Sprawozdanie Merytoryczne z działalnosci w 2009R

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI w 2009 R
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OIGOSK) z/s w KOSZALINIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.U.50/2001 poz. 529)


NAZWA: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

SIEDZIBA I ADRES:     ul. Bohaterów Warszawy nr 2, lok.5 , 75-211 Koszalin
DATA WPISU DO KRS - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK) została wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 marca 2007 roku, 
NR KRS0000276855
REGON320335046
NIP:          669 243 99 55
LICZBA  CZŁONKÓW  OIGOSK: Stan na 31.12.2009 – 278 członków


DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ( stan na 31.12.2009 ): 

 
Lp.
Nazwisko imię
Adres   korespondencyjny
funkcja
1

Roman Stencel

75-211 Koszalin ul. Bohaterów   Warszawy 2 lok.5
prezes
2
Zbigniew Popławski
92-507 Łódź ul. Fiodora Dostojewskiego 8/77
wiceprezes
3
Waldemar Pietraszewski
65-556 Zielona Góra ul. Armii Krajowej 6/3
wiceprezes
4
Ryszard Zarzyński
87-100 Toruń ul. ?więtego Boboli 12
sekretarz
5
Ryszard Jagielski
80-239   Golub-Dobrzyń  ul.?eromskiego 4/14
skarbnik


Skład KOMISJI REWIZYJNEJ ( stan na 31.12.2009 )

1
Mróz Tomasz
Przewodniczący
2
Hardek-Szylak Jadwiga
Wiceprzewodnicząca
3
Kociak Wiesław
Sekretarz
4
Małecki Zdzisław
Członek
5
Berent Piotr
CzłonekSkład SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ( stan na 31.12.2009 )

1
Ewa Zasada
Przewodnicząca
2
Komajda Wiesław
Wiceprzewodniczący   
3
Biernacka Marzena
Sekretarz
4
Wypij Marian
Członek
5
Bronowski Edward
Członek

 Dla przypomnienia - Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 3 lutego 2007 w miejscowości Unieście k/Koszalina. W trakcie zebrania uchwalono najważniejsze sprawy pozwalające działać. Oficjalnie na liście założycieli znalazło się 126 członków

Jak przedstawia poniższe zobrazowanie graficzne, utrzymuje się tendencja wzrostowa przyrostu liczebności członków izby i na koniec 2007 roku zrzeszaliśmy 229 członków2008 roku – 265 członków a rok 2009 zamknęliśmy liczbą - 278
Rok 2009 był trzecim rokiem naszej działalności.

