Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2008 R

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI w 2008 R
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OIGOSK) z/s w KOSZALINIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.U.50/2001 poz. 529)

 

NAZWA: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

 

SIEDZIBA I ADRES:    ul. Bohaterów Warszawy nr 2, lok.5 , 75-211 Koszalin
DATA WPISU DO KRS - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK) została wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 marca 2007 roku
NR KRS: 0000276855
REGON: 320335046
NIP: 669 243 99 55
LICZBA  CZŁONKÓW  OIGOSK: Stan na 31.12.2008 – 265 członków

 

DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ( stan na 31.12.2008 ):

 

Lp.    Nazwisko imię    Adres korespondencyjny    funkcja
1    Roman Stencel    75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5    prezes
2    Zbigniew Popławski    92-507 Łódź ul. Fiodora Dostojewskiego 8/77    wiceprezes
3    Waldemar Pietraszewski    65-556 Zielona Góra ul. Armii Krajowej 6/3    wiceprezes
4    Ryszard Zarzyński   87-100 Toruń ul. Świętego Boboli 12    sekretarz
5    Ryszard Jagielski    80-239 Golub-Dobrzyń  ul.    skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA ( stan na 31.12.2008 )
1    Mróz Tomasz     Przewodniczący
2    Hardek-Szylak  Jadwiga  Wiceprzewodnicząca
3    Kociak Wiesław     Sekretarz
4    Małecki Zdzisław     Członek
5    Berent Piotr      Członek

 

SĄD KOLEŻEŃSKI  ( stan na 31.12.2008 )
1    VAKAT       Przewodnicząca
2    Komajda Wiesław     Wiceprzewodniczący 
3    Biernacka Marzena    Sekretarz
4    Wypij Marian     Członek
5    Bronowski Edward     Członek

 

Dla przypomnienia - Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 3 lutego 2007 w miejscowości Unieście k/Koszalina. W trakcie zebrania uchwalono najważniejsze sprawy pozwalające działać. Oficjalnie na liście założycieli znalazło się 126 członków. Rok 2007 zamknęliśmy liczbą 229 członków.
Rok 2008 był drugim rokiem naszej działalności, ale za to pierwszym w pełnym wymiarze 366 dni.

 

