Sprawozdanie Merytoryczne z działalnosci w 2010R

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI w 2010 R
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OIGOSK) z/s w KOSZALINIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.U.50/2001 poz. 529)

NAZWA: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

SIEDZIBA I ADRES:     ul. Bohaterów Warszawy nr 2, lok.5 ; 75-211 Koszalin
DATA WPISU DO KRS - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK) została w dniu22 marca 2007 roku wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NR KRS:     276855
REGON:      320335046
NIP:              669 243 99 55
LICZBA  CZŁONKÓW  OIGOSK:     281 ( stan na 31.12.2010 )


DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ( stan na 31.12.2010 ): 

Lp.    Nazwisko imię        Adres korespondencyjny                               funkcja
1    Roman Stencel        75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5    prezes
2    Zbigniew Popławski    92-507 Łódź ul. Fiodora Dostojewskiego 8/77        wiceprezes
3    Waldemar Pietraszewski    65-556 Zielona Góra ul. Armii Krajowej 6/3        wiceprezes
4    Ryszard Kubisiak        80-239 Gdańsk ul.Zielony Stok 11 lok. 3        sekretarz
5    Ryszard Jagielski        87-400 Golub-Dobrzyń ul.Żeromskiego 4/14        skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA ( stan na 31.12.2010 )
1    Mróz Tomasz                        Przewodniczący
2    Hardek-Szylak  Jadwiga      Wiceprzewodnicząca
3    Kociak Wiesław                    Sekretarz
4    Małecki Zdzisław                  Członek
5    Berent Piotr                            Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI   ( stan na 31.12.2010 )
1    Ewa Zasada                 Przewodnicząca
2    Roman Przychódzko    Wiceprzewodniczący 
3    Marzena Biernacka     Sekretarz
4    Edward  Bronowski    Sędzia
5    Marian  Wypij                Sędzia

Dla przypomnienia - Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 3 lutego 2007 w miejscowości Unieście k/Koszalina. W trakcie zebrania uchwalono najważniejsze sprawy pozwalające działać. Oficjalnie na liście założycieli znalazło się 126 członków. 
Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, utrzymuje się tendencja wzrostowa przyrostu liczebności członków izby i na koniec:
2007 roku zrzeszaliśmy 228 członków, 
2008 roku – 265 członków, 
2009 roku -  278 członków,
2010 zamknęliśmy liczbą 281 członków.
 
wykres liczebność

Rok 2010 był czwartym rokiem naszej działalności, rokiem kończącym kadencję obecnych władz OIGOSK określoną Statutem, jednocześnie to czas wyjątkowo ważnych dla naszego środowiska wydarzeń, szczególnie z racji prac nad projektem Ustawy o Kierujących Pojazdami, z którym kolejny raz zmierzył się Sejm RP. Nasza organizacja była do tego dobrze przygotowana, wyposażona w dezyderaty członków.
Pierwsze w roku 2010 posiedzenie Zarządu OIGOSK odbyło się w pełnym składzie, 17 stycznia 2010 w Toruniu:
1.    Roman Stencel - prezes
2.    Waldemar Pietraszewski - wiceprezes
3.    Zbigniew Popławski - wiceprezes
4.    Ryszard Zarzyński - sekretarz
5.    Ryszard Jagielski – skarbnik
Ponadto obradom Zarządu przysłuchiwali się :
1. Tomasz Mróz – przewodniczący KR
2. Zasada Ewa    - przewodnicząca SK    

oraz w części obrad uczestniczyli członkowie KR ( Jadwiga Hardek-Szylak , Zdzisław Małecki, Wiesław Kociak, Piotr Berent ). Przebieg obrad, zaistniałej dyskusji znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle posiedzenia, ale najważniejsze ustalenia to:
- przyjęcie w poczet członków (9),
- po dokładnym omówieniu znanych sytuacji podjęto decyzję o skreśleniu z listy 3 członków z konsekwencjami określonymi w statucie oraz decyzje o ostatecznych wezwaniach do zapłaty należności statutowych oraz pozwów sądowych wobec członków uporczywie uchylających się od tego obowiązku, 
- postanowienie o uhonorowaniu nagrodami n/w OSK osiągających najlepsze wyniki finansowe w dziedzinie organizacji kursów dokształcających kierowców. Na nagrody zarząd zadysponował sumaryczną kwotę 6 500 zł.
 OSK "SAMPOL" Janusz Trzebowski - Grudziądz 
 OSK "WAŁOWA"  - Siedlce 
 PZMot Zakład 4  - Włocławek
 AUTO-SZKOŁA  - Mariola Bajon Łódź 
 OSK "OSP" - Nowy Dwór Gdański 
- przyjęcie projektu uchwały nr  ZDIII- 14/III/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2009 r
- postanowiono zwołać III ZD na dzień 6 marca 2010 w CWK Solaris w Łazach k/Koszalina oraz zaakceptowano projekt porządku obrad III ZD. Jednocześnie omówiono i podjęto stosowne działania dla zorganizowania tego posiedzenia.
- przyjęto preliminarz wydatków na rok 2010 oraz pozytywnie oceniono realizację preliminarza za rok 2009. Wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych na rok 2010       pozostawiono na ustalonym     poziomie 0,40
- zaprezentowanie projektu sprawozdania z działalności OIGOSK oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok,
- skarbnik, kol. Jagielski przedstawił i szczegółowo omówił zestawienie zbiorcze opłacania składek w poszczególnych oddziałach. Dyscyplina opłacania składek członkowskich       wynosi: 95,92%. Uzgodniono szczegółowo formy działania w celu poprawy wyników w tej       dziedzinie, również sposoby działań egzekucyjnych wobec członków uporczywie       uchylających się od wypełnienia zobowiązań członkowskich. Przyjęto projekt uchwały  nr  ZDIII- 11/III/2010 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich 
- omówiono sprawy dot. kursów dokształcających kierowców wykonujących przewóz drogowy. 
- rozpatrzono wnioski o wpis na listę wykładowców, również odwołania od decyzji o skreśleniu z listy. Wszystkie uzyskały decyzje pozytywne. Lista obejmuje 125 nazwisk,
- omawiano sprawy zmian w regulaminie pracy zarządu. Przyjęto projekt uchwały nr  ZDIII-12/III/2010 w sprawie Regulaminu Pracy zarządu i Komisji Rewizyjnej OIGOSK,
- omawiano sprawy prenumeraty miesięcznika branżowego. Po dyskusji przyjęto, że koszty prenumeraty będą pokryte z funduszy OIGOSK,
- omawiano propozycje zmian statutu m.in. w zakresie Walnego Zebrania Członków, spowodowaną zmianami przepisów ustawy. Przyjęto projekt uchwały nr  ZDIII- 13/III/2010  w sprawie zmian statutu OIGOSK,
- przyjęto projekt uchwały nr  ZDIII-14/III/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2009 r

