Uchwała ZDV - 20/IV/2012 w sprawie wysokości wpisowego, składek ...

Ppobierz scan

 

 

UCHWAŁA  nr  ZDV – 20/ IV/ 2012 z dnia 14.04.2012r
V Zebrania Delegatów  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie
w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności.
 
Na podstawie art.7 ust.11 i12; art.8 ust.3; art.16 ust.7 i art.29 ust.3 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 Członek / kandydat na członka OIGOSK jest zobowiązany:
1.Wpłacić  tzw. wpisowe w kwocie.
   a)150 zł ( sto pięćdziesiąt złotych ) w przypadku przedsiębiorcy - osoby fizycznej lub spółki cywilnej ubiegającej się o status członka zwyczajnego.
   b) 500 zł ( pięćset złotych ) w przypadku kandydata na członka zwyczajnego prowadzącego działalność gospodarczą w innej formie niż określona w lit. a) w szczególności o strukturze wielozakładowej.
 
2.Członek wspierający z zastrzeżeniem ust.3 i 4 lit. c) jest obowiązany wpłacić wpisowe, co najmniej w wysokości określonej w ust.1 oraz opłacać składki członkowskie w zadeklarowanej wysokości i zaakceptowanej przez zarząd OIGOSK.
 
3.Członek wspierający będący instruktorem nauki jazdy, doskonalenia techniki jazdy jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie50 zł  (pięćdziesiąt złotych ).
 
4.Opłacać składki członkowskie z góry do 10-tego dnia miesiąca w kwocie:
     a) 30 zł / m-c (trzydzieści) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. a),
     b) określonej przez zarząd OIGOSK, lecz nie mniej niż 100 zł / m-c (sto) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. b),
     c) 20 zł / m-c (dwadzieścia) dotyczy członka wspierającego, o którym mowa w ust.3,
 
5.Obowiązek uiszczenia wpisowego oraz składek członkowskich powstaje w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków OIGOSK. Wpisowe i pierwszą składkę należy opłacić do końca tego miesiąca. Jeżeli przyjęcie nastąpiło w III dekadzie miesiąca, wpisowe i pierwszą oraz drugą składkę należy opłacić najpóźniej w terminie do 10 dnia miesiąca następnego. Na wniosek dopuszcza się ratalną wpłatę wpisowego w maksymalnie trzech ratach, płatnych w terminie określonym w ust.4
 
6.Niezwłocznie pisemnie lub za pomocą sms, e-mail, faksu zawiadomić  Zarząd, o którym mowa w art. 9 ust.2 Statutu -  o zmianie adresu: korespondencyjnego, zamieszkania, siedziby firmy, e-mail, numeru faksu, telefonu komórkowego. 
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi – wysłane i zwrócone pisma, wezwania oraz zawiadomienia załącza się do akt ze skutkiem doręczenia! Udokumentowanie doręczenia zawiadomienia o zmianach teleadresowych ciąży na członku / kandydacie.

 

§ 2 Tryb dokonywania wpłat
Wpłat  ze wszelkich tytułów  należy dokonywać na r-k bankowy OIGOSK lub wyjątkowo skarbnikowi Oddziału Terenowego albo Skarbnikowi OIGOSK, którzy wystawiają pokwitowanie jako dowód zapłaty.
 
§ 3 Konsekwencje braku lub nieterminowych wpłat:
1.Zaległości w opłacaniu wpisowego i składek członkowskich za okres min.  trzech miesięcy  -  mogą skutkować  zgodnie z art.7 ust.12 i art. 8 ust.3 statutu skreśleniem z listy członków OIGOSK lub (i) wdrożeniem procedur roszczeniowych z żądaniem zapłaty odsetek umownych w  wysokości maksymalnej, o której mowa w art. 359 § 21 KC. 
Uchwałę o rodzaju konsekwencji podejmuje  Zarząd OIGOSK, o którym mowa w art. 9 ust.2 Statutu.
 
2.Ustanie członkostwa w OIGOSK z przyczyn wymienionych w art. 8 ust.1-8 Statutu:
   a) nie zwalnia z obowiązku zapłacenia wpisowego, składek członkowskich za okres członkostwa, odsetek oraz innych należności określonych w uchwałach władz OIGOSK.
   b) nie zwalnia z obowiązku zapłaty  kwoty odpowiadającej nominalnej równowartości prenumeraty  miesięcznika „SZKOŁA JAZDY” za miesiące do końca bieżącego roku kalendarzowego, w których nie jest członkiem OIGOSK – o ile prenumeratę opłacono z funduszy OIGOSK.
 
3.Okres członkostwa kończy się w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
   a) Zarządowi OIGOSK doręczono określony w statucie formularz  z pisemnym oświadczeniem członka o „dobrowolnym wystąpieniu z OIGOSK” lub, 
   b) w którym podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków albo wykluczeniu z OIGOSK, a także
   c) w którym uprawomocniło się orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z OIGOSK.
 
4.W razie wystąpienia trzymiesięcznej zwłoki w opłacaniu należności określonych uchwałami władz  – OIGOSK należy się ryczałtowa opłata w wysokości 30 zł (trzydzieści) za każdorazowe wezwanie do zapłaty. Termin wymagalności zapłaty tej opłaty ustala się na czternasty dzień od daty wysłania wezwania ( przykładowo, jeżeli wezwanie wysłano 10.05.2012r  to zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu 24.05.2012). Brak opłaty w terminie wymagalności skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości, o której mowa w ust.1.
 
5.Ewentualne spory rozstrzyga sąd w Koszalinie lub wskazany w uchwale, o której mowa w ust.1.
  
§ 4
Stosownie do art. 29 ust.3 statutu przychody z wpisowego stanowią tzw. fundusz zasobowy OIGOSK i powinny być pomnażane poprzez lokaty terminowe, zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub inne instrumenty finansowe. O wyborze najbardziej efektywnych, ale jednocześnie bezpiecznych metod pomnażania funduszu zasobowego decyduje Zarząd OIGOSK. Wydatkowanie środków z funduszu zasobowego zgodnie z art.16 ust.11 statutu jest wyłączną kompetencją Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów.
 
§ 5 Postanowienia końcowe
1.Korespondencja (zawiadomienia, wezwania, oświadczenia) wysłana przez OIGOSK  faksem, pocztą elektroniczną na wskazany przez adresata numer, adres  e-mail – uważa się za skutecznie doręczoną pod warunkiem wyszczególnienia ( wydrukowania) danych o transmisji.


2.Kwoty wpłacane tytułem wpisowego, składek członkowskich OIGOSK oraz należności ubocznych - nie podlegają zwrotowi.


3.Z dniem 14.04.2012  24:00 traci moc uchwała ZDIII-11/III/2010 z 06.03.2010r, z wyjątkiem §1 ust.4 lit. c), który traci moc z dniem 31 maja 2012r


4.W 2012r obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości  określonej w §1 ust.4 lit. c) nie dotyczy członka, który przed 01.06.2012r opłacił składki za miesiące od czerwca – do grudnia


5.Niniejsza uchwała, wchodzi w życie z dniem 15 Kwietnia 2012r, z wyjątkiem §1 ust.4 lit.c), który wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2012r
 
podpisy
  
. . . . . . . . . . . . . .  .                                                        . . . .. . . . . . . . . . . . . .  .  .
 Sekretarze ZDV                                                          Przewodniczący  ZDV 
Zdzisław Małecki                                                        Zbigniew Popławski
Janusz Chmielowiec                                                 Dagmara Mróz wiceprzewod.