Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2013R

opublikowano 7 czerwca 2014 14:05

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2013 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR na posiedzeniu w dniu 06.04.2014r zapoznała się dokumentacją OIGOSK:

 • Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2013 r,
 • korespondencja.

Oraz szczegółowo przeanalizowała kontrole przeprowadzone w 2013 i 2014r

Da KR wpłynęły wnioski o kontrolę z OT w Gdańsku i Zielonej Górze na podstawie tych wniosków dokonano czynności kontrolnych i sporządzono protokół który przedstawiono Zarządowi w celu ustosunkowania się do niego. Zarząd OIGOSK przedstawił swoje stanowisko oraz dokumenty które wyjaśniały poruszone przez KR niejasności. W wyniku tych wyjaśnień KR na kolejnym zebraniu zakończyła procedurę kontroli nie stwierdzając niezgodności działań Prezesa i Zarządu z przepisami OIGOSK.

Ponadto w trakcie kontroli Komisja Rewizyjna analizując dokumentację OIGOSK nie stwierdziła naruszeń statutu, uchwał, i regulaminów

KR stwierdza co następuje:

 1. W 2013r odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Zarządu OIGOSK oraz dwa posiedzenia KDZ.
  W posiedzeniach zarządu i KDZ brał udział przewodniczący KR.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.

 3. Z dokumentów wynika również zgodna z uregulowaniami aktywność zarządów oddziałów terenowych (zebrania członków, szkolenia, spotkania integracyjne, udział w inicjatywach zarządu OIGOSK, itp.)

 4. W 2013r pojawiło się wiele problemów w interpretacji przepisów wewnętrznych OIGOSK

ZALECENIA

Komisja Rewizyjna wywodząc wnioski z analizy dokumentacji OIGOSK oraz zgłaszane problemy działalności i wskazując na cele Izby określone w Statucie - zaleca Zarządom:

 1. doprecyzowanie przepisów OIGOSK w celu wykluczenia niejasności interpretacyjnych które skutkują konfliktami wewnętrznymi.

Z kontroli dokumentów finansowych za 2013 r.

            Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art. 21 ust.1 statutu oraz § 7 Regulaminu KR - na posiedzeniu w dniu 06.04.2014 szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała :

 1. rachunki, delegacje i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2013r,
 2. zestawienie wyciągów bankowych
 3. zestawienie wpłat składek członkowskich
 4. preliminarz finansowy na 2013r
 5. sprawozdanie Skarbnika Izby za 2013r,
 6. „Rachunek Wyników” za 2013r,
 7. „Bilans Finansowy” izby za 2013r,
 8. Informację Dodatkową do Bilansu za 2013r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane.

Dokumentacja finansowa jest zgodna z dokumentami źródłowymi.

Sprawozdanie Finansowe pomimo wakatu na stanowisku Skarbnika oraz zapisy w ewidencjach są rzetelne i szczegółowe, a zawarte tam kwoty odpowiadają Rachunkowi Wyników.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań.

Mimo ubywającej liczby członków oraz braku źródeł finansowania innych niż składki - OIGOSK uzyskała za rok 2013 dodatni wynik finansowy

ZALECENIA

Komisja Rewizyjna wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie art. 21 ust.6 statutu - zaleca:

 1. Podjąć działania mające na celu pozyskanie środków finansowych dla OIGOSK

Na podstawie przepisu art 21 ust.6 statutu przedstawia niniejsze sprawozdanie VII Walnemu Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 24-05-2014.

Reasumując KOMISJA REWIZYJNA na podstawie art 21 ust.6 statutu wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2013r, oraz na podstawie art 21 ust 5 wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby oraz poszczególnym członkom zarządu :

Prezesowi         - Romanowi Stenclowi

V-ce prezesom – Zbigniewowi Popławskiemu i Zbigniewowi Gryglasowi

oraz skarbnikowi – Adamowi Próchnickiemu

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

 1. przewodniczący KR           Tomasz Mróz                -

 2. wiceprzewodniczący KR   Zdzisław Małecki          -

 3. sekretarz KR                        Wiesław Kociak           -