Regulamin Wyborów i Głosowań

Regulamin Wyborów i Głosowań

 

Regulamin Głosowań i Wyborów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

Rozdział  V.  Przepisy końcowe

§ 13

1.     Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się również do Walnych Zebrań Członków Oddziałów Terenowych,  z wyłączeniem przepisów §9, §11 i rozdziału IV.

2.     Regulamin w  niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 i stanowi tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą ZDXI-46/II/2018 z 10.02.2018

                                                    podpisy

podpis sekretarzy ZDXI                                             podpis przewodniczących ZDXI
           Damian Miszke                                                                Piotr Berent
          Jarosław Karolczyk                                                         Zbigniew Facon