2019-04-06 Protokół XII Zebrania Delegatów OIGOSK

opublikowano 13 kwietnia 2019 00:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z obrad XII Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

Prezydium XII ZD
Komisja Wyborcza
+ Prezydium XII ZD

I. Prezes Roman Stencel przywitał uczestników Zebrania Delegatów.
Wskazując na obszerny program zaapelował o dyscyplinę i współpracę uczestników z Prezydium Zebrania.
Następnie zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:

1. Piotr Berent OT2 CT
2.
Daniel Wers OT1 ZK
3.
Mirosław Jambor OT10 SC

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Zebrania.

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, w/w osoby w drodze „aklamacji” będą stanowić Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono przy uczestnictwie 23 osób.

II. Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:

 • Piotr Berent             - przewodniczący
 • Mirosław Jambor          – wiceprzewodniczący
 • Daniel Wers                     - sekretarz

III. Prezydium Zebrania przystąpiło do wyłonienia Komisji Wyborczej do której zgłoszono następujących kandydatów:

1. Ryszard Snopek (ZK)
2. Mieczysław Żołnierek (ZK)
3. Dariusz Kluska (DGL)
4. Mariusz Szambelan (GS)             - nie wyraził zgody
5. Katarzyna Szambelan (GS)         - nie wyraziła zgody

Przewodniczący poinformował, że po konsultacji Prezydium Zebrania na podstawie §7 ust.4 regulaminu głosowań zdecydowało, że Komisja Wyborcza będzie pracować w składzie 3 - osobowym, co dopuszcza przepis §7 ust.3 regulaminu.

Komisja Wyborcza /KW/ została wyłoniona w drodze „aklamacji” przy braku sprzeciwu i w obecności 23 uczestników oraz ukonstytuowała się w następującym składzie:

 • Dariusz Kluska – przewodniczący
 • Ryszard Snopek – sekretarz
 • Mieczysław Żołnierek – członek

IV. Przewodniczący Prezydium zaprezentował porządek obrad XII ZD ustalony przez Zarząd OIGOSK [załącznik 1].
Prezes Stencel oświadczył, że do siedziby w Koszalinie w statutowym terminie określonym przepisem art.15 ust.1 tj. do 23 marca 2019 nie wpłynęły uchwały Walnych Zebrań Członków OT ws. uzupełnienia porządku obrad XII ZD.

V. W czasie gdy KW analizowała i weryfikowała dokumenty, celem ustalenia czy osiągnięto wymagane quorum oraz spełnienie wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatów uprawniających do głosowania - prezes Stencel zaprezentował sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK w 2018 roku [załącznik 5].

VI. Przewodniczący Komisji Wyborczej w efekcie analizy n/w dokumentów:

- listy wybranych Delegatów [ załącznik 2],
- listy obecności [ załącznik 3],
- protokołów z wyborczych Walnych Zebrań Członków w oddziałach terenowych

 1. poinformował, że dokumentację z przebiegu wyborczego Walnego Zebrania Członków OT4 w Słupsku 15.03.2019 doręczono dopiero w dniu dzisiejszym tj. z naruszeniem terminu określonego przepisem §10 pkt.7 regulaminu wyborów.

 2. poinformował o braku uchwały rekomendacyjnej WZC OT10 Częstochowa, co na podstawie §7 pkt.6 lit. b regulaminu wyklucza przedstawicieli OT10 z kandydowania w wyborach do Zarządu OIGOSK

 3. Ogłosił zdolność Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał, albowiem uprawnionych do głosowania jest 25 Mandatów, więc quorum stanowi 13 Mandatów = 50% x 25.

  Obecnym na sali obrad wydano 25 Mandatów uprawniających do głosowania.

...

XXII. W głosowaniu jawnym 24 głosami przyjęto n/w obszary oddziaływania OIGOSK w 2019r:

  1. Inicjowanie koniecznych zmian uregulowań prawnych i aktywne uczestnictwo w konsultacjach oraz procedowaniu projektów aktów prawnych dotyczących środowiska osk
  2. Kontynuowanie współpracy i wspólne działania z bratnimi organizacjami środowiska osk
  3. Współorganizowanie oraz dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców.
  4. Organizowanie seminariów szkoleniowo - informacyjnych
  5. Organizowanie przedsięwzięć integracyjnych.
  6. Inicjowanie i negocjowanie wysokości rabatów i korzystnych warunków zakupów zbiorowych
  7. Monitorowanie działalności WORD-ów (statystyki zdawawalnosci egzaminów; inf. ekonomiczne itp.)
  8. Propagowanie idei OIGOSK oraz pozyskiwanie nowych członków.

 

Sekretarz Prezydium ZDXII OIGOSK                                       wice i przewodniczący Prezydium ZDXII OIGOSK

Daniel Wers                                                                                      Piotr Berent

           Mirosław Jambor

Załączniki:

 1. porządek Zebrania ustalony przez zarząd na obradach 28.12.2018r,
 2. lista wybranych w OT Delegatów i wykaz osób z głosem stanowiącym,
 3. lista obecności na ZDXII OIGOSK,
 4. Uchwała ZDXII-49/IV/2019 w sprawie zmiany statutu i regulaminu wyborów,
 5. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2018r,
 6. Sprawozdanie skarbnika za 2018r,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r,
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2018 r,
 9. Uchwała ZDXII-50/IV/2019 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018r,
 10. Uchwała ZDXII-51/IV/2019 ws. ustanowienia Rzecznika Praw Przedsiębiorcy OSK,
 11. Uchwała ZDXII-52/IV/2019 ws. inicjatywy powołania Samorządu zawodowego Instruktorów, Egzaminatorów,
 12. Protokół Komisji Wyborczej ZDXII OIGOSK,

Pełna treść protokołu TUTAJ

fot. KS