    Na zakończenie obrad kol. Ryszard Zarzyński poinformował, że zamierza „wygaszać” i zakończyć działalność prowadzenia OSK. W konsekwencji rezygnuje z funkcji sekretarza zarządu, a wymaganą pisemną rezygnację prześle do siedziby OIGOSK.
Wszyscy byli zaskoczeni tą informacją, a prezes Stencel zaapelował aby jeszcze raz przemyślał, a przynajmniej poczekał z rezygnacją do Zebrania Delegatów, które zaplanowano 06.03.2010r.
Drugie posiedzenie Zarządu OIGOSK oraz III KDZ odbyły się 5 marca 2010 w Łazach k / Koszalina. Skład osobowy uczestników, przebieg obrad i zaistniałej dyskusji znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle posiedzenia. Głównym celem posiedzenia było dokładne przygotowanie i sprawny przebieg III Walnego Zebrania Delegatów oraz sprawy bieżące OIGOSK, ale najważniejsze ustalenia to:
- przyjęcie sprawozdań poszczególnych OT 
- przyjęcie sprawozdania z działania zarządu OIGOSK w 2009 r.
- przewodniczący KR przedstawił sprawozdanie kierowanego przez niego organu 
- przewodnicząca SK przedstawiła sprawozdanie kierowanego przez nią organu
- przyjęcie w poczet organizacji 11 członków, 
- zdecydowano o powołaniu OT 9 w Głogowie
- ostateczne rozpatrzenie projektów uchwał III ZD i decyzja o przedstawieniu delegatom,
- przyjęcie i uznanie za właściwe do przedstawienia na III ZD wszelkich sprawozdań organów statutowych OIGOSK,w drodze aklamacji przyjęto uchwałę Z- 09/III/2010 w sprawie kompetencji KDZ
- wielowątkowo przeanalizowano i przedyskutowano postulaty OIGOSK odnośnie zmian uregulowań projektu (wersja z 26.01.2010) ustawy o kierujących pojazdami. Uwzględniono rówwnież stanowiska prezentowane w konsultacjach drogą elektroniczną wewnątrz naszej organizacji, ostatecznie przez aklamację - KDZ przyjął katalog następujących postulatów do przedstawienia na Zebraniu Delegatów.

1. egzamin wewnętrzny w OSK (art.23.4) [ postulujemy aby uelastyczniono możliwość     przeprowadzenia egzaminów po odbyciu poszczególnych etapów szkolenia: teoria-    praktyka lub po zakończeniu całego szkolenia],

2. egzamin wewnętrzny w OSK (art.23.4) [ postulujemy aby w okolicznościach     prowadzenia zajęć teoretycznych przez wykładowcę mógł on po zakończeniu tych     zajęć przeprowadzić wewnętrzny egzamin teoretyczny],

3. usytuowanie placu manewrowego (art.26.9 pkt.2) [ postulujemy aby plac dla kat.  AM,A1,A2,A, B1,B mógł być zlokalizowany również w powiecie sąsiednim ],

4. biurokratyczna mitręga zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia kursu ( art. 27.1 pkt.1 i 3), [wykreślenie lub modyfikacja ],

5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (art. 27.5 pkt.1 skreślić) [ postulujemy aby  zaświadczenie podpisywał tylko kierownik OSK ]

6. negujemy wymóg posiadania przez OSK POI przez OSK ( art. 28.2 pkt.1 lit. b) ,

7. postulujemy zwiększyć wymogi tak, aby osoba wykonująca czynności kierownika OSK legitymowała się co najmniej trzyletnim doświadczeniem INJ lub wykładowcy  (art.28.2),

8. postulujemy doprecyzować, że ewidencję instruktorów nauki Jazdy prowadzi starosta     właściwy  na miejsce zamieszkania (art. 33.2)

9. postulujemy, aby instruktor nauki jazdy był z urzędu wpisywany do ewidencji wykładowców (art. 38.1), 

10. praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania  pojazdami silnikowymi jest prowadzona ( art. 52.1 ) postulujemy brzmienie:

    1) pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub,

    2) pojazdem pozostającym w dyspozycji osoby egzaminowanej na jej wniosek i koszt.

