Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2021R

 opublikowano 11 Marca 2022 godz.22:40

 SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

I. Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał organów Izby i działalności Zarządu w 2021r

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR na obradach w dniu 11 marca 2022 przeanalizowała dokumentację OIGOSK:

 • Uchwały i protokoły z obrad Zarządu OIGOSK w 2021r,
 • Uchwały IV Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów OIGOSKz/s wKoszalinie podjęte w trybie korespondencyjnym,
 • Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2021r,
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2021r,
 • Roczne sprawozdania zarządów Oddziałów Terenowych z działalności w 2021r.

1) Komisja Rewizyjna analizując dokumentację OIGOSK nie stwierdziła rażących naruszeń statutu, uchwał i regulaminów.

KR ustaliła co następuje:

 1. W 2021r Zarząd OIGOSK obradował trzykrotnie: 20210417, 20210828, 20211218.
  Obrady w dniu 17 kwietnia 2021 były połączone z obradami
  XIX Kolegium Doradczego Zarządu / KDZ/ i prowadzono je w trybie mieszanym tj. osobiście i zdalnie za pośrednictwem aplikacji TIMES
  W obradach XIX KDZ nie uczestniczyli, skutecznie zawiadomieni:
  - kol. Katarzyna Szambelan prezes OT4 Słupsk,
  - kol. Mirosław Jambor prezes OT10 Częstochowa (uroczystość rodzinna)
  kol. Janusz Szambelan przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - nie uczestniczył w obradach 28 sierpnia 2021
  Nie przedstawiono żadnych dokumentów usprawiedliwiających nieobecność na obradach w/w osób funkcyjnych.
  Zgodnie z przepisem art.17 ust.13 statutu „W posiedzeniach Zarządu i jego Kolegium Doradczego biorą udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego albo wyznaczony przez odpowiedniego przewodniczącego członek tych władz

 2. Obrady Zarządu zwoływano i odbywały się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i Regulaminie Pracy {działania} Zarządu.
  Zgodnie z przepisem art.17 ust.6 statutu „Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes i odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku”.
  Prezes Stencel wyjaśnił, że nie wystąpiła potrzeba czterokrotnego obradowania Zarządu w 2021 roku, a niektóre kwestie Zarząd uzgadniał w trybie korespondencyjnym, patrz pkt.3.
  Zwołanie czwartych obrad Zarządu tylko dla spełnienia wymogu statutu generowałoby nieuzasadniony wydatek.
  Komisja Rewizyjna wyjaśnienia prezesa uznaje za racjonalne.Komisji Rewizyjnej przedstawiono protokoły z obrad oraz podjęte na obradach uchwały.
  Ponadto informacje, obszerne streszczenia istotnych decyzji, uchwał Zarządu są publikowane na witrynie internetowej
  link
  http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly

 3. Zarząd w trybie korespondencyjnym, o którym mowa art.17 ust.7 statutu z uwagi na wystąpienie okoliczności nie cierpiących zwłoki, które Komisja Rewizyjna podziela - podjął również poniższe uchwały:

a) 7 luty 2021 Zarząd uchwałą korespondencyjną uzgodnił poinformować dyr. WORD Konin, że po wnikliwej analizie korespondencji oraz uregulowań prawnych nie zaspokoi oczekiwań dyrektora i nie wycofa skargi do WSA Poznań sygn. akt IV SO/Po 18/20 z wnioskiem o wymierzenie grzywny.

b) 23 lipca 2021Zarząd w trybie korespondencyjnym zdecydował skorzystać z propozycji e-kierowca sp z oo sp.k Szczecin i odbyć cześć teoretyczną warsztatów w formule zdalnej LIVE uczestnicząc w 8 wykładach w okresie 27 lipca - 31 sierpnia 2021, a także pilnie wdrożyć procedurę wyłonienia realizatora części praktycznej warsztatów

         4. Roczne sprawozdania OT wskazują na poprawę aktywności zarządów oddziałów terenowych w stosunku do 2020r
( z wyjątkiem OT2 Toruń) -  pomimo wprowadzonych ograniczeń w ramach działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. 

       a) Komisja stwierdza terminowe przesłanie rocznych sprawozdań z działalności Oddziałów Terenowych w 2021r.

