Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2016R

opublikowano 17 marca 2017

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

I. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2016r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR na obradach w dniu 15.01.2017r i 03.02.2017 zapoznała się dokumentacją OIGOSK:

 • Uchwały i protokoły z obrad Zarządu i KDZ w 2016r,
 • Protokół i Uchwały IX Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 4 czerwca 2016r.
 • Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2016r,

1) Komisja Rewizyjna analizując dokumentację OIGOSK nie stwierdziła naruszeń statutu, uchwał i regulaminów.

KR stwierdza co następuje:

1. W 2016r odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Zarządu OIGOSK w tym jedno połączone z obradami KDZ:
20160312, 20160517, 20150709, 20160925, 20161210 + XVKDZ,
W obradach zarządu i KDZ uczestniczył przewodniczący KR.

2. Obrady Zarządu odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.

3. Zarząd w trybie korespondencyjnym, o którym mowa art.17 ust.7 statutu z uwagi na okoliczności nie cierpiące zwłoki, które KR podziela - podjął również poniższe uchwały:

1. 30 stycznia 2016 wybór oferty Polferries dotyczącej integracyjno – szkoleniowego wyjazdu do Szwecji 14 - 17 maja 2016.

2. 21 marca 2016 zlecenie sporządzenia opinii prawnej ws terminu upływu okresu członkostwa w razie wykluczenia członka uchwałą Zarządu.

3. 15 kwietnia 2016 ws. form i metod konsultacji korespondencyjnych prowadzonych w trybie art.17 ust.7, art.20 ust.4, art.28 ust.3 statutu

4. 24 maja 2016 Prot nr Zkoresp - 02/05/2016 o treści tożsamej z prot. Z-02/05/2016 z uzgodnień korespond. Zarządu OIGOSK nt:

 • decyzje w sprawach członkowskich
 • Uchwała ws. wniosku do IXZD o odebranie godności członka honorowego
 • uchylenie uchwał WZC OT8 z 13 kwietnia 2016
 • uchylenie uchwał WZC OT5 z 28 kwietnia 2016
 • uchylenie uchwał WZC OT6 z 9 maja 2016
 • przyjęcie treści odpowiedzi na pytania do Zarządu, które wpłynęły w ostatnim okresie 
 • stanowisko ws. odwołań  dot. przyjęcia w poczet członków OIGOSK
 • uchwały 1- 6/20160524/koresp,

5. 29 maja 2016 Protokół nr Zkoresp - 03/05/2016 z uzgodnień korespondencyjnych Zarządu OIGOSK nt:

 • Uchwała nr 01/WZC OT3/2016 z 09.05.2016r
 • Działań zabezpieczających niezakłócony przebieg obrad IX ZD w dniu 4 czerwca 2016
 • Korespondencji e-mail z 25.05.2016 autorstwa Ryszarda Kubisiaka
 • F-ra za zakup przez OT5 alkomatów AlcoBlow szt.2
 • Korespondencja e-mail 25 i 26.05.2016 autorstwa prezesa Jerzego Wojtanowicza ws. podpisów

6. 15 czerwca 2016 nr Zkoresp - 24 / VI / 2016r ws uchylenia Uchwał WZC OT3 w dniu 02.06.2016

7. 23 lipca 2016 nr Zkoresp - 25 / VII / 2016r ws. przejęcia kompetencji i obowiązków zarządu OT3 Łódź z powodu utraty zdolności do podejmowania uchwał.

8. 17 sierpnia 2016 nr Zkoresp - 26 / VIII / 2016rws wskazania prezesa R. Stencla, jako kandydata na członka zespołu doradczego powołanego zarządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 35 z 4 sierpnia br.

9. 1 października2016 ws. wyjątkowym potraktowaniu OT9 DGL odnośnie zasad dofinansowania w 2016r uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego Instruktorów.

