Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2016R

opublikowano 17 marca 2017

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK w Koszalinie za 2016r

            Pierwszą sprawą jaką zajął się Sąd Koleżeński była sprawa zwrotu całej dokumentacji Sądu Koleżeńskiego od byłej przewodniczącej SK pani Anny Woty, która wynika z Uchwały Sądu Koleżeńskiego w pełnym składzie nr 1koresp/20160323/SK /podjętej w trybie korespondencyjnym art.28 ust.3 statutu/

20 lipca 2016 po wielokrotnych upomnieniach została zwrócona dokumentacja SK przez Panią Annę Wota.
Przesyłka została wysłana z „wyrachowaniem” albowiem uwzględniono możliwie najdroższe opcje do zapłaty -należność za przesyłkę stanowiła kwotę ok.200zł.

Postanowienie nr 02/SK/2016/koresp. z 24 kwietnia 2016 sygn. akt SK/1/2016
Sądu Koleżeńskiego OIGOSK w pełnym składzie
[ podjęte w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art.28 ust.3 i 4 statutu w związku z §7 ust.4 i §9 ust.2 regulaminu SK ]

Sąd Koleżeński OIGOSK w składzie:
Janusz Szambelan, przewodniczący,
Jan Pluta, sekretarz,
Marian Kottas, sędzia

Stosownie do przepisów Regulaminu SK postanawia się:

1) wszcząć postępowanie sądowe w przedmiocie pozwu P. Berenta z 04.04.2016 p-ko Zb. Popławskiemu - na podstawie §10 ust.3 w związku z §9 ust.2 regulaminu SK na wniosek sędziego - sprawozdawcy z 24.04.2016.

2) wyznaczyć skład orzekający sądu w poniższym składzie - na podstawie §10 ust.5 regulaminu SK:

Janusz Szambelan, przewodniczący

Jan Pluta, sekretarz

Marian Kottas, sędzia

3) wezwać pozwanego do przesłania wyjaśnień (ustosunkowania się do zarzutów i tez pozwu w postaci elektronicznej i pisemnej) oraz wezwać strony do wskazania ewentualnego męża zaufania najpóźniej w terminie do 10 maja 2016 - na podstawie §11 ust.1 regulaminu SK.

4) wyznaczyć rozprawę w dniu 16 maja 2016 godz.17:00 na promie Polferries m/s "WAWEL".

5) zawiadomić Prokuratora Rejonowego w Łodzi o podejrzeniu popełnienia przez p. AW przestępstwa przywłaszczenia mienia powierzonego tj. przestępstwa z art.284 §2 k.k.
Z uwagi na statutowe uprawnienia reprezentacyjne (art.17 ust.5 statutu) realizację zawiadomienia prokuratora powierza się prezesowi Romanowi Stenclowi.

Zespół Orzekający SK OIGOSK w składzie:
- Janusz Szambelan            - przewodniczący,
- Jan Pluta                              - sędzia - sekretarz
- Marian Kottas                      - sędzia

procedował rozpatrzenie wniosku-pozwu kol Piotra Berenta przeciwko Zbigniewowi Popławskiemu sygn. akt SK/1/2016.

W postanowieniu nr 1/SK/ZO/2016/koresp. z dnia 28.06.2016 cyt.
Stosownie do przepisów Regulaminu SK postanawia się:

1) dopuścić męża zaufania pozwanego Zb. Popławskiego w osobie Ryszarda Kubisiaka - na podstawie §12 ust.1 regulaminu SK.
2) oddalić wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z przesłuchania n/w świadków - na podstawie §10 ust.3 regulaminu SK:

1. Anna Wota
2. Zygmunt Wota
3. Zbigniew Gryglas
4. Jerzy Wojtanowicz
5. Adam Próchnicki

3) stosownie do kompetencji przedstawić Sądowi Koleżeńskiemu w pełnym składzie - wniosek pozwanego o wyłączenie z zespołu orzekającego sądu kol. Janusza Szambelana i Mariana Kottasa - na podstawie §10 ust.6 regulaminu SK.
4) zwrócić się z wnioskiem do pełnego składu Sądu Koleżeńskiego o rozważenie umorzenia niniejszego postępowania w trybie przepisu §7 ust.1 regulaminu SK.

                        Postanowienie nr 03/SK/2016 z 25.09.2016 
Sąd Koleżeński OIGOSK w pełnym składzie:
Janusz Szambelan            - przewodniczący,
Sławomir Trzciński            - wiceprzewodniczący,
Damian Miszke                  - sekretarz,
Marian Kottas                      - sędzia,
Jan Pluta                              - sędzia,
Stanisław Żurański             - sędzia

Stosownie do przepisów Regulaminu SK postanawia:
1) na podstawie §10 ust.1 pkt.7 w zw. z ust.4 regulaminu SK oddalić zażalenie pozwanego z 01.08.2016 na postanowienie nr 1/SK/ZO/2016/koresp. z 28 kwietnia 2016 o oddaleniu wniosku o dopuszczenie dowodu z przesłuchania n/w świadków:

1. Anna Wota
2. Zygmunt Wota
3. Zbigniew Gryglas
4. Jerzy Wojtanowicz
5. Adam Próchnicki 

2) na podstawie §10 ust.1 pkt.6 w zw. z §13 ust.1 i §14 regulaminu SK wyłączyć sędziów: Janusza Szambelana i Mariana Kottasa na ich wniosek z rozpatrywania wniosku pozwanego z 28.04.2016 o wyłączenie tych sędziów ze składu orzekającego ws. SK/1/2016.
3) oddalić wniosek pozwanego z 28.04.2016 o wyłączenie ze składu orzekającego sądu kol. Janusza Szambelana i Mariana Kottasa - na podstawie §10 ust.1 pkt.6 regulaminu SK.
4) umorzyć postępowanie ws. sygn. akt SK/1/2016 - na podstawie §7 ust.1 regulaminu SK.

Do sądu nie wpłynęły w 2016r Inne sprawy

Na tym sprawozdanie zakończono.

                                                                                           Sprawozdanie sporządził
przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Janusz Szambelan
4 luty 2017