Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2012R

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

I. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2012 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu 05.04.2012r  zapoznała się dokumentacją OIGOSK:
• Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2012 r,
• korespondencja.

Komisja nie stwierdziła uchybień w dokumentowaniu działalności OIGOSK oraz jej prowadzeniu.
Na podstawie analizy powyższych  dokumentów KR stwierdza co następuje:
1. W 2012 r odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Zarządu OIGOSK oraz dwa posiedzenia KDZ. W posiedzeniach zarządu i KDZ brał udział przewodniczący KR.
2. Posiedzenia Zarządu odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.
3. Z dokumentów wynika również zgodna z uregulowaniami aktywność zarządów oddziałów terenowych (zebrania członków, szkolenia, spotkania integracyjne, udział w inicjatywach zarządu OIGOSK, itp.)
4. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na pojawiające się niejasności w interpretacji przepisów wewnętrznych OIGOSK takie jak kandydowanie do władz, uczestnictwo w WZD, powiadamianie członków OIGOSK o WZD, oraz kłopoty zwykłych członków OIGOSK w poruszaniu się w gąszczu przepisów wewnętrznych izby.
5. Komisja Rewizyjna chciałaby również zwrócić uwagę na problem z płatnościami składek i związanymi z tym wezwaniami do zapłaty i sprawami sądowymi w tym zakresie, aby zminimalizować postrzeganie OIGOSK wyłącznie jako egzekutora należności

ZALECENIA
Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji OIGOSK oraz zgłaszane problemy działalności i wskazując na cele Izby określone w Statucie -  zaleca Zarządom:
1. dalsze intensywne działania mające na celu propagowanie idei oraz celów OIGOSK,
2. dbanie o integrację środowiskową oraz właściwe i pożądane kształtowanie wizerunku etycznego instruktora nauki jazdy,
3. dążyć do uproszczenia przepisów wewnętrznych OIGOSK
4. zmodyfikować uregulowania związane z egzekwowaniem zaległych należności
5. Prezesowi OIGOSK zintensyfikować delegowanie zadań na pozostałych członków Zarządu aby równomiernie obciążyć nakładem pracy cały Zarząd OIGOSK

II. Z kontroli dokumentów finansowych za 2012 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art. 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR - na posiedzeniu w dniu 05.04.2012 szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała :
1. rachunki, delegacje i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2012r,
2. zestawienie wyciągów bankowych
3. zestawienie wpłat składek członkowskich
4. preliminarz finansowy na 2012r
5. sprawozdanie Skarbnika Izby za 2012r,
6. „Rachunek Wyników” za 2012r,
7. „Bilans Finansowy” izby za 2012r,
8. Informację Dodatkową do Bilansu za 2012r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane.
Dokumentacja finansowa jest zgodna  z raportami bankowymi.
Sprawozdanie Finansowe pomimo wakatu na stanowisku Skarbnika oraz zapisy w raportach kasowych są rzetelne i szczegółowe, a zawarte tam kwoty odpowiadają Bilansowi oraz Rachunkowi Wyników.
Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość  prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań.

ZALECENIA

Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie art. 21 ust.6 statutu -  zaleca:
1. Przeanalizować formę egzekwowania należności

Na podstawie przepisu art 21 ust.6  statutu przedstawia niniejsze sprawozdanie  VI Walnemu  Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 06-04-2012.

Reasumując KOMISJA REWIZYJNA na podstawie art 21 ust.6 statutu wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2012r, oraz na podstawie art 21 ust 5  wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby oraz poszczególnym członkom zarządu :
Prezesowi        - Romanowi Stenclowi
V-ce prezesom         – Zbigniewowi Popławskiemu i Zbigniewowi Gryglasowi
Oraz sekretarzowi Zarządu     – Adamowi Próchnickiemu

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:
1.    przewodniczący KR        Tomasz Mróz        -
2.    wiceprzewodniczący KR        Zdzisław Małecki        -
3.    sekretarz KR            Jadwiga Hardek Szylak    -
4.    członek KR            Wiesław Kociak        -
5.    członek KR            Mirosław Marach        -

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

I. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2012 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu 05.04.2012r  zapoznała się dokumentacją OIGOSK:
• Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2012 r,
• korespondencja.