4. W skutek skarg do organów nadzoru (podpisanych przez pp. J. Wojtanowicza, Wacława Ochoty, Zb. Popławskiego, Zbigniewa Gryglasa, M. Kusińskiego, Ad. Próchnickiego, Mirosława Jambora) – zarząd był absorbowany redagowaniem odpowiedzi na dwie prośby Wojewody Zachodniopomorskiego z: 12.07 i 04.08.2016 oraz dwie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12.10 i 14.12.2016
Wojewoda wnioskiem z 11.10.2016 i powtórzonym 30.12.2016 wystąpił do sądu rejestrowego o zastosowanie przepisu art.13 ust.2 ustawy o izbach gospodarczych.
Komisja Rewizyjna w oparciu o wyniki kontroli nie podziela tez o nieprawidłowościach oraz zarzutów opisywanych w pismach dołączonych do w/w próśb organów nadzoru.

5. Z dokumentów, w szczególności z rocznych sprawozdań OT wynika "mizerna" aktywność zarządów oddziałów terenowych, w zakresie działań innych niż rutynowo - organizacyjne (zwoływanie WZCOT, obrady zarządu, organizowanie spotkań okolicznościowych, udział w inicjatywach zarządu OIGOSK, itp.).
Komisja zwraca uwagę na brak uczestnictwa członków OT10 Częstochowa w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd OIGOSK w 2016r tj. wyjazd do Sztokholmu 14-17.05.2016, Konferencja szkoleniowa 10.12.2016.

6. W 2016r Zarząd OIGOSK w trybie nadzorczym art.19 ust.1 statutu z powodu rażących uchybień regulaminu wyborów uchylił uchwały: WZCOT3, WZCOT5, WZCOT6, WZCOT8.
Z powodu utraty zdolności do podejmowania uchwał, na podstawie art.31 ust.4 statutu Zarząd OIGOSK przejął obowiązki i kompetencje zarządów: WZCOT3, WZCOT5, WZCOT6.
Komisja nie wnosi zastrzeżeń do powyższych działań Zarządu OIGOSK.

2) W okresie sprawozdawczym do KR wpłynęły spełniające wymogi regulaminu dwa wnioski o przeprowadzenie kontroli nadzwyczajnej:

1. Uchwała nr 02/WZCOT3/2016 z 09.05.2016 ws. wniosku do KR o przeprowadzenie kontroli nadzwyczajnej Zarządu OIGOSK.
Komisja Rewizyjna uchwałą z 3 czerwca 2016 na podstawie §1 ust.4 regulaminu KR zdecydowała nie wszczynać kontroli nadzwyczajnej z uwagi na ogólnikowość zarzutów.

2. Uchwała Zarządu OIGOSK nr 01/20160709 ws. wniosku do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli nadzwyczajnej i odniesienie się do zarzutów, twierdzeń , konkluzji i sugestii prezentowanych w liście otwartym z 2 czerwca 2016 autorstwa Jerzego Wojtanowicza.
Uchwałą z 25 lipca 2016 Komisja Rewizyjna zdecydowała o przeprowadzeniu wnioskowanej kontroli wyznaczając 3 osobowy zespół kontrolny w osobach:

Wiesław Kociak – przewodniczący

Mirosław Pawlicki – członek (sekretarz zespołu kontrolnego),

Mieczysław Żołnierek – członek,

Ustalenia i wnioski z kontroli wyszczególniono w protokole z 26 sierpnia 2016.

 • Zarzuty analizowanego listu otwartego są w całości bezpodstawne.
 • ZK KR szanuje prawo do krytyki Zarządu jednak nie powinno ono usprawiedliwiać oszczerstw, inwektyw i świadomego rozpowszechniania nieprawdziwych tez dezawuujących działania legalnej Władzy OIGOSK!
 • Rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej nieprawdziwych wniosków i sugestii o charakterze aferalnym czy nielegalnych działaniach Władzy zarządzającej szkodzą wizerunkowi OIGOSK, a jako takie nie powinny pozostać bezkarne.
 • W nadzorczym w trybie art.13 ustawy o izbach gospodarczych na prośbę Wojewody Zachodniopomorskiego jako właściwego organu korespondencjami z 25 lipca i 1 sierpnia 2016 przesłano stosowne dokumenty.

