Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2008 R

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2008 r.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu27.02.2009 r zapoznała się dokumentacją OIGOSK:
•    Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2008 r 
•    Protokół z posiedzenia Kolegium Doradczego Zarządu w 2008 r 
•    sprawozdaniem Zarządu za 2008 r, 
•    korespondencją. 

Komisja nie stwierdziła uchybień w dokumentowaniu działalności OIGOSK oraz jej prowadzeniu.
Na podstawie analizy powyższych  dokumentów KR stwierdza, co następuje:
1.    05.03.2008r odbyło się w Ciechocinku I Zebranie Delegatów OIGOSK, które udzieliło absolutorium zarządowi.
2.    w 2008 r odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Zarządu OIGOSK. Tematyka obrad, tryb i podejmowane uchwały były zgodne ze statutem i  uchwałami Organów OIGOSK. W posiedzeniach zarządu brał udział przewodniczący KR.
3.    w 2008 r odbyło się jedno posiedzenie Kolegium Doradczego Zarządu OIGOSK. Tematyka obrad, tryb i podejmowane uchwały były zgodne ze statutem i  uchwałami Organów OIGOSK. W posiedzeniu zarządu brał udział przewodniczący KR.
4.    Posiedzenia Organów odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.
5.    Z dokumentów wynika również zadowalająca aktywność zarządów oddziałów terenowych (zebrania członków, szkolenia, spotkania integracyjne, udział w inicjatywach zarządu OIGOSK, itp.)
6.    Członkowie Prezydium Zarządu wykazywali pożądaną aktywność poprzez  uczestniczenie w posiedzeniach i wywiązywanie się z obowiązków statutowych. 
    
ZALECENIA
Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji OIGOSK oraz wskazując na cele Izby określone w Statucie -  zaleca Zarządom:
1.    dalsze zintensyfikowane działania mające na celu propagowanie idei oraz celów OIGOSK,
2.    dbanie o integrację środowiskową oraz właściwe i pożądane kształtowanie wizerunku etycznego instruktora nauki jazdy,
3.    skuteczne reagowanie na przejawy (szeroko rozumianych) zachowań „patologicznych” instruktorów i egzaminatorów,


II. Z kontroli dokumentów finansowych OIGOSK za 2008 r.

    Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art. 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR - na posiedzeniu w dniu 27.02.2009 szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała :
1.    rachunki, delegacje i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2008 r,
2.    zestawienie wyciągów bankowych
3.    zestawienie wpłat składek członkowskich
4.    preliminarz finansowy na 2008 r
5.    sprawozdanie Skarbnika Izby za 2008 r, 
6.    „Rachunek Wyników” za 2008 r,
7.    „Bilans Finansowy” izby za 2008 r,


Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane
Dokumentacja finansowa jest zgodna  z raportami kasowymi.
Sprawozdanie Skarbnika oraz zapisy w raportach kasowych są rzetelne i szczegółowe, a zawarte tam kwoty odpowiadają Bilansowi oraz Rachunkowi Wyników.
Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość  prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań. Jednoznacznie świadczy to, że pełniący obowiązki skarbnika OIGOSK kol. Ryszard Jagielski – bardzo dobrze wywiązuje się z przyjętych obowiązków.

Na podkreślenie zasługuje fakt dużej determinacji i konsekwencji Zarządu w egzekwowaniu składek członkowskich i należności ubocznych. Z tego tytułu w 2008 r  do OIGOSK wpłynęło
C CCC 141,16 zł, z tego głównie:
•    Wpisowe                                   6 750,00 zł,
•    Składki członkowskie            81 855,00 zł,
•    Seminaria i imprezy            108 089,00 zł, 
•    Kursy dokształcające            CCC 446,00 zł,
•    Darowizny  z PFOSKiI Koszalin        118 537,24 zł                

Ze sprawozdania skarbnika i z bilansu finansowego OIGOSK sporządzonego przez biuro rachunkowe wynika iż na dzień 31.12.2009r OIGOSK dysponuje kwotą CCC 482,93 zł w tym:
1.    środki pieniężne w kasie:                       0,00 zł 
2.    środki pieniężne w banku:        CCC 482,93 zł ( potwierdzone wyciągami bankowymi )
 z tego :
•    na rachunkach                10 482,93 zł
•    lokaty terminowe                CCC 000,00 zł


RACHUNEK WYNIKÓW wskazuje, że w 2008 roku OIGOSK uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie CCC 276,88 zł

1.    po stornie przychodów zaksięgowano kwotę:        C CCC 141,16 zł,
2.    po stronie wydatków zaksięgowano kwotę:           CCC 864,28 zł.

Uwzględniając wielość i koszty imprez  organizowanych przez oddziały terenowe jak i wydatki na bieżącą działalność statutową. Komisja Rewizyjna gratuluje zarządowi  bardzo dobrego wyniku finansowego
Osiągnięcie takiego rezultatu było skutkiem bardzo dobrej organizacji pracy OIGOSK.
Komisja Rewizyjna chciała by zwrócić uwagę na wysoką dyscyplinę w opłacaniu składek,
najlepsze wyniki, ponad 98% opłaconych składek przypada w OT Gdańsku
najgorsze wyniki tj  84% opłaconych składek w oddziale terenowym w Zielonej Górze

ZALECENIA

Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie                art. 21 ust.6 statutu -  zaleca: 
1.    dalsze konsekwentne egzekwowanie należności izby.
2.    zarządowi OT Zielona Góra większe zdyscyplinowanie swoich członków w zakresie opłacania składek.

Na podstawie przepisu art 21 ust.6  statutu przedstawia niniejsze sprawozdanie II Walnemu  Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 28-02-2009.

Reasumując KOMISJA REWIZYJNA na podstawie art 21 ust.6 statutu wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2008 r, oraz na podstawie art 21 ust 5  wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby oraz poszczególnym członkom zarządu tj:
Prezesowi - Romanowi Stenclowi
V-ce prezesom – Zbigniewowi Popławskiemu i Waldemarowi Pietraszewskiemu
Skarbnikowi – Ryszardowi Jagielskiemu
Oraz sekretarzowi – Ryszardowi Zarzyńskiemu

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

  • przewodniczący KR                 Tomasz Mróz                           -
  • wiceprzewodniczący KR        Jadwiga Hardek Szylak          -
  • sekretarz KR                             Wiesław Kociak                        -
  • członek KR                                Zdzisław Małecki                      -
  • członek KR                                Piotr Berent                               -