Zgodnie z przepisami Uchwały Zarządu OIGOSK nr Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011 w sprawie obowiązków informacyjnych zarządów oddziałów terenowych /OT/, cyt.
"§3 ust.4 w terminie do 15 stycznia każdego roku sekretarz OT przesyła zarządowi OIGOSK pocztą elektroniczną tekst w formacie „doc” i scan w formacie „pdf” sprawozdania z działalności oraz z podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć w roku poprzedzającym wg. wzorca stanowiącego zał.1. W sprawozdaniu wyszczególnia się daty posiedzeń zarządu i zebrań członków OT; nazwy, nr i daty podjętych uwał; liczebność członków OT w dniach 01 stycznia i 31 grudnia, zmiany w składzie zarządu OT lub wzmiankę o braku zmian; szczegółowy opis zrealizowanych inicjatyw i przedsięwzięć, w tym wystąpień o których mowa w art. 33 ust.5 i 6 statutu"

b) Komisja analizowała wywiązanie się zarządów OT z obowiązku, o którym mowa w §10 ust.7 regulaminu wyborów tj. przesłania do siedziby w Koszalinie najpóźniej terminie 7 dni postaci papierowej dokumentacji z Walnego Zebrania Członków OT.

§10 ust.7 Treść protokołu z przebiegu Walnego Zebrania Członków OT, protokołu Komisji Wyborczej i Głosowań, scan (fot) listy obecności oraz Uchwały rekomendacyjnej, o której mowa w §8 ust.6, imienny wykaz Delegatów OT z aktualnymi danymi teleadresowymi ( jeżeli nie wyszczególniono w protokołach) - powinny być niezwłocznie przesłane pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Najpóźniej w terminie siedmiu dni (decyduje data doręczenia) w/w dokumenty w postaci papierowej (pisemnej) powinne być przesłane do Zarządu OIGOSK - pod rygorem odmowy wręczenia Mandatu Delegata i pozbawienia prawa kandydowania do Władz wymagających uchwały rekomendacyjnej, o czym mowa w §7 ust. 6 i 7.

 Komisja ustaliła jn:
- kpl. dokumentację WZC OT10 17 lutego 2022 doręczono 25 lutego 2022 - tj. z zachowaniem terminu regulaminu,
- kpl. dokumentację WZC OT1 19 lutego 2022 sporządzono w dniu 23 lutego 2022 - tj. z zachowaniem terminu regulaminu,
- kpl. dokumentację WZC OT2 26 lutego 2022 doręczono 5 marca 2022 - tj. z zachowaniem terminu regulaminu,
- prezes Stencel oświadczył, że dotąd nie doręczono do siedziby w Koszalinie dokumentacji z WZC OT4 26 lutego 2022, a termin upłynął 5 marca 2022, a także o informowaniu sekretarza Zarządu OT4 kol. Janusza Szambelana o konsekwencjach zwłoki.

c) Komisja analizowała dokumentację „opłatkowego” spotkania integracyjnego członków OT4 Słupsk 17 grudnia 2021.

 fotografia

Uchwałą z 23.10.2021 Zarząd OT4 zdecydował o zorganizowaniu tradycyjnego spotkania wigilijnego (pkt. Ad.4 protokołu).
Z listy obecności wynika, że w spotkaniu uczestniczyło 21 z 23 członków.
W Rocznym sprawozdaniu z działalności OT4 wyszczególniono: 26 uczestników i 21 członków
lp.     data                  miejsce      obecnych  w tym członków    
1       17.12.2021       Słupsk       26               21                                 

Wydatek T 784,56 PLN z funduszy OT4 na analizowane spotkanie udokumentowano n/w dwoma dowodami księgowymi:
2021-12-16   f-ra 1393211216469501         184,58       napoje, woda mineral, soki, kawa, herbata, owoce „opłatek” członków OT4 dnia 17.12.2021
2021-12-17   f-ra 313/2021                       T 600,00       Usługa gastronomiczna na spotkanie opłatkowe członków OT4 dnia 17.12.2021

Uchwała Zarządu OIGOSK nr 01/20191214 z 14 grudnia 2019 ws. dofinansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w przedsięwzięciach stanowi jn.cyt.