http://dane.izbaosk.eu/images/liczebnosc_narasta.jpg

Pierwsze w roku 2009 posiedzenie Zarządu OIGOSK odbyło się w pełnym składzie, 13 stycznia 2009 w Toruniu:
1.    Roman Stencel
2.    Waldemar Pietraszewski
3.    Zbigniew Popławski
4.    Ryszard Zarzyński
5.    Ryszard Jagielski
Ponadto obradom Zarządu przysłuchiwali się :
1.    Tomasz Mróz – przewodniczący KR
2.    Piotr Berent – członek KR
3.    Marzena Biernacka - reprezentująca Sąd Koleżeński 
Przebieg obrad, zaistniałej dyskusji znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle posiedzenia, ale najważniejsze ustalenia to:
-    przyjęcie w poczet członków (8),
-    po dokładnym omówieniu znanych sytuacji podjęto decyzję o skreśleniu z listy 4 członków z konsekwencjami określonymi w statucie oraz decyzje o ostatecznych wezwaniach do zapłaty należności statutowych oraz pozwów sądowych wobec członków uporczywie uchylających się, 
-    postanowienie o uhonorowaniu kwotą 14 000 zł OSK osiągających najlepsze wyniki finansowe w dziedzinie organizacji kursów dokształcających Kierowców. 
4500 zł    OSK "J. GAWLIK" Wrocław
3000 zł    OSK SOT-AS Wejherowo
2500 zł     OSK "WAŁOWA" Siedlce
2000 zł    AS " Z. WOTA" Łódź
2000 zł    SJ "J. MIARKA" Koszalin
-    zaprezentowano projekt sprawozdania z działalności OIGOSK oraz sprawozdanie finansowe za rok 2008,
-    przyjęto projekty regulaminów pracy zarządu i sadu koleżeńskiego
-    przyjęto preliminarz wydatków na 2009 rok. Podniesiono, podejmując stosowną uchwałę wskaźnik limitu wydatków dla OT do wysokośc0,4 wpływów z Oddziału.
-    postanowiono zwołać II ZD na dzień 28 lutego 2009 w Ciechocinku oraz zaakceptowano projekt porządku obrad II ZD. Jednocześnie omówiono i podjęto stosowne działania dla zorganizowania tego posiedzenia.
-    postanowiono zmodernizować wyposażenie biura OIGOSK zakupując nowy sprzęt komputerowy
Kolejne ( 2-cie w 2009R ) posiedzenie Zarządu OIGOSK oraz KDZ odbyło się 27 lutego 2009 w Ciechocinku. Skład osobowy uczestników, przebieg obrad i zaistniałej dyskusji znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle posiedzenia, ale najważniejsze ustalenia to:
-    przyjęcie w poczet członków (4), (264 w tym 215 zwyczajnych,49 wspierających)
-    omówienie stopnia wykorzystania alkogogli,
-    zdecydowano o wykonaniu znaczków z logo OIGOSK,
-    rozpatrzono wniosek byłego prezesa OT 5. Uzyskał on negatywną opinię szczególnie w sprawie utworzenia subkonta bankowego dla tegoż OT. 
-    przyjęcie sprawozdań poszczególnych OT,
-    ostateczne rozpatrzenie projektów uchwał II ZD i decyzja o przedstawieniu delegatom,
-    przyjęcie i uznanie za właściwe do przedstawienia na II ZD wszelkich sprawozdań organów statutowych OIGOSK,

28 lutego 2009 roku odbyło się w Ciechocinku II Zebranie Delegatów. Obradowano zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W trakcie obrad Zarząd OIGOSK złożył sprawozdanie z działalności (merytoryczne i finansowe) za rok 2009. Stosowne sprawozdania złożyły pozostałe władze statutowe, czyli Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu decyzją ZD został przyjęty a ponadto zgodnie z wymogami statutu absolutorium uzyskali poszczególni jego członkowie. W trakcie obrad ZD podjęło stosowne uchwały w sprawie zmian statutu wnioskowanych przez Zarząd OIGOSK mających na celu usprawnienie działalności i minimalizację kosztów. W wyniku przyjętych przez ZD zmian, skład Zarządu OIGOSK oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przedstawia się tak jak na wstępie.
ZD podjęło również Uchwały - ZD II – 08/II/2009 z dnia  28.03.2009 w sprawie zmian statutu , ZDII-09/II/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminów pracy Zarządu i Sądu Koleżeńskiego oraz nr ZDII-10/II/2009 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2008 r.
Dokładny przebieg II Zebrania Delegatów znajduje odbicie w opublikowanym protokole i dlatego Zarząd nie czuje się władny do oceny jego ustaleń traktując, że decyzje najwyższej statutowej władzy są niepodważalne i sprawy z tym związane nie są przedmiotem sprawozdania. 
Kolejne ( 3-cie w 2009R ) posiedzenie Zarządu odbyło się 19 kwietnia 2009 r. w Ciechocinku. Wiceprezesi Popławski i Pietraszewski wypowiedzieli się w trybie korespondencyjnym (art. 17 ust. 7 statutu). Przebieg obrad, zaistniałej dyskusji oraz skład osobowy uczestników znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle posiedzenia, ale najważniejsze ustalenia to:

-    Pozytywnie rozpatrzono dwie prośby o przekształcenie statusu członkowskiego: zwyczajny - wspierający. Ponadto podjęto decyzję o skreśleniu dwu członków i wdrożeniu procedur określonych statutem.
-    podjęcie decyzji o pisemnym wezwaniu do zapłaty należnych składek członkowskich a w przypadku braku reakcji ze strony zainteresowanych o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.
-    podjęcie (po analizie złożonych wniosków) decyzji o wpisaniu na listę wykładowców OIGOSK 11 osób. Trzem osobom odmówiono wpisu z racji nie spełnienia wymogów określonych przepisami. Ponadto na podstawie przepisu § 4 ust.9 lit. a) uchwały zarządu Z – 05/VI/2008, wobec stwierdzenia nie spełniania wymogu określonego w ust. 3 – zdecydowano o skreśleniu 17 osób z listy wykładowców OIGOSK. Decyzje o skreśleniu dalszych 3 osób warunkowo zawieszono, wobec deklaracji zainteresowanych o likwidacji przesłanek do takiej decyzji.
-    podziale dla OT wykonanych znaczków organizacyjnych. Każdy z członków otrzyma jeden znaczek bezpłatnie. Pozostałe kosztują 10 zł.

Kolejne ( 4-te w 2009R ) posiedzenie Zarządu odbyło się 27 maja 2009 r. w Warszawie. Nieobecność wiceprezesa Popławskiego była usprawiedliwiona. Przebieg obrad, zaistniałej dyskusji oraz skład osobowy uczestników znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle posiedzenia. Celem zwołanego posiedzenia szczególnie było zajęcie stanowiska zarządu OIGOSK wobec propozycji KSD WORD ustanowienia konsorcjum z udziałem organizacji szkoleniowców dla zakupu pojazdów egzaminacyjnych. Miało to stanowić swoistą przeciwwagę dla naszego stanowiska o możliwości wyboru samochodu egzaminacyjnego. Postanowiono, że propozycja KSD WORD dot. wyłaniania samochodów do egzaminowania w formie tworzenia konsorcjum z udziałem organizacji reprezentujących OSK  pozostaje otwarta a OIGOSK wyrazi swoją opinię po przedstawieniu konkretnych propozycji. Przedmiotem obrad zarządu poza tym były:
-    dyscyplina opłacania składek członkowskich i związanych z tym działań skarbnika dla realizacji terminowości ich opłacania
-    sprawa przeprowadzonych kontroli OSK w zakresie kursów  dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy  na podst. umowy cywilno- prawnej i jej wyników. Na skontrolowanych 6 OSK, w 5 nie stwierdzono istotnych uchybień. Wobec stwierdzenia w  jednym OSK istotnych niedociągnięć zdecydowano o przeprowadzeniu ponownej kontroli. 
-    przyjęcie 6 osób w poczet członków.
-    wpisanie na listę wykładowców OIGOSK 1 osoby. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie.
-    szczegółowo omówione pisemne wystąpienia do DTD MI w sprawie badań technicznych oraz do MG w sprawie kontroli OSK.
-    Wobec zagrożenia realizacji liczebności OIGOSK założonej w preliminarzu na rok 2009 postanowiono zobowiązać zarządy OT do zintensyfikowania działań w tym zakresie.