Pierwsze w 2008 roku posiedzenie Zarządu OIGOSK odbyło się w niepełnym składzie, 13 stycznia 2008 w Toruniu:
1.    Roman Stencel
2.    Waldemar Pietraszewski
3.    Zbigniew Popławski
4.    Ryszard Zarzyński
5.    Wiesław Kociak
6.    Ryszard Kubisiak
7.    Stanisław Pietrzak
oraz Prezesi Oddziałów Terenowych :
1.    OT V - Tadeusz Szewczyk – Kraków
2.    OT VII - Eugeniusz Kubiś – Zielona Góra
Ponadto w obradach Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej :
1.   Tomasz Mróz
2.   Jadwiga Hardek-Szylak
3.    Ryszard Jagielski
oraz Pan Witold Bachorz z miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy.
Nieobecni członkowie Zarządu zostali poproszeni o wyjaśnienie swojej nieobecności i tak:
- Kol. Mandryk swoją nieobecność tłumaczyła koniecznością pozostania w Gliwicach, ponieważ zlecono jej poprowadzenie WOŚP, o czym poinformowała Prezesa sms-em w dniu 8.01.2008r. Należy podkreślić, że data 13.01.2008 została wcześniej z nią uzgodniona. W trakcie posiedzenia w rozmowie telefonicznej z wiceprezesem Waldemarem Pietraszewskim poinformowała o decyzji rezygnacji z udziału w pracach Zarządu. Rezygnacja została później potwierdzona w formie pisemnej.
- Kol. Rynio swoją nieobecność tłumaczył zbyt późnym poinformowaniem go o dacie zebrania, choć zgodnie ze Statutem został poinformowany tak jak wszyscy pozostali 14 dni przed zebraniem.
Przebieg obrad, zaistniałej dyskusji znajduje swoje odzwierciedlenie w protokóle posiedzenia, ale najważniejsze ustalenia to: 
•  przyjęcie w poczet członków (11) oraz zmiany statusu przynależności (2),
•  decyzje o wpisie na listę wykładowców (46 osób),
•  uznanie prawidłowości działań finansowych poprzez tzw. „centralną kasę” w rozliczeniach z OT w wyniku przedstawienia przez skarbnika i przyjęcia przez Zarząd sprawozdania finansowego. Skutkuje to prostymi formami rozliczenia z dokumentacją finansową znajdującą się w jednym miejscu (siedziba OIGOSK)
•  ustalenie wysokości ryczałtu za prowadzenie dokumentacji dotyczącej wymogów formalnych kursów dokształcających dla kierowców,
•  podjęcie bardziej restrykcyjnych działań wobec członków uporczywie uchylających się od terminowego opłacania składek. Po dokładnym omówieniu znanych sytuacji podjęto decyzję o skreśleniu z listy 2 członków z konsekwencjami określonymi w statucie. 
•  przyjęcie przedstawionych przez OT sprawozdań z działalności za rok 2007,
•  decyzja o wyborze banku prowadzącego rachunek naszej organizacji. Poddano analizie oferty różnych banków i w wyniku dyskusji postanowiono o wyborze i upoważniono prezesa do zawarcia umowy z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu - Bałtycki Oddział Regionalny w Koszalinie.
•  przyjęcie preliminarza finansowego OIGOSK na 2008 rok wraz z określeniem wskaźnika limitu wydatków OT. Decyzją zarządu wskaźnik podniesiono do 35%.
•  decyzja o zwołaniu Zebrania Delegatów 29 marca 2008 w Ciechocinku wraz z proponowanym porządkiem obrad. Tu postanowiono o przedstawieniu ZD propozycji zmiany struktury organizacyjnej, mającej na celu zwiększenie mobilności zarządu poprzez ustanowienie nowego gremium – Kolegium Doradczego Zarządu.
•  decyzja o podjęciu przez ówczesne prezydium zarządu działań w celu zorganizowania atrakcyjnej imprezy integracyjnej dla członków OIGOSK.
•  zgoda na cykliczne organizowanie seminariów szkoleniowych, których celem jest podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia na kursach dokształcających. Jednocześnie upoważnia się prezydium zarządu do każdorazowego określania stopnia zaangażowania funduszy OIGOSK na realizację tych przedsięwzięć szkoleniowych.    
•  decyzja o uhonorowaniu dotychczasowej działalności społecznej poprzez zakup i wręczenie upominku o wartości do 250 zł oraz dyplomu uznania w związku z rezygnacją kol. Janusza Szambelana z funkcji prezesa OT 4 Słupsk i podjęcia obowiązków egzaminatora w WORD Słupsk. 
•  upoważnienie prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK.
•  Ponadto podjęto Uchwałę nr Z – 04/I/2008 w sprawie przejęcia dokumentacji i funduszy PFOSK i I z/s w Koszalinie, oraz w sprawie samoograniczenia się Zarządu OIGOSK w dysponowaniu tymi funduszami.

 

Kolejne posiedzenie Zarządu OIGOSK odbyło się 27 marca 2008 w Ciechocinku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej ( T. Mróz; J. Hardek-Szylak; R. Jagielski), przewodnicząca SK J. Wiśniewska oraz prezesi OT Marek Święcicki ( OT 4 Słupsk); Eugeniusz Kubiś ( OT 7 Zielona G). 
Przedmiotem obrad były szczególnie tematy związane z organizacją ZD, projekty uchwał i regulaminów gdzie wniesiono poprawki. Omówiono liczebność organizacji w kontekście widocznego przyrostu, stan opłacania składek i związane z tym działania na rzecz ich regulowania. Zdecydowano o:
przyjęciu nowych członków (6 osób),
projekcie i wykonaniu certyfikatu członkostwa OIGOSK oraz znaczkach organizacyjnych,
zaproponowaniu ZD wykupu jednostek uczestnictwa w funduszu Inwestycyjnym „OPERA”,
przedstawieniu ZD projektów uchwał, regulaminów i sprawozdań organów statutowych.

