Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
(Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez IX Zebranie Delegatów w dniu 04.06.2016r)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1  W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 6 do 8 członków, w tym przewodniczący SK oraz co najmniej jeden wiceprzewodniczący.

§ 2  Kompetencje Sądu Koleżeńskiego zasady i zakres działania określają art. 23-28 Statutu oraz niniejszy Regulamin

§ 3 Z zastrzeżeniem § 4, warunkiem wszczęcia postępowania jest uiszczenie wpisowego, w wysokości określonej postanowieniem sądu.

§ 4 Z obowiązku wniesienia wpisowego zwolnione są władze OIGOSK.

§ 5 Nie wszczyna się postępowania, jeżeli od czasu popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

§ 6 Ustanie członkostwa w trakcie postępowania przygotowawczo-mediacyjnego lub sądowego nie stanowi przesłanki do umorzenia postępowania.

Rozdział 2 Zakres działania i skład sądu

§ 7

 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim kończy się umorzeniem sprawy lub wydaniem orzeczenia.
 2. Stosownie do charakteru sprawy Sąd Koleżeński może:
  1. uniewinnić pozwanego lub oddalić powództwo,
  2. pouczyć strony lub jedną ze stron,
  3. wymierzyć jedną z kar oraz karę dodatkową - wyszczególnionych w art.25 statutu,
  4. wydać inne orzeczenie rozstrzygające sprawę co do istoty.
 3. Sąd Koleżeńskim rozpoznaje sprawy w składzie 3-osobowym (zespół orzekający SK), a także w pełnym składzie Sądu Koleżeńskiego, jeżeli niniejszy Regulamin tak stanowi.
 4. Gdy regulamin przewiduje wydanie rozstrzygnięcia przez pełny skład SK, na posiedzenie lub do konsultacji w trybie korespondencyjnym (art. 28 ust.3 statutu) inicjowanych celem wydania rozstrzygnięcia zaprasza się wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego, z zastrzeżeniem §10 ust.1 pkt. 6) w związku z §13 i §14.

Rozdział 3 Tryb postępowania

§ 8

1. Po wpłynięciu wniosku, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego najpóźniej w terminie 7 dni inicjuje (w trybie art.28 ust.3 statutu) uzgodnienia korespondencyjne z członkami sądu, których celem jest przyjęcie najpóźniej w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku postanowienia w przedmiocie wysokości wpisowego, jeżeli jest wymagane oraz powołania sędziego-sprawozdawcy i przekazania dokumentacji sprawy. Następnie wzywa wnoszącego sprawę do wpłaty wpisowego w terminie 7 dni.
Brak wpłaty w zakreślonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku (pozwu) w aktach bez nadawania sprawie dalszego biegu.

2. Kwotę wpisowego dla danej sprawy z przedziału wartości, o którym mowa w art.28 ust.2 statutu sąd określa uwzględniając: stopień skomplikowania i złożoność sprawy, liczbę uczestników, w tym stron i świadków

3. Po uiszczeniu wpisowego ( jeżeli jest wymagane ) wyznaczony postanowieniem sędzia-sprawozdawca prowadzi postępowanie przygotowawczo-mediacyjne. Postępowanie to powinno zakończyć się w ciągu 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Sąd Koleżeński w korespondencyjnym trybie art.28 ust.3 statutu może przedłużyć ten termin, ale nie więcej jak o
30 dni. O przedłużeniu postępowania przygotowawczo-mediacyjnego zawiadamia się strony
.

4. Sędzia-sprawozdawca, w zależności od charakteru sprawy, w ramach postępowania przygotowawczego może zainicjować mediacje, zapraszając zainteresowane strony.

5. Sędzia-sprawozdawca w ramach postępowania przygotowawczo-mediacyjnego może żądać składania wyjaśnień i przedstawienia dokumentów.

§ 9

 1. W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie skończy się wycofaniem sprawy, sędzia-sprawozdawca wnioskuje o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Koleżeński, przedkładając w formie pisemnej lub (i) elektronicznej zebrany materiał z postępowania przygotowawczo-mediacyjnego.

