2019-07-06 Koszalin: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 07-07-2019 godz. 17:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Protokół nr Z- 02 / 07 / 2019 z obrad Zarządu OIGOSK 6 lipca 2019 
/obszerne fragmenty, istotne decyzje /

 w obradach uczestniczyli:
1)     Roman Stencel / prezes OT1      - prezes,  
2)     Piotr Berent / prezes OT2             - wiceprezes,  
3)     Daniel Wers                                   - sekretarz,                              
4)     Jarosław Bubnowicz / skarbnik OT1  - skarbnik,                               
5)     Wiesław Kociak                                       Przewodniczący  KR               
6)    
Janusz Szambelan / sekretarz OT4        przewodniczący SK                 

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Po przywitaniu zebranych kol. Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad
1) 
Odczytanie protokołu z poprzednich obrad  Zarządu 06.04.2019 prot. Z - 01/04/2019 / ref. sekretarz D. Wers,
2)
Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na 2019r  { ref. R Stencel i J. Bubnowicz },
3) Informacje, Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia, pozwy itp. {ref. R Stencel}
4)
Problematyka współorganizowania i dofinansowania uczestnictwa w 2019r w warsztatach dosk. zawod. instr {ref. R. Stencel },
5)
Uchwała o zasadach uczestnictwa i finansowaniu konferencji szkoleniowej OIGOSK w IV kw. br, {ref. R. Stencel },
6)
Ustanowienie Ryczałtu prezesa
7)
Inne:
- informacja o lokatach terminowych
- informacja o efektach uczestnictwa  zawodników OIGOSK w XX Konkursie Instruktor 2019 Roku Katowice 7 – 8 czerwca 2019
- pozostałe

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 01/04/2019 – bez uwag.
Jednomyślnie zaakceptowano treść protokołu opublikowanego na witrynie internetowej.

Ad.2  Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2019r

Wg. stanu na dzień 05.07.2019r ( w.115)  dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2019R wynosi 58,39% przy wymaganych 50% = 6 mcy/12!  
Natomiast za 6 mcy -> 92,15%  przy wymaganych 100%

5 lipca 2019

 

SKŁADKI

 

Zapł/ Nal.

do XII.2019

WZZ

 

NALEŻNE

członków

ZAPŁAC.

%

zaległe

61

Oddział KOSZALIN

 

65

 

62,97%

 

37,03%

16

Oddział TORUŃ

 

19

 

61,25%

 

38,75%

4

Oddział SŁUPSK

 

27

 

45,95%

 

54,05%

0

Oddział Częstochowa

 

13

 

53,08%

 

46,92%

81

OGÓŁEM :

TT 820

124

TT 340

58,39%

TT480

41,61%

Szczegółowo przeanalizowano wykaz dłużników w poszczególnych Oddziałach Terenowych i zdecydowano wysłać wezwania do członków zalegających z zapłatą wierzytelności przez okres co najmniej 3 m-cy.

Dłużnicy składkowi (co najmniej 3 m-ce) na 6 lipca 2019
Tabela
18 poz.

Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2019r za nominalny okres 6 miesięcy 6/12 = 50%

przychody zrealizowano w         37,62%
wydatki zrealizowano w             29,30%

 

2018R

prognoza

bieżący

planowany wynik finansowy (+/-)

2 316,30

-19 300,00

3 498,10

Tzw. fundusz zasobowy, o którym mowa w art. 29 ust.3 statutu/ wpisowe

2 050,00

700,00

600,00

środki do wydatkowania lub zainwestowania albo strata

266,30

-20 000,00

2 898,10

 

w dyspozycji Zarządu

TTT 922,49

 Fundusz zasobowy, o którym mowa w art. 29 ust.3 statutu

60 000,00

w dyspozycji Zarządów OT

TTT 768,42

Inne zobowiązania

0,00

Ogółem na 5 lipca 2019

… 690,91

   
 

Preliminarz Finansowy

wykonanie

prognoza

stan

 

Źródła przychodu

2018 R

Rok 2019

20190705

 

OGÓŁEM

TTT 410,34

TTT 000

TT 380,48

         
 

Tytuły wydatków

2018 R

prognoza

bieżący

 

OGÓŁEM / Zysk 3 498 PLN

TTT 033,76

TTT 300

TT 882,38

Narastająco Limity wydatków Oddziałów Terenowych wg. stanu na 05.07.2019r

oddział

wpłacone

limit

wydatki

kwota do wykorzystania

L. członków

udział wyd

składki

wydatków

wg. r-ków

bieżąca

narastająco

31 grudnia

w limicie

               

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich

3.1 Wobec rezygnacji z członkostwa w OIGOSK wystąpiły okoliczności, o których mowa w §1 ust.4 lit. a uchwały nr  Z – 10/I/2011 w sprawie Listy Wykładowców OIGOSK link  http://www.izbaosk.eu/index.php/178, dlatego na podstawie §1 ust.9 lit. b w/w uchwały skreśla się z Listy Wykładowców OIGOSK n/w osoby:

Lp.

Poz.

Nazwisko imię

Nr uprawnień

uprawnienia

zaświadcz nr

1

80

S R

ZK 0035

A B C D E

077/03/2008

Uwzględniając powyższe, aktualnie w Liście Wykładowców wyszczególnia się 17 osób!