 

28 marca 2008 roku odbyło się w Ciechocinku I Zebranie Delegatów. Obradowano zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W trakcie obrad Zarząd OIGOSK złożył sprawozdanie z działalności (merytoryczne i finansowe) od momentu powołania naszej organizacji i uzyskania wpisu w KRS do końca 2007 roku. Stosowne sprawozdania złożyły pozostałe władze statutowe, czyli Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu decyzją ZD został przyjęty a ponadto zgodnie z wymogami statutu absolutorium uzyskali poszczególni jego członkowie. W trakcie obrad ZD podjęło stosowne uchwały w sprawie zmian statutu wnioskowanych przez Zarząd OIGOSK mających na celu usprawnienie działalności i minimalizację kosztów. W wyniku przyjętych przez IZD zmian skład Zarządu OIGOSK oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przedstawia się tak jak na wstępie.
ZD podjęło również Uchwałę Nr ZD I – 05/III/2008 z dnia  29.03.2008 w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności.
Dokładny przebieg Zebrania Delegatów znajduje odbicie w opublikowanym protokole i dlatego Zarząd nie czuje się władny do oceny jego ustaleń traktując, że decyzje najwyższej statutowej władzy są niepodważalne i sprawy z tym związane nie są przedmiotem sprawozdania.

 

Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się 27-29 czerwca w Pensjonacie Dąb Polski. Przedmiotem obrad w szczególności były : 
•  sprawy liczebności organizacji oraz opłacania składek członkowskich. Potwierdzono dopływ nowych członków jako zadowalającą tendencję, jednak niepokojącym jest spadek dyscypliny opłacania składek. Zdecydowano o podjęciu działań w kierunku realizacji zobowiązań finansowych członków poprzez wysyłanie upomnień.
•  wnioski i wpisanie na listę wykładowców OIGOSK. Po analizie wniosków wpis uzyskało 8 osób, tym samym liczba wykładowców z naszym certyfikatem wzrosła do 96.
•  sprawy integracji środowiska oraz wycieczki do Tunezji,
•  sprawa dotacji z funduszu prewencyjnego PZU. Na wnioskowanych 15 tys. zł. otrzymaliśmy 8 tys., za które postanowiono zakupić „alkogogle” dla Oddziałów OIGOSK.
•  sprawa rabatów dla członków na zakupy materiałów szkoleniowych w „Winfor”. Wynegocjowane ceny są korzystne zarówno dla naszych członków jak i organizacji, która z tego działania ma również dochody.
•  stan prac nad projektami zapowiadanych nowych aktów prawnych, m.in. Ustawy o Kierujących Pojazdami. Uznano konieczność ponownej inicjatywy zmierzającej do porozumienia wszystkich organizacji szkoleniowców oraz reprezentantami środowiska egzaminatorów. Zarząd wyraził wolę zorganizowania w miesiącach  IX lub X 2008 spotkania w sprawie projektu ustawy o kierujących pojazdami środowiska szkoleniowców, przewoźników ,egzaminatorów i dyrektorów WORD oraz z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury.
•  W głosowaniu jawnym zarząd OIGOSK jednogłośnie przyjął  uchwałę Z-05/VI/2008 dotyczącą kursów dokształcających (zobowiązano prezesa OIGOSK do sporządzenia aneksów do tych umów i do podpisania ich przez w/w podmioty) oraz uchwałę Z-06/VI/2008 w sprawie kompetencji Kolegium Doradczego Zarządu.

