Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2011R

 

Łysomice, dn.14.04.2012r.

SPRAWOZDANIE z pracy Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za okres: III.2011r – III.2012r

Sąd Koleżeński w składzie: 
1. Przewodniczący: Maciej Kusiński.
2. Wiceprzewodniczący: Wojciech Musalewski.
3. Sekretarz: Wiesław Heba.
4. Sędzia: Edward Bronowski.
5. Sędzia: Jan Gawlik,

od dnia 19. marca 2011r., po wyborach na IV Zebraniu Delegatów OIGOSK w Ciechocinku, rozpoczął pracę, gdzie wpłynęła jedna sprawa.

 Na wstępie sprawozdania należy zaznaczyć, że sprawa, z jaką musiał Sąd Koleżeński się zmierzyć, jest sprawą pierwszą tak ważnej rangi w historii OIGOSK-można by ją nazwać pionierską.
Na podstawie pracy Sądu Koleżeńskiego zauważono różnego rodzaju niedociągnięcia, luki i niedoskonałości w zakresie Statutu OIGOSK, Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Regulaminu Głosowania na WZD oraz w umowach najmu użyczenia lokali na potrzeby działalności Oddziałów Terenowych, oraz brak własnego Kodeksu Etyki Zawodowej.

Sąd Koleżeński od kwietnia śledził aktywnie wszystkie maile, jakie pojawiły się w związku z ulotką kolportowaną na IV ZD w Ciechocinku w dniu 19.03.2011r. i był pewien, że wniosek w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego zostanie złożony.
Tak też się stało i na ręce Przewodniczącego S.K. dnia 09.05.2011r. w Bydgoszczy Prezes OIGOSK p. Roman Stencel wniosek taki złożył podczas zebrania Zarządu (załącznik nr 1.)
We wniosku tym Zarząd OIGOSK wnosi o  przeprowadzenie postępowania mającego na celu:
1. ustalenie autorów anonimowej ulotki,
2. ukaranie winnych,
3. wydanie orzeczenia.
  
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza termin I-go posiedzenia Sądu Koleżeńskiego na dzień 03.06.2011r. w Łodzi.
Na spotkaniu tym zabrakło sekretarza p. Wiesława Heby, którego nieobecność została usprawiedliwiona ze względu na stan zdrowia.
Protokół z I-ego Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego (załącznik nr 2.)
   Przed zebraniem dnia 18.05.2011r. Przewodniczący S.K. przesłał pozwanemu p. Marianowi Wypij kopię wniosku z prośbą o pisemną odpowiedź na wniosek z terminem do dnia 01.06.2011r., celem analizy na I-ym posiedzeniu S.K. Do chwili obecnej żadne wyjaśnienie nie dotarło do Sądu Koleżeńskiego.
Natomiast S.K. za pośrednictwem Prezesa p. Romana Stencla dnia 16.06.2011r. otrzymuje rezygnację z członkowstwa w OIGOSK złożoną przez p. Mariana Wypij datowaną na dzień 01.06.2011r. a doręczoną Prezesowi dnia 15.06.2011r. Członkowstwo p. Mariana Wypij kończy się z dniem 31.07.2011r. Sąd Koleżeński rezygnację traktuje jako odpowiedź na pozew Zarządu.

W dniu 07.06.2011r. na potrzeby prac Sądu Przewodniczący S.K. zwraca się do Prezesa o udostępnienie danych teleadresowych osób, które były w zainteresowaniu S.K., jak również ustala siedzibę OT-2 Toruń celem spotkania związanego ze sprawą z członkami tego Oddziału, aby nie wzywać ich poza miejsce zamieszkania.
W dniu 08.06.2011r. zostaje powiadomiony Prezes OT-2 p. Marian Wypij, że w jego Oddziale i siedzibie OT-2 odbędzie się spotkanie wyznaczone na dzień 01.07.2011r. 
Ponieważ Sąd Koleżeński planował zakończenie sprawy do 31.07.2011r. czyli do dnia, kiedy p. Marian Wypij będzie jeszcze członkiem OIGOSK, wydał Postanowienie nr 1 (załącznik nr 3.).
Postanowienie zostało rozesłane w dniu 17.06.2011r. o godz. 14.43.
    Tego samego dnia o godz. 20.17 p. Marian Wypij wiadomość otrzymaną od Sądu Koleżeńskiego, przekazał dalej do p. Krzysztofa Cichackiego-dysponenta lokalu, który dnia 20.06. zwrócił się prywatnie (e-mail tytuowany: "do: Maciej Kusiński"), że nie wyraża zgody na spotkanie. Na tej treści e-maila, również Przewodniczący Maciej Kusiński prywatnie odpisał, że takiej informacji nie przyjmuje do wiadomości. 


