Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2007 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW (OIGOSK)

ZA OKRES - 03 LUTEGO 2007 DO 31 grudnia 2007

 
 

NAZWA: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie                (OIGOSK)

SIEDZIBA I ADRES: ul. Bohaterów Warszawy nr 2, lok.5 , 75-211 Koszalin

DATA WPISU DO KRS - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK) została wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 marca 2007 roku,

NR KRS: 276855
REGON: 320335046
NIP: 669 243 99 55

Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 3 lutego 2007 w miejscowości Unieście k/Koszalina. W trakcie zebrania uchwalono Statut, wybrano władze oraz składy osobowe komórek organizacyjnych przewidzianych Statutem.

DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU ( stan na 31.12.2007 ) 

Lp.

Nazwisko imię

Adres korespondencyjny

funkcja

1
Roman Stencel

75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5

prezes
2
Zbigniew Popławski 92-507 Łódź ul. Fiodora Dostojewskiego 8/77
wiceprezes
3
Waldemar Pietraszewski 65-556 Zielona Góra ul. Armii Krajowej 6/3
wiceprezes
4
Ryszard Zarzyński 87-100 Toruń ul. Świętego Andrzeja Boboli 12
skarbnik
5
Ryszard Kubisiak 80-239 Gdańsk ul. Miszewskiego 2/3
członek
6
Marek Rynio 78-100 Kołobrzeg ul. Wąska 8/28
członek
7
Wiesław Kociak

76-032 Unieście ul. Pogodna 3"A"/2

członek
8
Stanisław Pietrzak
 
86-300 Grudziądz ul. Cisowa 17
członek
 
 

KOMISJA REWIZYJNA (stan na 31.2.2007)

1
Mróz
Tomasz
Przewodniczący
2
Hardek-Szylak
Jadwiga
Wiceprzewodnicząca
3
Jagielski
Ryszard
Sekretarz
 
 

SĄD KOLEŻEŃSKI (stan na 31.12.2007)

1
Wiśniewska
Janina
Przewodnicząca
2
Biernacka
Marzena
Sekretarz
3
Komajda
Wiesław
Członek
4
Berent
Piotr
Członek
 

LICZBA  CZŁONKÓW  OIGOSK:

Luty 2007  -  126 osób;

Pierwsze posiedzenie Zarządu OIGOSK odbyło się w pełnym składzie, 31 marca 2007 w Łodzi, w najbliższym możliwym terminie po dokonaniu wpisu naszej organizacji do KRS. Zgodnie z porządkiem obrad, po wcześniejszej dyskusji podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr Z - 01/III/2007 w sprawie wizerunku LOGO I SZTANDARU, (zał.2)

Uchwała nr Z – 02/III/2007 w sprawie zasad i wysokości ryczałtów telekom. oraz refundacji kosztów podróży służbowych członków władz OIGOSK, (zał. 3)

Uchwała nr Z – 03/III/2007 w sprawie limitów wydatków i rozliczeń finansowych Oddziałów Terenowych OIGOSK oraz związanej z nimi odpowiedzialnością osób funkcyjnych, (zał. 4)

Uchwała nr Z - 04/III/2007 w sprawie  powołania oddziałów terenowych OIGOSKPowyższą uchwałą w następujących okręgach terytorialnych powołano oddziały terenowe:

 
ODDZIAŁ nr 1 Koszalin (macierzysty)

ODDZIAŁ nr 2 Toruń

ODDZIAŁ nr 3  Łódź

ODDZIAŁ nr 4 Słupsk

ODDZIAŁ nr 5 Kraków

ODDZIAŁ nr 6 Gdańsk

ODDZIAŁ nr 7 Zielona Góra.

 

Jednocześnie zarząd zobowiązał osoby odpowiedzialne do zorganizowania do końca maja 2007 zebrań członków oddziałów w celu wyłonienia zarządów OT OIGOSK.

 

Ponadto zdecydowano:

-  że każdy członek OIGOSK otrzyma bezpłatnie po 2 szt. z każdego wariantu. Większą liczbę plakietek z logo członek może otrzymać odpłatnie w cenie ustalonej przez prezydium zarządu.

- że prezydium Zarządu przeprowadzi działania w celu uruchomienia strony internetowej a witryna Izby będzie mieć następujący adres: www.izbaosk.eu  

-  o przyjęciu preliminarza finansowego na rok 2007. (zał. 5). Ustalono ponadto, że fundusz OT będzie tworzony na zasadzie kwota składek z OT x 0,3. (Wskaźnik na rok 2007),

-  powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych OIGOSK Biuru Rachunkowemu. Ustalono, że max. odpłatność z tego tytułu nie powinna przekroczyć kwoty 1500 zł brutto rocznie.

- że siedziba OIGOSK będzie zlokalizowana pod adresem 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5 i zaakceptowanoproponowaną odpłatność w kwocie netto 250 zł / mc + podatek VAT.

