2022-10-15 Koszalin obrady Zarządu OIGOSK

opublikowano 17 października 2022 22:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół nr Z- 03/10/2022 z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 15 października 2022
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel /
prezes OT1         - prezes,          
Piotr Berent /
prezes OT2                - wiceprezes,         Za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TEAMES
Daniel Wers                                      - sekretarz,           
Jarosław Bubnowicz                       - skarbnik,            
Jacek Jeżak                                   
Przewodniczący KR                  
Janusz Szambelan                        
Przewodniczący SK                    nieobecny

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

 Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad

1)  Odczytanie protokołu z poprzednich obrad Zarządu 14.06.2022 nr Z - 02/06/2022 {ref. sekretarz D. Wers},
2)  Uchwały w sprawach członkowskich, dyscyplina opłacania składek członkowskich  { ref. skarbnik Bubnowicz; R. Stencel },
3)  wykonanie preliminarza finansowego na 2022r i przyjęcie preliminarza finansowego na 2023r
4)  Informacja o przebiegu warsztatów dosk. zawod. instruktorów OIGOSK w 2022r  {ref. R. Stencel },
5)  Informacja o przebiegu przedsięwzięcia integracyjnego 9-11 września 2022  OW "MIKOMANIA" Charzykowy
{ref. R. Stencel },
6)  Uchwała inicjująca przygotowania do organizacji przedsięwzięcia integracyjnego w 2023 roku {ref. R. Stencel },
7)  Inne.
1. Problematyka wsparcia finansowego i organizacyjnego przez PIGOSK i OIGOSK Konkursów Instruktor Roku….
2. Informacja ws. zawiadomienia z 04.07.2021 o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez SP w Świdwinie,
3. Aktualna informacja nt. Zawiadomienia PANA o wątpliwościach odnośnie poprawności sporządzania Rocznych Sprawozdań finansowych dot. Wydatków WORD Lublin na poprawę BRD / uchwała Zarządu z 14 czerwca 2022 /,
4. Zaproszenie na Jubileusz 20- lecia KSE z/s w Lublinie
5. Informacja o powołaniu 2 września 2022 oddziału terenowego Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie,

6. Informacja ws. interwencji Rzecznika Praw PPOSK w 2021/2022 roku w WORD-ach dot. wymogów dla pojazdów OSK, którymi prowadzony ma być egzamin państwowy,

Ad.1 sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 02/06/2022 – bez uwag.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej, link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/502-2022-06-14-koszalin-obrady-zarzadu-oigosk

Ad.2 Uchwały w sprawach członkowskich podjęte w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności

2.1 Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków:

lp                                    Nazwa                                                                         siedziba                    Status / oddział

1    Ośrodek Szkolenia Kierowców „Progress” Kamila Przybylska             42-202 Częstochowa     Zwyczajny / OT10
2    "AUTO- MOTO -SZKOŁA" Andrzej Chudyba                                       42-229 Częstochowa     Zwyczajny / OT10
3    Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Zbigniew Placek               42-300 Myszków             Zwyczajny / OT10

2.2 Liczebność członków - stan aktualny

Zobrazowanie graficzne 1

zobrazowanie graficzne 2                                                       zobrazowanie graficzne 3

 zobrazowanie graficzne 4

Uchwała

Uwzględniając , że z dniem 1 listopada 2022 liczebność 9 członków zwyczajnych OT4 Słupsk nie spełnia wymogu minimalnej liczebności określonej przepisem pkt. I Uchwały Zarządu OIGOSK nr 03/20160709 z 9 lipca 2016.

Zarząd OIGOSK niniejszym apeluje do Zarządu OT4 w Słupsku o podjęcie skutecznych działań mających na celu osiągnięcie co najmniej liczby 10 członków zwyczajnychnajpóźniej w terminie do 28 lutego 2023 (vide pkt. III uchwały nr 03/20160709) – pod rygorem likwidacji OT 4 w Słupsku.

2.3 Dyscyplina opłacania składek członkowskich

wg. stanu na dzień 14.10.2022r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2022r wynosi 89,16% przy wymaganych 83,33% = 10/12.