11. postulujemy aby przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie  uprawnień prawa jazdy  kat. B jest zapisany na nośniku cyfrowym udostępniać odpłatnie osobie  egzaminowanej na jej wniosek (art.53) .

12. skargi na przebieg egzaminu w art. 65 proponujemy dodać ust. 5 w brzmieniu - „5.  Marszałek  województwa rozstrzyga o skardze w drodze decyzji  administracyjnej.”

13. obecność i rola instruktora podczas egzaminu – postulujemy aby zastosować standarty powszechnie stosowane w krajach Europy Zachodniej o znacznie większym stopniu motoryzacji społeczeństwa, gdzie egzaminator skupia się na ocenie wykonania zadań egzaminacyjnych, a instruktor siedzący obok osoby egzaminowanej dba o bezpieczeństwo jazdy asekurując jej zachowanie.


Przebieg obrad Zarządu, zaistniałej dyskusji oraz skład osobowy uczestników znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle posiedzenia.

6 marca 2010 roku odbyło się w Łazach, k/Koszalina III Zebranie Delegatów. Obradowano zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W trakcie obrad Zarząd OIGOSK złożył sprawozdanie z działalności (merytoryczne i finansowe) za rok 2009. Stosowne sprawozdania złożyły pozostałe władze statutowe, czyli Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu decyzją ZD został przyjęty, a ponadto zgodnie z wymogami statutu absolutorium uzyskali poszczególni jego członkowie. Wobec rezygnacji kol. Ryszarda Zarzyńskiego z funkcji sekretarza zarządu, oraz potrzeby uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego, po zarządzonych wyborach i wynikach przyjętych przez ZD zmian, skład Zarządu OIGOSK oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przedstawia się tak jak na wstępie.
Zebranie Delegatów podjęło Uchwały:
nr ZDIII – 11/III/2010 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek, 
nr ZDIII–12/III/2010 w sprawie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej i Regulaminu Pracy Zarządu, 
nr ZDIII–13/III/2010 w sprawie zmian statutu, 
nr ZDIII – 14/III/2010 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2009 r.
Ponadto Zebranie Delegatów (w wyniku obszernej dyskusji) uznało przyjęte przez KDZ postulaty dotyczące zmian uregulowań w projekcie ustawy o kierujących pojazdami za słuszne i życzyło zarządowi sukcesów w przekonaniu posłów do ich uznania, poprzez modyfikację zapisów projektu. Dokładny przebieg III Zebrania Delegatów znajduje odbicie w opublikowanym protokole i dlatego Zarząd nie czuje się władny do oceny jego ustaleń traktując, że decyzje najwyższej statutowej władzy są niepodważalne i sprawy z tym związane nie są przedmiotem sprawozdania. 

Trzecie w 2010r posiedzenie Zarządu odbyło się 5 maja 2010r. w Warszawie. 
Głównym powodem zwołania posiedzenia w Warszawie, było przygotowanie do uczestnictwa w pracach komisji sejmowej nad Ustawą o Kierujących Pojazdami. Za pierwszoplanowe uznano przygotowanie wspólnego stanowiska organizacji zrzeszających szkoleniowców, czyli z udziałem PIGOSK i PFSSK. Wobec braku zainteresowania ze strony PIGOSK, wspólnie z przedstawicielami zarządu PFSSK opracowano wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sejmowej, posła Tomaki.
Ponadto na posiedzeniu zarządu:
- pozytywnie rozpatrzono trzy prośby o przekształcenie statusu członkowskiego: zwyczajny - wspierający. Na wniosek jednej zainteresowanej uznano zastępstwo prawne.
- na podstawie deklaracji przyjęto w poczet 3 członków.
- omówiono sprawy postępowania skargowego na wyniki egzaminów w WORD
Przebieg obrad Zarządu, zaistniałej dyskusji oraz skład osobowy uczestników znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle posiedzenia. 

23 września 2010 w Warszawie zarząd spotkał się w niepełnym składzie. Pozostali członkowie wyrazili opinię w dyskutowanych sprawach drogą elektroniczną. W trakcie obrad omówiono efekty kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy organizowanych pod naszą egidą. W okresie 01.09.2007 – 10.09.2010, na podstawie umowy cywilno – prawnej współpracowało z OIGOSK sumarycznie 35 OSK – członków Izby. Wydano 6776 zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego. Efekty finansowe z tytułu prowadzenia takich działań zawiera sprawozdanie finansowe zarządu. Rozpatrzono sprawy członkowskie, przyjęto 5 nowych kolegów. Wpisano również na listę wykładowców jedną osobę. Tym samym lista wykładowców OIGOSK obejmuje 86 nazwisk.

Kolejne posiedzenie Zarządu choć w niepełnym składzie, odbyło się 23 października 2010 w Łysomicach k/ Torunia. Nieobecni wyrazili swoje zdanie drogą elektroniczną. W trakcie obrad :
- rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski o wpis na listę wykładowców OIGOSK. Całościowo lista   zawiera    nazwiska 91 osób,
- przyjęto 3 nowych członków, zmieniono również na wniosek zainteresowanego jego status,
- zdecydowano o skreśleniu z listy członków 3 osoby, postanawiając jednocześnie o wdrożeniu   ewentualnych procedur określonych statutem,
- zmodyfikowano i przyjęto zmiany w preliminarzu finansowym na 2010 r.