 

W czasie przerwy wakacyjnej działania zarządu nie ustawały. 7 lipca 2008r. nasi przedstawiciele uczestniczyli w międzynarodowej konferencji nt. „Systemy szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców w UE” której patronowali Minister Infrastruktury i Marszałek Województwa Łódzkiego. Tam też mieliśmy możliwość z racji rangi tego seminarium i komentujących przebieg mediów, zaprezentować nasze poglądy w sprawach szkolenia i egzaminowania. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i aktywności wiceprezesa Zbyszka Popławskiego.

 

Jakby uprzedzając a nawet wykorzystując naszą inicjatywę - 4 września 2008 roku Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD zorganizowało w Warszawie na ?eraniu spotkanie dla uzgodnienia stanowisk w sprawie Ustawy o Kierujących Pojazdami. Uczestniczyli w nim również członkowie PIGOSK, PFSSK, Stow. Egzaminatorów oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury z Panem Bogdanowiczem na czele. 
Poszczególne organizacje wnosiły uwagi do projektu ustawy, jednak ich ilość spowodowała, że zaproponowaliśmy kolejne wspólne spotkanie o charakterze wybitnie roboczym na 8 września 2008 roku w Łodzi. Jeśli istota tego spotkania została uznana za wyjątkowo słuszną, bo jej wynikiem miało być wspólne stanowisko w sprawie zapisów Ustawy o Kierujących Pojazdami, to proponowany termin już nie pasował. Podejmujemy do dziś różne działania mające na celu realizację tych postanowień. Napotykamy niestety na mur milczenia.

 

Próby zintegrowania organizacji zrzeszających szkoleniowców, każdej z praktycznie tymi samymi celami działania pozostają bez skutku – wręcz spotykamy się z odmową współpracy. Uzasadnienia odmowy są tak małostkowe, że nie będziemy tego cytować. Oświadczamy to z przykrością, ale takie są fakty.

 

Zaplanowane na 7 września 2008 posiedzenie Zarządu oraz KDZ odbyło się w terminie. Uczestniczyli w nim członkowie KDZ (z wyjątkiem prezesa OT 7) oraz Przew. Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Tematyka posiedzenia obejmowała m.in. : 
•  sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia w dniu 4 września 2008 r. w Warszawie.
•  sprawozdanie z działalności zarządu od początku 2008 roku,
•  analizę opłacania składek członkowskich. Prezesi otrzymali od Skarbnika wykazy zaległości swoich członków. Postanowiono również o systematycznej informacji oddziałów dla usprawnienia działalności.
•  składanie sprawozdań przez prezesów OT obejmujących okres od początku roku 2008 do dnia 7 września 2008,
•  przyjęcie w poczet członków 11 podmiotów, zarówno członków zwyczajnych jak i wspierających. W jednym przypadku na wniosek zainteresowanego zmieniono jego status członkowski.
•  sprawę „alkogogli”. Zostały przekazane dla OT z jednoczesnym zobowiązaniem ich prezesów do prowadzenia ewidencji wykorzystania.
•  sprawę postanowienia Sądu Rejestrowego oddalającego nasz wniosek z 09.06.2008 o ujawnienie w rejestrze stowarzyszeń… KRS zmian statutu wprowadzonych uchwałą ZD. W sytuacji konieczności zwołania nadzwyczajnego ZD i związanymi z tym znacznymi kosztami zarząd uznał, że nie ma rzeczywistej potrzeby zwoływania nadzwyczajnego zebrania,  lecz należy w jak najkrótszym terminie zwołać II Zwyczajne Zebranie Delegatów, na którym zaproponuje się podjęcie uchwały w sprawie zm. statutu eliminującej błędy i uwzględniającej sugestie sądu.
•  sprawę zaproszenia członka Zarządu na spotkanie organizowane przez OT 5 w Krakowie w dniu 9 września 2008. Postanowiono przyjąć zaproszenie i korzystając z udziału wręczyć certyfikaty członkostwa dla kolegów z tego Oddziału.

