Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2018R

opublikowano 13 kwietnia 2019 godz.12:00

Sprawozdanie

Sądu Koleżeńskiego OIGOSK w Koszalinie za 2018r

I. Sąd Koleżeński w 2018r funkcjonował w niezmienionym składzie wyłonionym w wyborach na IX Zebraniu Delegatów OIGOSK w dniu 4 czerwca 2016 tj.

  1. Janusz Szambelan    - przewodniczący,
  2. Sławomir Trzciński    - wiceprzewodniczący,
  3. Damian Miszke          - sekretarz,
  4. Marian Kottas              - sędzia,
  5. Jan Pluta                      - sędzia,
  6. Stanisław Żurański    - sędzia

II. W 2018r przewodniczący SK Janusz Szambelan uczestniczył w trzech z 4 obrad Zarządu OIGOSK –
na podstawie art.17 ust.13 statutu.

III. W 2018r do Sądu Koleżeńskiego wpłynął jeden pozew.


Zarząd OIGOSK pozwem z 10 lutego 2018 wniósł o ukaranie p. Jana Papierskiego z Łodzi.
Sąd Koleżeński rozpoznał sprawę sygn. akt
SK/1/2018 zachowując procedury określone statutem i regulaminem SK.

1) postanowieniem nr 1PS(koresp) - SK/1/2018 z 15 lutego 2018 kol. Janusza Szambelana powołano na
sędziego - sprawozdawcę,

2) prowadzone przez sędziego - sprawozdawcę postępowanie mediacyjne nie dało rezultatu, dlatego na wniosek kol. Janusza Szambelana Sąd Koleżeński w pełnym składzie postanowieniem nr 2PS(koresp) -SK/1/2018z 15 sierpnia 2018 zdecydował:

a) rozpoznać pozew zarządu z 10.02.2018 p-ko Janowi Papierskiemu - na wniosek sędziego sprawozdawcy wobec zignorowania przez strony zaproszenia do mediacji

b) powołać skład orzekający do rozpatrzenia sprawy SK/1/2018 w osobach:
Janusz Szambelan      Sędzia – sprawozdawca,
Damian Miszke            Sędzia,
Marian Kottas                              Sędzia,

c) wyznaczyć termin rozprawy na sobotę 29 września 2018 godz.10 w Słupsku ul. Marii Konopnickiej 16 / 2

3) po przeprowadzeniu rozprawy sąd uznał pozwanego Papierskiego winnym zarzutom pozwu tj.

a) pozwany w dniu 30 stycznia 2017 świadomie podpisał nieprawdziwe i niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie celem przedłożenia go w charakterze dowodu organom władzy publicznej,

b) pozwany działał "w złej wierze" - świadomie kwestionując wiarygodność kolegów uczestniczących w obradach Kolegium Doradczego Zarządu w dniu 10 grudnia 2016 narażając pozytywny wizerunek i postrzeganie w przestrzeni publicznej oraz dezawuując autorytet tego organu OIGOSK,

c) nieprawdziwe oświadczenie pozwanego szkodzi wizerunkowi, wiarygodności i powadze Zarządu OIGOSK oraz jego Kolegium Doradczego czyli prezesów oddziałów terenowych,

d) pozwany sprzeniewierzył się obowiązkom członka określonym w art.7 ust.14 statutu.

4) wobec nieobecności na rozprawie prawidłowo zawiadomionego pozwanego sąd koleżeński 29 września 2018
wydał orzeczenie zaoczne (które uprawomocniło się w dniu 25.10.2018) o treści jn.

Sąd Koleżeński:

I. Uznaje pozwanego Jana Papierskiego winnym czynów i zachowań wyszczególnionych w pozwie i wymierza:

 1. karę zasadniczą nagany - na podstawie art.25 ust.1 lit. b statutu,
 2. Karę dodatkową opublikowania orzeczenia na stronie internetowej OIGOSK- na podstawie art.25 ust.2
  lit. a statutu i § 21 ust.1 regulaminu SK.
  link  http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/1_2018_SK-Orzeczenie20180929scan.pdf

II. Zasądza od obwinionego koszty sądowe w kwocie 100 PLN / sto / - na podstawie § 20 ust.1 regulaminu SK.

5) postanowieniem nr 3PS(koresp) - SK/1/2018 z 7 listopada 2018 sąd koleżeński stwierdził prawomocność orzeczenia z 29.09.2018.

Na tym sprawozdanie zakończono.

 

Sprawozdanie sporządził:    

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego OIGOSK                                                         Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego OIGOSK

   Damian Miszke                                                                                       Janusz Szambelan