Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2015R

opublikowano 17 czerwca 2016 19:30

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2015r oraz I kw.2016.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR na obradach w dniu 16.05.2016r i 03.06.2016 zapoznała się i przeanalizowała dokumentację OIGOSK:

  • Uchwały i protokoły z obrad Zarządu i KDZ w 2015r,
  • Protokół i Uchwały VIII Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 9 maja 2015r.
  • Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2015r,

oraz

  • Rachunki i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2015r wraz z zestawieniem,
  • Zestawienie wpłat składek członkowskich
  • Preliminarz finansowy na 2015r
  • Sprawozdanie Skarbnika Izby za 2015r,
  • „Rachunek Wyników” za 2015r,
  • „Bilans Finansowy” Izby za 2015r,
  • Informację Dodatkową do Bilansu za 2015r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane.
Dokumentacja finansowa jest zgodna z dokumentami źródłowymi.
Sprawozdanie Finansowe oraz zapisy w ewidencjach są rzetelne i szczegółowe, a zawarte tam kwoty odpowiadają Rachunkowi Wyników.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań.
KOMISJA REWIZYJNA wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2015r, oraz na podstawie art. 21 ust 5 i §6 ust.2 regulaminu KR wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby

Pełny tekst sprawozdania tutaj