-o przyjęciu w poczet członków OIGOSK na podstawie deklaracji dalszych 50 osób,

- że do czasu uzyskania przez OIGOSK statusu OPP o który Zarząd wystąpi, operacje finansowe będą realizowane za pomocąsubkonta PFOSK ,

-  przyjąć przedstawione przez Prezesa Romana Stencla rozliczenie finansowe grupy inicjatywnej, organizującej Walne Zebranie Założycielskie. (zał. 6).

-  o ulokowaniu kwoty 10 000 zł w funduszu inwestycyjnym prowadzonym przez OPERA TFI w Warszawie. Dziś można powiedzieć, że sytuacja giełdowa powstrzymała działania.

- że członkowie, których siedziba lub miejsce zamieszkania są oddalone od siedzib OT o zadeklarowanie przynależności do konkretnego OT. Osoby, które takiej deklaracji nie złożą zostaną przypisani do OT nr 1 w Koszalinie.

- przyjąć wzory deklaracji kandydata na członka zwyczajnego i wspierającego (zał. 7 i 8)

Ilekroć w sprawozdaniu oznaczono załącznik, oznacza to, że opisywana sprawa tamże ma swoje źródło i jest częścią dokumentacji posiedzenia.

 
Marzec 2007  -  176   osób

Po pierwszym posiedzeniu rozpoczęto prace mające na celu realizację ustaleń zarówno Zebrania Założycielskiego jak i Zarządu. Większość spraw była na bieżąco konsultowana w składzie prezydium drogą elektroniczną.

Od 24 kwietnia 2007 w Sejmie aktywowano prace nad projektem Ustawy o Kierujących Pojazdami. Od pierwszego posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, OIGOSK była reprezentowana przez kol. kol.: Stencla, Popławskiego i Zarzyńskiego oraz w jednym, zastępczo, przez kol. Pietraszewskiego. Co dwa tygodnie w gmachu Sejmu dyskutowano zapisy projektu ustawy. Dokładne wyszczególnianie postulatów zgłaszanych przez naszych przedstawicieli zdaniem sprawozdawców przekraczałoby dopuszczalne ramy, szczególnie w sytuacji, kiedy w ramach konsultacji internetowych z członkami były one powszechnie znane.     Znamiennym jest, że w trakcie ostatniego przed przerwą wakacyjną posiedzeniu podkomisji, jej przewodniczący poseł Jan Tomaka, dziękując ogólnie wszystkim za udział w pracach, wyraził szczególne podziękowanie Prezesowi OIGOSK za wyjątkowe, merytoryczne przygotowanie do dyskusji nad projektem.

            Za wiodące w działaniach zewnętrznych Zarząd uznawał działania mające na celu integrację środowiska szkoleniowców w szeroko rozumianym kontekście. Już w trakcie procedowania Ustawy o KP w Sejmie, wyszliśmy do PFSSK i PIGOSK z inicjatywą „wspólnego głosu” w sprawach istotnych dla NAS. Niestety, nie znaleźliśmy zrozumienia w sprawie.

            Przerwa wakacyjna w pracach Sejmu nie zmieniła rytmu pracy Zarządu OIGOSK. W dniu 30 lipca 2007 z inicjatywy Zarządu OIGOSK miało miejsce spotkanie przedstawicieli Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel WINFOR, z zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele Stowarzyszenia Dyrektorów Wydziałów Komunikacji Starostw. Przedmiotem spotkania było przede wszystkim wypracowanie stanowiska i opinii środowisk w sprawie projektu ustawy o kierujących pojazdami oraz omówienie i przyjęcie zasad perspektywicznej współpracy. Dokonano stosownych uzgodnień, jednak sytuacja polityczna i wcześniejsze wybory spowodowały brak ostatecznego, wspólnego stanowiska w poruszanych sprawach w sytuacji, kiedy procedowany, w wielu sprawach zadowalający nasze środowisko projekt UoKP wylądował w „koszu”.

            W działaniach wewnątrz organizacyjnych również nie było przerwy. Posiedzenie Prezydium Zarządu w dniu 22maja 2007 doprowadziły do przyjęcia w poczet członków OIGOSK 7 osób. W ramach oszczędnej działalności dwoje członków Prezydium wyraziło swoje stanowisko w drodze głosowania za pośrednictwem Internetu. Powyższe znajduje odbicie w protokóle z tego posiedzenia. W taki sam sposób w dniu 25 czerwca 2007 Zarząd zdecydował o powołaniu nowego, ósmego Oddziału Terenowego z siedzibą w Siedlcach (Uchwała Nr Z(U) – 01/VI/2007).

12 lipca 2007 liczebność naszej organizacji wynosiła 201 osób !!! Największe bezwzględne przyrosty liczby członków występują w trzech pierwszych oddziałach ( Koszalin; Słupsk; Łódź).

Posiedzenie Zarządu OIGOSK 15.09.2007 w Łodzi doprowadziło do kolejnych ustaleń (PROTOKÓŁ nr Z/ 02/09/2007). Postanowiono m.in.

- o wynagrodzeniu za dodatkowe czynności administracyjne dla Prezesa, nie wchodzące normalnie w zakres społecznego działania. Konieczność takich decyzji spowodowana została prowadzeniem przez OIGOSK kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

- przyjęciu w poczet członków kolejnych kandydatów co skutkuje liczbą 215 członków.