Komisja nie stwierdziła uchybień w dokumentowaniu działalności OIGOSK oraz jej prowadzeniu.
Na podstawie analizy powyższych  dokumentów KR stwierdza co następuje:
1. W 2012 r odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Zarządu OIGOSK oraz dwa posiedzenia KDZ. W posiedzeniach zarządu i KDZ brał udział przewodniczący KR.
2. Posiedzenia Zarządu odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.
3. Z dokumentów wynika również zgodna z uregulowaniami aktywność zarządów oddziałów terenowych (zebrania członków, szkolenia, spotkania integracyjne, udział w inicjatywach zarządu OIGOSK, itp.)
4. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na pojawiające się niejasności w interpretacji przepisów wewnętrznych OIGOSK takie jak kandydowanie do władz, uczestnictwo w WZD, powiadamianie członków OIGOSK o WZD, oraz kłopoty zwykłych członków OIGOSK w poruszaniu się w gąszczu przepisów wewnętrznych izby.
5. Komisja Rewizyjna chciałaby również zwrócić uwagę na problem z płatnościami składek i związanymi z tym wezwaniami do zapłaty i sprawami sądowymi w tym zakresie, aby zminimalizować postrzeganie OIGOSK wyłącznie jako egzekutora należności

ZALECENIA
Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji OIGOSK oraz zgłaszane problemy działalności i wskazując na cele Izby określone w Statucie -  zaleca Zarządom:
1. dalsze intensywne działania mające na celu propagowanie idei oraz celów OIGOSK,
2. dbanie o integrację środowiskową oraz właściwe i pożądane kształtowanie wizerunku etycznego instruktora nauki jazdy,
3. dążyć do uproszczenia przepisów wewnętrznych OIGOSK
4. zmodyfikować uregulowania związane z egzekwowaniem zaległych należności
5. Prezesowi OIGOSK zintensyfikować delegowanie zadań na pozostałych członków Zarządu aby równomiernie obciążyć nakładem pracy cały Zarząd OIGOSK

II. Z kontroli dokumentów finansowych za 2012 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art. 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR - na posiedzeniu w dniu 05.04.2012 szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała :
1. rachunki, delegacje i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2012r,
2. zestawienie wyciągów bankowych
3. zestawienie wpłat składek członkowskich
4. preliminarz finansowy na 2012r
5. sprawozdanie Skarbnika Izby za 2012r,
6. „Rachunek Wyników” za 2012r,
7. „Bilans Finansowy” izby za 2012r,
8. Informację Dodatkową do Bilansu za 2012r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane.
Dokumentacja finansowa jest zgodna  z raportami bankowymi.
Sprawozdanie Finansowe pomimo wakatu na stanowisku Skarbnika oraz zapisy w raportach kasowych są rzetelne i szczegółowe, a zawarte tam kwoty odpowiadają Bilansowi oraz Rachunkowi Wyników.
Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość  prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań.

ZALECENIA

Komisja Rewizyjna  wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie art. 21 ust.6 statutu -  zaleca:
1. Przeanalizować formę egzekwowania należności

Na podstawie przepisu art 21 ust.6  statutu przedstawia niniejsze sprawozdanie  VI Walnemu  Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 06-04-2012.

Reasumując KOMISJA REWIZYJNA na podstawie art 21 ust.6 statutu wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2012r, oraz na podstawie art 21 ust 5  wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby oraz poszczególnym członkom zarządu :
Prezesowi        - Romanowi Stenclowi
V-ce prezesom         – Zbigniewowi Popławskiemu i Zbigniewowi Gryglasowi
Oraz sekretarzowi Zarządu     – Adamowi Próchnickiemu


Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1.    przewodniczący KR        Tomasz Mróz        -
2.    wiceprzewodniczący KR        Zdzisław Małecki        -
3.    sekretarz KR            Jadwiga Hardek Szylak    -
4.    członek KR            Wiesław Kociak        -
5.    członek KR            Mirosław Marach        -