Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

§ 1

Komisja Rewizyjna /KR/ prowadzi działania kontrolne na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

1. Zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia KR zwoływane są przez przewodniczącego lub zastępującego go wiceprzewodniczącego KR. Miejsce i data posiedzenia powinna być skonsultowana z członkami KR.

2. Zwyczajne posiedzenia (kontrole) KR odbywają się nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.

3. Uchwałę o nadzwyczajnej kontroli KR podejmuje z własnej inicjatywy lub z zastrzeżeniem ust.4 na właściwie uzasadniony pisemny wniosek:

a) Walnego Zebrania Członków / Zebrania Delegatów OIGOSK,
b) Zarządu OIGOSK,
c) Sądu Koleżeńskiego,
d) Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego OIGOSK.

 4. w przypadku wniosku, o którym mowa w ust.3 lit. d) - nadzwyczajną kontrolę przeprowadza się, jeżeli wstępna analiza wniosku wskazuje na możliwość, wystąpienia opisanych w nim uchybień, stanowiących naruszenie obowiązujących w OIGOSK uregulowań prawnych albo procedur. Uzasadnienie odmowy przeprowadzenia kontroli nadzwyczajnej przekazuje się Zarządowi OIGOSK oraz wnioskującemu organowi.

5. Uchwałę KR o przeprowadzeniu kontroli nadzwyczajnej wraz z kopią wniosku niezwłocznie, najpóźniej w terminie siedmiu dni przekazuje się zarządowi OIGOSK.

 § 2

 1. Czynności kontrolne pod rygorem nieważności przeprowadzane są w składzie, co najmniej 3 – osobowym, z obowiązkowym udziałem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego KR.
 2. Protokoły z działalności i przeprowadzonych kontroli muszą być podpisane przez wszystkich członków KR przeprowadzających kontrolę i statutowego reprezentanta kontrolowanego organu. Wzmianka o odmowie podpisania protokołu z kontroli musi być zamieszczona w protokole lub zostać załączona do protokołu.
 3. Kontrolowany organ lub osoba, której działalność jest przedmiotem kontroli KR - może w terminie czternastu dni od otrzymania protokołu wnieść zastrzeżenia, uwagi do stwierdzeń i konkluzji wyszczególnionych w protokole z kontroli.
 4. Zgodnie z przepisem art.20 ust.3 statutu uchwały i decyzje KR są podejmowane w głosowaniu jawnym.
  KR może uchwalić tajny tryb głosowania.

§ 3

        Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę bieżącą, okresową oraz nadzwyczajną

1. Przewodniczący KR ustala z przewodniczącym (prezesem) kontrolowanego organu OIGOSK termin przeprowadzenia i zakres kontroli.

2. Wnioski z kontroli i ewentualne zalecenia, po przeanalizowaniu wniesionych uwag oraz wyjaśnień kontrolowanych - KR każdorazowo artykułuje w formie uchwały.

3. W uchwale pokontrolnej zamieszcza się zalecenia dla kontrolowanego organu oraz Władz OIGOSK z ewentualnym wskazaniem osób winnych uchybień.

4. Protokoły z kontroli wraz z uchwałą, o której mowa w ust.3, są przekazywane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, Zarządowi OIGOSK. W tym samym terminie przesyła się podmiotowi, z którego inicjatywy przeprowadzono nadzwyczajną kontrolę, wnioski wyszczególnione w uchwale, o której mowa w ust.3. Na wniosek Zarządu OIGOSK w uchwale zamieszcza się zakaz ich upubliczniania, pod rygorem poniesienia konsekwencji określonych w art.8 ust.4 statutu.