....

Na r-k bankowy OIGOK nie wpłynęły wpłaty tytułem uczestnictwa osób postronnych w analizowanym spotkaniu.
Przesłanymi fotografiami udokumentowano znaczną liczbę uczestników nie będących członkami OIGOSK oraz nielicznych członków.
Prezes Stencel przedstawił Komisji wydruki korespondencji e-mail z 28 grudnia 2021

From: OIGOSK [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, December 28, 2021 9:38 AM
To: ' Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. '
Cc: skarbnik OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Subject: RE: Spotkanie integracyjne OT4 dnia 20211217 / prośba o uzupelnienie dokumentacji


Odpowiedź kol. Katarzyny Szambelan – prezes OT4 na w/w prośbę nie rozwiewa wątpliwości.
Dlatego Komisja na podstawie §4 pkt.2 i 4 oraz §5 pkt.4 Regulaminu KR postanowiła wystąpić do Zarządu OT4 o wyjaśnienia w formie uchwały, która powinna zostać podjęta w terminie do 10 kwietnia 2022.

2) W okresie sprawozdawczym do KR nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie kontroli nadzwyczajnej.

....

II. Z kontroli dokumentów finansowych OIGOSK za 2021r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art.21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR - szczegółowo zapoznała się i przeanalizowała:

 1. dowody księgowe wydatków OIGOSK w 2021r wraz z zestawieniem,
 2. zestawienie operacji na r-ku bankowym,
 3. wykonania preliminarza finansowego na 2021r,
 4. sprawozdanie Skarbnika OIGOSK za 2021r,
 5. sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2021r w skład którego wchodzą: „Rachunek Wyników”, „Bilans Finansowy”, „Informacja Dodatkowa”.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki są zgodne z uchwałami Organów OIGOSK oraz są właściwie udokumentowane - z zastrzeżeniem pkt. I.1) 4bi c powyżej.

Dokumentacja finansowa jest zgodna z dokumentami źródłowymi.
Sprawozdanie Finansowe oraz zapisy w ewidencjach są rzetelne i szczegółowe, a wyszczególnione tam kwoty odpowiadają Rachunkowi Wyników oraz dokumentom źródłowym.
Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość prowadzonej dokumentacji i sporządzanych ewidencji oraz sprawozdań.

OIGOSK w 2021 rok uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie TT 611,72PLN.

Ze Rachunku Wyników OIGOSK za 2021r wynika jn:

przychód              TT846,87
wydatki                
TT 235,15
Dochód
/ strata    TT 611,72

 Aktywa OIGOSK na 31 grudnia 2021 stanowiły kwotę . TTT 734,61 PLN w tym:

Obligacje Skarbu Państwa  . TTT 570,00 PLN
Na r-ku bankowym                  TT 164,61 PLN

Zalecenia

Komisja Rewizyjna wywodząc wnioski z analizy dokumentacji finansowej OIGOSK na podstawie §6 ust.2 regulaminu KR - zaleca Zarządowi kontynuację działań mających na celu racjonalizowanie wydatków.

Uwzględniając powyższe Komisja Rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2021r, oraz na podstawie art. 21 ust 5 statutu i §6 ust.2 regulaminu KR wnioskuje o udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi OIGOSK oraz jego n/w członkom:

Prezesowi                - Romanowi Stenclowi

wiceprezesowi         – Piotrowi Berentowi

sekretarzowi             – Danielowi Wers

skarbnikowi              – Jarosławowi Bubnowicz

Na podstawie przepisu art.21 ust.6 statutu niniejsze sprawozdanie przedstawia się na najbliższym Zebraniu Delegatów OIGOSK.

 więcej TUTAJ (kliknij)