Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2019R

opublikowano 3 Maja 2020 godz.19:25

 

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

I. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2019r

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR na obradach w dniu 18 kwietnia 2020 przeanalizowała dokumentację OIGOSK:

 • Uchwały i protokoły z obrad Zarządu w 2019r,
 • Protokół i Uchwały XII Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 6 kwietnia 2019r.
 • Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2019r,
 • Dokumentację z obrad organów Oddziałów Terenowych,
 • Korespondencje.

1) Komisja Rewizyjna analizując dokumentację OIGOSK nie stwierdziła rażących naruszeń statutu, uchwał i regulaminów.

KR stwierdza co następuje:

 1. W 2019r Zarząd OIGOSK obradował na 3 (trzech) posiedzeniach: 20190406, 20190706, 20191214.
  Z ważnych powodów rodzinnych przewodniczący KR nie uczestniczył w obradach zarządu 14 grudnia 2019.
  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Janusz Szambelan nie uczestniczył w obradach zarządu 14 grudnia 2019.
  Zgodnie z przepisem art.17 ust.13 statutu „
  W posiedzeniach Zarządu i jego Kolegium Doradczego biorą udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego albo wyznaczony przez odpowiedniego przewodniczącego członek tych władz

 2. Obrady Zarządu odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.
  Zgodnie z przepisem art.17 ust.6 statutu „
  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes i odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku”.
  Prezes Stencel wyjaśnił, że nie wystąpiła potrzeba czterokrotnego obradowania Zarządu w 2019 roku, a niektóre kwestie Zarząd uzgadniał w trybie korespondencyjnym, patrz pkt.3.
  Zwołanie czwartych obrad zarządu tylko dla spełnienia wymogu statutu generowałoby nieuzasadniony wydatek.
  Komisja Rewizyjna wyjaśnienia prezesa uznaje za racjonalne.

  Komisji Rewizyjnej przedstawiono obszerne protokoły z obrad oraz podjęte na obradach uchwały.
  Ponadto informacje, streszczenia istotnych decyzji, uchwał zarządu są publikowane na witrynie internetowej link
  http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly

Więcej "klinij" TUTAJ