 2. Na posiedzenie lub do konsultacji w trybie korespondencyjnym (art. 28 ust.3 statutu) inicjowanych celem rozpatrzenia wniosku sędziego-sprawozdawcy, o którym mowa w ust.1, zaprasza się wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego, z zastrzeżeniem §10 ust.1 pkt. 6) w związku z §13 i 14.

§ 10

1. W pełnym składzie (§ 7 ust. 4), Sąd Koleżeński wydaje postanowienia w przedmiocie:

 1. określenia wysokości wpisowego,
 2. powołania i odwołania sędziego-sprawozdawcy,
 3. odmowy, wszczęcia postępowania sądowego lub uzupełnienia materiału dowodowego - na wniosek sędziego-sprawozdawcy,
 4. nałożenia kary porządkowej na wniosek sędziego-sprawozdawcy, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w §25 ust. 3,
 5. rozpoznania sprawy i wyznaczenia 3-osobowego zespołu orzekającego,
 6. wyłączenia sędziego ze składu orzekającego lub sądu rozpatrującego daną sprawę,
 7. rozpatrzenia zażalenia, o którym mowa w ust.4,
 8. prawomocności orzeczenia,
 9. kosztów postępowania mediacyjnego.

2. Na postanowienia, o których mowa w ust.1, zażalenie nie przysługuje.

3. Sąd Koleżeński w składzie 3-osobowym (zespół orzekający SK) wydaje postanowienia w przedmiocie powołania świadka, biegłego, nałożenia kary porządkowej.

4. Na postanowienia zespołu orzekającego SK, o których mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie do pełnego składu SK, który rozpoznaje je w trybie opisanym w § 7 ust. 4. Zażalenie wnosi się do przewodniczącego SK w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

§ 11

1. W przypadku wydania postanowienia o rozpatrzeniu sprawy, sąd pocztą elektroniczną przesyła pozwanemu/ obwinionemu materiały z postępowania przygotowawczo-mediacyjnego i wzywa go do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia męża zaufania i ewentualnych wniosków w terminie 14 dni od dnia otrzymania materiałów.

2. W razie gdy nie ma możliwości przekazania w/w materiałów pocztą elektroniczną, sąd przesyła kopię pozwu i wskazuje miejsce, gdzie w uzgodnionym terminie będzie możliwość zapoznania się z tymi materiałami.

§ 12

Sąd Koleżeński i jego zespół orzekający przy rozpatrywaniu sprawy każdorazowo:

 1. dopuszcza męża zaufania każdej ze stron, powołanego spośród członków OIGOSK,
 2. dopuszcza i jeżeli uzna to za niezbędne - przesłuchuje strony,
 3. bada dokumenty i obiektywnie ocenia dowody

może też zastosować inne metody postępowania dowodowego, a mianowicie powołać świadków, biegłych itp.

§ 13 W zespole orzekającym i Sądzie Koleżeńskim rozpatrującym daną sprawę nie może zasiadać osoba, jeżeli:

 1. sprawa dotyczy jej bezpośrednio,
 2. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednej ze stron,
 3. pomiędzy nią, a którąś ze stron zachodzi stosunek osobistyalbo (i) istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie,
 4. prokurator przedstawił jej zarzuty lub została skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego
 5. OIGOSK wdrożyła wobec niej postępowanie roszczeniowe, w szczególności złożono w sądzie powszechnym pozew o zapłatę.

§ 14

Wyłączenie sędziego z rozpatrywania sprawy może nastąpić na jego własne żądanie lub na wniosek którejś ze stron.

