Uchwała ZDV - 18/IV/2012 w sprawie zmian statutu

Łysomice  14.04.2012

 

U  C  H  W  A  Ł  A   Nr  ZDV – 18/IV/2012 z dnia  14.04.2012
V Zebrania Delegatów
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW  z/s w KOSZALINIE 
w sprawie zmian Statutu OIGOSK.

 

Na podstawie art.16 ust.2 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się niżej wyszególnionych zmian statutu:

1) w art.7 ust.11 otrzymuje brzmienie:
 „11. Członek OIGOSK z zastrzeżeniem ust.4 ma obowiązek terminowego opłacania składek członkowskich oraz innych należności szczegółowo określonych w uchwałach Władz OIGOSK.”

2) w art.7 ust.12 otrzymuje brzmienie:
„12.  W razie nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 11 członek i były członek może ponieść konsekwencje szczegółowo określone w uchwałach Władz OIGOSK.”

3) w art.7 ust.14 dodaje się lit. d) w brzmieniu:
 „d) przestrzegania i stosowania się do zasad, wskazówek Kodeksu Etyki Zawodowej członka OIGOSK.”

4) art.8 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Dobrowolnego wystąpienia poprzez doręczenie zarządowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pisemnego oświadczenia 
o wystąpieniu pod rygorem nieważności na formularzu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr.1 do statutu.
Oświadczenie nie zawierające wszystkich treści i danych zamieszczonych w w/w formularzu, zgodnie z przepisem art.76 kc skutkuje nieważnością ( czynność prawna nie dochodzi do skutku ).
Ustanie członkostwa następuje w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono w/w formularz oświadczenia o wystąpieniu.”

5) w art.10 ust.3  wyrazy „z zastrzeżeniem art.13 ust.11 i art. 17 ust.7” zastępuje się wyrazami  „z zastrzeżeniem art.13 ust.11, art. 17 ust.7, art.20 ust.4 i art.28 ust.3”

6) art.11 ust.1 otrzymuje brzmienie

„1. Mandat członka władz wygasa z dniem: 
a) utraty członkostwa z przyczyn określonych w art. 8
b) upływu kadencji tj. z dniem zwołania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków 
c) doręczenia zarządowi OIGOSK pisemnej rezygnacji z pełnienia określonej funkcji 
d) cofnięcia pełnomocnictwa/ upoważnienia, o których mowa w art.7 ust. 5-6 i art.10 ust.4 
e) nie otrzymania absolutorium, o którym mowa w art.16 ust. 9 
f) odwołania
g) uprawomocnienia się orzeczenia sądu koleżeńskiego o zawieszeniu w prawach członka
h) powzięcia wiarygodnej wiadomości o członkostwie we władzach innej organizacji, o czym mowa w art.17 ust.14, art.22 ust.1 
i) pozbawienia godności członka honorowego
j) śmierci”


7) art.16 ust.7 otrzymuje brzmienie:
„7.  Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich, terminów ich zapłaty i wysokości opłat za wezwania do ich zapłaty oraz  wysokości i rodzaju odsetek w razie wystąpienia zwłoki w zapłacie wpisowego, składek członkowskich i opłat za wezwania.”

8) w art.17 dodaje się ust.14  w brzmieniu:
 „14. Członek zarządu nie może wchodzić w skład władz innych organizacji społecznych czy zawodowych środowiska osk, o tożsamych celach statutowych i jest zobowiązany złożyć na tą okoliczność pisemne oświadczenie oraz niezwłocznie aktualizować je w razie zmian stanu faktycznego.”

