2018-09-29 Słupsk: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 29-09-2018 godz. 21:45

   Protokół nr Z- 03 / 09 / 2018
   z obrad w Słupsku
  Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
  dnia 29 września 2017
 
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

 

w obradach uczestniczyli:

  Roman Stencel / prezes OT1                   - prezes, 
  Piotr Berent / wiceprezes OT2                - wiceprezes,  
  Zbigniew Facon                                       - wiceprezes,   
  Daniel Wers                                              - sekretarz,          
  Katarzyna Szambelan                              - skarbnik,         
  Wiesław Kociak              Przewodniczący KR         nieobecny
  Janusz Szambelan / sekretarz OT4         Przewodniczący SK

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Po przywitaniu zebranych kol. Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad

 1. Odczytanie protokołu z poprzednichZarządu 07.04.2018 prot. Z - 02/04/2018 / ref. wiceprezes P. berent,
 2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na{ ref. R Stencel i K. Szambelan },
 3. Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia , pozwy itp. {ref. R Stencel}
 4. Problematyka współorganizowania i dofinansowania uczestnictwa w 2018r w warsztatach dosk. zawod. {ref. R. Stencel },
 5. Uchwała o zasadach uczestnictwa i finansowaniu XVI Konferencji szkoleniowej OIGOSK w grudniu br, {ref. R. Stencel }
 6. Inne:
  - informacja o lokatach terminowych
  - relacja, informacja nt. wyjazdu 16 - 20 września 2018 do Pragi - Bratysławy - Budapesztu
  - informacja o działaniach KRS ws wniosku z 08.08.2017 Wojewody Zachodniopomorskiego o wykreślenie OIGOSK
  - pozostałe

Ad.1 wiceprezes Piotr Berent odczytał protokół nr Z - 02/04/2018 – bez uwag.

 wkrótce ciąg dalszy