2018-09-29 Słupsk: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 29-09-2018 godz. 21:45

   Protokół nr Z- 03 / 09 / 2018
   z obrad w Słupsku
  Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
  dnia 29 września 2018
 
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

 

w obradach uczestniczyli:

  Roman Stencel / prezes OT1             - prezes, 
  Piotr Berent / wiceprezes OT2          - wiceprezes,  
  Zbigniew Facon                                 - wiceprezes,   
  Daniel Wers                                        - sekretarz,          
  Katarzyna Szambelan                        - skarbnik,         
  Wiesław Kociak              Przewodniczący KR   nieobecny
  Janusz Szambelan / sekr. OT4         Przewodniczący SK

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Po przywitaniu zebranych kol. Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad
1. Odczytanie protokołu z poprzednichZarządu 07.04.2018 prot. Z - 02/04/2018 / ref. wiceprezes P. Berent,
2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na{ ref. R Stencel i K. Szambelan },
3. Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia , pozwy itp. {ref. R Stencel},
4. Problematyka współorganizowania i dofinansowania uczestnictwa w 2018r w warsztatach dosk. zawod. {ref. R. Stencel },
5.Uchwała o zasadach uczestnictwa i finansowaniu XVI Konferencji szkoleniowej OIGOSK w grudniu br, {ref. R. Stencel }
6. Inne:
- informacja o lokatach terminowych
- relacja, informacja nt. wyjazdu 16 - 20 września 2018 do Pragi - Bratysławy - Budapesztu
- informacja o działaniach KRS ws wniosku z 08.08.2017 Wojewody Zachodniopomorskiego o wykreślenie OIGOSK
- pozostałe

Ad.1 wiceprezes Piotr Berent odczytał protokół nr Z - 02/04/2018 – bez uwag.
Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2017r

Wg. stanu na dzień 28.09.2018r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2018R wynosi 78,95% przy wymaganych 75% = 9mcy/12! Natomiast za 9 mcy -> 91,54% przy wymaganych 100%
Tabela1

Szczegółowo przeanalizowano wykazy dłużników w poszczególnych Oddziałach Terenowych i zdecydowano wysłać wezwania do członków zalegających ze składkami za okres co najmniej 3 m-ce.

Po opłaceniu bieżących wydatków wynik operacji jest ujemny, aktualna strata finansowa stanowi kwotę
-654,89 PLN = ..293,14 – ..948,03
W preliminarzu finansowym na 2018 zaplanowano stratę w kwocie .. 000 PLN, która raczej nie zostanie przekroczona z uwagi na planowane wydatki tytułem:
- dofinansowania warsztatów dosk. zawod. instr. . 000 PLN
- XVI Konferencja szkoleniowa 2 grudnia 2018     . 000 PLN
-
podróży służbowych                                               . 000 PLN
-
spotk. wigilijne OT, pozostałe                                 . 000 PLN

Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2018r za nominalny okres 9 miesięcy 9/12 = 75%
przychody zrealizowano w            85,29%
wydatki zrealizowano w                66,11%
Tabela2

Szczegółowe zestawienia tabelaryczne preliminarza finansowego na 2018 z danymi liczbowymi o aktualnej realizacji przychodów i wydatków.

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 28.09.2018r
Tabela3

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich

3.1 Po wnikliwej analizie dokumentacji i obszernej korespondencji z p. Wiesławem Tadelem
- Sądowy Nakaz Zapłaty sygn. akt VIII Nc 542/11 z 28 czerwca 2011 dot. nieopłaconych wierzytelności OIGOSK
- Uchwała Zarządu z 23.09.2017
określająca warunki ratalnej spłaty wierzytelności określonychSądowym Nakazem Zapłaty VIII Nc 437/17 z 22 marca 2017 – ograniczonych do kwoty 800 PLN
- Stopniem i terminowością realizacji w/w spłaty ratalnej:
Tabela4
- Wniosek o przesunięcie terminu płatności przesłany poniższym e-mail
From: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Wednesday, September 19, 2018 11:34 AM
To: OIGOSK
Subject: Re: EGZEKUCJA KOMORNICZA wierzytelnosci OIGOSK z Sadowego Nakazu Zaplaty sygn akt VIIINc437/17 - ostrzeżenie!