Tabela 1

zobrazowanie graficzne 5

Dłużnicy składkowi na 14 października 2022

Tabela 2

ZK ->3 osoby,             CT ->    2 osoby,          GS ->   6 osób,                        SC ->  3 osoby          

Zarząd OIGOSK zobowiązuje zarządy OT do podjęcia działań skutkujących wpłatą w/w zaległości w terminie do 30 października 2022.

Po upływie tego terminu będą wysyłane wezwania w trybie i zastosowaniem konsekwencji określonych przepisami §3 ust.1 i ust.4 uchwały ZDXIII – 57 /III/ 2022 26.03.2022r.

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 14.10.2022r

Tabela 3

zobrazowanie graficzne 6

Ad.3 Wykonanie preliminarza finansowego na 2022r i przyjęcie preliminarza finansowego na 2023r

3.1 Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2022r za nominalny okres 10 miesięcy 10/12 = 83,33%:

przychody          TTT 128,95 / T16 000 PLN zrealizowano w 115,63%
wydatki                
TT 285,41 / T11 000 PLN zrealizowano w  82,24%
Tabela 4

 3.2 Preliminarz Finansowy OIGOSK na 2023 rok przyjęto w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczest.

Tabele 5 i 6

Planowany Roczny wynik finansowy TT 000 PLN

Ad.4 Informacja o przebiegu warsztatów dosk. zawodowego instruktorów OIGOSK w 2022r

Wydatki z funduszy OIGOSK na dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach – narastająco TT 590 PLN

Tabela 7

 4.1 OT1 Koszalin i OT2 Toruń

Stosownie do uchwał: Zarządu OIGOSK z 14.06.2022 i Zarządu OT1 z 5 i 28 lipca 2022 oraz na podstawie umowy z 29.07.2022 zawartej pomiędzy OSKsdw "AutoSter" Dariusz Szwed Toruń, Nauka Jazdy Jarosław Bubnowicz 75-446 Koszalin i OIGOSK

w okresie od 1 sierpnia do 9 września 2022 realizowano zajęcia szkoleniowe z 63 osobami w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów, o których mowa w art.35 ust.6 uokp.

W tym część teoretyczną realizowano w czasie rzeczywistym w formule zdalnej LIVE z wykorzystaniem Internetu i czatu - zorganizowaną przez e-kierowca sp. z oo sp k. Szczecin, link: https://prawko.pl/

Harmonogram zajęć teoretycznych edycja 2022 roku

01.08.2022, godz. 16.00-17.30 Metodyka nauczania, wykładowca: Szymon Janicki
11.08.2022,
godz. 16.00-17.30 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, wykładowca: Marek Rupental
18.08.2022
, godz. 16.00-17.30 Prawo o ruchu drogowym, wykładowca: Marek Rupental
29.08.2022
, godz. 16.00-17.30 Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu, wykładowca: Piotr Kuba Bielak
31.08.2022
, godz. 16.00-17.30 Psychologia, wykładowca: Magdalena Zubkiewicz
02.09.2022
, godz. 16.00-17.30 Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców, wykładowca: Radosław Rodźko
08.09.2022
, godz. 16.00-17.30 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia, wykładowca: Arkadiusz Białobrodzki
09.09.2022
, godz. 16.00-17.30 Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego, wykładowca: Arkadiusz Białobrodzki

Ogółem uczestników :                        63
członkowie Zwyczajni                         25
członkowie wspierający                     9

instruktorzy współpracujący                 13
instruktorzy pozostali                             11

członkowie OT2                                     5+0=5

4.2 OT4 Słupsk

Brak szczegółowych danych, informacji

4.3 OT10 Częstochowa

Nie współorganizuje i nie finansuje z funduszów OIGOSK wydatku na warsztaty dosk zaw instruktorów w 2022 roku

Ad.5 Informacja o przebiegu przedsięwzięcia integracyjnego 9-11 września 2022  OW "MIKOMANIA" Charzykowy

Uchwałą z 14 czerwca 2022 Zarząd zdecydował o wyborze oferty Ośrodka Wypoczynkowego MIKOMANIA
89-606 Charzykowy ul. Funka 9. W przedsięwzięciu faktycznie uczestniczyło 28 osób jn.
fot. 1 - 5