§ 15

 1. Z każdego posiedzenia Sądu Koleżeńskiego i zespołu orzekającego sporządza się protokół, w którym wyszczególnia się wszystkich uczestników i ich charakter procesowy oraz wiernie odzwierciedla się przebieg posiedzenia i treść przesłuchań, wypowiedzi, oświadczeń. Protokół podpisują odpowiednio członkowie Sądu Koleżeńskiego i zespołu orzekającego uczestniczący w posiedzeniu (obradach).
 2. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego i zespołu orzekającego mogą być stosownie do art.10 ust.5 statutu nagrywane.
 1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego jest odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne przechowywanie nośników z nagraniami, o których mowa w ust.2, protokołów, orzeczeń i postanowień.
 1. Odpowiednio przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub zespołu orzekającego jest obowiązany pod rygorem poniesienia konsekwencji określonych przepisem art. 8 ust.4 statutu, treść każdego protokołu, postanowienia i orzeczenia przekazać       Zarządowi OIGOSK niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , a w postaci pisemnej - najpóźniej w terminie 7 dni" Jeżeli stroną w sprawie jest zarząd, przesyła się treść protokołu sentencje postanowienia, orzeczenia bez szczegółów dotyczących głosowań.

§ 16

Sąd zobowiązany jest do wydania orzeczenia w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przeprowadzenia rozprawy kończącej postępowanie.

§ 17

1. Zespół orzekający SK wydaje orzeczenia rozstrzygające daną sprawę na podstawie oceny całokształtu zgromadzonych dowodów i samodzielnie rozstrzyga nasuwające się w toku postępowania zagadnienia prawne.
Orzeczenie zawiera również pisemne uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania , o którym mowa w §22.

2. Jeżeli pozwany/ obwiniony nie skorzysta w zakreślonym terminie z przysługujących mu uprawnień, o których mowa w §11 ust.1 i pomimo prawidłowo wysłanego wezwania nie stawi się na rozprawie osobiście lub nie stawi się jego mąż zaufania bez uzasadnionych przyczyn przedstawionych sądowi - przeprowadza się rozprawę i wydaje orzeczenie zaocznie.

3.Sąd Koleżeński oraz jego zespół orzekający rozpatruje sprawy w składzie co najmniej trzyosobowym, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący SK.

§ 18

 1. Orzeczenia, postanowienia zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Zdanie odrębne sędziego z uzasadnieniem powinno być odnotowane w protokole z obrad.
 3. Narady zespołu orzekającego SK obywają się na posiedzeniach niejawnych.

§ 19

 1. Na uzasadnione żądanie jednej ze stron lub z własnej inicjatywy zespół orzekający SK może zarządzić tajność rozprawy.
 2. Na udokumentowany wniosek uczestnika postępowania, wyłącznie w końcowym orzeczeniu nakładającym karę zasądza się od pozwanego / obwinionego zwrot poniesionych wydatków przez wnioskującego.

§ 20

 1. Zespół orzekający SK w końcowym orzeczeniu uznającym winę może zasądzić od pozwanego / obwinionego zwrot kosztów sądowych.
 2. Zespół orzekający SK w końcowym orzeczeniu uniewinniającym lub oddalającym powództwo może zasądzić od powoda zwrot kosztów sądowych. Powyższe nie dotyczy spraw poddanych pod rozstrzygnięcie przez władze OIGOSK.

§ 21

1.      Prawomocne orzeczenia wymierzające karę są publikowane na stronie internetowej OIGOSK (lub w inny sposób określony przez sąd), jeżeli wymierzono taką karę dodatkową                                                             

2.      Prawomocne orzeczenia uniewinniające są publikowane na stronie internetowej OIGOSK, jeżeli orzeczenie zawiera taka wzmiankę albo za zgodą lub na wniosek osoby obwinionej / pozwanej.

§ 22

 1. W przypadkach określonych w Statucie od orzeczenia wydanego przez zespół orzekający Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków / Zebrania Delegatów.
 2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez Sąd Statutu OIGOSK, rażące naruszenie procedury sądowej określonej niniejszym Regulaminem, poczynienie przez Sąd błędnych ustaleń faktycznych, jak również rażąca niewspółmierność orzeczonej kary.
 3. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w formie pisemnej, jego ogłoszenia na posiedzeniu jawnym, o którym strony zostały należycie powiadomione lub jego ogłoszenia poprzez przesłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile nie budzi wątpliwości fakt otrzymania orzeczenia w formie elektronicznej przez stronę. W przypadku doręczenia / ogłoszenia orzeczenia w więcej niż jednej formie, decyduje data najwcześniejsza.        
 4. Orzeczenie, od którego wniesiono odwołanie nie podlega wykonaniu do czasu jego uprawomocnienia, chyba że Statut stanowi inaczej. 
 5. Jeżeli niedotrzymanie terminu odwołania nastąpiło z przyczyn niezależnych, Sąd na wniosek strony może postanowić o przywróceniu terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona składa odwołanie.
 6. W przypadku uwzględnienia odwołania i uchylenia orzeczenia, Sąd Koleżeński ponownie rozpoznaje sprawę w innym składzie osobowym. Od orzeczenia wydanego w ten sposób odwołanie nie przysługuje.