Witam drogi prezesie i panie Romanie  zwracam się z prośbą o przesunięciem terminu płatności na Styczen 2019r. ponieważ na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie dokonać tych płatności ….. Bardzo proszę .

                                                   Z poważaniem Wiesław Tadel

Uwzględniając powyższe oraz niestety niepodważalne fakty nadal niewywiązywania się p. Tadela ze zobowiązań, Zarząd jednogłośnie po raz ostatni ws zapłaty wierzytelności z Nakazu Zapłaty sygn. akt VIII Nc 437/17 przychyla się do w/w kolejnej prośby - postanawiając co następuje:
Odracza się
do 20 stycznia 2019r termin zapłacenia sumarycznej kwoty  … PLN tytułem opłaty za wezwanie z 12.09.2018 ( 30PLN) i 7 n/w rat nr:
Tabela5

Zarząd podkreśla, że w razie nie dotrzymania w/w terminu będzie wdrożone postępowanie egzekucyjne oraz nastąpią inne stosowne działania
.

3.2 Wobec faktu nie zastosowania się Jerzego Wojtanowicza do uchwały Zarządu z 23.09.2017 oraz wezwania z 25.09.2017 l.dz. 41/2017 - Postanawia się wysłać do J. Wojtanowicza ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty tytułów wyszczególnionych w poniższym zestawieniu:
Tabela6

W razie bezskutecznego upływu zakreślonego terminu należy pozwem do sądu w Koszalinie zainicjować postępowanie roszczeniowe celem odzyskania wydatku na uczestnictwo p. Wojtanowicza w obradach XI Zebrania Delegatów OIGOSK we Włocławku 4 czerwca 2016, które bez usprawiedliwienia opuścił!

3.3 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

   Lp.   Nazwa                                                 siedziba                                Status / oddział
1.  
Sławomir Żurowski                     87-100 Toruń                           Zwyczajny: OT2 Toruń
2.   Robert  Mordarski             
78-123 Świecie Kołobrzeskie       Zwyczajny: OT1 Koszalin
3.  ...

Ad.4 Problematyka współorganizowania i dofinansowania uczestnictwa w 2018r w warsztatach doskonalenia zawodowego  Instruktorów
Po dyskusji jednogłośnie zdecydowano nie zmieniać Zasad przyjętych Uchwałą Zarządu z 25 września 2015r

NARASTAJĄCO                                      OT          KO          dofinansowanie członków
warsztaty doskonalenia zawodowego 2013   
warsztaty doskonalenia zawodowego 2014
   
warsztaty doskonalenia zawodowego 2015
   
warsztaty doskonalenia zawodowego 2016
   
warsztaty doskonalenia zawodowego 2017
   

Ad.5 Uchwała o zasadach uczestnictwa i finansowania XVI konferencji szkoleniowej OIGOSK.
Jednogłośnie niniejszą uchwałą określono program i zasady uczestnictwa w XVI Konferencji szkoleniowej OIGOSK, warunkowo zaplanowaną w grudniu 2018 o tematyce:
Projekt zmian systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.
Miejsce konferencji zostanie ustalone z uwzględnieniem liczby i siedzib członków zgłaszających akces uczestnictwa.
Warunkiem zakwalifikowania członka i otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest:
- nie zaleganie z opłatami wierzytelności OIGOSK,
- nie występowanie okoliczności, o których mowa w art.8 ust.1, 3-6 i 8 statutu oraz §3 ust.3  Uchwały nr ZDXI – 47/ II/ 2018 z dnia 10.02.2018r
- aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych

Odpłatność osoby niezrzeszonej określono na kwotę 300 PLN
Z funduszy OIGOSK zostaną sfinansowane koszty: wykładowcy, wynajmu Sali, cateringu i obiadu.
Zarządy OT na podstawie stosownej uchwały mogą sfinansować ze środków w ich dyspozycji - zbiorową podróż członków na konferencję, rozliczaną r-kiem podróży służbowej.Koszt ewentualnego noclegu członek pokrywa we własnym zakresie.

Osobom wyszczególnionym w Liście Wykładowców OIGOSK link http://www.izbaosk.eu/index.php/178 - za uczestnictwo w konferencji przyznaje się 30 pkt. o których mowa w §1 ust.3 i ust.9 lit. a uchwały   nr   Z – 10/I/2011 z 16.01.2011  link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/Z10I2011.pdf 
Konferencja będzie realizowana pod warunkiem i w terminie uzależnionym od opublikowania i rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu zmian uokp w tym i nad którymi pracował zespół doradczy MIB.