W ramach przedsięwzięcia odbyło się również seminarium szkoleniowe nt. nowych definicji wdrożonych Ustawą z 5 sierpnia 2022 r o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw nowelizujących między innymi:

  • ustawę z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • ustawę z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Dyskutowano różne problemy środowiska OSK i OS.

fot. 6 - 7

link: http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/15-seminaria-konfrerencje/503-2022-09-09-11-charzykowy-przedsiewziecie-szkoleniowo-integracyjne-oigosk

Ad.6 Uchwała inicjująca przygotowania do organizacji przedsięwzięcia integracyjnego w 2023 roku

Po dyskusji w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników postanowiono o zorganizowaniu w maju 2023 roku kolejnego przedsięwzięcia integracyjnego – szkoleniowego. W realizacji powyższego należy pozyskać oferty dotyczące:

  1. zagranicznego wyjazdu promowego,
  2. zagranicznego i krajowego wyjazdu autokarowego,
  3. krajowego wyjazdu pobytowego.

Ad.7 Inne.

7.1 Uchwała o współfinansowaniu Konkursów INSTRUKTOR ROKU…,

Doceniając, że rywalizacja w ramach tytułowych konkursów mobilizuje do podnoszenia kwalifikacji instruktorów, a informacje medialne o konkursach skutecznie propagują cele i działalność organizacji społecznych środowiska OSK.
Zarząd OIGOSK nawiązując do uchwały z 14 grudnia 2019 (pkt.6.2 protokołu nr Z- 03/12/2019) w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności postanowił dofinansowywać wydatek na współorganizację Konkursów INSTRUKTOR ROKU… corocznie kwotą ...

 

 7.2 prezes Stencel zapoznał z postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Białogardzie z 1 lipca 2022 o wszczęciu śledztwa ws niedopełnienia obowiązków nadzorczych przez Starostę Powiatowego w Świdwinie wobec Ośrodka Szkolenia Kierowców Krzysztof O.. nr ewidencyjny 00173216. 
       fot. 8

7.3 prezes Stencel w realizacji uchwały Zarządu z 14 czerwca 2022 zapoznał z aktualnymi informacjami nt. zawiadomienia PANA z 20.06.2022 o wątpliwościach odnośnie poprawności sporządzania Rocznych Sprawozdań finansowych dot. wydatków WORD Lublin na poprawę BRD.
Po skardze z 23.09.2022 (l.dz. 11/2022) do nadzorującego Ministra Finansów prezes PANA pismem z 3 października 2022 znak DK.4023.24.2022 zawiadomił, że po analizie zgłoszonego problemu nie znaleziono podstaw do wdrożenia postępowania dyscyplinarnego wobec wskazanych biegłych rewidentów i firmy audytorskiej z uwagi na niewielką istotność zniekształcenia rocznego wyniku finansowego WORD Lublin - dopuszczaną Krajowymi Standardami Badania /KSB/.
Po dyskusji postanowiono o domaganiu się wyjaśnienia dlaczego w sprawie zgłoszonej zawiadomieniem z 20.06.2022 nie mają zastosowania przepisy Rozdziału 9 „Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów” Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym?

7.4 Uwzględniając zaproszenie na Jubileusz 20 - lecia KSE z/s w Lublinie Zarząd akceptuje:
- wydatek w kwocie ok. S00 PLN na zakup trofeum szklanego z okolicznościowymi gratulacjami,
- wydatek na podróż prezesa rozliczana r-kiem podróży służbowej.

.7.5 prezes Stencel poinformował o powołaniu 2 września 2022 oddziału terenowego Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów  w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie.
Uchwałą Walnego Zebrania Członków Założycieli została wybrana Rada Oddziału w składzie:

  1. Michał Szeszko – prezes Rady Oddziału
  2. Piotr Pastusiak – sekretarz Rady Oddziału
  3. Daniel Jaruga – skarbnik Rady Oddziału

7.6 prezes Stencel poinformował o efektach interwencji Rzecznika Praw PPOSK w 2021/2022 roku w WORD-ach dot. wymogów dla pojazdów OSK, którymi prowadzony ma być egzamin państwowy.

fot. 9 - 10

Zredagował: Daniel Wers sekretarz