Ostatnie , w 2009r., tj. piąte posiedzenie zarządu oraz jego kolegium doradczego odbyło się w Ciechocinku w dniach 16-17 października 2009 r. Zgodnie z porządkiem obrad :
-    prezesi poszczególnych OT składali sprawozdanie z działalności za III kwartały. 
-    dokonano przyjęcia nowych członków (9) oraz omówiono dynamikę wzrostu ilości członków, stwierdzając jej spadek.  
-    Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek oraz działania w zakresie poprawy tej dyscypliny. Podjęto również decyzje w sprawie członków uporczywie uchylających się od swych statutowych obowiązków.
-    Informacja o uzyskanych efektach odnośnie kursów doszkalających.
-    Sprawozdanie z kontroli OSK oraz analiza jej ustaleń. Najwięcej uchybień stwierdzono w trzech OSK. Jednostki kontrolowane w większości ustosunkowały się na piśmie do ustaleń kontroli, z wyjątkiem jednej, która takich wyjaśnień nie złożyła. Zarząd zaakceptował decyzje prezesa Stencla o wysokości kar umownych oraz rozpatrzono pozytywnie jedno z dwu odwołań OSK od decyzji o karach umownych.
-    Omówiono korzyści z lokat terminowych środków finansowych będących w posiadaniu OIGOSK. Po analizie przychodów i rozchodów zdecydowano o uaktualnieniu preliminarza finansowego na 2010 r.
-    Rozpatrzono pozytywnie wnioski 4 osób o wpis na listę wykładowców. Jednocześnie z powodu niespełnienia wymogów określonych przepisami, zdecydowano o skreśleniu 10 osób z listy wykładowców OIGOSK.
Przedstawione powyżej opisy posiedzeń zarządu są jedynie próbą zrelacjonowania ich przebiegu w formie możliwie najbardziej sentencyjnej. Szczegółowe zapisy zdarzeń i przebieg posiedzeń zarządu są odzwierciedlone w stosownych protokółach, przechowywanych w dokumentacji OIGOSK oraz publikowanych na stronie - http://www.izbaosk.eu . Zarówno Zarząd jak i jego członkowie działali również w innych miejscach i okolicznościach, godnie reprezentując OIGOSK. Poniższa tabela dokumentuje naszym zdaniem jedynie te najważniejsze, głównie o charakterze decydującym dla całej organizacji. 

lp
data

Miejsce i cel

uczestnicy
1
2009-04-03

Huta Żabiowolska - posiedzenie KDZ PFSSK, konferencja

Stencel Roman

2
2009-04-07

Warszawa  -  konsultacje projektu  ustawy o kieruj poj KSD WORD, KSE, PFSSK

Stencel Roman , Popławski  Zbigniew

3
2009-04-23

Warszawa  -  konsultacje projektu ustawy o kieruj poj KSD WORD, KSE, PFSSK

Stencel Roman , Popławski  Zbigniew

4
2009-04-28

Warszawa  -  konferencja KSD WORD: zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia i  egzaminowania

Stencel Roman , Popławski  Zbigniew

5
2009-05-28

Warszawa  -  konsultacje projektu ustawy o kieruj poj  KSD WORD, KSE, PFSSK

Stencel Roman , Popławski  Zbigniew, Pietraszewski Waldemar, Ryszard Jagielski, Zarzyński Ryszard

6
2009-06-19/20

Bełchatów: konferencja z dyr. Bogdanowiczem / X Jubileuszowy Konkurs „INSTRUKTOR 2009R” organizowany przez PFSSK

Roman Stencel 

7
2009-06-25

Szczecin - Brifing "Bezpieczny Przejazd"; Urząd Marszałkowski Szczecin

Roman. Stencel

   8

2009.09.15-16

Frankfurt am Main:  Frankfurt Motor Show 2009: na zaproszenie PEUGEOT Polska

Stencel Roman , Rynio Marek

9
2009.12.01

Warszawa, Sejm  -  Komisja Finansów Publicznych - rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT

Gryglas Zbigniew + Popławski Zbigniew

10
2009.12.03

Warszawa, Sejm  -  podkomisja nadzwyczajna Infrastruktury procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Roman. StencelPrzyszedł czas na przedstawienie efektów żmudnej działalności szkoleniowej prowadzonej przez naszą organizację. Z upoważnienia Zarządu sprawy z tym związane prowadzi Prezes Roman Stencel. Działalność ta stanowiła podstawowe źródło finansowania naszej organizacji, dlatego szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu w ujęciu finansowym przedstawi Państwu Delegatom Skarbnik i stanowi ono załącznik a jednocześnie integralną część tego sprawozdania. Poniżej podajemy sentencyjną informację o kursach dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy realizowanych za pośrednictwem naszej organizacji w 2009 r.