Ad.6 Sprawy inne.
6.1
Relacja, informacja nt. wyjazdu 16 - 21 września 2018 do Pragi – Bratysławy - Budapesztu
Z uwagi na nie uczestniczenie w wyjeździe członków z OT4 Słupsk – nie udało się zrealizować wymogu mim. liczby 30 uczestników dla której sporządzono kalkulacje kosztu.
W konsekwencji BT Polan Travel Bielsko-Biała w umowie z 21.08.2018 zwiększyło cenę jednostkową do kwoty … PLN/os.
Uwzględniając powyższe Zarząd jednogłośnie podwyższa o .. PLN/os. kwoty dofinansowania wyjazdu z funduszy OT określone uchwałą z 07.04.2018 i wyszczególnione w załączniku nr 2 do prot. nr Z- 02/04/2018 z obrad Zarządu OIGOSK tj. odpowiednio:
- - - -
Spełniający niniejsze warunki i kryteria członek OIGOSK może otrzymać max. dofinansowanie w kwocie:
a)
, członek zwyczajny i honorowy lub … członek zwyczajny z min 5 letnim stażem nie korzystający z dofinansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w wyjazdach do Turcji w 2013, do Sztokholmu w 2016 i do Kopenhagi w 2017.
b)
, członek wspierający lub … członek wspierający z min 5 letnim stażem nie korzystający z dofinansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w wyjazdach do Turcji w 2013, do Sztokholmu w 2016 i do Kopenhagi w 2017.

Prezes zaprezentował fotografie i tabelę z danymi liczbowymi dotyczącymi uczestników wyjazdu:
Praga - BratysławaBudapeszt 2018
kwota OT             z osobą tow.              członek            OT
….                         9                                   7                       OT1
….                         12                                 8                      
OT2
….                         6                                   4                      
OT10
….
                         27                                 19    

W wyjeździe uczestniczyło 19 członków + 8 osób towarzyszących, a dofinansowanie z funduszy OT wydatku na stanowi sumaryczną kwotę: .. 460 PLN + 260 PLN (pamiątkowe trofeum, k ogólne)

Uczestnicy wyjazdu powszechnie wyrażali zadowolenie z realizacji atrakcyjnego programu w tym również w części merytorycznej tj. budapesztański ośrodek szkolenia kierowców SPURI SULI autos-motoros Budapeszt upraw.kat. A1, A2, A, B1, B ( jedno z 7 centrów egzaminacyjnych w Budapeszcie)
To kolejne przedsięwzięcie należy uznać za bardzo udaną inicjatywę Zarządu OIGOSK.

Link  http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/13-ogloszenia/424-2018-09-16-20-autokarowy-wyjazd-integracyjno-zawodowy-do-praga-bratyslawa-budapeszt

6.2 Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

Tabela7

6.3 Informacja o działaniach KRS ws wniosku z 08.08.2017 Wojewody Zachodniopomorskiego o wykreślenie OIGOSK z rejestru Prezes Stencel szczegółowo zapoznał z doręczonym 21.09.2018 postanowieniem sądu rejestrowego z 14 września 2018 w sprawie sygn. akt 8171/17/339 o oddaleniu wniosku wojewody zachodniopomorskiego o zastosowanie wobec OIGOSK środków, o których mowa w art.13 ust.2 uoizgosp.
Fotografia postanowienia

Prezes Stencel obszernie przypomniał dwuletnią mitręgę (od sierpnia 2016) redagowania wyjaśnień, odpowiedzi na prośby organów nadzoru, sądu itp. Na obsługę prawną w/w sprawy wydatkowano z funduszy OIGOSK ok. … PLN.
Tabela8

6.4 Brązowy Krzyż Zasługi dla prezesa Stencla
Prezes poinformował o uroczystości w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dnu 20 września 2018, na której wicewojewoda p. Marek Subocz wręczył prezesowi Stenclowi w/w odznaczenie państwowe za zasługi na rzecz transportu nadane przez Prezydenta Andrzeja Dudę postanowieniem z 13 stycznia 2017r na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego zainicjowany uchwałą Zarządu OIGOSK nr 04/20160925 w realizacji której pismem l.dz. 56/2016 z 20 października 2016 wystąpiono do wojewody.
Dopiero 10 września 2018 w rozmowie telefonicznej, a następnie poniższym e-mail poinformowano o postanowieniu Prezydenta RP i terminie, miejscu uroczystości wręczenia odznaczenia.
From: Agnieszka Kosek [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Monday, September 10, 2018 9:47 AM
To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Subject: Roman Stencel - Brązowy Krzyż Zasługi

Uprzejmie informuję, że Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności na rzecz transportu Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Pan Roman Józef STENCEL.

