Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2011R

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców  z prac Komisji Rewizyjnej w 2011r


Komisja zbierała się trzykrotnie dwa posiedzenia zwyczajne i jedna kontrola nadzwyczajna.
Kontrola nadzwyczajna odbyła się na wnioski SK i OT2 i jej wyniki w załączonym do sprawozdania protokole.
Posiedzenie KR w dniu 02.09.2011r  w Dżwirzynie skupiło się przede wszystkim na omówieniu sprawy skierowanej do SK oraz sprawy uchylania się od swoich obowiązków skarbnika OIGOSK KR wykonała rozmowę telefoniczną w której skarbik Marek Wójcik zobowiązał się do kontaktu z Prezesem OIGOSK i uczestniczenia w dalszych pracach zarządu OIGOSK jak się okazało później nie wywiązał się ze swego zobowiązania i dalej unikał kontaktu oraz nie stawiał się na zebraniach. Skarbnik zgłosił się do Prezesa dopiero w lutym 2012r deklarując chęć współpracy. Na zebranie zarządu w dniu 13.04.2012r stawił się co prawda ale spóźniony.


Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2011 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu 13.04.2012r  zapoznała się dokumentacją OIGOSK:
• Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2011r,
• Protokoły z posiedzeń zarządów i zebrań członów OT OIGOSK
• Korespondencja.

Komisja nie stwierdziła uchybień w dokumentowaniu działalności OIGOSK oraz jej prowadzeniu.
Na podstawie analizy powyższych  dokumentów KR stwierdza co następuje:
1. W 2011 r odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Zarządu OIGOSK oraz 2 posiedzenia KDZ w posiedzeniu KDZ nie brali udziału przedstawiciele oddziałów terenowych ze Słupska i Siedlec. 
W posiedzeniach zarządu i KDZ brał udział przewodniczący KR i SK
2. Posiedzenia Zarządu i KDZ odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.
3. Z dokumentów wynika również zadowalająca aktywność zarządów oddziałów terenowych (zebrania członków, szkolenia, udział w inicjatywach zarządu OIGOSK, itp.) aktywność ta jest zróżnicowana w oddziałach i tak najwięcej zebrań członków siedem odbyło się w OT2 w Toruniu natomiast w Gdańsku i Koszalinie odbyły się po dwa takie zebrania.
4. Komisja Rewizyjna skontrolowała również czy Zebrania Zarządów Oddziałów Terenowych odbywały się zgodnie z Regulaminem Pracy Zarządu i w wyniku kontroli stwierdzono że na dziewięć OT w 4 tj OT1 Koszalin OT2 Toruń i OT3 Łódź i OT4 Słupsk odbywały się zgodnie z regulaminem pozostałe 5 oddziałów nie zastosowało się do zapisu o 4 zebraniach w roku co kwartał i zdecydowanie najgorzej  wypadł Gdańsk organizując wyłącznie jedno zebranie zarządu
5. Pomimo braku Sekretarza dokumentacja prowadzona prawidłowo obowiązki sekretarza przejął wiceprezes OIGOSK Zbigniew Popławski wykonując jednocześnie obowiązki sekretarza i wiceprezesa OIGOSK jak i Prezesa OT3
6. Są kłopoty ze sprawozdaniami rocznymi z działalności oddziałów terenowych w terminie do 15.01.2012r sprawozdania zdały OT w Siedlcach, Toruniu i Głogowie pozostałe OT nie wywiązały się z terminu nadsyłania sprawozdań a dwa z nich wpłynęły w kwietniu czyli bez mała 3 miesiące po terminie.

ZALECENIA
Komisja Rewizyjna  formułując wnioski z analizy dokumentacji OIGOSK oraz wskazując na cele Izby określone w Statucie -  zaleca Zarządom:
1. Zintensyfikowanie działań mających na celu propagowanie idei oraz celów OIGOSK,
2. Zwiększenie dbałości o integrację środowiskową oraz właściwe i pożądane kształtowanie wizerunku etycznego instruktora nauki jazdy,
3. Zmobilizowanie OT do terminowego przesyłania rocznych sprawozdań


