarządu OIGOSK "trofeum" szklane z okazjonalną wzmianką.

Pan Michał Jaskmanicki zaprezentował ofertę udostępniania samochodu zastępczego.
....

21)   Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Prezydium podziękował za aktywność, zdyscyplinowanie i współpracę oraz zakończył obrady zapraszając na kolację bankietową o godz. 20:00.

Protokołowali: Damian Miszke i Jarosław Karolczyk

Załączniki:

 1. Przyjęty porządek obrad Zebrania ustalony przez Zarząd na obradach 23.09.2017r i 10.02.2018,
 2. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2017r,
 3. Sprawozdanie skarbnika za 2017r,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r,
 5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2017r,
 6. Uchwała ZDXI-44/II/2018 ws zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017r i zaksięgowania straty finansowej,
 7. Uchwała ZDXI-45/II/2018 ws zmian statutu,
 8. Uchwała ZDXI-46/II/2018 ws zmian regulaminów,
 9. Uchwała ZDXI-47/II/2018 ws wysokości wpisowego, składek członkowskich...,
 10. Uchwała ZDXI-48/II/2018 ws kolejnego wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego do KRS K-lin z 08.08.2017,
 11. Protokół Komisji Wyborczej ZDXI OIGOSK z załącznikami,

podpisy

Jarosław Karolczyk                                                                                                                       Piotr Berent

Damian Miszke                                                                                                                                Zbigniew Facon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sekretarze { ZDXI }              
                                                                                  wice i Przewodniczący { ZDXI }

Pełna treść protokołu  TUTAJ

Załącznik nr 2 do protokołu Z-01/02/2018 z obrad Zarządu OIGOSK 10.02.2018

Projekt porządku obrad XI Zebrania Delegatów OIGOSK Koszalin w Mielnie dnia 10 lutego 2018r

 1. Powitanie uczestników przez prezesa ( 1500 )
 2. Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium ZD (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze) {art.13 ust.3 statutu}, (1510 )
 3. Wybór Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego; sekretarza i członków 3-5) {§7 ust.1 i 3 regulaminu}, (1515 )
 4. Sprawdzenie, ogłoszenie przez KW quorum i po sprawdzeniu spełniania wymogów - wręczenie Delegatom Mandatów {§7 ust.5 i 6 regulaminu}
 5. Zaprezentowanie i głosowanie ewentualnych wniosków WZC OT o uzupełnienie porządku obrad ZDXI { art.15 ust.2 statut } (1540)
 6. Zaprezentowanie i przyjęcie porządku obrad ZDXI proponowanego przez Zarząd OIGOSK { art.18 ust.8 statutu } (1545)
 7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK Koszalin w 2017r { art.18 ust.14 statutu } (1550 - 1620 )
 8. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2017r oraz terminowości opłacania składek członkowskich i podjętych działaniach dyscyplinujących oraz ich efektach {art.18 ust.14 statutu}, (1620)
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2017r {art.21 ust.6 statutu}, (1640)
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2017r {art.24 ust.5 statutu}, (1700)
 11. Dyskusja i głosowanie ws zatwierdzenia sprawozdań Władz {art.16 ust.6 statutu},
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK {art.16 ust.9 statutu} (1710)
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK, ewentualnie innych Władz {art.16 ust.9 statutu} (1722)
 14. Podjęcie uchwały nr ZDXI-44/ II /2018 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2017 orazzaksięgowaniustraty z działalności finansowej w 2017r {art.16 ust.6 statutu} (1725)
 15. Podjęcie uchwały nr ZDXI-45/ II /2018 ws zmian statutu {art.16 ust.2, art.34 ust.1 statutu} (1735)
 16. Podjęcie uchwały nr ZDXI-46/ II /2018 ws zmian regulaminów {art.16 ust.3 } (1745)
 17. Podjęcie uchwały nr ZDXI-47/ II /2018 ws wysokości, trybu i zasad opłacania wpisu, składek {art.16 ust.7 statutu} (1755)
 18. Podjęcie uchwały nr ZDXI-48/ II /2018 ws wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego z 08.08.2017 do Sądu Rej. Koszalin
 19. Dyskusja i przyjęcie tez pracy oraz kierunków oddziaływania i obszarów zainteresowania OIGOSK w 2018r {art.16 ust.1 statutu} (1815 – 1840)
 20. Zakończenie obrad (1845 )

Kolacja bankietowa (2000 - 0200)

Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno ul. Wakacyjna 6

 autor fotografii: AL