Regulamin Wyborów i Głosowań

Regulamin Wyborów i Głosowań

 

Regulamin Głosowań i Wyborów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez VII Zebranie Delegatów w dniu 24.05.2014r na podstawie przepisu art.16 ust.4 Statutu.

§ 1

 1. Stosownie do art.10 ust.3 statutu, Delegaci i uprawnieni uczestnicy WZC / ZD oraz członkowie Władz w głosowaniu jawnym głosują poprzez podniesienie ręki lub mandatu, a w głosowaniu tajnym na przygotowanych kartach do głosowania.

 2. Przewodniczący obradom Władz ( przy braku sprzeciwu ) może zaproponować formę głosowania przez „aklamację” . W takim przypadku w protokole należy odnotować liczbę obecnych uczestników z prawem głosu(Mandatów).

 3. Porządek i szczegółowy przebieg obrad, istotne wnioski oraz podjęte uchwały. Kandydaci, forma i wyniki głosowania winny być uwidocznione w protokole z Zebrania . Za rzetelność i kompletność wyszczególnianych w protokole informacji odpowiadają członkowie Prezydium Zebrania, w szczególności sekretarz (e).

 4. Uczestnikami Walnego Zebrania Członków / Zebrania Delegatów mogą być wyłącznie osoby wyszczególnione w art. 14 statutu.

§ 2

Ustalenie wyników głosowania :

 1. Na tablicy albo w inny sposób prezentuje się listę zgłoszonych kandydatów (którzy wyrazili zgodę na kandydowanie oraz spełniają wymogi statutu i regulaminu) ,

 2. W głosowaniu jawnym obliczanie wyników następuje poprzez liczenie podniesionych rąk lub mandatów (jeżeli zostały wydane), przez jednego członka KW w sektorze wyznaczonym przez przewodniczącego KW.
  Przewodniczący KW sprawuje nadzór nad przebiegiem głosowań i może wnosić zastrzeżenia.

 3. W głosowaniu tajnym karty do głosowania wrzucane są do urny wyborczej. Przewodniczący KW może wyznaczyć członka (ów) KW do zbierania głosów urnie(ach).

 4. Karty do głosowania tajnego winny być opatrzone pieczęcią, o której mowa w art.3 ust.4 lub w art.32 ust.7 statutu - jeżeli głosowanie tajne odbywa się na szczeblu oddziału terenowego.

 5. W przypadku wyboru prezesa lub uzupełniania składu władzy albo organu o jedną osobę - na karcie do głosowania wpisuje się jedno imię i nazwisko kandydata, na którego chce się oddać głos. Przy czym musi to być imię i nazwisko z listy, o której mowa w ust.1.

 6. W przypadku wyboru władz lub uzupełniania składu władzy albo organu o kilka osób - wyboru dokonuje się poprzez wpisanie na karcie do głosowania imion i nazwisk osób, na których oddaje się głos. Przy czym musi to być nazwisko(a) i imię(ona) z listy, o której mowa w ust.1.
  Dopuszcza się karty do głosowania tajnego zawierające imiona i nazwiska kandydatów z listy, o której mowa w ust.1 - wtedy wyboru dokonuje się poprzez umieszczenie znaku „X” obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos.

 7. Nieważnym jest głos na karcie:

  1. zawierającej inne nazwisko (nazwiska) niż prezentowane na liście, o której mowa w ust.1,
  2. zawierającej nieczytelny zapis lub bez nazwiska i imienia,
  3. zawierającej przekreślone nazwisko,
  4. zawierającej więcej znaków „X” niż ustalono w niniejszym regulaminie,
  5. nie spełniającej wymogów niniejszego regulaminu,

8. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczę głosów,

9. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tą samą liczbę głosów - wyboru dokonuje się w następnym głosowaniu, w którym biorą udział tylko kandydaci, którzy otrzymali identyczną liczbę głosów.

§ 3

 1. Karty z głosowania tajnego po ogłoszeniu wyników wyborów i braku zastrzeżeń - są niszczone komisyjnie przez KW po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Zebrania. Wzmiankę o zniszczeniu kart do głosowania zamieszcza się w protokole Komisji Wyborczej lub Zebrania.

 2. W przypadku zgłoszenia na piśmie lub do protokołu - zastrzeżeń z uzasadnieniem odnośnie przebiegu głosowania, karty do głosowania są przechowywane wraz z dokumentacją Zebrania.

§ 4

 1. Członkowie Prezydium Zebrania mogą kandydować w wyborach do Władz lub organów OIGOSK.

 2. Członkowie Komisji Wyborczej i Głosowań nie mogą kandydować w wyborach do Władz i organów OIGOSK.

 3. W wyborach do Władz i organów OIGOSK nie mogą kandydować osoby ukarane przez Sąd Koleżeński OIGOSK, w okresie do daty zatarcia kary.

 4. Nie może kandydować i być wybrana do Władz i organów OIGOSK osoba której dotyczą okoliczności, wyszczególnione w art.8 ust.1, 3-6 i 8 statutu.