Przedstawione powyżej opisy posiedzeń zarządu są jedynie próbą zrelacjonowania ich przebiegu w formie możliwie najbardziej sentencyjnej. Szczegółowe zapisy zdarzeń i przebieg posiedzeń zarządu są odzwierciedlone w stosownych protokółach, przechowywanych w dokumentacji OIGOSK oraz publikowanych na stronie - http://www.izbaosk.eu
Zarówno Zarząd jak i jego członkowie działali również w innych miejscach i okolicznościach, reprezentując OIGOSK. Poniższa tabela dokumentuje naszym zdaniem jedynie te najważniejsze, głównie o charakterze decydującym dla całej organizacji. 

lp             data                      Dokąd, w celu                   uczestnicy

2    2010-02-26    Warszawa  -  Konferencja z inicjatywy ITS zapoznanie z projektem badawczym  "MODULE CLOSE- TO"    Popławski  Zbigniew

3    2010-02-27    Słupsk - zainicjowanie i prowadzenie WZC OT4    Stencel Roman

4    2010-03-10    Warszawa DTD MI : Konsultacje rozp w spr szkolenia kier wyk transport drog    Stencel Roman , Zbigniew Gryglas

5    2010-04-08/09    Warszawa Sejm  - Komisja Infrastruktury, spotk z zarządem PFSSK    Stencel Roman; Popławski  Zbigniew

6    2010-04-26/29    Warszawa Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Roman Stencel  ; Popławski  Zbigniew; Kubisiak R

7    2010-05-05/06    Warszawa Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Roman Stencel  ; Popławski  Zbigniew; Kubisiak R, Pietraszewski W

8    2010-05-18/20    Warszawa WORD W-wa ; Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Roman Stencel  ; Popławski  Zbigniew; Kubisiak R

9    2010-06-09/10    Warszawa Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Roman Stencel  ; Popławski  Zbigniew; Kubisiak R

10    2010-06-22/28    Warszawa Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Roman Stencel  ; Popławski  Zbigniew; Kubisiak R

11    2010-07-07/08    Warszawa Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Stencel Roman; Popławski  Zbigniew

12    2010-07-17    Piła- spotkanie z PFSSK, PIGOSK w spr proced ustawy o kieruj pojazd    Stencel Roman; Popławski  Zbigniew

13    2010-07-20/22    Warszawa Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Roman Stencel  ; Popławski  Zbigniew; Kubisiak R

14    2010-09-21/23    Warszawa Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Roman Stencel  ; Popławski  Zbigniew; Kubisiak R

15    2010.10.06-08    Warszawa Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Roman Stencel  ; Popławski  Zbigniew; Kubisiak R

16    2010-10-16    Słupsk - zainicjowanie i prowadzenie WZC 16.10.2010 OT4    Stencel Roman

17    2010-10-19    Warszawa Sejm  - KINF, procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Stencel Roman; Popławski  Zbigniew

18    2010.11.18-19    Warszawa konferencja KIEROWCA.PL; PORD Gdańsk - omówienie współpracy    Stencel Roman; Popławski  Zbigniew

19    2010.12.08-09    Warszawa Senat- procedowanie ustawy o kierujących pojazdami    Roman Stencel


 Podstawowym ogniwem naszej organizacji jest Oddział Terenowy. Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2010 r.) na strukturę organizacyjną składa się 9 n/w oddziałów:
        
                                      2007R    2008R    2009R    2010R
1 Oddział KOSZALIN    86             96         113         106
2 Oddział TORUŃ         31             42         39            34
3 Oddział ŁÓDŹ             32             33         32            38
4 Oddział SŁUPSK        26             21         17           14
5 Oddział KRAKÓW       16             15        19            20
6 Oddział GDAŃSK        11             17        19            21
7 Oddział ZIELONA G    13             27         25           19
8 Oddział SIEDLCE        13            14         14            14
9 Oddział Głogów           0               0           0              15
                      OGÓŁEM    228          265       278         281
                 Zwyczajnych    191          217       228         236