W efekcie przeprowadzonych szkoleń, w 2009R wydano sumarycznie 3399 zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego. Poniższy wykres obrazuje szczegółowe dane o rodzaju kursów i wydanych zaświadczeniach.
http://dane.izbaosk.eu/images/zasw_narasta.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/zasw_rodzaj.jpg

Jak przedstawiały się dochody OIGOSK w poszczególnych latach naszej działalności z racji organizowanej działalności szkoleniowej ilustruje poniższy wykres.
http://dane.izbaosk.eu/images/kursy_dochod.jpg

Podobnie jak w 2008 r. tak i w 2009 r. Zarząd uhonorował 5 współpracujących OSK nagrodami za największą aktywność oraz wygenerowanie największych przychodów dla OIGOSK w 2009 r., co prezentuje poniższa tabela:

 
1

OSK "SAMPOL" Grudziądz                                        46 920,00

2000
2

OSK "WAŁOWA" Siedlce                                           31 190,00

1500
3

PZMot  Zakład 4 Włocławek                                         23 739,66

1000
4

AUTO-SZKOŁA  Mariola Bajon    Łódź                    22 430,00

1000
5

OSK "OSP" Nowy Dwór Gdański                                21 700,00

1000
 

OGÓŁEM                                                                    145 979 ,66

6500
 

Wszystkim wyróżnionym, zarząd OIGOSK składa serdeczne gratulacje, podziękowania i jednocześnie zaprasza do dalszej, owocnej dla obu stron współpracy!

 W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 seminaria szkoleniowe o tematyce kursów dokształcających oraz kwalifikacji wstępnych i szkoleń okresowych, w których uczestniczyło ogółem135 osób.
 
     W 2009 r. po analizie wszystkich elementów decydujących o statusie wykładowcy kursów doszkalających, na Liście Wykładowców OIGOSK zarząd na swych posiedzeniach dokonał skreślenia 26 osób. Jednocześnie na podstawie złożonych dokumentów na listę wpisano 16 osóbOstatecznie stan na koniec okresu sprawozdawczego - 86 osób.

Podstawowym ogniwem naszej organizacji jest Oddział Terenowy. Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2009 r.) na strukturę organizacyjną składa się 8 n/w oddziałów:

ODDZIAŁ nr 1 Koszalin (macierzysty)

ODDZIAŁ nr 2 Toruń
ODDZIAŁ nr 3 Łódź

ODDZIAŁ nr 4 Słupsk

ODDZIAŁ nr 5 Kraków

ODDZIAŁ nr 6 Gdańsk

ODDZIAŁ nr 7 Zielona Góra

ODDZIAŁ nr 8 Siedlce


http://dane.izbaosk.eu/images/liczebnosc_ot.jpg

http://dane.izbaosk.eu/images/liczebnosc_otkol.jpg

Cytowane wcześniej Oddziały Terenowe prowadziły działania, których celem było załatwianie spraw najbliżej dotyczących swoich członków. W ocenie Zarządu wykazywały się troską o sprawy dotyczące naszego środowiska. Wiele z ich działań nie zostanie przedstawionych w tym sprawozdaniu, bowiem gdyby każdemu z nich poświęcić jedynie pół strony tego formatu, to sprawozdanie miałoby wymiar 12 stron. 

OT 1 w Koszalinie – zarząd spotkał się sześć razy. Wiele kwestii było przedmiotem uzgodnień w trybie korespondencyjnym. Dokonano z zachowaniem postanowień statutu zmian w składzie zarządu i w obecnym składzie pracuje od 28 listopada 2009 r. Zorganizowano trzy Walne Zebrania Członków, na których informowano o decyzjach zarządu OIGOSK oraz omawiano tematykę sprawozdawczości i spraw nurtujących środowisko OSK między innymi problematykę egzaminowania, szkolenia, interpretacji zachowań komunikacyjnych, oznakowania dróg przez odpowiednie służby, wyniki przeprowadzonych kontroli drogowych przez Sekcje Ruchu Drogowego KM Policji w Koszalinie, serwisowania samochodów PEUGEOT. Jedno z nich było połączone z Balem Instruktora.
Dwukrotnie spotkano się z przedstawicielami Peugeot w sprawie przeglądów samochodów szkoleniowych, organizacji wycieczki dla członkow OT 1 do zakładów na Słowacji (Trnava). Kilkakrotnie członkowie zarządu OT 1 spotykali się z dyrektorem WORD. Wzorem lat ubiegłych prezes Stencel poświęcił dużo czasu i wysiłku na redagowanie opinii OIGOSK oraz uczestnictwo w postępowaniach skargowych osób egzaminowanych. 
We współpracy z ZORD w ramach promocji najlepszych instruktorów w poszczególnych kategoriach prawa jazdy, dzięki hojnemu wkładowi sponsorów, wyróżniono i uhonorowano najlepszych na balu instruktora. Członkowie OT 1 korzystają wymiernie z tytułu zawartych umów rabatowych dotyczących zakupu ogumienia, paliwa i obsługi samochodów szkoleniowych. Sukcesem jest poprawa dyscypliny opłacania składek – 96,84 %.