Na to p. Krzysztof Cichacki, już oficjalnie wysłał e-mail o treści obrażającej władze OIGOSK, jakimi jest Sąd Koleżeński (załącznik nr 4.) Sąd Koleżeński potraktował treść oraz formę, w jakiej e-mail został napisany jako agresywną napaść słowną z jednoczesnym obrażaniem władzy OIGOSK.
Załatwienie sprawy leżało w gestii Prezesa OT-2 Toruń w osobie p. Mariana Wypij, bezpośrednio zainteresowanego, a nie osoby, która nie miała "legitymacji czynnej w sprawie", a rozstrzyganie przez p. Krzysztofa Cichackiego czy sprawa ma sens czy też nie, nie należała do niego.
W związku z tym, po uprzednich konsultacjach telefonicznych z członkami Sądu Koleżeńskiego, oraz w głosowaniu w dniu 12.07.2011r. S.K. wydał Orzeczenie z uzasadnieniem o wykluczenie p. Krzysztofa Cichackiego z członkowstwa w OIGOSK ( załącznik nr 5.).


      W dniu 29.06.2011r. S.K. wydaje Postanowienie nr 2 odwołujące spotkanie w Toruniu (załącznik nr 6). Tego samego dnia SK wydaje Postanowienie nr 3 o unieważnienie umowy użyczenia lokalu (załącznik nr 7.), co później było sprostowane i został wysłany Wniosek do Zarządu o unieważnienie umowy najmu lokalu (załącznik nr 8.). 
    W dniu 23.06.2011r.p.Marian Wypij zaprasza Przewodniczącego S.K. na zebranie OT-2, które ma odbyć się 30.06.2011r. (załącznik nr 9).
S.K. nie przyjmuje zaproszenia.
    
Na zebranie w dniu 30.06.2011r. do Torunia udaje się Prezes p. Roman Stencel, który przekazuje nagranie z zebrania w wersji elektronicznej przewodniczącemu S.K. na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.08.2011r. w Łodzi wraz z odwołaniem od Orzeczenia SK p. Krzysztofa Cichackiego.
W międzyczasie S.K. zwraca się do Panów:
- Prezesa Romana Stencla,
- Wiceprezesa Zbigniewa Popławskiego,
- Waldemara Piertaszewskiego,
- Wiesława Kociaka,
- Ryszarda Kubisiaka o wyjaśnienie w sprawie.
Podkreślić należy, że Prezes p. Roman Stencel oraz p. Ryszard Kubisiak bezzwłocznie i w sposób idealny współpracują w S.K., składając obszerne wyjaśnienia.
    W dniu 27.06.2011r. S.K. otrzymuje rezygnacje z członkowstwa z OIGOSK osób związanych ze sprawą:
-p. Waldemara Pietraszewskiego z dnia 04.06.2011r.,
-p. Ryszarda Zarzyńskiego z dnia 15.06.2011r.
    W dniu 18.06.2011r. do S.K. wpływa wniosek wraz z dokumentami  od Prezesa Romana Stencla w sprawie wykluczenia sędziego p. Edwarda Bronowskiego z prac nad sprawą I/SK/2011. Po zapoznaniu się wszystkich członków S.K. z otrzymanym materiałem w dniu 18.07.2011r. SK Postanowieniem nr 5 oddala wniosek Prezesa p. Romana Stencla o wykluczenie sędziego Edwarda Bronowskiego z prac nad sprawą I/SK/2011 (załącznik nr 10.).
    W dniu 07.07.2011 S.K. zwraca się do Kolegów:
- Mariana Wypij,
- Ryszarda Zarzyńskiego,
- Ryszarda Jagielskiego do złożenia wyjaśnień w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, a ponadto do p. Ryszarda Jagielskiego o kopie protokołów z zebrań, o które w międzyczasie również prosił Prezes p. Roman Stencel.
Do dnia 14.04.2012r. nie wpłynęły odpowiedzi od zainteresowanych p. Mariana Wypij oraz p. Ryszarda Zarzyńskiego, natomiast p. Ryszard Jagielski powtórzył tylko  e-mail sprzed sprawy I/SK/2011 z 18.04.2011r. a tym samym należy uznać, że uchylił się od złożenia wyjaśnień. Zobowiązał się w e-mailu z dnia 12.07.2011r., że dokumenty, o które prosi S.K. zostaną przesłane pocztą do dnia 25.07.2011r.; do dnia dzisiejszego dokumenty te nie wpłynęły do S.K. (załącznik nr 11.).
W dniu 28.07.2011r. S.K. otrzymał od Prezesa p. Romana Stencla protokoły, z których część nie można traktować jako dokumenty wartościowe; brak podpisów. Należy je uznać jako niewiarygodne i sugeruje to, że zostały napisane w pośpiechu i na potrzeby Prezesa i S.K.
    W dniu 30.06.2011r. S.K. Postanowieniem nr 4 podjął decyzję, że zwróci się do Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie o przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli w OT-2 (załącznik nr 12.).
Natomiast na podstawie powyższego Postanowienia w dniu 12.07.2011r. został wystosowany oficjalny Wniosek Sądu Koleżeńskiego o przeprowadzenie takiej kontroli (załącznik nr 13.).
   W międzyczasie S.K. kontaktuje się z Przewodniczącym KR Tomaszem Mrozem i deklaruje pomoc oraz niezbędne wyjaśnienia w sprawie nadzwyczajnej kontroli w OT-2. 
   W dniu 14.10.2011r. w Łysomicach odbyło się II-ie Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego (załącznik nr 14.), na którym po przeanalizowaniu całości materiału zgromadzonego w aktach sprawy uzgodniono:

1. W sprawie Krzysztofa Cichackiego, przewodniczącego OT-2 Toruń                   
- przeanalizować regulamin Sądu Koleżeńskiego,
- przeanalizować umowy użyczenia lokalu,
- przeanalizować jego odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
- przyjrzeć się pracy OT-2 Toruń pod prezesurą Krzysztofa Cichackiego,
- rozważyć sprawę zmiany kary na karę porządkową-upomnienie.
2. Zgodnie z regulaminem Sądu Koleżeńskiego na powyższym etapie sprawy podjąć kroki mediacyjne, a w przypadku gdy mediacje zakończą się fiaskiem, powołać Skład Orzekający.
3. Termin posiedzenia mediacyjnego wyznaczyć na dzień 02 grudnia 2011r. w Hotelu Amazonka w Ciechocinku.

    Spotkanie mediacyjne w wyznaczonym terminie nie odbyło się z powodu spraw rodzinnych Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, a zarazem Sędziego Sprawozdawcy.
Kolejny termin spotkania mediacyjnego to dzień 03.03.2012r. w Toruniu, podczas którego przedstawiono propozycje ugody. (protokół z posiedzenia-załącznik nr 15.)
Na posiedzeniu mediacyjnym zostało wręczone Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zmieniające karę wykluczenia z szeregów OIGOSK p. Krzysztofa Cichackiego na karę upomnienia (Postanowienie nr 6-załącznik nr 16). Ugoda nie została jednak zawarta, gdyż przedstawiciele OT-2 Toruń nie mogli sami podjąć decyzji w sprawie i kwestię tą pozostawili do decyzji członków OT-2 Toruń, która miała być omówiona na zebraniu w dniu 23.03.2012r. 
W tym samym czasie S.K. podejmuje decyzję o wykluczeniu z prac S.K. sędziego Edwarda Bronowskiego na podstawie Postanowienia nr 7 (załącznik nr 17.).
W chwili obecnej Sąd Koleżeński wydał siedem Postanowień w toczącej się sprawie i nie może zakończyć sprawy.
Na mocy obowiązującego do dnia dzisiejszego Statutu oraz Regulaminu Sądu Koleżeńskiego nie można powołać Składu Orzekającego ponieważ:
1. Wiceprzewodniczący Wojciech Musalewski zrezygnował z członkowstwa w OIGOSK,
2. Sędzia Edward Bronowski jest zawieszony w pracach Sądu Koleżeńskiego.
Wobec powyższego niezbędne są wybory uzupełniające do składu Sądu Koleżeńskiego.

Sprawa I/SK/2011 zawiera dwa tomy akt, w których znajduje się ponad 424 strony akt.


Na tym sprawozdanie zakończono.

   Sprawozdanie sporządził
   Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
   Maciej Kusiński

 

Załączniki:

1. Kompletny Wniosek, jaki wpłynął do Sądu Koleżeńskiego.
2. Protokół z I-ego Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego.
3. Postanowienie nr 1.
4. Obraźliwy e-mail do Sądu Koleżeńskiego.
5. Postanowienie nr 4- Orzeczenie o wykluczeniu z OIGOSK Krzysztofa      Cichackiego.
6. Postanowienie nr 2 odwołujące spotkanie w Toruniu.
7. Postanowienie nr 3 o unieważnienie umowy użyczenia lokalu OT-2.
8. Wniosek o unieważnienie umowy najmu lokalu.
9. Zaproszenie na zebranie OT-2.
10. Postanowienie nr 5 o nie wykluczaniu sędziego Edwarda Bronowskiego z prac Sądu Koleżeńskiego.
11. E-mail z deklaracją Ryszarda Jagielskiego.
12. Postanowienie nr 4 o przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli w OT-2.
13. Wniosek do Zarządu o przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli w OT-2.
14. Protokół z II-ego Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego.
15. Protokół z Posiedzenia Mediacyjnego.
16. Postanowienie nr 6-Orzeczenie zmieniające karę dla Krzysztofa Cichackiego.
17. Postanowienie nr 7- zawieszenie sędziego Edwarda Bronowskiego w pracach Sądu Koleżenskiego.