    ODDZIAŁY  TERENOWE        
OT 1 w Koszalinie – Zarząd w aktualnym składzie spotkał się trzy razy. Ponadto wiele spraw członkowie zarządu uzgadniali w trybie korespondencyjnym za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. 
    Ważnym tematem dotyczącym OSK szkolącym kierowców na kat. C i C+E, był zakup nowych zestawów samochodowych przez ZORD w Koszalinie. Niestety pomimo intensywnych działań w tej sprawie (wystąpienie do dyrektora ZORD o przesunięcie terminu zakupu na 2011 rok lub zaniechane zakupu nowych pojazdów, prowadzonych rozmów w tej sprawie) WORD nie uwzględnił w swoim działaniu. Również pojawiły się problemy z samochodami szkoleniowymi na kat. B, bowiem sprzedawca i serwisant samochodów Peugeot, firma AUTO BAŁTYK sp z oo Stare Bielice utracił koncesję. Ma to duże znaczenie dla OSK, gdyż wiąże się z serwisem pojazdów, również szkoleniowych. Ponadto gwarantowano 6 letni okres egzaminowania na obecnych pojazdach. Na kategoryczne żądanie Izby - dyrektor ZORD potwierdził publiczną obietnicę (tak jak obiecał po wygraniu przetargu przez Auto-Bałtyk) 6-letni okres utrzymania na egzaminach Peugeot 207 tj. do 2014 r., mimo trudności dotrzymania warunków umowy przez firmę Auto-Bałtyk. 
Dotychczasowa obszerna korespondencja, monitów w sprawie serwisowania naszych pojazdów, Peugeot Polska do końca 2010 roku nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
Jednak dzisiaj już, problem koszalińskich klientów Peugeot dotyczący serwisowania samochodów w ASO został pomyślnie rozwiązany, gdyż od 12.03.2011r rozpoczął działalność nowy koncesjoner Peugeot, firma MOJSIUK MOTOR sp z oo Stare Bielice
    Planowany wyjazd członków Izby do fabryki Peugeota w Słowacji, ze względu na problemy finansowe naszego środowiska (drastyczne zmniejszenie się ilości kursantów), zarząd OT1 postanowił przesunąć na termin późniejszy. 
W miejsce tego wyjazdu Zarząd OT1 zaproponował 4-dniową wycieczkę krajową w maju 2010 r do Puszczy Białowieskiej. Jednak i ta wycieczka nie doszła do skutku ze względu na brak chętnych.
    Wzorem ubiegłego roku, zarząd pozyskał dane statystyczne o wynikach egzaminów i zorganizował uroczyste wyróżnienie instruktorów osiągających najlepsze wyniki w szkoleniu mierzone zdawalnością egzaminów. Miało to miejsce 13.11.2010r. w ośrodku Solaris w Łazach z udziałem ponad 40 osób. 
    Nagrody dla wyróżnionych instruktorów ufundowali; broker ubezpieczeniowy, dyrektor ZORD, WINFOR Szczecin, firma oponiarska, starosta białogardzki, starosta kołobrzeski i starosta sławieński. Impreza została zakończonym balem instruktora.

OT 2 w Toruniu –  W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań oddziału. Na pierwszym, wobec rezygnacji Ryszarda Zarzyńskiego z funkcji prezesa, w wyniku wyborów kol. Marian Wypij objął kierownictwo zarządu oddziału. Zmianie uległ adres siedziby OT. Spotkania odbywały się interwencyjnie w zależności od ilości i ważności spraw wymagających załatwienia. Kontakty zarządu oddziału odbywały się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W minionym roku nastąpił wyraźny spadek liczebności członków oddziału. Na wszystkich zebraniach poruszany był problem dyscypliny opłacania składek. Niski wskaźnik wpłat wynika z wliczania do niego braku wpłat członków biernych, którzy deklarowali od dawna rezygnację z członkostwa, ale niestety tylko słownie a nie formalnie. 
    W marcu wystosowaliśmy do WORD w Toruniu żądanie zaprzestania publikowania danych mogących godzić w interesy właścicieli OSK (wskaźniki tzw. zdawalności). Interwencja nasza dałą pozytywne skutki. 
    Członkowie naszego oddziału uczestniczyli w VIII Seminarium Szkoleniowym, które odbyło się w Łysomicach k. Torunia a dotyczyło między innymi opodatkowania OSK podatkiem VAT.     Podjęliśmy interwencję w sprawie nieuczciwej konkurencji polegającej na promowaniu jednego z OSK o tajemniczej nazwie WORD z terenu Grudziądza przez Prezydenta tego miasta, jak również wykorzystywaniu kuratorium oświaty do tejże promocji. Pozytyw naszych działań to zaznaczenie naszej obecności na terenie Grudziądza. Potwierdzają to publikacje medialne oraz szeroki rozgłos w Internecie. 
    Nasi członkowie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez WORD w Toruniu dotyczących BRD, trudno jednak stosunki między nami panujące nazwać współpracą. W listopadzie rezygnację z pracy w zarządzie OT złożył kol. Stanisław Pietrzak – wiceprezes OT. Rok zakończono spotkaniem opłatkowym. W celu zwiększenia mobilności w kontaktach pomiędzy członkami oraz podkreślenia obecności w toruńskim środowisku OSK podjęto decyzję o stworzeniu strony internetowej naszego OT.    
    
OT 3 w Łodzi - W roku 2010 odbyło się pięć zebrań ogólnych członków. Zebrania zarządu oddziału odbywały się przed każdym zebraniem ogólnym w celu przygotowania tematyki zebrania oraz raz w sytuacji nadzwyczajnej w celu przeanalizowania odpowiedzi udzielonej przez dyr. WORD w Łodzi na zgłoszone przez zarząd OT 3 zapytania w sprawach: 
    - nagłej zmiany stanowiska odnośnie utrzymania na egzaminach samochodu Opel Corsa,     - udostępniania placu manewrowego WORD dla ośrodka szkolenia LOK w Łodzi oraz        podstawiania na egzamin praktyczny kat C samochodu jednego z OSK w Łodzi. Zapytanie w powyższych sprawach zarząd OT3 OIGOSK wystosował wspólnie ze Stowarzyszeniem Instruktorów Nauki Jazdy w Łodzi.
    W tematyce zebrań przeważały te, które dotyczyły środowiska szkoleniowego w odniesieniu do: zmian mających nas objąć podatkiem VAT  w roku 2011 oraz Ustawa o kierujących pojazdami. Obok tych tematów jak zwykle dyskusja toczyła się wokół spraw bieżących takich jak: 
- dyscyplina w opłatach składek członkowskich
- bardzo niska, bo ok. 23% zdawalność pierwszego egzaminu w kat B, przy czym zebrani często podkreślali błędy popełniane przez egzaminatorów w interpretacji instrukcji egzaminowania, niedostateczne oznakowanie dróg w rejonach egzaminowania, co powoduje różne możliwości interpretacji a co za tym idzie brak obiektywizmu  egzaminatorów,
 - zagrożenia związane z pogłębiającym się niżem demograficznym, 
 - nieuczciwa „konkurencja cenowa” na rynku szkoleniowym,     
 - samochody używane do egzaminowania, które są wynajmowane przez WORD w Łodzi
    