Z kontroli  dokumentów finansowych za 2011 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art. 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR - na posiedzeniu  w dniu13.04.2012r szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała :
1. rachunki, delegacje i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2011r,
2. zestawienie wyciągów bankowych
3. zestawienie wpłat składek członkowskich
4. preliminarz finansowy na 2011r
5. sprawozdanie Skarbnika Izby za 2011r, 
6. „Rachunek Wyników” za 2011r,
7. „Bilans Finansowy” izby za 2011r,
8. Informację Dodatkową do Bilansu za 2011r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane. 
Dokumentacja finansowa jest zgodna  z raportami kasowymi.
Sprawozdanie Skarbnika oraz zapisy w raportach kasowych są rzetelne i szczegółowe, a zawarte tam kwoty odpowiadają Bilansowi oraz Rachunkowi Wyników.
Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość  prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań, pomimo braku przez dłuższy czas od objęcia funkcji skarbnika przez Marka Wójcika kontaktu i współpracy ze skarbnikiem OIGOSK. Dokumentacją finansową zajął się Prezes OIGOSK Roman Stencel wykonując jednocześnie obowiązki skarbnika i prezesa OIGOSK jak i Prezesa OT1

Na podkreślenie zasługują dobre wyniki w egzekwowaniu składek członkowskich i należności ubocznych. 
Z tego tytułu w 2011r  do OIGOSK wpłynęło  TTT 955,33 zł, z tego głównie:
• Składki członkowskie       TT 285,00 zł, 
• Odsetki z lokat              TT 077,75 zł, 
• Seminaria szkoleniowe    TT 751,00 zł,

RACHUNEK WYNIKÓW wskazuje, że w 2011 roku OIGOSK uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie TT 108,31zł
1. po stornie przychodów zaksięgowano kwotę:  TTT 955,33 zł,
2. po stronie wydatków zaksięgowano kwotę:    TTT 847,02 zł.

Komisja Rewizyjna chciała by zwrócić uwagę na wysoką dyscyplinę w opłacaniu składek 94,40% , najlepiej bo 100%  opłaconych składek przypada jak co roku na OT w Siedlcach. Najniższa dyscyplina przypada na oddział Zielona Góra i jest to i tak wysoka bo 86,15% dyscyplina.


ZALECENIA

Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie  art. 21 ust.6 statutu -  zaleca: 
zarządowi OT Zielona Góra zwiększenie dyscypliny opłacania składek
zarządowi OIGOSK dalsze działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych.

Na podstawie przepisu art. 21 ust.6  statutu przedstawia niniejsze sprawozdanie  V Walnemu  Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 14-04-2012r.

Reasumując KOMISJA REWIZYJNA na podstawie art. 21 ust.6 statutu wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2011r, oraz na podstawie art.21 ust 5  wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby oraz członkom zarządu :
Prezesowi - Romanowi Stenclowi
V-ce prezesom – Zbigniewowi Popławskiemu i Zbigniewowi Gryglasowi
oraz Skarbnikowi – Markowi Wójcikowi


Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. przewodniczący KR  Tomasz Mróz  -

2. wiceprzewodniczący KR  Zdzisław Małecki  -

3. sekretarz KR   Jadwiga Hardek Szylak -

4. członek KR   Wiesław Kociak  -

5. członek KR   Mirosław Marach  -


 

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

 W dniu 02.09.2011r w hotelu Bispol w Dźwirzynie zebrała się KR w składzie  przewodniczący Tomasz Mróz, sekretarz Jadwiga Hardek-Szylak oraz członek KR Wiesław Kociak. Przewodniczący zreferował problemy występujące w pracy OIGOSK takie jak, rezygnacja sekretarza Henryka Cichackiego z pełnienia funkcji, brak kontaktu i współpracy ze skarbnikiem OIGOSK Markiem Wójcikiem oraz sprawę wniesioną do SK między zarządem a OT2. Kol. Jadwiga Hardek -Szylak powiedziała, że posiada kontakt telefoniczny z Markiem Wójcikiem i podczas posiedzenia wykonała połączenie do w/w którego telefonicznie zobowiązała do kontaktu z Prezesem OIGOSK i wywiązywania się ze swoich obowiązków skarbnika izby

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. przewodniczący KR  Tomasz Mróz  -

2. sekretarz KR   Jadwiga Hardek Szylak -

3. członek KR   Wiesław Kociak  -

 


Protokół
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z kontroli nadzwyczajnej

Do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wpłynęły następujące dwa wnioski:
1. Wniosek OT2 Toruń o kontrolę działań Sądu Koleżeńskiego
2. Wniosek Sądu Koleżeńskiego o kontrolę OT2 w Toruniu.