 5. Nie może kandydować i być wybrana do Władz lub organów OIGOSK osoba, która w zakreślonym terminie nie opłaciła wierzytelności Izby.

Rozdział II. Wybory do Władz OIGOSK.

§ 5

 1. Ukonstytuowanie się Władz OIGOSK następuje w czasie Zebrania pod przewodnictwem wybranych przewodniczących:
  Zarządu; Komisji Rewizyjnej; Sądu Koleżeńskiego z podaniem do wiadomości uczestnikom przed zakończeniem Zebrania.

 2. Ukonstytuowanie się Władzy polega na wskazaniu odpowiednio przez prezesa (przewodniczącego) z pośród wybranych członków danej Władzy lub organu - osób, które będą pełnić poszczególne funkcje.

 3. Imienny podział funkcji w danej Władzy lub organie należy odnotować w protokole z Zebrania albo załączyć do protokołu notatkę podpisaną odpowiednio przez właściwego prezesa, przewodniczącego z wyszczególnieniem danych teleadresowych i nr PESEL osób, które będą pełnić poszczególne funkcje.

§ 6

Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków {WZC} / Zebrania Delegatów {ZD}

 1. Zgodnie z art.13 ust.4 statutu wybór w głosowaniu jawnym Prezydium Zebrania następuje, po powitaniu uczestników przez Prezesa lub osobę o której mowa w ust.2.

 2. Zgłaszanie kandydatów i wybór w głosowaniu jawnym Prezydium Zebrania odbywa się pod przewodnictwem Prezesa OIGOSK lub osoby przez niego upoważnionej na piśmie, które w takim przypadku dołącza się do dokumentacji Zebrania.

 3. Stosownie do art.13 ust.3 Statutu Prezydium Zebrania składa się z:

a) przewodniczącego,

b) z-cy przewodniczącego,

c) dwóch sekretarzy.

4. Na WZC Oddziału Terenowego dopuszcza się dwuosobowy ( przewodniczący i sekretarz) skład Prezydium Zebrania oraz Komisji Wyborczej i Głosowań.

5. Tryb głosowania regulują postanowienia rozdziału I.

§ 7

Wybór Komisji Wyborczej i Głosowań (KW)

 1. Wybór w głosowaniu jawnym KW następuje po ukonstytuowaniu się Prezydium Zebrania
 2. Przewodniczący Prezydium Zebrania organizuje wybór KW na zasadach określonych w rozdziale I.
 3. Komisja Wyborcza składa się z 3 - 5 osób:
  1. przewodniczącego,
  2. sekretarza,
  3. członków

4.O konkretnej liczbie członków KW decyduje Prezydium Zebrania
5.
KW stwierdza zdolność Zebrania do podejmowania uchwał ( tj. quorum, jeżeli jest wymagane)
6. KW
w oparciu o dokumenty ( obowiązek dostarczenia aktualnych dokumentów oraz informacji o Delegatach spoczywa na zarządzie) sprawdza spełnienie przez uczestników WZC / ZD i osoby kandydujące w wyborach wymogów i ograniczeń określonych w:
a)
§ 4 ust.3 i 4 tj. odnośnie niekaralności przez SK oraz pozostawania w okresie wypowiedzenia członkostwa z powodu rezygnacji, skreślenia lub wykluczenia z OIGOSK.
b)
§ 8 ust.6 tj. legitymowania się rekomendującą uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego, do którego jest przypisany,
c)
art.17 ust.14 i art.22 ust.1 statutu tj. kandydat nie może być członkiem organów reprezentacji i kontroli (nadzoru) innych organizacji społecznych czy zawodowych środowiska osk, o tożsamych celach statutowych,
d)
§ 10 ust.7 tj. sporządzenia i doręczenia protokołu z wyborów Delegatów wraz z listą obecności oraz imiennym wykazem Delegatów Oddziału Terenowego,
e)
§ 11 tj. prawa uczestnictwa w WZC / ZD.

7. KW wręcza Mandat uprawniający do głosowania - o ile weryfikacja, o której mowa w ust.6 nie wyklucza osoby z grona uczestników WZC / ZD.
8.
KW przeprowadza wybory i oblicza głosy podczas głosowań zgodnie ze statutem i niniejszym regulaminem,
9.
KW sporządza protokół z wyników i przebiegu wyborów. Protokół załącza się do dokumentacji Zebrania.
10. W protokole wyszczególnia się rodzaj i liczby głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz liczbę głosujących (Mandatów). Liczbę kart do głosowania tajnego wydanych i wrzuconych do urny wyborczej, liczbę głosów ważnych i nieważnych.