    Zarząd próbował odbyć spotkanie z nowym dyr. WORD w celu omówienia założeń współpracy, która do tej pory z jego poprzednikiem układała się dość poprawnie. Po ukazaniu się w tym czasie serii krytycznych artykułów, dot. WORD i egzaminatorów, nie wyrażał on ochoty na spotkanie. Do takiego spotkania jednak doszło we wrześniu, zdaje się dzięki wspólnej interwencji prezesów: OT3 i SINJ w Urzędzie Marszałkowskim. Zgłoszono uwagi dotyczące sposobu egzaminowania, interpretacji niektórych zachowań osób zdających egzamin, nadinterpretacji niektórych zapisów instrukcji egzaminowania itp. Strona „wordowska” jak zwykle obciążyła odpowiedzialnością szkoleniowców. Jednak po gorącej niejednokrotnie dyskusji trwającej ponad trzy godziny zakończyło się ono jak zwykle, tj. obie strony pozostały na swoich pozycjach.     Również sprawa VAT dla OSK z racji rozbieżnych informacji (pozytywne dla nas opinie prawne – negatywne stanowisko organów skarbowych), do końca roku bulwersowała środowisko. 
Pomimo opinii fachowca w tej dziedzinie, dr inż. Pawła Małeckiego wyrażonej na spotkaniu w Łysomicach i potwierdzonej oficjalnie na piśmie, nie mieliśmy do końca pewności, czy będziemy objęci VAT-em tym bardziej, że obok niej, przeciwną opinię wyrażało wielu znających się na rzeczy, w tym przedstawiciele tzw. ”skarbówki”. Dlatego w imieniu członków III oddziału OIGOSK prezes OT3 wyraża gorące podziękowanie prezesowi OT7, kol. Eugeniuszowi Kubisiowi za osobiste zaangażowanie się w ostateczne wyjaśnienie sprawy, spowodowanie interpelacji poselskiej i uzyskanie oficjalnej odpowiedzi z Ministerstwa Finansów zwalniającej nas z obowiązku opodatkowania podatkiem VAT. 
    W ub. roku prezes OT3 OIGOSK, brał czynny udział w dwóch posiedzeniach Wojewódzkiej Rady BRD, na których omawiana była realizacja zadań WR BRD. Zarząd OT 3 tradycyjnie zorganizował spotkanie wigilijne, podczas którego podsumowano rok i życzono sobie oprócz zdrowia, aby kryzys, który dokładnie widać na rynku naszych usług miał jak najlżejszy przebieg.

OT 4 w Słupsku - Od sierpnia 2008r, po rezygnacji prezesa oddział w Słupsku funkcjonował bez prezesa i mimo wielu prób nie udało się wybrać nowego. Ponadto w styczniu 2010, po wcześniejszej rezygnacji z członkostwa, odszedł wieloletni wiceprezes OT4 kol. Wiesław Komajda. Problemy kadrowe skutkowały marazmem w działalności poprzedniego zarządu OT4, co z kolei spowodowało dalszy odpływ członków. 
    W 2010 r. staraniem prezesa OIGOSK zorganizowano dwa, otwarte Walne Zebrania Członków gdzie m.in. wybrano 2 Delegatów na III ZD OIGOSK w Łazach 06.03.2010, niestety z różnych przyczyn delegaci nie uczestniczyli w obradach tego ZD. Zdecydowano również o zmianie siedziby OT4. Podpisano umowę nieodpłatnego udostępnienia lokalu, dokonano stosownych zmian w dokumentacji rejestrowej Izby. Nowy zarząd OT wybrany w październiku 2010 podkreśla, że po rezygnacji części osób z członkowstwa w izbie, działalność oddziału opierała się w głównej mierze na zaangażowaniu Prezesa Stencla w utrzymanie i próbie reaktywowania oddziału, który bez jego dużego zaangażowania i pomocy dla pozostałych w oddziale członków, OIGOSK na terenie Słupska przestałby istnieć.
    Nowy zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 15.12.2010r. za priorytet przyjął rozpropagowanie w regionie słupskim działalności OIGOSK mające na celu pozyskanie nowych członków, z którymi można rozpocząć szersze działania na obszarze oddziału. Zarząd zdaje sobie sprawę, że po tak długim okrasie marazmu i braku zaangażowania poprzedniego zarządu w działalność Izby, trudno będzie odbudować zaufanie do organizacji, jednak trzeba podjąć się tego trudnego zadania i z optymizmem patrzeć na pozytywne efekty naszych działań.
    