Przewodniczące KR działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 3 pkt 3 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu14.10.2011r  Zwołał niniejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu członkowie KR zapoznali się z wnioskami które wpłynęły do KR oraz dokumentacją prowadzoną przez Sąd Koleżeński i protokołami i wydatkami OT2, będącymi w posiadaniu Prezesa OIGOSK.
Komisja Rewizyjna uznała, że jeżeli Prezes OIGOSK poprosił OT2 o przesłanie mu dokumentacji będącej w posiadaniu Oddziału i dokumentacje taką otrzymał bezzasadne jest aby KR również występowała do OT w Toruniu o tą dokumentacje i co za tym idzie dokonała kontroli OT2 na podstawie posiadanej dokumentacji.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

KONTROLA DZIAŁAŃ SK
Komisja Rewizyjna przeanalizowała Protokoły z zebrań SK I, II na ich podstawie stwierdzono, że sędzią sprawozdawcą w sprawie jest Maciej Kusiński – Przewodniczące SK
wg regulaminu SK wyłączenie sędziego sprawozdawcy z orzekania w sprawie może nastąpić na jego żądanie lub wniosek jednej ze stron – takiego wniosku ani żądania nie było.
Sąd nałożył na Krzysztofa Cichackiego karę w postaci wykluczenia z OIGOSK w formie orzeczenia a nie jak to powinno być wniosku do Zarządu OIGOSK o wykluczenie – był to błąd który został następnie poprawiony przez SK
Kara wykluczenia nałożona na Krzysztofa Cichackiego była karą porządkową i mimo swej przesadzonej surowości mogła być nałożona przez SK w sprawie kary porządkowej nie musi być prowadzone postępowanie i Sąd ani jego Przewodniczący nie są stroną w sprawie.
Co do zarzutu, że członkiem OIGOSK jest AUTO JAZDA prowadzony w formie działalności gospodarczej przez Krzysztofa Cichackego  a nie sam Krzysztof Cichacki zarzut nie jest zasadny gdyż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest jednocześnie tożsama z prowadzonym podmiotem gospodarczym
Z dokumentacji SK wynika, że cały czas prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie a więc nie było potrzeby powoływania składu orzekającego.

KONTROLA OT2

Komisja Rewizyjna przeanalizowała protokoły z zebrań członków i zarządu OT2 w Toruniu oraz wydatki oddziału i ich dokumentowanie w wyniku tej kontroli ujawniono, że

Podczas Kontroli stwierdzono stwierdzono nieprawidłowość w postaci niezgodnie z regulaminem prowadzonych zebrań Zarządu OT2 (powinno być 4 razy w roku raz na kwartał)
stwierdzono, że OT2 wydał dużą sumę posiadanych środków jednak na wydatki te były podejmowane uchwały. Wydatki mieściły się w granicach limitu posiadanych środków finansowych oddziału, niepokój budzi jednak rozmach z jakim środki te zostały wydane – z przedstawionej dokumentacji wynika że za dwudniowe szkolenie z dwoma noclegami zapłacono w przeliczeniu na osobę 468,60zł ponadto tak duży wydatek 7029zł wymaga pisemnego awizowania zarządowi OIGOSK zgodnie z uchwałą zarządu nr  Z-03/III/2007 §2 pkt6  w celu zaplanowania wydatków OIGOSK czego OT 2 nie dopełnił.
Podsumowując Komisja Rewizyjna po dokonanej kontroli w działaniu SK stwierdziła uchybienie w postaci wydania orzeczenia o wykluczeniu a nie jak powinna wniosek do zarządu o wykluczenie natomiast w działaniach zarządu OT2 Toruń stwierdza brak prawidłowości w zakresie regularności posiedzeń, dokumentowania tych posiedzeń jak i dokumentowania i uzasadnienia poniesionych wydatków.
Komisja Rewizyjna w celu zapobieżenia kolejnym przejawom agresji pomiędzy członkami OIGOSK jako organ podległy wyłącznie WZC/ZD postanowiła nie przesyłać wyników prowadzonej kontroli zainteresowanym stronom i wyniki swojej pracy oraz niniejszy protokół przedstawić ZD

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

 

1. przewodniczący KR  Tomasz Mróz  -

2. wiceprzewodniczący KR  Zdzisław Małecki  -

3. sekretarz KR   Jadwiga Hardek Szylak -

4. członek KR   Wiesław Kociak  -

5. członek KR   Mirosław Marach  -