 

Przyszedł czas na przedstawienie efektów żmudnej działalności szkoleniowej prowadzonej przez naszą organizację. Z upoważnienia Zarządu sprawy z tym związane prowadzi Prezes Roman Stencel. 
W 2008 r. zorganizowano 3 seminaria szkoleniowe dla wykładowców i kierowników OSK w zakresie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy:

 

I.   01-02.03.2008          Ciechocinek      uczestniczyło 106 osób
II.  28-29.06.2008          Dąb Polski        uczestniczyło    50 osób
III. 18-19.10.2008          Dąb Polski        uczestniczyło    51 osób
 
W efekcie tych seminariów 96 osób w 2008 r. wpisano decyzjami zarządu na listę wykładowców OIGOSK.

 

Prowadzone przez OSK szkolenia na podstawie umów zawartych z OIGOSK, przyniosły izbie w 2008 roku dochód w wysokości  CCC 000 zł. 
  


 

Powyższy wykres wskazuje, jaki jest wkład dla dochodów OIGOSK wyszczególnionych tam OSK. Jednocześnie dumni jesteśmy z tego, że wzajemnie korzystnie zawarte umowy spowodowały zwiększenie wpływów tychże OSK o kwotę ok. 1 120 000 zł.

 

W rachunku narastającym wg. stanu na 31.12.2008 w efekcie współpracy z OSK, OIGOSK wystawiła 2 840 zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego Kierowców wykonujących transport drogowy, z tego 2 517 w 2008 R. Szczegółowe dane zilustrowano na poniższym wykresie

 

  

Dokładne sprawozdanie z działalności Zarządu w ujęciu finansowym przedstawi Państwu Delegatom Skarbnik i stanowi ono załącznik a jednocześnie integralną część tego sprawozdania.

 

Przy okazji III Seminarium postanowiono dokonać uzgodnień drogą elektroniczną w sytuacji, kiedy zwołanie normalnego posiedzenia Zarządu byłoby kłopotliwe i kosztowne. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu 5 osób na listę wykładowców OIGOSK przejrzeli koledzy: Stencel i Zarzyński. Pozostali członkowie wyrazili swoją wolę w trybie korespondencyjnym.

 

W ten sam sposób zdecydowano o przyjęciu w poczet członków następne 5 osób i stan osobowy kształtował się następująco:  215 członków zwyczajnych i 47 wspierających.

 

Jednocześnie realizując postanowienia statutu obligujące do podejmowania działań integrujących członków oraz uwzględniając sygnalizowane zapotrzebowanie – postanowiono zorganizować w czerwcu/lipcu 2009 wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Petersburga. 
Ewentualną kwestię stopnia zaangażowania funduszy izby na tą imprezę / dopłaty wydatku na planowany wyjazd / zarząd rozpatrzy w terminie późniejszym, po uzyskaniu informacji o jednostkowej cenie imprezy oraz liczbie uczestników – członków OIGOSK. 
Powyższe ustalenia znajdują odbicie w protokóle Z(U)- 05/10/2008.

 

Wszelkie dokumenty źródłowe przywoływane w sprawozdaniu a więc protokóły z posiedzeń zarządu i jego uchwały znajdują się w dokumentacji OIGOSK. Są ponadto opublikowane na naszej oficjalnej stronie internetowej - www.izbaosk.eu

O sile naszej organizacji stanowi liczba jej członków skupionych w 8 Oddziałach Terenowych. 
•ODDZIAŁ nr 1 Koszalin (macierzysty) 
•ODDZIAŁ nr 2 Toruń
•ODDZIAŁ nr 3  Łódź
•ODDZIAŁ nr 4 Słupsk
•ODDZIAŁ nr 5 Kraków
•ODDZIAŁ nr 6 Gdańsk
•ODDZIAŁ nr 7 Zielona Góra
•ODDZIAŁ nr 8 Siedlce