OT 5 w Krakowie - Zarząd OT działał wspólnie z zarządem MS Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie, którego  prezesem  jest były prezes  OT 5, kolega  Tadeusz  Szewczyk. Zebrania członków O/V OIGOSK ustalane były wspólnie z MSNKK, jako że członkowie naszej organizacji w zdecydowanej większości są również członkami bratniej organizacji. 
    Zebrania odbywały się raz na kwartał- a więc czterokrotnie w ciągu całego roku. Wszystkie nasze spotkania odbyły się w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie. 
    Głównym zadaniem zarządu w 2010 roku było pozyskanie nowych członków - udało się nam pozyskać dwu członków. Nasz Oddział pomniejszył się trzech członków – dwóch zakończyło działalność z uwagi na wiek, jeden niestety zmarł. Ponadto dwa OSK oczekują na decyzje o przyjęciu w poczet naszych członków.
    Dwóch naszych członków w osobach Antoni Haber i Jerzy Wojtanowicz ,będąc członkami Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego społecznie i czynnie uczestniczyło w pracach tego organu. Działając w tej organizacji z naszej inicjatywy zostało zgłoszonych wiele wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, wnioskowaliśmy również o zmianę oznakowań niektórych skrzyżowań w Krakowie , Tarnowie i Nowym Sączu. Od Małopolskiej Rady  otrzymaliśmy środki finansowe na warsztaty szkoleniowe dla instruktorów oraz organizację konkursu na najlepszego instruktora w naszym regionie , który w roku ubiegłym odbył się w Nowym Sączu. 
    W grudniu wraz z MSNKK zredagowano pismo dotyczące samochodów podstawianych do egzaminu państwowego. Wspomniane pismo zostało złożone osobiście przez Janusza Ujmę i mnie na ręce małopolskich senatorów Stanisława Bisztygi oraz Janusza Sepioła. 
    Ponadto dla członków naszego OT oraz członków MSNKK w ramach działań integracyjnych zorganizowaliśmy wspólny wypad wraz z rodzinami do teatru. 

OT 6 w Gdańsku - W 2010 r. odbyły się 4 posiedzenia zarządu poszerzonego o członków 
oddziału. Zorganizowano  dwa  spotkania  członków OIGOSK z dyrekcją PORD oraz z zaproszonymi kierownikami OSK. Członkowie OT6 brali udział w organizowanym przez OSK SOT-AS pokazie bazy szkoleniowej, wraz z pokazem pracy na symulatorze samochodu ciężarowego. Na spotkaniu podzielono się informacjami na temat szkolenia i egzaminowania. Przyjęto informacje o możliwości zorganizowania  zajęć  udoskonalających  wiedzę instruktorów wspólnie z PORD  w zakresie wymagań egzaminacyjnych stawianych kandydatom na kierowców. 
    Na następnym spotkaniu w sprawie zakupu nowych samochodów do PORD uzgodniono, że przedstawiciel OT 6 będzie brać udział w pracach komisji przetargowej. Oprócz spraw bieżących poruszano  jak poprzednio,  sprawy dotyczące szkolenia i egzaminowania które należy skierować  do Ministra Infrastruktury.  
    Podjęto decyzje o stałej współpracy Oddziału z Dyrekcją PORD, albowiem spotkania owe przynoszą duże korzyści dla obu stron. Najbliższa sprawa jaka ma się zająć Oddział i PORD to sprawa uporządkowania oznakowania na drogach w Gdańsku. W tej sprawie planowane jest wiosna 2011 roku spotkanie z odpowiednimi organizacjami które zajmują się oznakowaniem dróg. 
Poza tym opracowano i przyjęto do realizacji w 2011 r. plan działania.

OT 7 w Zielonej Górze - zarząd zorganizował 4 spotkania członków. Omawiane i dyskutowane były następujące tematy, podjęto prezentowane poniżej działania:
1. przygotowano przez kancelarię radców prawnych wystąpienie do RPO, w sprawie zmniejszenia   restrykcyjności przepisów dotyczących prowadzenia OSK, w tym traktowania pojedynczych,   nieznacznych błędów dokumentacyjnych jako rażące naruszenie prawa w tym zakresie,   skutkujące zakazem prowadzenia OSK przez przedsiębiorcę . Wskutek nieporozumień   zostało wysłane do RPO dopiero na początku IV kw 2010r. Dotąd nie otrzymaliśmy żadnej informacji co do ewentualnych zamierzeniach RPO.
2. wybrano delegatów na III Walne Zebranie OIGOSK. Dokonano zmian w Zarządzie OT 7. 
4. udział w dorocznej imprezie WORD oraz Urzędu Marszałkowskiego na zasadzie     współorganizatora, podczas której wyróżniono najlepsze OSK oraz 10 najlepszych     instruktorów. najlepszych instruktorów otrzymało dyplomy a 3 pierwszych puchary ufundowane     przez Oddział. Udział w tej imprezie, obsługiwanej przez wszystkie media lokalne jest dobrą     reklamą naszej organizacji i podnosi jej prestiż
5. podjęto działania dla utworzenia nowego OT w Głogowie. 
6. na bieżąco w miarę zdarzeń dyskutowano stan prac nad ustawą o kierujących pojazdami.     Zebrani na kolejnych spotkaniach wyrażali zaniepokojenie brakiem konkretnych rezultatów     działania przedstawicieli strony społecznej biorących udział w pracach nad ustawą. 
7. rosnąca konkurencja na rynku. Rozważano wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o     zmniejszenie lub zlikwidowanie finansowania takich zadań mających na celu wsparcie      finansowe osób otwierających nowe OSK.
8. przewidziano zorganizowanie wspólnie  z WORD szkolenia dla instruktorów i kierowników OSK     po uchwaleniu ustawy o kierujących pojazdami. Uznano za niecelowe uczestnictwo w     szkoleniach organizowanych przez grupę IMAGE i ITS przed uchwaleniem ustawy
9. wprowadzenie VAT dla OSK. Wskazywano że z uwagi na strukturę OSK w Polsce, bardzo     mało ośrodków będzie podlegało temu podatkowi. W tej sytuacji nieliczne, dobrze     zorganizowane, duże szkoły staną się niekonkurencyjne, w efekcie Państwo nic nie zyska a     ucierpią dobrze zorganizowane OSK. Oddział wystąpił z prośbą do Posła Jerzego Materny o     złożenie w tej sprawie interpelacji adresowanej do Ministra Finansów. 
10. prawa do zdawania egzaminu na prawo jazdy kat. B na pojeździe będącym w dyspozycji     osoby zdającej, sprawa prawa do szkolenia w OSK osób posiadających prawo jazdy, sprawa      kryteriów dla Super OSK. Kryteria te dyskryminują zdecydowaną większość OSK, w tym     członków OIGOSK, uniemożliwiając m.in. szkolenia na odległość z wykorzystaniem Internetu.
    
