Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2010R

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

I. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2010r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu 18.03.2011r  zapoznała się dokumentacją OIGOSK:
Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2010r,
korespondencja. 

Komisja nie stwierdziła uchybień w dokumentowaniu działalności OIGOSK oraz jej prowadzeniu.
Na podstawie analizy powyższych  dokumentów KR stwierdza co następuje:
1. W 2010 r odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Zarządu OIGOSK oraz jedno posiedzenie KDZ w posiedzeniu KDZ nie brali udziału przedstawiciele oddziałów terenowych z Koszalina i Siedlec. W posiedzeniach zarządu i KDZ brał udział przewodniczący KR.
2. Posiedzenia Zarządu i KDZ odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.
3. Z dokumentów wynika również zadowalająca aktywność zarządów oddziałów terenowych (zebrania członków, szkolenia, udział w inicjatywach zarządu OIGOSK, itp.)

ZALECENIA
Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji OIGOSK oraz wskazując na cele Izby określone w Statucie -  zaleca Zarządom:
1.    Zintensyfikowanie działań mających na celu propagowanie idei oraz celów OIGOSK,
2.    Zwiększenie dbałości o integrację środowiskową oraz właściwe i pożądane kształtowanie wizerunku etycznego instruktora nauki jazdy,
3.    skuteczne reagowanie na przejawy (szeroko rozumianych) zachowań „patologicznych” instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców i egzaminatorów,

II.    Z kontroli dokumentów finansowych za 2010 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art. 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR - na posiedzeniu w dniu 18.03.2011r szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała :
1. rachunki, delegacje i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2010r,
2. zestawienie wyciągów bankowych
3. zestawienie wpłat składek członkowskich
4. preliminarz finansowy         na 2010r
5. sprawozdanie Skarbnika Izby    za 2010r, 
6. rachunek Wyników”         za 2010r,
7. „Bilans Finansowy” izby         za 2010r,
8. informację Dodatkową do Bilansu     za 2010r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane. 
Dokumentacja finansowa jest zgodna  z raportami kasowymi.
Sprawozdanie Skarbnika oraz zapisy w raportach kasowych są rzetelne i szczegółowe, a zawarte tam kwoty odpowiadają Bilansowi oraz Rachunkowi Wyników.
Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość  prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań. Jednoznacznie świadczy to, że pełniący obowiązki skarbnika OIGOSK kol. Ryszard Jagielski – dobrze wywiązuje się z przyjętych obowiązków

Na podkreślenie zasługują dobre wyniki w egzekwowaniu składek członkowskich i należności ubocznych. Z tego tytułu w 2010r  do OIGOSK wpłynęło  XXX 071,33 zł, z tego głównie:
• Składki członkowskie    XX 900,00 zł, 
• Seminaria szkoleniowe    XX 755,00 zł, 
• Kursy dokształcające       XXX 375,00 zł,
• Odsetki z lokat        XX 260,07 zł, 

RACHUNEK WYNIKÓW wskazuje, że w 2010 roku OIGOSK uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie XXX 072,33 zł

1. po stornie przychodów zaksięgowano kwotę:        XXX 071,33 zł,
2. po stronie wydatków zaksięgowano kwotę:        XXX 999,00 zł.


Komisja Rewizyjna chciała by zwrócić uwagę na wysoką dyscyplinę w opłacaniu składek, najlepiej bo 100%  opłaconych składek przypada jak co roku na OT w Gdańsku i Siedlcach. Największą zaległość stwierdzono w OT Zielona Góra i jest to ok  21% i również jak roku ubiegłym OT Toruń 13%
 
ZALECENIA

Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie art. 21 ust.6 statutu -  zaleca: 
zarządowi OT Zielona Góra i Toruń  zwiększenie dyscypliny opłacania składek
zarządowi OIGOSK dalsze działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych.

Na podstawie przepisu art 21 ust.6  statutu przedstawia niniejsze sprawozdanie  IV  Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 19-03-2011r.

Reasumując KOMISJA REWIZYJNA na podstawie art 21 ust.6 statutu wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2010r, oraz na podstawie art 21 ust 5  wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby oraz poszczególnym członkom zarządu :
Prezesowi - Romanowi Stenclowi
V-ce prezesom – Zbigniewowi Popławskiemu i Waldemarowi Pietraszewskiemu
Skarbnikowi – Ryszardowi Jagielskiemu
Oraz sekretarzowi Zarządu –  Ryszardowi Kubisiakowi

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1.przewodniczący KR        Tomasz Mróz    -
2.wiceprzewodnicząca KR    Jadwiga Hardek Szylak    -
3.sekretarz KR            Wiesław Kociak    -
4.członek KR            Zdzisław Małecki    -
5.członek KR            Piotr Berent    - nieobecny