§ 8

Wybór Prezesa i członków Zarządu OIGOSK lub Zarządu Oddziału Terenowego {OT}

 1. Wybór Prezesa i członków Zarządu dokonywany jest tajnie.
 2. Prezesa wybiera się odrębnie w pierwszej kolejności. Liczebność wybieranego zarządu określa statut.
 3. Kandydatów na Prezesa zgłaszają uczestnicy Zebrania dysponujący głosem stanowiącym.Kandydat na Prezesa i członka zarządu powinien wyrazić zgodę na kandydowanie i zaprezentować krótką charakterystykę własnej osobowości,
 4. Kandydatów na pozostałych członków zarząduzgłasza w pierwszej kolejności wcześniej wybrany Prezes.
 5. Proponowanie kandydatów na członków Zarządu następuje po wyborze Prezesa,
 6. Kandydat i członek Zarządu OIGOSK powinien legitymować się rekomendującą uchwałą Walnego Zebrania Członków OT, do którego jest ewidencyjnie przypisany.
 7. Zasady określone w rozdziałach I i II regulaminu stosuje się odpowiednio do wyboru prezesa i członków zarządu OT.

§ 9

Wybory Komisji Rewizyjnej (KR) i Sądu Koleżeńskiego (SK)

 1. Stosownie do art.10 ust.1 statutu - w głosowaniu tajnym wybiera się:
  1. 4 - 6 członków Komisji Rewizyjnej,
  2. 6 członków Sądu Koleżeńskiego

2. Kandydatów do KR i SK zgłaszają wraz ze stosownym uzasadnieniem uczestnicy Zebrania dysponujący głosem stanowiącym,
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę i przedstawić krótką charakterystykę swojej osobowości i działalności zawodowej,
4. P
o wyborze, KR i SK konstytuują się w następującym składzie: Przewodniczący , Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Członkowie (Sędziowie w przypadku SK ).
5. Wybory Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przeprowadza się oddzielnie.


Rozdział III.
Wybory Delegatów na Zebranie Delegatów (ZD).

§ 10

 1. Zebranie Delegatów może być zwołane przez Zarząd OIGOSK, jeżeli liczebność członków zwyczajnych i honorowych na dzień zwołania, z wyłączeniem członków pozostających w okresie wypowiedzenia - przekroczy liczbę określoną statucie,

 2. Delegatów wybierają członkowie dysponujący czynnym prawem wyborczym lub pełnomocnicy, o których mowa w art. 10 ust.4 statutu, w liczbie wynikającej ze stosunku jeden Delegat na pięciu członków zwyczajnych i honorowych.  
  Jeżeli wynik powyższego ilorazu nie jest liczbą całkowitą – zaokrągla się ją w dół tj. przykładowo liczbie 214 członków zwyczajnych i honorowych odpowiada liczba 42 Delegatów { 214/5 = 42,80
  Þ 42},

 3. Wyboru Delegatów dokonuje się nie później niż 21 dni przed terminem Zebrania Delegatów,

 4. Na każde Zebranie Zwyczajne (oprócz Nadzwyczajnego) – dokonuje się wyboru Delegatów.

 5. Decyzją Zarządu OIGOSK dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wyboru Delegatów również na Nadzwyczajne Zebranie Delegatów.

 6. Na szczeblu Oddziału Terenowego – wyboru Delegatów dokonuje Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego, zgodnie z odpowiednimi zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

 7. Protokół z przebiegu Zebrania i wyborów, lista obecności oraz imienny wykaz Delegatów OT z adresami zamieszkania ( korespondencyjnymi ) powinny być niezwłocznie, najpóźniej w terminie siedmiu dni przesłane do Zarządu OIGOSK. W tym samym terminie należy przesłać uchwałę rekomendacyjną, o której mowa w §8 ust.6.

§ 11

 1. Stosownie do art.14 ust.3 statutu, w Walnym Zebraniu Członków OIGOSK / Zebraniu Delegatów mogą brać udział po zgłoszeniu uczestnictwa nie później niż 21 dni przed terminem WZC / ZD:

  1. członkowie Komisji Rewizyjnej,

  2. członkowie zarządu Oddziału Terenowego,

  3. zaproszeni eksperci , doradcy i goście, których nie dotyczy obowiązek zgłoszenia uczestnictwa .


Rozdział IV.

Wybory przedstawicieli (Delegatów) OIGOSK na Zebrania organizowane przez organizacje, których członkiem jest OIGOSK.

§ 12

1. Liczba przedstawicieli OIGOSK jest określona w statucie lub uchwale danej organizacji.

2 .Przedstawicieli OIGOSK wskazuje prezes Izby stosownie do kompetencji określonych w §3 ust.1 pkt 5 Regulaminu Pracy Zarządu, o którym mowa w art.17 ust.2 statutu.


Rozdział V.
Przepisy końcowe

§ 13

 1. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się również do Walnych Zebrań Członków Oddziałów Terenowych, z wyłączeniem przepisów §9, §11 i rozdziału IV.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje z chwilą uchwalenia.

 3. Traci moc regulamin uchwalony na ZDV 14.04.2012 r.

                                          

                                                    podpisy

podpis sekretarzy ZD VII                                                  podpis przewodniczących ZD VII
           Wojciech Ślusarski                                                           Zbigniew Popławski
          Jan Papierski                                                                     Edmund Zarzycki