Członkowie Zarządu OT7 utrzymywali bieżące kontakty w sprawach istotnych dla środowiska. Utrzymywane były i są dobre kontakty z Dyrekcją WORD. Wielokrotnie służyło to m. in. wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących przebiegu egzaminów i pracy egzaminatorów. Członkowie OT7, co miesiąc spotykali się na otwartych spotkaniach organizowanych przez WORD. 
    Przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze odbyły się procesy dotyczące trzech OSK o uznanie prawa do zatrudniania instruktorów na podstawie umowy o dzieło. Trzej przedsiębiorcy broniąc się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS, wykorzystywało opinię Kancelarii RP na zamówienie OT7. Pierwsza sprawa została przegrana, natomiast dwie zostały wygrane. W toku są dwie następne sprawy.
    Każdorazowo w pisemnych zawiadomieniach o zebraniach oddziału koledzy byli proszenie o uregulowanie zaległych składek. Prezes oddziału przeprowadził wiele rozmów indywidualnych. Wpływ na niską skuteczność tych apeli ma z pewnością ciężka sytuacja materialna większości z nas. 
         
OT 8 w Siedlcach – działalność zarządu skupiała się głownie na integracji OSK skupionych w OIGOSK. Ponadto zorganizowano spotkanie z WORD Siedlce dla wszystkich OSK z tego terenu. Ponownie uzyskano zapewnienie, że wzorem lat ubiegłych wszelkie ewentualne zmiany taboru będą konsultowane z branżą szkoleniową. 
    Członkowie OT 8 uczestniczyli we wszystkich seminariach organizowanych przez OIGOSK. Na szeregu spotkań zarządu omawiano problemy nurtujące branże szkoleniową skupioną w granicach byłego woj. siedleckiego. 
    Za sukces uznano dobre kontakty z innymi OSK i przekonanie ich do niestosowania cen dumpingowych jako elementu zachęty do zapisu na kurs. Ocenia się, że żaden OSK nie obniżył ceny za kurs, więcej ceny nawet wzrosły mimo mniejszej liczby klientów. 
    Zarząd OT8 uczestniczył w każdej inicjatywie związanej z poprawą BRD organizowanej zarówno przez WORD jak i OSK. Również członkowie OT 8 indywidualnie w przedsięwzięcia organizowane na swoim terenie (Garwolin, Łuków….). 
    W takiej sytuacji zarząd OT 8 wnioskuje dobre rokowania na 2011 r.

OT 9 w Głogowie – najmłodszy oddział został zainicjowany na zebraniu założycielskim w dniu 17 lutego 2010 roku, powołano go w marcu 2010 r.). Część członków OT7 w Zielonej Górze, zamieszkała w rejonie Głogowa przeszła do nowego oddziału, zmniejszając tym samym liczebność OT7. 
    Oddział zorganizował 3 zebrania ogólne członków oraz 4 posiedzenia zarządu OT. Na pierwszym spotkaniu przekazano zebranym informacje z III ZD w Łazach. Wręczono certyfikaty oraz odznaki nowym członkom OT 9 w Głogowie. Zmobilizowano członków do terminowego opłacania składek członkowskich. 
    Drugie zebranie, w którym uczestniczył przedstawiciel Starostwa było istotnym, ponieważ szczegółowo omówiono prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców. W spotkaniu uczestniczyli również dostawcy paliw oraz serwisanci ogumienia, przedstawili swoje propozycje dla OSK. 
    Trzecie zebranie poświęcone było omówieniu stosunków na linii WORD – OSK. Uczestniczący w spotkaniu egzaminator nadzorujący WORD w Legnicy przedstawił przyczyny niskiej zdawalności oraz najczęściej popełniane błędy. Po dyskusji, szkoleniowcy przekazali do WORD swoje postulaty, których treścią były propozycje zmian w pracy WORD, niewymagające stosowania specjalnych środków. Złożono również propozycję współpracy. Przebieg spotkania rejestrował telewizja lokalna.

Zarząd OIGOSK przedstawił Państwu działania w roku 2010, czwartym roku działalności. Wszystkie dotychczasowe dokonania (od początku kadencji) zobrazowały wcześniejsze sprawozdania roczne.


Prezes
Roman StencelZredagował: Waldemar Pietraszewski