Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2022R

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z Działalności w 2022R

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (OIGOSK) z/s w Koszalinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r

Sporządzone wg. wytycznych rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2022 poz. 2791)

nazwa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK)

adres siedziby:            75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy nr.2 lok.5

adres www, e-mail:    www.izbaosk.eu        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

data wpisu do KRS:     22 marca 2007r

nr KRS:                      0000276855

REGON:                     320335046

NIP:                           669 243 99 55

OIGOSK w 2022 roku nie prowadziła działalności gospodarczej

 DANE o członkach ZARZĄDU (stan na 31.12.2022)

Lp.     Nazwisko imię                                            miejscowość                                 funkcja

1       Roman Stencel                                  75-211 Koszalin                     prezes

2       Piotr Berent                                       87-100 Toruń                         wiceprezes

3       Daniel Wers                                       76-142 Malechowo               sekretarz

4       Jarosław Bubnowicz                        75-211 Koszalin                     skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA(stan na 31.12.2022)

1       Jacek Jeżak                         Przewodniczący

2       Mirosław Pawlicki                Wiceprzewodniczący

3       Waldemar Zdrowowicz         Sekretarz

4       Roman Przychódzko             Członek

5       Janusz Trzebowski              Członek

 

SĄD KOLEŻEŃSKI(stan na 31.12.2022)

1       Janusz Szambelan             Przewodniczący

2       Damian Miszke                   Wiceprzewodniczący

3       Mariusz Grzelak                 Sekretarz

4       Marian Kottas                                       Sędzia

5       Krzysztof Moskal                                  Sędzia

6       Lech Różycki                                        Sędzia

7       Jarosław Karolczyk                              Sędzia

8       Katarzyna Wesołowska-Łakomy         Sędzia


Cele statutowe OIGOSK

1.      Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji,

2.      Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

3.      Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie,

4.      Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

5.      Informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w obszarze działania OIGOSK.

6.      Opracowywanie opinii i ekspertyz,

7.      Podnoszenie wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technologicznej członków,

8.      Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia wiedzy i umiejętności instruktorów, jakości oraz efektów procesów szkolenia i egzaminowania w dziedzinie ruchu drogowego,

9.      Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.

10.   Podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość członków,

11.   Prowadzenie działalności szkoleniowej, popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników,

12.   Podejmowanie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie integrowania i rekreacji członków OIGOSK oraz innych zadań publicznych,

13.   Obrona Praw członków i osób szkolonych - na ich wniosek,

14.   Podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz porządku na drogach publicznych,

15.   Podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz ich upowszechnianie,

16.   Podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości i samoorganizacji społeczności ( środowiska) instruktorów oraz ośrodków szkolenia w dziedzinie ruchu drogowego,

17.   Podejmowanie i wspomaganie działań na rzecz upowszechniania i stosowania ekologicznych uwarunkowań środowiska naturalnego,

18.   Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

19.   Upowszechnianie i ochrona wolności i Praw człowieka oraz swobód obywatelskich jak i wspomaganie rozwoju demokracji,

20.   Propagowanie krajoznawstwa oraz rozwijanie kontaktów środowiskowych w tym i zagranicznych

21.   Udzielanie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Liczba Członków OIGOSK, stan na 31.12.2022r – 119 członków ogółem,w tym:

·          1 członek honorowy (od 1 czerwca 2014 Roman Stencel - godność nadało VII Zebranie Delegatów OIGOSK 24.05.2014),

·          27 członków wspierających - instruktorów nauki jazdy,

·           5 członków wspierających - innych,

·          21 ZAŁOZYCIELI tj. uczestników Walnego Zebrania Założycieli w dniu 3 lutego 2007.

W dniu 3 lutego 2007r w Unieściu k/Koszalina odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym uczestniczyło lub było reprezentowanych 126 podmiotów.

Poniższe zobrazowanie graficzne przedstawia efekty kryzysu w branży osk zapoczątkowanego w 2013r spowodowanego negatywnymi zjawiskami demograficznymi, a także występujące w latach 2016 – 2018 konfliktujące perturbacje wewnątrzorganizacyjne - które "zaowocowały" tendencją malejącą liczebności członków Izby.

W dniu 31 grudnia zrzeszaliśmy:

2007 roku -  228 członków,

2008 roku – 265 członków,

2009 roku -  278 członków,

2010 roku -  281 członków,

2011 roku -  264 członków,          

2012 roku -  265 członków,

2013 roku -  226 członków,          

2014 roku -  203 członków,

2015 roku -  188 członków,          

2016 roku -  163 członków,

2017 roku -  139 członków,

2018 roku -  139 członków',

2019 roku -  126 członków,          

2020 roku -  121 członków,
     2021 roku -  119 członków                 

 2022 roku - 119 członków

 

 

więcej TUTAJ  (kliknij)