Najbliższa uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się 21 września 2018 r. o godz. 12.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 34.

Agnieszka Kosek
starszy inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie tel. 91 4303494

Gratulowano prezesowi nadania w pełni zasłużonego odznaczenia państwowego. Jednocześnie wyrażano oburzenie i konsternację kilkunastomiesięczną zwłoką wojewody w zawiadomieniu o postanowieniu Prezydenta RP i wręczeniu odznaczenia.
Uwzględniając powyższe oraz przepis
§8 ust.2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.12. 2004 r. ws szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, ze zm.) który obliguje do wręczenia osobie orderu, odznaczenia w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta RP postanowienia o nadaniu - postanowiono jednomyślnie (prezes Stencel wstrzymał się od głosu) wystąpić do wojewody zachodniopomorskiego z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn i powodów tak znaczącej zwłoki?

6.5 Aneks do umowy o pracę
Rozporządzeniem z 11 września 2018 Rada Ministrów zwiększyła od 1 stycznia 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 2250 PLN brutto.

2) Uchwałą z 3 lutego 2017 Zarząd określił aktualne wynagrodzenie … na kwotę netto PLN , co w 2017r stanowiło kwotę brutto …. PLN

Zarząd zobligowany obowiązkiem dostosowania wysokości wynagrodzenia do wymogów prawnych, jednogłośnie ( … ) zdecydował o podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2019 wynagrodzenia …do kwoty netto …. PLN/mc

6.6 Uroczystość Jubileuszu XX – lecia PFSSK 16 listopada 2018
Prezes Stencel poinformował, że wraz z wiceprezesem Berentem zostali zaproszeni na uroczystości jubileuszowe w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim.
Jednomyślnie zdecydowano o sfinansowaniu z funduszy OIGOSK w/w podróży służbowej prezesów i rozliczeniu kosztu na podstawie r-ku podróży służbowej, a także wydatku na okolicznościowe trofeum wraz listem gratulacyjnym.

6.7  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - rozprawa ze skargi na bezczynność dyr. Word Łódź
Prezes Stencel poinformował, że 09.10.2018 będzie uczestniczyć w rozprawie sygn. akt II SAB/Łd 84/18 ze skargi OIGOSK na bezczynność dyr. WORD Łódź ws. udostępnienia informacji publicznej dotyczącej danych statystycznych o dysponencie pojazdu, którym prowadzono w 2017r państwowe egzaminy praktyczne na poszczególne kategorie prawa jazdy.

 

6.8  Word Częstochowa - wnioski o informację publiczną dot. przychodu z udostępnienia placu manewrowego.
Prezes Stencel poinformował, że zażądano zapłaty kwoty 331,12 PLN tytułem kosztów osobowych przygotowania wnioskowanej informacji. Z powodu wyjazdu zagranicznego uchybiono terminowi złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku z 20180503 o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przychodów z udostępnienia placu manewrowego (postanowienie dyr. Word Częstochowa z 20180830) . W konsekwencji uprawomocniła się Decyzja dyr. Word Częstochowa z 20180608 o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacji.
Tylko Word Częstochowa odmówił udostępnienia wnioskowanej informacji, gdyż 35 z 36 Word-ów udostępniających w 2017 roku plac manewrowy - bezproblemowo, nieodpłatnie udostępniło informacje publiczne o przychodach z udostępniania placu manewrowego.
Dlatego 24 września 2018 ponownie ePUAP wysłano wniosek o udzielnie informacji publicznej w powyższym zakresie poszerzonym o dane za okres I półrocza 2018.
Zarząd po dyskusji jednomyślnie zdecydował o wykorzystaniu wszelkich środków prawnych celem pozyskania tej informacji.

 

protokołował: Daniel Wers sekretarz