Rozdział 4 Prawa i obowiązki członków OIGOSK względem Sądu Koleżeńskiego

§ 23

Pozwany przed Sąd Koleżeński ma prawo powołać swego męża zaufania spośród członków OIGOSK.

§ 24

1. Pozwany (obwiniony) przed Sąd Koleżeński lub strony występujące w sprawie mają prawo przedstawiać wszelkie dokumenty, mogą wnioskować o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych i zgłaszać świadków.

2. Zespół orzekający SK może uzależnić zlecenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego od wpłacenia zaliczki na poczet kosztów sporządzenia tej opinii.

§ 25

 1. Osoby powołane na świadków lub biegłych albo strony przesłuchiwane w sprawie toczącej się przed Sądem Koleżeńskim składają zeznania na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego w toku postępowania przygotowawczo-mediacyjnego jak i w czasie procedury sądowej i rozprawy.
 2. Każda osoba wezwana w charakterze świadka oraz do złożenia (przesłania) wyjaśnień ma obowiązek stawić się i złożyć (przesłać) zeznania, wyjaśnienia albo dowody.
 3. Za nieusprawiedliwione uchylenie się od obowiązków, o których mowa w ust.2 może być postanowieniem sądu nałożona kara porządkowa w postaci grzywny w wysokości od 50 zł do 500 zł.
 4. Jeżeli po nałożeniu kary porządkowej osoba ukarana usprawiedliwi zwłokę oraz wykona obowiązki, o których mowa w ust. 2 powyżej, sąd może uchylić postanowienie o nałożeniu kary porządkowej.

Rozdział 5 Postanowienie końcowe

§ 26

 1. W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne zakończy się wycofaniem sprawy, wpłacone wpisowe podlega zwrotowi tylko w części odpowiadającej różnicy: kwota wpisowego – wydatki, o czym postanawia sąd.
 2. Nałożone postanowieniem lub orzeczeniem, o których mowa w niniejszym regulaminie wszelkie kwoty kar finansowych, grzywien, wpisowego, opłat za publikację orzeczeń – wpłaca się na r-k bankowy OIGOSK.
 3. Do kar pieniężnych, grzywien, wpisowego i innych opłat, o których mowa w niniejszym regulaminie - przepisy art.7 ust.11 i 12 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 27

Koszty związane z działalnością Sądu Koleżeńskiego, szczególnie koszty dojazdów, noclegów itp. oraz koszty powoływanych na wniosek SK zespołów problemowych lub ekspertyz, opiniistanowią wydatki statutowej działalności OIGOSK i będą refundowane w wysokości określonej zgodnie z art.18 ust. 22 i 23 statutu - uchwałą zarządu Izby.

§ 28

 1. W zakresie nieuregulowanym w Statucie i niniejszym Regulaminie, do postępowania przed Sądem Koleżeńskim odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 ze zm.), z zastrzeżeniem § 25 ust. 1.
 2. W sprawach dyscyplinarnych dotyczących członków OIGOSK (w tym także członków władz OIGOSK) dopuszcza się posiłkowe stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 89 poz. 555 ze zm.).

§ 29

 1. niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą VII Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 24.05.2014 r.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.
 3. Sprawy nie zakończone orzeczeniem kontynuuje się wg. przepisów niniejszego regulaminu.
 4. Traci moc regulamin uchwalony w dniu 14.04.2012 r.