LICZEBNOŚĆ  
                                   wzz     aktualna różn     % wzrostu 
1 Oddz. KOSZALIN     57     96     39     68,42%
2 Oddział SŁUPSK     4     21     17     425,00%
3 Oddział ŁÓDŹ         17     33     16    94,12%
4 Oddział TORUŃ      16     42     26     162,50%
5 Oddział KRAKÓW    12     15     3     25,00%
6 Oddział GDAŃSK     7     17     10     142,86%
7 Oddział ZIELONA G  6     27     21     350,00%
8 Oddział SIEDLCE     1     14     13     1300,00%
             OGÓŁEM :    126     265     139     110,32%      

 


 

Wspomniane wcześniej Oddziały Terenowe prowadziły działania, których celem było załatwianie spraw najbliżej dotyczących swoich członków. W ocenie Zarządu wykazywały się troską o sprawy dotyczące naszego środowiska. Wiele z ich działań nie zostanie przedstawionych w tym sprawozdaniu, bowiem gdyby każdemu z nich poświęcić jedynie pół strony tego formatu, to sprawozdanie miałoby wymiar 12 stron.

Jedno jest pewne – to Oddziały wykonywały tę najtrudniejszą pracę. Podstawą do takiego stwierdzenia są zapisy w sprawozdaniach z działalności tychże Oddziałów przedstawione wczoraj tj. 27 lutego na wspólnym posiedzeniu Zarządu i jego Kolegium Doradczego Zarządu. Analiza sprawozdań dowodzi, że każdy z OT podejmował działania w zakresie integracji środowiska. Oprócz problematyki wewnątrz organizacyjnej odbywały się spotkania z dyrekcjami WORD, przedstawicielami jednostek kontrolnych, władz samorządowych. Organizowano spotkania z dealerami różnych marek pojazdów, dostawcami paliw i części zamiennych. Negocjowano i uzyskano korzystne warunki ubezpieczeń dla członków OT, atrakcyjne rabaty przy zakupie paliw, części zamiennych. Zarząd z uznaniem odnosi się do ich dokonań, ale z konieczności pokażemy jedynie te najbardziej spektakularne:

  Oddział Terenowy nr 1 Koszalin uczestniczy przy procedurach skargowych na egzamin prawa jazdy. Interwencja w sprawach przyniosła wymierne skutki. Na 9 zasadnych skarg unieważniono wyniki 5 egzaminów, pozostałe sprawy są w trakcie rozpatrywania.

Członków Oddziału Terenowego Nr 3 w Łodzi wyróżniono w formie zaproszenia dyrektora W.O.R.D. w Łodzi do udziału w międzynarodowej konferencji nt. „Systemy szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców w UE”, której patronowali Minister Infrastruktury i Marszałek Województwa Łódzkiego a wzięli oni udział jako jedyni przedstawiciele środowiska łódzkich szkoleniowców.

Oddział Terenowy nr 7 w Zielonej Górze uzyskał i utrzymał zasadę możliwości wyboru samochodów przy dwu markach a nawet trzech typach pojazdów egzaminacyjnych w WORD Zielona Góra. Permanentna dbałość o interes egzaminowanych doprowadziła do tego, że termin pierwszego egzaminu na kat. B zawiera się w terminie 7 – 14 dni.

Zarząd OIGOSK uważa, że naszym celem jest i będzie działanie w kierunku integracji naszego środowiska zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktywny udział w racjonalizacji procesu szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców. W oczywisty sposób winno to przełożyć się na podniesienie rangi zawodu instruktora nauki jazdy, zadowolenie naszych klientów połączone z wysokimi umiejętnościami jako kierowców a  będzie to nie bez znaczenia i wpływu na podniesienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

za Zarząd

Roman Stencel prezes

zredagował: Waldemar Pietraszewski - wiceprezes