9) art.20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością OIGOSK. 
2. Zasady działania i tryb pracy określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów przy liczbie obecnych lub uczestniczących określonej w regulaminie. 
Regulamin Komisji Rewizyjnej może przewidywać tajną formę glosowania. 
4. W razie wystąpienia okoliczności wymagających podjęcia nie cierpiącej zwłoki uchwały Komisji Rewizyjnej, w tym  także dotyczącej ustaleń i wniosków z przeprowadzonych kontroli. Przewodniczący, a w razie trwałej nieobecności lub z upoważnienia wiceprzewodniczący - może zorganizować wypracowanie tej uchwały lub wniosków pokontrolnych - w formie uzgodnień korespondencyjnych za pomocą faksu, poczty elektronicznej, pisma, listu itp. Z uzgodnień tych sporządza się protokół z załączeniem korespondencji i wydruków transmisji. Decyzje podjęte w takich okolicznościach i formie, z zastrzeżeniem ust.3 mają moc uchwał Komisji Rewizyjnej. Jako datę podjęcia takiej uchwały przyjmuje się datę zainicjowania uzgodnień korespondencyjnych.
5. Komisja Rewizyjna najpóźniej w terminie 2 m-cy od wpłynięcia wniosku Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów lub spełniającego wymogi regulaminu - przedstawia protokół zawierający ustalenia i wnioski z kontroli nadzwyczajnej.
6. Komisja Rewizyjna składa się z 4 -6 osób (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, członkowie).”

10) art.22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład  zarządów oddziałów terenowych oraz  Władz OIGOSK z wyjątkiem 
WZC / ZD  jak i nie mogą być członkami organów reprezentacji i kontroli (nadzoru) innych organizacji społecznych czy zawodowych środowiska osk, o tożsamych celach statutowych,”
2. Członek Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany złożyć zarządowi OIGOSK pisemne oświadczenie oraz niezwłocznie aktualizować je w razie zmian stanu faktycznego w przedmiocie członkostwa w organach innych organizacji, o których mowa w ust.1

11) w art.23 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
 „4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład  innych Władz OIGOSK z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów.”

12) art.24 otrzymuje brzmienie:

Art. 24 Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:
1. orzekanie o zgodności postępowania aktualnych i byłych członków Izby z Kodeksem Etyki Zawodowej OIGOSK,
2. rozstrzyganie orzeczeniami wynikłych w obrębie OIGOSK sporów między aktualnymi i byłymi członkami  lub (i) osobami funkcyjnymi,
3. rozstrzyganie orzeczeniami spraw wniesionych przez władze OIGOSK,
4. rozstrzyganie orzeczeniami spraw przeciwko aktualnym i byłym członkom, władzom i organom OIGOSK, wniesionych przez członków, władze i organy OIGOSK, osoby fizyczne  i prawne, instytucje i inne podmioty o czyny sprzeczne ze Statutem OIGOSK  lub Kodeksem Etyki Zawodowej
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków/ Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności

13) art.25 otrzymuje brzmienie:
1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary zasadnicze:
a) Upomnienie,
b) Nagana,
c) Karę pieniężną za pisemną zgodą obwinionego, w kwocie nieprzekraczającej równowartości w złotych 300 Euro /trzysta/, 
wg. kursu sprzedaży Narodowego Baku Polskiego [NBP], obowiązującego w dniu ogłoszenia orzeczenia,
d) Zawieszenie w prawach członka maksymalnie na okres 12 miesięcy,
e) Wykluczenie z OIGOSK.

2. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary dodatkowe:
a) Opublikowanie orzeczenia na stronie internetowej OIGOSK lub (i) w innym publikatorze na koszt ukaranego,
b) Zobowiązanie pozwanego/obwinionego do opublikowania przeprosin o treści i w sposób oraz w terminie określonych w orzeczeniu SK.

3. Do kar pieniężnych i opłat, o których mowa w ust.1-2 przepisy art.7 ust.11 i 12 stosuje się odpowiednio.

14) art.27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27
1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie za pośrednictwem zarządu OIGOSK do najbliższego Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.
2. Ustala się następujący tryb rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków / Zebranie Delegatów:

1) WZC/ ZD powołuje ze swego grona Komisję Odwoławczą do rozpatrzenia odwołania.

2) W skład Komisji Odwoławczej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym prezes oddziału terenowego, który pełni funkcję przewodniczącego i wskazuje sekretarza.