OT 2 w Toruniu – zarząd spotkał się cztery razy, odbyły się również cztery zebrania członków oddziału. Ponadto członkowie spotykali się na szkoleniach organizowanych wspólnie z WORD w Toruniu. W trakcie spotkań szkoleniowych zajmowano się m.in. interpretacją przepisów ruchu drogowego, wadliwego oznakowania miasta, nieuczciwej konkurencji wśród OSK. Ta ostatnia sprawa była również przedmiotem publikacji prasowej (trzykrotnie). Również sprawy BRD i problemów komunikacyjnych miasta były przedmiotem interwencji w mediach. Wiele uwagi poświęcono sprawom członkowskim, zorganizowano spotkanie wigilijne na terenie nowego stadionu żużlowego. 
Negatywne aspekty naszej działalności to zauważalne zniechęcenie do działania niektórych członków po zapoznaniu się z arogancką odpowiedzią urzędnika Marszałka na złożoną przez nasz oddział skargę oraz brak jakiejkolwiek współpracy z dyrektorem WORD, który co innego mówi, a co innego robi. 
Pozytywy działalności to utrzymanie liczebności oddziału na drugim miejscu w izbie, coraz częstsze i szersze kontakty z mediami popularyzujące tematykę BRD oraz naszą organizację nie tylko w lokalnej społeczności, dzięki coraz lepszemu poznaniu się częste wzajemne indywidualne kontakty członków oraz wzajemna pomoc w sprawach związanych z prowadzoną działalnością szkoleniową.

OT 3 w Łodzi - odbyło się siedem zebrań ogólnych członków. Zebrania członków zarządu oddziału odbywały się przy okazji zebrań ogólnych. Spotkania w pierwszej połowie roku były zdominowane sprawami przetargu w WORD na samochody egzaminacyjne oraz utworzenia filii WORD. Uczestniczył w nich dyr. Skowroński przedstawiając jednocześnie swoje przemyślenia i pomysły mające poprawić system szkolenia kierowców w Polsce. Omawiane również były sprawy związane z obowiązującymi przepisami w zakresie szkolenia, dla uzyskania jednolitych kryteriów interpretacyjnych dla właściwej oceny wyników egzaminów oraz propozycje zmian przepisów w tym zakresie. Na zaproszenie dealera Toyoty, w jego siedzibie odbyło się zebranie, na którym przedyskutowano problemy dotyczące obsługi samochodów szkoleniowych użytkowanych przez OSK a zgłaszane przez ich właścicieli, wypracowano zasady współpracy. Spotkano się również z przedstawicielami władz miasta (z-ca dyr. WORD Tomasz Skrzypczak jest jednocześnie przewodniczącym Rady Miasta) dla zwrócenia uwagi na nieprawidłowości oznakowania i jego braki w mieście, szczególnie w rejonie filii WORD. W październiku odbyło się spotkanie przedstawicieli OT 3, Łódzkiego Stowarzyszenia Instruktorów oraz niezrzeszonych właścicieli OSK, w celu przedyskutowania i podjęcia ewentualnych wspólnych kroków po ukazaniu się w łódzkiej prasie artykułu nt. proponowanych przez dyrektora łódzkiego WORD zmian w szkoleniu i egzaminowaniu (m.in. likwidacja egzaminów wewnętrznych, obciążanie kosztami egzaminu państwowego szkół nauki jazdy itp.). Do spotkania zaproszono również prezesa Stowarzyszenia AUTOS ale nie po raz pierwszy odmówił on udziału w spotkaniu i współpracy. W zebraniach członków III oddziału OIGOSK brali udział przedstawiciele niestowarzyszeni oraz członkowie łódzkiego Stowarzyszenia Instruktorów. Zapraszanie ich wzorem lat ubiegłych miało na celu działanie na rzecz integracji środowiska szkoleniowego.
Poza sprawami  wymienionymi powyżej podczas zebrań omawiano m.in. tematy : dyscypliny opłacania składek oraz nabór nowych członków OIGOSK. Działalność OT 3 w okresie sprawozdawczym zakończyło spotkanie wigilijne.