 § 4

kontrola bieżąca obejmuje:

 1. udział przedstawiciela KR w posiedzeniach Zarządu i doraźnie powoływanych zespołów. W trakcie tych posiedzeń przedstawiciel KR może zgłaszać zastrzeżenia, co do zgodności podejmowanych decyzji ze statutem, uchwałami władz OIGOSK oraz prawem w ogóle.
 2. bieżące analizowanie uchwał i działalności zarządu OIGOSK oraz niezwłoczne reagowanie w przypadku stwierdzenia uchybień w szczególności postanowieniom statutu i uchwał władz OIGOSK.
 3. wyrywkowe sprawdzanie stanu „kasy” oraz operacji na r-ku bankowym.
 4. wyrywkowe sprawdzanie wydatków ( dowodów księgowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości ).
 5. analizowanie dyscypliny opłacania składek członkowskich oraz innych należności.
 6. analizowanie stopnia realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów.
 7. analizowanie wypełniania przez zarząd OIGOSK obowiązków sprawozdawczych.

 § 5

Kontrola okresowa obejmuje:

 1. szczegółową analizę protokołów oraz sprawozdań z działalności zarządu; skarbnika oraz komisji problemowych.
 2. szczegółową analizę stopnia realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków /Zebrania Delegatów i Zarządu.
 3. szczegółową analizę rocznego Bilansu Finansowego Izby, Rachunku Wyników oraz sprawozdania merytorycznego z działalności.
 4. szczegółowe przeanalizowanie „dowodów księgowych” pod względem formalnym, rachunkowym oraz zasadności, prawidłowości księgowania wydatków i przychodów OIGOSK.
 5. sprawdzenie wywiązania się Zarządu z obowiązków sprawozdawczych (terminy i zakres).
 6. ocenę aktywności oraz wywiązywania się z obowiązków poszczególnych członków Władz OIGOSK.

 § 6

 1. efekty działań i kontroli – KR prezentuje w formie sprawozdania rocznego z działalności, które jest corocznie przedstawiane Walnemu Zebraniu Członków / Zebraniu Delegatów.
 2. w rocznym sprawozdaniu, KR zamieszcza zalecenia dla Zarządu OIGOSK i zarządu Oddziału Terenowego z ewentualnym wskazaniem osób winnych uchybień oraz ocenę działalności i aktywności poszczególnych członków zarządu.
 3. roczne sprawozdanie KR, o którym mowa w ust.1 jest przekazywane zarządowi OIGOSK najpóźniej w terminie 14 dni przed zaplanowanym dniem obrad WZC / ZD.
  Zarząd może w terminie 7 dni wystąpić do KR z wnioskiem o sprostowanie sprawozdania rocznego, a w przypadku nie uwzględnienia - prezentuje wniosek na WZC / ZD.

 § 7

 1. Koszty związane z działalnością Komisji Rewizyjnej, szczególnie koszty dojazdów, noclegów itp. oraz koszty powoływanych na wniosek KR zespołów problemowych lub poszczególnych ekspertówstanowią wydatki statutowej działalności OIGOSK i będą refundowane w wysokości określonej zgodnie z art.18 ust. 22 i 23 statutu - uchwałą zarządu Izby.
 2. W razie gdy kontrola prowadzona przez KR nie potwierdzi zarzutów wyszczególnionych we wniosku, o którym mowa w §1 ust.3 lit. d) – zarząd OIGOSK na podstawie art.29 ust.2 Statutu kosztami kontroli obciąży wnioskodawcę, pomniejszając limit wydatków Oddziału Terenowego, o którym mowa w stosownej uchwale Zarządu OIGOSK (aktualnie Z-03/III/2007 tekst jednolity z 17.10.2009).

 § 8

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą ZDVII–27/V/2014 VII Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 24.05.2014r
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2014r.
 3. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, stosuje się regulamin dotychczasowy.
 4. Traci moc poprzedni regulamin uchwalony 06.03.2010r.

                                               Podpisy

 sekretarze ZDVII                                                          przewodniczący ZDVII
Wojciech Ślusarski                                                        Zbigniew Popławski
Jan Papierski                                                                Edmund Zarzycki