3) W skład Komisji Odwoławczej nie mogą wchodzić:
  a)  członkowie składu orzekającego sądu koleżeńskiego,
  b)  członkowie oddziału terenowego, do którego przypisany jest obwiniony (pozwany),
  c)  członkowie władzy OIGOSK ( z wyjątkiem WZC/ZD) jeżeli jest stroną w sprawie,
  d)  strony i ich pełnomocnicy oraz mężowie zaufania,

4) Komisja Odwoławcza zapoznaje się z całokształtem materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem odwołania.

5) Na podstawie analizy materiałów Komisja Odwoławcza formułuje wniosek do WZC/ZD wraz z oceną zasadności odwołania.

6) Wniosek może dotyczyć uchylenia orzeczenia i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński lub oddalenia odwołania.

7) Decyzja WZC/ ZD podjęta w przedmiocie odwołania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

8) Decyzje WZC/ZD dotyczące odwołania zapadają zwykłą większością głosów.”


15) art.28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28
1. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony w trybie art. 16 ust.3 
2. Wszczęcie postępowania przez Sąd Koleżeński może być uwarunkowane wniesieniem wpisowego w kwocie równowartości w złotych z przedziału  od 10 / dziesięć/ do 100 Euro /sto/ wg. kursu sprzedaży Narodowego Banku Polskiego. Kwotę wyliczoną iloczynem kursu PLN/Euro zaokrągla się (na zasadach ogólnych) do pełnego złotego.
Zobowiązanych do wpłaty i wysokość wpisowego dla danej sprawy- określa regulamin SK. 
3. W razie wystąpienia okoliczności wymagających podjęcia nie cierpiącej zwłoki uchwały Sądu Koleżeńskiego w sprawach organizacyjno – porządkowo-dyscyplinujących, odpowiednio sędzia sprawozdawca,  przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub (i) składu orzekającego może zorganizować wypracowanie tej uchwały lub decyzji - w formie uzgodnień korespondencyjnych za pomocą faksu, poczty elektronicznej, pisma, listu itp. 
Z uzgodnień tych i konsultacji sporządza się protokół z załączeniem korespondencji i wydruków transmisji. 
Decyzje podjęte w takich okolicznościach i formie, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów regulaminu, mają moc uchwał Sądu Koleżeńskiego albo decyzji sędziego sprawozdawcy lub (i) odpowiedniego przewodniczącego. 
Jako datę podjęcia takiej uchwały, decyzji przyjmuje się datę zainicjowania uzgodnień korespondencyjnych przez właściwego przewodniczącego albo sędziego sprawozdawcę. 
4. Korespondencyjny tryb konsultacji, o którym mowa w ust.3 dopuszcza się również w przypadkach określonych w regulaminie Sądu Koleżeńskiego.

16) w art.29 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stosownie do art.18 ust.25 Zarząd, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustala wysokość, terminy zapłaty oraz rodzaje konsekwencji, w tym wysokość i rodzaj odsetek w razie zwłoki w zapłacie wierzytelności i tytułów zobowiązań finansowych nie określonych uchwałą WZC /ZD.”

17) w art.34 ust.7 otrzymuje brzmienie:
„7. Z zachowaniem form, zasad określonych w statucie, uchwałach władz  i regulaminach - korespondencja (w tym zawiadomienia, wezwania, pisma) wysłana przez władze OIGOSK środkami komunikacji elektronicznej tj. pocztą elektroniczną, faksem, na wskazany numer, adres e-mail –  uważa się za skutecznie doręczoną, pod warunkiem wyszczególnienia danych o transmisji.”


§ 2
1) Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany w terminie do 30.06.2012r złożyć zarządowi OIGOSK pisemne oświadczenie, o którym mowa w §1 pkt. 8) i 10).
2) Nie złożenie oświadczenia lub złożenie po terminie, o którym mowa w ust.1 skutkuje utratą mandatu członka danej władzy OIGOSK.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia, z wyjątkiem §2 pkt.6 „art. 11 ust.1 lit. h”, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2012r

podpisy

sekretarze V ZD                           przewodniczący V ZD
Zdzisław Małecki                         Zbigniew Popławski
Janusz Chmielowiec                 Dagmara Mróz wiceprzewod.