3) 17 maja 2016 ok. godz. 9 na promie Polferries "WAWEL" prezes Stencel w obecności członków Zarządu Izby poinformował zaproszonych członków KR o świadomym "zbojkotowaniu" przez wiceprezesa Wacława Ochotę i sekretarza Zbigniewa Gryglasa zaplanowanych obrad Zarządu OIGOSK - poprzez nie stawienie się w miejscu obrad i to pomimo obecności na promie oraz okoliczności potwierdzenia uczestnictwa jeszcze wieczorem 16.05.2016! - wg. oświadczenia prezesa Stencla.
Skutkiem tego bojkotu jest brak quorum zarządu i w konsekwencji "zablokowanie" możliwości podjęcia ważnych, niezbędnych i pilnych uchwał!
Prezes Stencel wskazując na destrukcyjną premedytację postaw w/w, efektem której mogłaby być mitręga, uciążliwości i koszty zbędnej podróży do Włocławka niektórych kolegów - zaapelował o zastosowanie konsekwencji wobec tak demonstracyjnie prezentowanej nieodpowiedzialności.
Poinformował, że z w/w obiektywnych oraz racjonalnych względów zdecydował o kontynuacji obrad zarządu ok. godz. 15 w Słupsku ul. M. Konopnickiej 16/2 nadmieniając, iż zawiadomi członków Zarządu o tej decyzji wiadomością sms.

4) uchwałą korespondencyjną z 22 maja 2016 Komisja Rewizyjna stwierdzając naruszenie przepisu art. 22 ust.1 statutu, który zabrania łączenia funkcji w Komisji Rewizyjnej z funkcją we Władzach oraz Zarządzie Oddziału Terenowego - na podstawie art.11 ust.1 lit. i statutu „wygasiła” Mandat p. Andrzeja Kostulskiego jako członka Komisji Rewizyjnej.

ZALECENIA

Komisja Rewizyjna wywodząc wnioski z analizy dokumentacji OIGOSK - zaleca Zarządom OT przestrzeganie regulaminów oraz zwiększenie aktywności w działaniach pozarutynowych oraz zachęcania członków do uczestnictwa w organizowanych przedsięwzięciach.

II. Z kontroli dokumentów finansowych za 2016r.

            Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art.21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR - szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała :

 1. rachunki i faktury dokumentujące wydatki Izby w 2016r wraz z zestawieniem,
 2. zestawienie operacji na r-ku bankowym,
 3. preliminarz finansowy na 2016r,
 4. sprawozdanie Skarbnika Izby za 2016r,
 5. „Rachunek Wyników” za 2016r,
 6. „Bilans Finansowy” izby za 2016r,
 7. Informację Dodatkową do Bilansu za 2016r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane.

Dokumentacja finansowa jest zgodna z dokumentami źródłowymi.

Sprawozdanie Finansowe oraz zapisy w ewidencjach są rzetelne i szczegółowe, a wyszczególnione tam kwoty odpowiadają Rachunkowi Wyników.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań.

OIGOSK za 2016 rok uzyskała ujemny wynik finansowy w kwocie -5 803,55 PLN.

Podkreślić jednak należy, że zarząd uchwałą z 12 marca 2016r przyjął preliminarz finansowy, który z uwagi na planowane zasadne przedsięwzięcia przewidywał stratę finansową w kwocie TT tyś. PLN.

Ze sprawozdania finansowego za 2016r wynika jn:

 

2016R

przychód

TTT 204,21

wydatki

TTT 007,76

Dochód/ strata

-5 803,55

ZALECENIA

Komisja Rewizyjna wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie §6 ust.2 regulaminu KR - zaleca:

 1. Podjąć działania mające na celu zwiększenie przychodów finansowych oraz racjonalizowanie wydatków

Reasumując KOMISJA REWIZYJNA wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIGOSK za 2016r, oraz na podstawie art 21 ust 5 i §6 ust.2 regulaminu KR wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi Izby oraz n/w członkom zarządu:

Prezesowi                - Romanowi Stenclowi
wiceprezesowi         – Piotrowi Berentowi
wiceprezesowi         – Zbigniewowi Facon
sekretarzowi             – Danielowi Wers
skarbnikowi               – Katarzynie Szambelan

Na podstawie przepisu art. 21 ust.6 statutu przedstawia się niniejsze sprawozdanie X Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu
4 lutego 2017.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

 1. przewodniczący KR                           Wiesław Kociak                  -
 2. wiceprzewodniczący KR                   Czesław Talko                     -
 3. sekretarz KR                                       Janusz Trzebowski            -
 4. członek KR                                          Mirosław Pawlicki                               -
 5. członek KR                                          Mieczysław Żołnierek        -