Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2020R

opublikowano 27 Marca 2021 godz.19:00

 SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

I. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2020r

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR na obradach w dniu 27 marca 2021 przeanalizowała dokumentację OIGOSK:

 • Uchwały i protokoły z obrad Zarządu OIGOSK w 2020r,
 • Uchwały IV Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów OIGOSKz/s wKoszalinie podjęte w trybie korespondencyjnym,
 • Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2020r,
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020r,
 • Roczne sprawozdania zarządów Oddziałów Terenowych z działalności w 2020r.

1) Komisja Rewizyjna analizując dokumentację OIGOSK nie stwierdziła rażących naruszeń statutu, uchwał i regulaminów.

KR ustaliła co następuje:

 1. W 2020r Zarząd OIGOSK obradował czterokrotnie: 20200429, 20200815, 20201114, 20201228.
  Obrady w dniu 29 kwietnia 2020 były połączone z obradami
  XVIII Kolegium Doradczego Zarządu / KDZ/ i prowadzono je w trybie mieszanym tj. osobiście i zdalnie za pośrednictwem aplikacji Microsoft SKYPE. TEAMS
  W obradach XVIII KDZ nie uczestniczyli, skutecznie zawiadomieni:
  - kol. Katarzyna Szambelan prezes OT4 Słupsk,
  - kol. Janusz Szambelan przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
  , który nie uczestniczył również w obradach 15 sierpnia 2020
  kol. Wiesław Kociak ówczesny przewodniczący KR nie uczestniczył w obradach zarządu 14 listopada 2020
  Nie przedstawiono żadnych dokumentów, okoliczności usprawiedliwiających nieobecność na obradach w/w osób funkcyjnych.
  Zgodnie z przepisem art.17 ust.13 statutu „W posiedzeniach Zarządu i jego Kolegium Doradczego biorą udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego albo wyznaczony przez odpowiedniego przewodniczącego członek tych władzObrady Zarządu odbywały się zgodnie z częstotliwością i terminami określonymi w Statucie.

Zgodnie z przepisem art.17 ust.6 statutu „Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes i odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku”.
Komisji Rewizyjnej przedstawiono protokoły z obrad oraz podjęte na obradach uchwały.
Ponadto informacje, obszerne streszczenia istotnych decyzji, uchwał Zarządu są publikowane na witrynie internetowej
link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly

. . .

II. Z kontroli dokumentów finansowych OIGOSK za 2020r.

            Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art.21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR - szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała:

 1. dowody księgowe wydatków OIGOSK w 2020r wraz z zestawieniem,
 2. zestawienie operacji na r-ku bankowym,
 3. wykonania preliminarza finansowego na 2020r,
 4. sprawozdanie Skarbnika OIGOSK za 2020r,
 5. sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2020r w skład którego wchodzą: „Rachunek Wyników”, „Bilans Finansowy”, „Informacja Dodatkowa”.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane.

Dokumentacja finansowa jest zgodna z dokumentami źródłowymi.

Sprawozdanie Finansowe oraz zapisy w ewidencjach są rzetelne i szczegółowe, a wyszczególnione tam kwoty odpowiadają Rachunkowi Wyników oraz dokumentom źródłowym.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań.

OIGOSK w 2020 rok uzyskała dodatni wynik finansowy

Zalecenia

Komisja Rewizyjna wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie §6 ust.2 regulaminu KR - zaleca Zarządowi kontynuację działań mających na celu racjonalizowanie wydatków.

Uwzględniając powyższe Komisja Rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2020r, oraz na podstawie art. 21 ust 5 statutu i §6 ust.2 regulaminu KR wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi OIGOSK oraz jego n/w członkom:

Prezesowi        - Romanowi Stenclowi
wiceprezesowi – Piotrowi Berentowi
sekretarzowi    – Danielowi Wers
skarbnikowi    – Jarosławowi Bubnowicz

Na podstawie przepisu art.21 ust.6 statutu niniejsze sprawozdanie przedstawia się na najbliższym Zebraniu Delegatów OIGOSK.

Więcej "kliknij" TUTAJ