Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2007 R

SPRAWOZDANIE
 
 

Komisji Rewizyjnej 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

I.      Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2007 r.

 

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu13.01.2008 r  zapoznała się dokumentacją OIGOSK:

·        Protokół z Walnego Zebrania Założycielskiego

·        Protokoły z posiedzeń w 2007 r Zarządu i jego Prezydium ,

·        sprawozdaniem Zarządu za 2007 r,

·        korespondencją.

 

Komisja nie stwierdziła uchybień w dokumentowaniu działalności OIGOSK oraz jej prowadzeniu.

Na podstawie analizy powyższych  dokumentów KR stwierdza co następuje:

1.       03.02.2007 r odbyło się w Unieściu Walne Zebranie Założycielskie OIGOSK, które powołało do istnienia Ogólnopolską Izbę Gospodarczą OSK

2.       w 2007 r odbyły się 2 (dwa) posiedzenia Zarządu OIGOSK oraz 5 posiedzeń jego Prezydium. Tematyka obrad, tryb i podejmowane uchwały były zgodne ze statutem i  uchwałami Organów OIGOSK. W posiedzeniach zarządu brał udział przewodniczący KR.

3.       Posiedzenia Organów odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.

4.       Z dokumentów wynika również zadowalająca aktywność zarządów oddziałów terenowych (zebrania członków, szkolenia, spotkania integracyjne, udział w inicjatywach zarządu OIGOSK, itp.)

5.       Sekretarz Zarządu kol. Małgorzata Mandryk nie była obecna na większości posiedzeń tego organu i w dniu 20.12.2007r. złożyła rezygnację z funkcji i członkostwa i w OIGOSK

6.       Pozostali członkowie Prezydium Zarządu wykazywali pożądaną aktywność poprzez  uczestniczenie w posiedzeniach i wywiązywanie się z obowiązków statutowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie prezesa Romana Stencla

ZALECENIA

Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji OIGOSK oraz wskazując na cele Izby określone w Statucie -  zalecaZarządom:

1.      zintensyfikowanie działań mających na celu propagowanie idei oraz celów OIGOSK,

2.      dalsze dbanie o integrację środowiskową oraz właściwe i pożądane kształtowanie wizerunku etycznego instruktora nauki jazdy,

3.      skuteczne reagowanie na przejawy (szeroko rozumianych) zachowań „patologicznych” instruktorów i egzaminatorów,

  

II.   Z kontroli dokumentów finansowych za 2007 r.

            Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art. 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR - na posiedzeniu w dniu 13.01.2007 szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała :

  1. rachunki, delegacje i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2007 r,
  2. zestawienie wyciągów bankowych
  3. zestawienie wpłat składek członkowskich
  4. preliminarz finansowy na 2007 r
  5. sprawozdanie Skarbnika Izby za 2007 r,
  6. „Rachunek Wyników” za 2007 r,
  7. „Bilans Finansowy” izby za 2007 r,
  8. Informację Dodatkową do Bilansu za 2007 r.
  Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane.

Dokumentacja finansowa jest zgodna  z raportami kasowymi.

Sprawozdanie Skarbnika oraz zapisy w raportach kasowych są rzetelne i szczegółowe, a zawarte tam kwoty odpowiadają Bilansowi oraz Rachunkowi Wyników.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość  prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań. Jednoznacznie świadczy to, że pełniący obowiązki skarbnika OIGOSK kol. Ryszard Zarzyński – dobrze wywiązuje się z przyjętych obowiązków

Na podkreślenie zasługuje fakt dużej determinacji i konsekwencji  Prezydium Zarządu w egzekwowaniu składek członkowskich i należności ubocznych. Z tego tytułu w 2007 r  do OIGOSK wpłynęło  251 882,21 zł, z tego głównie:

·        Wpisowe                                                                                  23 450,00 zł,

·        Składki członkowskie                                                               57 120,00 zł,

·        Seminaria i imprezy                                                                  31 880,00 zł

·        Kursy dokształcające                                                             137 460,00 zł

  Ze sprawozdania skarbnika i z bilansu finansowego OIGOSK sporządzonego przez biuro rachunkowe wynika iż „aktywa” i „pasywa” stanowiły na dzień 31.12.2007 r kwotę 88 206,05  zł i bilansują się na „zero”. Z powyższej kwoty :

1.      środki pieniężne w kasie:                                    0,00 zł

2.      środki pieniężne w banku:              88 206,05 zł ( potwierdzone wyciągami bankowymi ) z tego :

·        na r-ku bieżącym                           68 098,30 zł

·        lokata terminowa                           20 107,75 zł

 

RACHUNEK WYNIKÓW wskazuje, że w 2007 roku OIGOSK uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 88 206,05

 

1.      po stronie przychodów zaksięgowano kwotę:                    251 882,21 zł,

2.      po stronie wydatków zaksięgowano kwotę:                       163 676,16 zł.

 
 Uwzględniając wielość i koszty imprez  organizowanych przez oddziały terenowe jak i wydatki na bieżącą działalność statutową. Komisja Rewizyjna gratuluje zarządowi  bardzo dobrego wyniku finansowego.

Osiągnięcie takiego rezultatu było skutkiem bardzo dobrej organizacji pracy OIGOSK.

Komisja Rewizyjna chciała by zwrócić uwagę na wysoką dyscyplinę w opłacaniu składek, najgorsze wyniki to blisko 90%opłaconych składek w oddziałach terenowych w Krakowie i Zielonej Górze,

najlepiej blisko 99%  opłaconych składek przypada w OT Łódź.

Ponadto komisja stwierdziła, że zarząd oddziału terenowego w Toruniu przekroczył  nieznacznie o kwotę 56,16zł przyznany limit wydatków.

ZALECENIA

Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie  art. 21 ust.6 statutu -  zaleca:

1.        zarządowi OT Toruń nieprzekraczanie wyznaczonych limitów na wydatki oddziału.

2.        dalsze konsekwentne egzekwowanie należności izby.

Na podstawie przepisu art 21 ust.6  statutu przedstawia niniejsze sprawozdanie  I Walnemu  Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 29-03-2008.

 

Reasumując KOMISJA REWIZYJNA na podstawie art 21 ust.6 statutu wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2007 r, oraz na podstawie art 21 ust 5  wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby oraz poszczególnym członkom zarządu :

Prezesowi - Romanowi Stenclowi

V-ce prezesom – Zbigniewowi Popławskiemu i Waldemarowi Pietraszewskiemu

Skarbnikowi – Ryszardowi Zarzyńskiemu

Oraz członkom zarządu – Markowi Rynio, Wiesławowi Kociakowi, Stanisławowi Pietrzakowi i Ryszardowi Kubisiakowi.

 
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:
 
 przewodniczący KR                   Tomasz Mróz                          -
 
wiceprzewodniczący KR            Jadwiga Hardek Szylak           -
 
 sekretarz KR                             Ryszard Jagielski                     -