 W trakcie posiedzenia analizowano brak aktywności w pracach Zarządu i postanowiono wyjaśnić sprawę z kol. Małgorzatą Mandryk pełniącą funkcję Sekretarza Zarządu. Rozmowa telefoniczna z zainteresowaną dowiodła braku zainteresowania sprawami organizacji oraz przyniosła deklarację rezygnacji z uczestnictwa w pracach Zarządu. Potwierdzone zostało to później w formie pisemnej. Dodatkowo kol. Mandryk zrezygnowała z członkostwa w organizacji.
 

Analiza sprawozdań Oddziałów Terenowych napawa optymizmem. Wszystkie wykazują działania na rzecz środowiska, często poprzez nienośne medialnie i niezauważalne poczynania, bowiem jak inaczej nazwać i nagłośnić szczególnie liczne spotkania i interwencje w ośrodkach decyzyjnych w sprawach szkolenia. Zarządy wszystkich OT w ramach normalnej pracy i określonych Statutem kompetencji nawiązują kontakty ze Starostami , Dyrekcjami WORD, jednostkami Policji i innymi, które mają w zakresie swego działania sprawy szkolenia kierowców.

 Zdecydowane działania np. OT 7 w Zielonej Górze a dokładnie członków jeszcze nie ukonstytuowanego Zarządu, doprowadziły do bezprecedensowego w skali kraju rozwiązania w zakresie wyboru samochodów egzaminacyjnych. Sprawa ta nagłośniona w mediach na pewno przyczyniła się do zrozumienia naszych problemów w tym zakresie, co znalazło odbicie w projekcie UoKP, w stosownym zapisie umożliwiającym wybór samochodu egzaminacyjnego. Jest to jedynie jeden z przykładów działań w tym zakresie.
 

Pokazanie wszystkich działań i dokonań ośmiu Oddziałów Terenowych w tym sprawozdaniu przekraczałoby dopuszczalne ramy w sytuacji, gdy działania te znajdują odbicie w sprawozdaniach OT a te mogą stanowić jego załącznik.

 Ze szczególnym zadowoleniem Zarząd przyjmuje działania Oddziałów terenowych mające na celu integrację naszego środowiska, w szeroko rozumianym pojęciu, czyli kontakty z WORD, nadzorującymi i innymi organizacjami zrzeszającymi szkoleniowców takich jak PFSSK i PIGOSK. Nie zrażają nas sytuacje, kiedy spotykamy się z dziwnym brakiem zrozumienia.
 

Organizowane przez nas seminaria bądź uczestniczenie w nich, spotkania szkoleniowe albo mające na celu choćby wymianę poglądów w interesujących nas sprawach jest dowodem, że jesteśmy widziani a nasza działalność nie jest bez znaczenia. W Oddziałach czyni się starania o korzystne ceny zakupu paliw, części zamiennych do samochodów szkoleniowych negocjowane są stawki ubezpieczeń pojazdów. Doświadczenia OT w tym zakresie są różne, tak jak różne są uwarunkowania lokalne. Odpowiedzialnie można stwierdzić, że doświadczenia Oddziałów Terenowych w tym zakresie upewniają nas, że obrany kierunek działania jest słuszny a konsekwentna praca w tym kierunku przyniesie oczekiwane efekty.

Stan finansów a szczególnie wartość majątku (funduszu zasobowego) była jednym z głównych celów działania OIGOSK. Zarząd starał się znajdować najlepsze oferty banków w zakresie lokat naszych funduszy, aby uzyskać możliwie najlepsze profity. Skuteczność tych działań jest przedstawiona w szczegółowym sprawozdaniu finansowym Skarbnika kol. Ryszarda Zarzyńskiego. W ocenie Zarządu podejmowane w tym kierunku działania są korzystne dla organizacji a szczególnie organizowane w ostatnim czasie szkolenia dla wykładowców na kursach dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy oraz kursy w tym zakresie organizowane przez jednostki szkoleniowe z naszej organizacji.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Zarząd OIGOISK ma świadomość, że nie wszystko zostało zrobione tak, aby skutkowało euforią. Uważamy jednak, że biorąc pod uwagę czas istnienia OIGOSK (10 miesięcy), szczególnie trudny okres organizacji struktury, społeczne w charakterze działania członków, to po stronie osiągnięć możemy zapisać uznany fakt naszego istnienia. Wspomniane wcześniej działania choćby w procedurach ustawodawczych, uznanie naszego istnienia i poważne traktowanie naszej organizacji przez inne jednostki i organizacje z szeroko rozumianego kręgu szkoleniowców dowodzą celowości naszego działania. Dowodem na słuszność tej tezy może być wzrost liczby członków OIGOSK od momentu jej powstania tj.

od lutego 2007 – 126 członków do 229 na koniec roku.

 

Uważamy, że naszym celem jest i będzie w dalszym ciągu działanie w kierunku integracji naszego środowiska zawodowego oraz aktywny udział w racjonalizacji procesu szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, co w prosty sposób winno przełożyć się na podniesienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

                                                                                          Za ZARZAD OIGOSK