 

3.2  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

   Lp.   Nazwa                                                       siedziba                                        Status / oddział

1. FUH "DUO" Barbara Kościelniak                    42-215 Częstochowa                     Zwyczajny / OT10
2. OSK "ELKA" Krzysztof Osmański                 87- 410 Kowalewo Pomorskie        Zwyczajny / OT2
3. OSK "AUTO-LIDER" Mirosław Witkowski      87-100 Toruń                                   Zwyczajny / OT2


Jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek z 04.07.2019 o spłatę ratalną i na podstawie §1 ust.1 i 3 uchwały ZDXI-47/II/2018 Zarząd ustalił następujące wysokości i terminy wpłat na r-k bankowy rat tytułem 1/2 kwoty wpisowego oraz pierwszej opłaty składkowej:
...

Ad.4 Problematyka współorganizowania i dofinansowania uczestnictwa w 2019r w warsztatach doskonalenia zawodowego  Instruktorów.

Po dyskusji jednogłośnie zdecydowano nie zmieniać Zasad przyjętych Uchwałą Zarządu z 25 września 2015r

NARASTAJĄCO

OT

KO

dofinansowanie

członków

warsztaty doskonalenia zawodowego 2013

     

79

warsztaty doskonalenia zawodowego 2014

     

81

warsztaty doskonalenia zawodowego 2015

     

82

warsztaty doskonalenia zawodowego 2016

     

74

warsztaty doskonalenia zawodowego 2017

     

71

warsztaty doskonalenia zawodowego 2018

     

62

Ogółem

   

TT 725

449

Ad.5 Jednomyślnie wstępnie zaaprobowano zorganizowanie XVI Konferencji szkoleniowej OIGOSK, w IV kw. 2019 o tematyce:

  1. Rozporządzenie MI z 28 czerwca 2019 ws egzaminowania...
  2. Inicjatywa Samorządu Zawodowego Instruktorów, Egzaminatorów

    Konferencja może być realizowana jako wspólne przedsięwzięcie współpracujących organizacji społecznych: PFSSK, PIGOSK, OIGOSK.
    Szczegóły, zasady odpłatności itp. zostaną doprecyzowane po uzgodnieniach z partnerami.

Ad.6 Miesięczny kwotowy ryczałt Prezesa OIGOSK.

Zarząd jednogłośnie (prezes Stencel wyłączył się) podjął Uchwałę nr 1/20190706 w sprawie ustanowienia kwoty miesięcznego ryczałtu dla Prezesa OIGOSK.

Ad.7 Sprawy inne.

7.1  Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

Bank

kapitał

odsetki

stopa %

BOŚ SA ( 08.04.2019 - 08.07.2019)

     

BOŚ SA ( 08.04.2019 - 08.07.2019)

     

SGB-Bank S.A. /mc (14.06 - 14.07.2019)

     

Ogółem Lokaty

… 938,36

T 846,37

 

7.2 Relacja z uczestnictwa przedstawicieli OIGOSK w XX Konkursie Instruktor ROKU 2019
w Katowicach 7–8.06.2019

W konkursie jako zawodnicy startowali kol. Robert Stanisławski i Mariusz Grzelak, którym towarzyszyli prezesi Stencel i Berent.
W Klasyfikacji Generalnej kol. Robert Stanisławski zajął 17 miejsce, kol. Mariusz Grzelak 18 miejsce.

 7.3 Prezes Stencel szczegółowo zapoznał z projektem Regulaminu Działania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy OSK, który został jednomyślnie zaakceptowany.

7.4  Prezes Stencel obszernie uzasadnił potrzebę i poinformował, że zainicjował konsultacje w przedmiocie zwołania na 19 lipca 2019 przedstawicieli współpracujących organizacji społecznych środowiska osk tj. PFSSK, PIGOSK i OIGOSK celem podjęcia pilnych decyzji, stanowisk - w trybie porozumienia o współpracy z 28.12.2018.
Po dyskusji jednogłośnie zaakceptowano wydatkowanie z funduszy OIGOSK kwoty nieprzekraczającej … na w/w obrady oraz poniższą tematykę obrad w Hotelu Złoty Młyn Polichno:

….

 

7.5  Niesubordynacja zarządu OT4 Słupsk

Sekretarz zarządu OT4 kol. JSz przekazał brakujące dokumenty, potwierdzające zachowanie procedur przy wyłanianiu wykonawcy warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów OT4 w grudniu 2018r.

Wskazując na kolejne znaczące, bo ponad dwumiesięczne opóźnienie – Zarząd zaapelował do kol. JSz o przestrzeganie wymaganych procedur i terminów oraz ostrzegł, że w przypadku wystąpienia w przyszłości kolejnych uchybień zostaną nieuchronnie zastosowane konsekwencje statutowo – regulaminowe w okolicznościach stwierdzenia nie stosowania się do uchwał Władz OIGOSK.

 

7.6  Prezes Stencel zapoznał z korespondencją w sprawie skargi oraz poinformował, że 14 maja 2019 informatyk Word Jelenia Góra e-mail przesłał informację publiczną na wniosek z 03.01.2019 ws dysponenta pojazdu, którym w 2018r prowadzono egzaminy państwowe.
Po dyskusji z uwagi na prawie czteromiesięczne opóźnienie jak i konieczność każdorazowego monitowania Word Jelenia Góra o przesłanie wnioskowanej informacji publicznej oraz wzywania o usunięcie naruszeń prawa albo ponaglenia do udostępnienia informacji publicznej – zarząd jednomyślnie zdecydował o podtrzymaniu skargi z 18.03.2019 do WSA Wrocław sygn. akt  IV SAB/Wr 68/19 na bezczynność dyr. Word Jelenia Góra w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek.

protokołował: Daniel Wers sekretarz

Załączniki:

  1. lista obecności,
  2. uchwała nr 1/20190706 ws ryczałtu prezesa OIGOSK
  3. projekt Regulaminu działania Rzecznika PPOSK