OT 4 w Słupsku – odbyły się trzy zebrania. Na pierwszym z nich wybrano delegatów na II Zebranie Delegatów. Na drugim zebraniu omówiono zasady konkursu na najlepszą szkołę jazdy oraz najlepszego instruktora. Trzecim było zebranie otwarte, w którym uczestniczyło 49 OSK. Tematem zebrania były sprawy dotyczące problematyki szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego, Urzędu Miasta oraz dyr. WORD Słupsk. 

OT 5 w Krakowie - Wzorem ubiegłego roku Zarząd Oddziału Terenowego nr. 5 w Krakowie działał wspólnie z zarządem Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie, Zebrania członków O/V OIGOSK ustalane były wspólnie z MSNKK, jako że członkowie OT 5 w zdecydowanej większości są również członkami bratniej organizacji. Zebrania odbywały się raz na kwartał. Głównym zadaniem zarządu w 2009 roku było pozyskanie nowych członków, co w pewnym stopniu się udało. Oddział powiększył się cztery nowe OSK. Ponadto dwa OSK oczekują na decyzje o przyjęciu w poczet członków. Dwóch członków OT 5 : Antoni Haber i Jerzy Wojtanowicz ,jest w składzie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i czynnie uczestniczyło w pracach tego organu. Działając w tej organizacji z naszej inicjatywy zostało zgłoszonych wiele wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, również o zmianę oznakowań niektórych skrzyżowań w Krakowie , Tarnowie i Nowym Sączu. Od tejże Rady otrzymaliśmy środki finansowe na warsztaty szkoleniowe dla instruktorów oraz organizację konkursu na najlepszego instruktora w naszym regionie. 

OT 6 w Gdańsku - W okresie obejmującym sprawozdanie odbyło się 4 posiedzenia zarządu poszerzonego o członków oddziału. Poza tym zorganizowano jedno spotkanie członków OIGOSK z dyrekcją PORD oraz z zaproszonymi kierownikami OSK. Na spotkaniu podzielono się informacjami na temat szkolenia i egzaminowania. Przyjęto informacje o możliwości zorganizowania zajęć doskonalących wiedzę instruktorów wspólnie z PORD. Oprócz spraw bieżących poruszano sprawy dotyczące szkolenia i egzaminowania które należy skierować do Ministra Infrastruktury. Uzgodniono, że Dyrekcja PORD i przedstawiciele OT 6 będą regularnie organizować spotkania, natomiast raz na pół roku będzie organizowane spotkanie z OSK działającymi na terenie obsługiwanym przez PORD w Gdańsku. 

