Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2009R

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

I. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2009 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu05.03.2010r  zapoznała się dokumentacją OIGOSK:
    Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2009 r,  uchwały,   korespondencja. 

Komisja nie stwierdziła uchybień w dokumentowaniu działalności OIGOSK oraz jej prowadzeniu.
Na podstawie analizy powyższych  dokumentów KR stwierdza co następuje:
1.    W 2009 r odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Zarządu OIGOSK oraz jedno posiedzenie KDZ. Drugie posiedzenie KDZ nie odbyło się z uwagi na brak frekwencji Prezesów OT. Tematyka obrad, tryb i podejmowane uchwały były zgodne ze statutem i  uchwałami Organów OIGOSK. W posiedzeniach zarządu i KDZ brał udział przewodniczący KR.
2.    Posiedzenia Zarządu odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.
3.    Z dokumentów wynika również zadowalająca aktywność zarządów oddziałów terenowych (zebrania członków, szkolenia, spotkania integracyjne, udział w inicjatywach zarządu OIGOSK, itp.)


ZALECENIA
Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji OIGOSK oraz wskazując na cele Izby określone w Statucie -  zaleca Zarządom:
1.    dalsze intensywne działania mające na celu propagowanie idei oraz celów OIGOSK,
2.    dbanie o integrację środowiskową oraz właściwe i pożądane kształtowanie wizerunku etycznego instruktora nauki jazdy,
3.    skuteczne reagowanie na przejawy (szeroko rozumianych) zachowań „patologicznych” instruktorów i egzaminatorów,


II. Z kontroli dokumentów finansowych za 2009 r.

    Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art. 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR - na posiedzeniu w dniu 06.03.2009 szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała :
1.    rachunki, delegacje i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2009r,
2.    zestawienie wyciągów bankowych
3.    zestawienie wpłat składek członkowskich
4.    preliminarz finansowy na 2009r
5.    sprawozdanie Skarbnika Izby za 2009r, 
6.    „Rachunek Wyników” za 2009r,
7.    „Bilans Finansowy” izby za 2009r,
8.    Informację Dodatkową do Bilansu za 2009r.


Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane
Dokumentacja finansowa jest zgodna  z raportami kasowymi.
Sprawozdanie Skarbnika oraz zapisy w raportach kasowych są rzetelne i szczegółowe, a zawarte tam kwoty odpowiadają Bilansowi oraz Rachunkowi Wyników.
Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość  prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań. Jednoznacznie świadczy to, że pełniący obowiązki skarbnika OIGOSK kol. Ryszard Jagielski – dobrze wywiązuje się z przyjętych obowiązków


Na podkreślenie zasługują dobre wyniki w egzekwowaniu składek członkowskich i należności ubocznych. Z tego tytułu w 2009r  do OIGOSK wpłynęło  X  YYY 251,73 zł  z tego głównie:
•    Składki członkowskie                             YY 430,00 zł, 
•    Seminaria szkoleniowe                         YY 960,00 zł, 
•    Kursy dokształcające                        X YYY 169,67 zł

RACHUNEK WYNIKÓW wskazuje, że w 2009 roku OIGOSK uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie YYY 502,42zł

1.    po stornie przychodów zaksięgowano kwotę:    X YYY 251,73 zł
2.    po stronie wydatków zaksięgowano kwotę:        X YYY 312,54 zł.


Uwzględniając wielość i koszty imprez  organizowanych przez oddziały terenowe jak i wydatki na bieżącą działalność statutową. Komisja Rewizyjna gratuluje zarządowi  bardzo dobrego wyniku finansowego.
Osiągnięcie takiego rezultatu było skutkiem bardzo dobrej organizacji pracy OIGOSK.
Komisja Rewizyjna chciała by zwrócić uwagę na wysoką dyscyplinę w opłacaniu składek, największą zaległość stwierdzono w OT Toruń i jest to ok 10% zaległości 
najlepiej bo 100%  opłaconych składek przypada na OT w Gdańsku i Siedlcach. 


ZALECENIA

Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie  art. 21 ust.6 statutu -  zaleca: 
1.    zarządowi OT Toruń  zwiększenie dyscypliny opłacania składek
2.    zarządowi OIGOSK dalsze działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych.

Na podstawie przepisu art 21 ust.6  statutu przedstawia niniejsze sprawozdanie  III Walnemu  Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 06-03-2010.

Reasumując KOMISJA REWIZYJNA na podstawie art 21 ust.6 statutu wnioskuje o:

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2009r,
  • oraz na podstawie art 21 ust 5  wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby oraz poszczególnym członkom zarządu :

Prezesowi - Romanowi Stenclowi
V-ce prezesom – Zbigniewowi Popławskiemu i Waldemarowi Pietraszewskiemu
Skarbnikowi – Ryszardowi Jagielskiemu
Oraz sekretarzowi Zarządu – Ryszardowi Zarzyńskiemu


Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1.    przewodniczący KR        Tomasz Mróz        -

2.    wiceprzewodniczący KR    Jadwiga Hardek Szylak        -

3.    sekretarz KR            Wiesław Kociak        -

4.    członek KR            Zdzisław Małecki        -

5.    członek KR            Piotr Berent        -