OT 7 w Zielonej Górze – zorganizowano trzy zebrania ogólne członków OT. Należy zaznaczyć, że członkowie OT spotykają się w siedzibie WORD na cyklicznych, comiesięcznych zebraniach, gdzie wymieniamy poglądy i załatwiamy sprawy na linii WORD - OSK. W maju 2009 zarząd oddziału zorganizował spotkanie dla członków oraz osób nie zrzeszonych, którego głównym celem było przedyskutowanie propozycji zmian w egzaminowaniu kandydatów na kierowców. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Z. Góra, inspektor zajmujący się kontrolą OSK oraz wice dyrektor WORD w Z. Górze. Zebrani dyskutowali również o przepisach regulujących prowadzenie OSK, w szczególności o przypadkach zamykania szkół z powodu drobnych, incydentalnych naruszeń przy realizacji programu szkolenia. Zarząd OT podjął decyzję o wystąpieniu poprzez zarząd OIGOSK, do RPO ze skargą w tym zakresie po uzyskaniu opinii prawnej oraz o uzyskaniu opinii prawnej w sprawie zasadności umów – zlecenia przy zatrudnianiu instruktorów, z racji kontroli OSK prowadzonych przez ZUS i sankcji karnych będących ich wynikiem. Zarząd OT podejmował inne działania w interesie szkoleniowców. Odpowiedziano zdecydowanie na próby polityków lokalnych wprowadzenia zakazu poruszania się eLek w mieście. Zorganizowano konferencję prasową w siedzibie WORD gdzie wspólnie z dyrekcją wyraziliśmy swój sprzeciw. Sprawę podjęły media i sprawa... umarła. OT podejmowało działania w celu rekrutacji członków. Działania w rejonie Głogowa i Leszna Wlkp. przyniosły skutek. Liczba członków z rejonu Głogowa chyba pozwoli na utworzenie tam OT. Wychodząc naprzeciw inicjatywie utworzenia w Głogowie (ok. 68 tys. mieszk.) filii Ośrodka Ruchu Drogowego, kol. Pietraszewski prowadził rozmowy w starostwie z posłanką Drozd w tej sprawie. Ważną była interwencja OT w WORD Legnica mająca na celu umożliwienie kolegom z Głogowa bezpośrednich roboczych kontaktów z dyrekcją w istotnych dla OSK sprawach. Chlubą OT 7 jest wskaźnik 100% opłacalności składek członkowskich.
 
OT 8 w Siedlcach - Działalność OT  8  skupiała się głównie na integracji OSK skupionych w OIGOSK. W maju ubiegłego roku zorganizowano spotkanie z Dyrekcją  WORD w Siedlcach, z udziałem prezesa OIGOSK, na które zaproszono wszystkie Ośrodki nauki jazdy skupione wokół  Ośrodka Egzaminacyjnego. Przeprowadzono szereg spotkań zarządu OT 8 na których omawiano problemy nurtujące branżę szkoleniową skupioną w granicach byłego woj. siedleckiego. Członkowie OT włączali się  w każdą inicjatywę związaną z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego organizowaną przeważnie przez  szkoły jak i siedlecki WORD . Mając powyższe na uwadze wnioskuję dobre rokowania na 2010 r.

Jedno jest pewne – to Oddziały wykonywały tzw. „czarną robotę”, ale już na pewno ku zadowoleniu swoich członków. Podstawą do takiego stwierdzenia są zapisy w sprawozdaniach z działalności tychże Oddziałów przedstawione wczoraj tj. 27 lutego na wspólnym posiedzeniu Zarządu i KDZ. Analiza sprawozdań dowodzi, że każdy z OT podejmował działania w zakresie integracji środowiska. Oprócz zebrań organizacyjnych odbywały się spotkania z dyrekcjami WORD, przedstawicielami jednostek kontrolnych, władz samorządowych. Organizowano spotkania z dealerami różnych marek pojazdów, dostawcami paliw i części zamiennych. Negocjowano korzystne warunki ubezpieczeń dla członków OT, korzystne rabaty przy zakupie paliw, części zamiennych. Zarząd z uznaniem odnosi się do ich dokonań, 
Zarząd OIGOSK uważa, że naszym celem jest i będzie w dalszym ciągu działanie w kierunku integracji naszego środowiska zawodowego oraz aktywny udział w racjonalizacji procesu szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, co w prosty sposób winno przełożyć się na podniesienie rangi naszego zawodu, zadowolenie naszych klientów połączone z wysokimi umiejętnościami jako kierowców, co będzie nie bez znaczenia i wpływu na podniesienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Za Zarząd
Roman Stencel - prezes


zredagował:  Waldemar Pietraszewski - wiceprezes